کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی حسابداری

 • تعریف و هدف:

هدف این دوره تربیت کارشناسی علمی-کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزش های علمی- کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی- کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فرا گرفته باشد.

 • ضرورت و اهمیت دوره :

از آنجا که سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریز و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.

 • مشاغل فارغ التحصیلان :

– حسابدار در موسسات بزرگ
– حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ
– حسابدار دولتی
– حسابدار عمومی در موسسات

 • نقش و توانایی فارغ التحصیلان : 

– انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی
– انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها
– حسابرسی شرکت بازرگانی، تولیدی و صنعتی
– طراحی و اجرای سیستم های حسابداری و مالی

 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش در رشته مربوطه

– دارا بودن شرایط عمومی

– پذیرفته شدگان در آزمون سراسری

 • طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول دوره در این مجموعه دو سال است و برنامه های درسی آن در ۴ نیمسال برنامه ریزی شده است، ظول هر نیمسال ۱۶ هفته آموزشی است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت و هر واحد عملی معادل ۴۸ ساعت می باشد. تعداد کل واحدهای درسی در این دوره ۷۰ واحد به شرح ذیل است:

دروس عمومی                ۹ واحد

دروس پایه                    ۹ واحد

دروس اصلی                 ۲۳ واحد

دروس تخصصی            ۲۹ واحد

جمع                            ۷۰ واحد

 

 • عناوین و ضرائب دروس آزمون:

– حسابداری صنعتی(۱و۲)                                                                  ضریب ۳

– اصول حسابداری (حسابداری شرکتها۱و۲- حسابداری مالی)                    ضریب ۴

– حسابرسی                                                                                     ضریب ۲

– ریاضی                                                                                         ضریب ۲

– آمار                                                                                             ضریب ۲

– ا قتصاد ۱و۲                                                                                  ضریب ۲

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی

 • تعریف و هدف:

هدف این برنامه آموزش و تربیت افرادی است که پس از گذراندن دوره توانایی لازم را برای احراز مشاغلی در زمینه حسابداری در سطح و قسمتی از نیازهای کشور تامین می گردد.

 • اهمیت و ضرورت:

با توجه به نیاز صنایع و شرکتها به مشاغلی در زمینه حسابداری، تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص احساس می شود . لذا برنامه کاردانی پیوسته با توجه به اهداف و مشخصات زیر طراحی شده است .

 • مشاغل قابل احراز :

– حسابداری مالی

– حسابداری صنعتی

– حسابداری دولتی

– کمک حسابرسی

– حسابرسی داخلی

– متصدی امور مالیاتی

 • نقش و توانائی فارغ التحصیلان :

– حسابداری انواع فعالیتهای مالی

– تهیه انواع گزارشات و صورتهای مالی

– تشخیص انواع مالیاتها و مشارکت در حل اختلافات مالی

– مشارکت در رسیدگی حسابرسی

– مشارکت در مطالعات و بررسیها برنامه ریزیها و بودجه بندیها

– توانائی ادامه تحصیل در سطوح بالاتر

 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش در رشته مربوطه

– پذیرفته شدگان در آزمون سراسری

– دارا بودن شرایط عمومی

 • طول دوره و شکل نظام:

مجموع واحدهای دوره کاردانی پیوسته ۱۶۷ واحد به شرح زیر است:

الف – دروس سه ساله اول مجموعاً معادل ۹۶ واحد دبیرستانی است که هر واحد نظری آن معادل ۳۰ ساعت و هر واحد عملی آن بسته به نوع درس بین ۶۰ تا ۹۰ ساعت، کارآموزی حداکثر ۲ واحد است که هر واحد آن معادل ۱۲۰ ساعت میباشد.

ب – دروس ۲ سال آخر شامل ۷۲ واحد دانشگاهی است که ۱۱ واحد آن دروس عمومی مصوب شورای عالی برنامه ریزی است و هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ و هر واحد کارگاهی معادل ۴۸ ساعت می باشد و ۲ واحد کارآموزی که هر واحد آن معادل ۱۲۰ ساعت است. دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی می تواند تا ۴۸ و ۶۴ ساعت افزایش یابند.

 

تعداد واحدهای درسی در این دوره ۷۱ واحد به شرح ذیل می باشد:

دروس پیش                              ۵ واحد   (ریاضی ۳  –  زبان ۲)

دروس پایه                                ۳+۱۱ واحد   (فرهنگ و تمدن – تنظیم خانواده)

دروس اصلی                              ۲۳ واحد

دروس تخصصی                         ۲ واحد

جمع:                                         ۷۱ واحد

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.

1324