چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : زهرا ضیایی زیارتگاهی
عنوان پایان نامه : باور ها و عملکردهای پیرامون آموزش مهارت خواندن زبان انگلیسی: مدرسان آموزشگاه ها در مقایسه با معلمان مدارس متوسطه
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : باورهای معلمان زبان انگلیسی پیرامون آموزش مهارت خواندن در زمینه ی یادگیری زبان خارجی اصل مهمی است که توسط محققان حوزه ی آموزش معلمان مورد بررسی قرار نگرفته است، هرچند که ثابت شده است باورهای معلمان منجر به شکل گیری شیوه های تدریس شان شده و پیامدهای آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق به منظور شناسایی این باورها و در جهت کمک به معلمان برای آگاهی از نگرش خود، به بررسی این شکاف ها پرداخته است. این پژوهش به طور ویژه  با بررسی و مطالعه بر روی باورهای معلمان مؤسسات زبان انگلیسی (EFL) در مقابل باورهای معلمان مدارس متوسطه در ارتباط با آموزش خواندن و همچنین پیوند دادن آن با تحقیقات اخیر در این زمینه، عمدتا به حوزه ی آموزش معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخته است. هدف دیگر این پژوهش بررسی میزان تمایل معلمان نسبت به یکی از مدل های رایج آموزش خواندن، از جمله مدل مهارت محور، تمام زبانی و رویکرد راهبردی فرا شناختی بود. در این مطالعه ۱۲۷ نفر از معلمان شامل ۶۹ معلم زبان انگلیسی مشغول تدریس در مؤسسات زبان انگلیسی و ۵۸ معلم زبان انگلیسی مشغول تدریس در مدارس متوسطه یا دبیرستانی در شهرهای مختلف ایران از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای ارزیابی باورهای شرکت کنند گان در ارتباط با آموزش مهارت خواندن شامل پرسشنامه ی باورهای آموزگاران زبان انگلیسی در مورد آموزش مهارت خواندن (TBRIQ) بود. این پرسشنامه ۶۳ آیتمی شامل سنجش سه رویکرد عمده در آموزش خواندن از جمله مهارت محور، تمام زبانی و رویکرد راهبردی فرا شناختی تشکیل شده بود. یافته ها نشان می دهد که معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه اغلب با رویکرد راهبردی فرا شناختی موافق یا به آن می پردازند. لازم به ذکر است که معلمان مؤسسات زبان انگلیسی نیز غالبا با این رویکرد موافق یا به آن می پردازند. نتایج مقایسه ی دو گروه حاکی از آن بود که در بسیاری از موارد معلمان مدارس متوسطه رویکرد مهارت محور را مورد توجه قرار می دهند درحالی که معلمان مؤسسات زبان بیشتر به رویکرد تمام-زبانی می پردازند.   اشاره ی اصلی مطالعه ی حاضر مربوط به معلمان EFL است. معلمان می بایست در جهت آگاهی از نحوه ی تاثیر اعتقادات و عوامل زمینه ای خود در شیوه های تدریس شان تحت آموزش قرار بگیرند. در حقیقت، شاید با آگاهی معلمان از مهارت ها و ضعف های خود، بتوانیم قدمی رو به جلو در جهت یاری رساندن به آنها برداشته تا شیوه هایشان را بهبود بخشیده و به معلمان کارآمدتری دست یابیم. یکی از راه های عملی کردن این هدف، برگزاری کارگاه های آموزشی منظم با موضوع دستورالعمل های راهبرد محور برای معلمان است. ابتکار عمل برای بررسی این موضوع به معلمان کمک خواهد کرد تا از نگرش خود مطلع شوند.
کلمات کلیدی : رویکرد راهبرد فراشناختی، آموزش مهارت خواندن، رویکرد مبتنی بر مهارت، باورهای آموزگار، رویکرد کل زبانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : فاطمه داوری دولت آبادی
عنوان پایان نامه : بازخورد همسان یا غیر همسان در آموزش زبان انگلیسی عمومی؟:تحلیلی از یادگیری با تلفن همراه
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : خواندن یکی از اجزاء مهم آموزش و یادگیری در زبان دوم می باشد و در حقیقت ،نقش مهمی در یادگیری سایر مهارت ها دارد. مهمترین هدف این مطالعه مختلط اینست که نشان دهد تا چه اندازه به کار گیری انواع بازخورد در یادگیری درک خواندن دانشجویان تغییر ایجاد می کند. مطالعه در دو محیط انجام شده است : در داخل کلاس به صورت آموزش سنتی و بیرون کلاس به کمک یادگیری از طریق تلفن همراه. در ابتدا ،محقق به عنوان مدرس اثر دو نوع بازخورد به نام های بازخورد همسان و بازخورد غیر همسان را بر مهارت درک خواندن در بین  ۰۳نفر از دانشجویان دانشکده ی علوم قرآنی دانشگاه اصفهان بررسی کرد. در بیرون از کلاس ،دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه همسان که ار طریق تلگرام در صفحه خصوصی از مدرس بازخورد تائیدی دریافت کردند و گروه غیر همسان که در تلگرام از طریق همکلاسان بازخورد تصحیحی دریافت کردند. تحلیل نتایج نشان داد، دانشجویان هر دو گروه در استفاده از لغات جدید و به کارگیری نکات دستوری بهتر شده اندو و نتایج آموزن با تاخیر حاکی از آن بود که گذر زمان اثر این یادگیری را از بین نبرده است. در این بین ،تحلیل ها نشان داد: بازخورد تصحیحی همکلاسان زمانی که در روش مختلط انجام شود اثر بهتری در آموزش و یادگیری مهارت درک خواندن دارد. نتیجه گیری کلی این است که بازخورد از طریق یادگیری تلفن همراه می تواند باعث شود زبان آموزان مفهوم کلاس را از آن حیث تعریف کنند.
کلمات کلیدی : یادگیری مختلط، درک خواندن ،بازخورد (بازخورد تائیدی و بازخورد از طریق همکلاسان) و یادگیری با تلفن همراه.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : زهرا برهانی اصفهانی
عنوان پایان نامه : کاربرد روشهای مختلف آموزشی در کلاسهای درک خواندن
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد روشهای مختلف آموزسی در فضای آمیخته (سنتی و مجازی) بر روی ایرانیان کلاسهای درک خواندن صورت گرفته است. ۱۰۰ زبان آموز که از نظر مهارت زبانی خواندن متون همسان بودند به ۴ گروه تقسیم شدند: ۳ گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. افرادی که نمره ی آنها دارای انحراف معیار (۱+ و ۱-) از میانگین بودند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. گروه کنترل در معرض آموزش سنتی فقط از کتابهای زبان در سطح کلاسی استفاده میکردند ولی گروههای آزمایش تحت تاثیر فضای آمیخته ی آموزشی هم آموزش سنتی و هم آموزش از طریق فضای مجازی را تجربه کردند. برای تحلیل داده ها میانگین داده ها محاسبه شد و دو آزمون کلوموگراف اسمیرنوف و ویلکاکسون و همچنین آمارهای توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد بین گروههای آزمایش و گروه کنترل بسیار زیاد است و گرههای آزمایش پیشرفت بهتری نسبت به گروه کنترل داشته اند اگرچه پیشرفت گروههای آزمایش هم  قابل توجه نبوده است. همچنین نتایج نشان دهنده ی آن بود که اگرچه علائم ناامیدی و فرسودگی در بین دانشجویان دیده نشده ولی بر اساس سه علامت موجود در پرسشنامه ی میزان ناامیدی بیشترین میزان خستگی مربوط به گروه کنترل و بیشترین میزان موفقیت فردی مربوط به گروه دیداری بعنوان یکی از گروههای آزمایش میباشد.
کلمات کلیدی : تنوع در آموزش- محیط آمیخته (سنتی و مجازی)- درک خواندن- ناامیدی و فرسودگی در میان دانشجویان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۶
نام و نام خانوادگی : آیلین چراغی
عنوان پایان نامه : Teaching English reading strategies by implementing social network application as a blended presentation technique
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : الهام شمشی
عنوان پایان نامه : Effect of collaborative x individual tasks on receptive and productive knowledge of grammatical collocations
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۷
نام و نام خانوادگی : شهلا براتی
عنوان پایان نامه : The relationship between EFL learners’ communication strategy use and pragmatic awareness
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۱
نام و نام خانوادگی : محمدهادی صالحی
عنوان پایان نامه : بررسی تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی؛ مدل ساختاری برای فراگیران سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی در ایران
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : این تحقیق بر آن بود تا تمایل آموزشی فراگیران سطح پیش متوسطه به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی را مورد واکاوی قرار دهد. به همین منظور، این تحقیق بر اساستمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی مبتنی بر تحقیقات و مدل های ساختاری قبلی بنا شده است. در این تحقیق، رابطه بین تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم و رابطه بدون واسطه معلم مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، صد و پنجاه نفر از فراگیران سطح پیش متوسطه به عنوان داوطلب و بصورت تصادفی انتخاب شدند . از آنها خواسته شد که پرسشنامه ها را با صداقت کامل پر کنند. در این تحقیق از شش پرسشنامه آی. دبلو. تی. سی( پرسشنامه تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط)، اِس. آی. اِی.( پرسشنامه میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی) ، اِل. اِل. اُ.( پرسشنامه تمایل به یادگیری زبان انگلیسی)، تی. سی. بی.( پرسشنامه رفتار اجتماعی معلم) و تی. آی( پرسشنامه رابطه بدون واسطه معلم) توزیع شد تا بتوان در مورد متغییرهای مورد نظراطلاعات کافی کسب کرد. در تحلیل اطلاعات،  نشان داده شد که مدل ساختاری این تحقیق برای فراگیران سطح پیش متوسطه نسبتاً مناسب است. طبق نتایج تحقیق، فراگیرانی که میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی شان بیشتر است، میزان تمایل به برقراری ارتباط پایین تری دارند. همچنین دو متغییر رابطه بدون واسطه معلم و رفتار اجتماعی معلم  مستقیما بر روی تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی تاثیر می گذارند. علاوه بر این، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی با تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی رابطه ی مستقیم دارد. این تحقیق می تواند برای آموزش و یادگیری زبان انگیسی دارای کاربردهایی باشد. با درک بهتر ازمیزان تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط به زبان کمک می نماید تا معلمان روش ها و برنامه های آموزشی و درسی موثرتری در جهت ارتقا مهارت صحبت کردن و تمایل به زبان انگلیسی آماده و اجرا نمایند.
کلمات کلیدی : تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم، رابطه بدون واسطه معلم.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : فاطمه احمدی دارانی
عنوان پایان نامه : Towards the efficacy of input-based, preduction-based and the combination of both instruction on vocabulary an grammar acquisition by young Iranian EFL learners
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۲
نام و نام خانوادگی : نگارالسادات صافی ابرقویی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و دشواری؛ صحت و روانی در نوشتار فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : این مطالعه به بررسی یک تحقیق تجربی در زمینه ی حافظه ی فعال، مهارت نوشتاری زبان دوم، و پیچیدگی کار می پردازد و سعی بر آن دارد تا رابطه بین حافظه ی فعال و مهارت نوشتاری زبان دوم، و همچنین تاثیر به کار گیری پیچیدگی کار را بر دشواری، صحت، و روانی زبان نوشتاری یادگیرنده ها بسنجد. در این جهت، گروهی از فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در این مطالعه مشارکت کردند. آنها به یک تست تعیین سطح آکسفورد پاسخ دادند تا بر اساس آن در یک سطح از دانش زبان انگلیسی قرار گیرند. سپس بر مبنای یکی از ابعاد پیچیدگی کار، هر گروه به انجام فعالیت نوشتار روایی متفاوتی پرداختند، و دشواری، صحت، و روانی نوشتار آنها مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام با انجام یک تست حافظه فعال، شرکت کنندگان در هر گروه دوباره به دو گروه با حافظه فعال پایین و حافظه فعال بالا تقسیم شدند. نتایج نشان دادند: (۱) رابطه ی معناداری بین حافظه فعال یادگیرنده ها و روانی نوشتار آنها وجود دارد، همچنین در مورد صحت نوشتار آنها احتمالا رابطه وجود دارد، اما رابطه ای بین دشواری نوشتار و حافظه فعال وجود ندارد؛ (۲) در هر دو گروه با پیچیدگی کار متفاوت، رابطه ای بین نمرات دشواری، صحت، و روانی نوشتار و نمرات تست حافظه فعال وجود نداشت؛ (۳) در هر دو گروه با پیچیدگی کار متفاوت، تفاوتی در نوشتار فراگیرندگانی که حافظه فعال بالایی داشتند و آنهایی که حافظه فعال پایینی داشتند وجود نداشت؛ (۴) تفاوتی در صحت نوشتار شرکت کنندگان با پیچیدگی کار متفاوت وجود نداشت ، در صورتیکه از لحاظ روانی و دشواری، اکثر مقیاس های روانی و دشواری نشان دادند گروهی که پیچیدگی کار بیشتری در نوشتار توصیفی اش داشته، عملکرد بهتری داشته است.
کلمات کلیدی : حافظه فعال، پیچیدگی کار، دشواری، صحت، روانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : نجمه راه روان
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و پیچیدگی؛ همت و مهارت گفتاری در ایرانیان یادگیرنده ی زبان دوم
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : کریم کریم زاده
عنوان پایان نامه : The impact of self-regulation, motivation and self-efficacy on Iranian upper intermediate EFL learners listening skill: The contribution of listening strategies
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : بطور کلی فرایند یادگیری زبان پیچیده تر از آن است که بتوان از آن تعریف مناسبی ارائه داد. زبان آموزان برای دستیابی به اهداف خود، رسیدن به موفقیت و کسب مهارت ارتباطی با مقوله های گوناگونی روبه رو می شوند که در این میان متغیر های عاطفی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای خود تنظیمی ، خودکارآمدی و انگیزه بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی پرداخته است. همچنین نقش استراتژی های شنیداری در افزایش مهارت شنیداری زبان آموزان و نیز ارتباط متغیر سن با متغیر های خود تنظیمی ، خودکار آمدی و انگیزه مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها ، به هشتاد نفر از زبان آموزان خانم سطح فوق متوسطه، سه پرسشنامه ام.اس.ال )پینتریچ )   ام.تی.بی (گاردنر )، و جی.اس.ای(شرر ( توزیع شد تا بتوان در مورد متغیر های خودتنظیمی، خودکارآمدی و انگیزه اطلاعات کافی کسب کرد. طبق نتایج تحقیق،ارتباط معناداری بین متغیر های خودتنظیمی ، خودکارآمدی،انگیزه بامهارت شنیداری بدست نیامد، اما نکته ی قابل توجه وجود رابطه ی معکوس بین متغیر سن و خودکارآمدی بود درحالی که متغیر سن در متغیر های دیگر- خود تنظیمی و انگیزه -ارتباط محسوسی را نشان نداد. علاوه بر این ، نتایج نشان دهنده وجود تاثیر فراوان استراتژی های شنیداری بر روی افزایش مهارت شنیداری می باشد.کاربرد نتایج تحقیق و توصیه هایی برای انجام تحقیقات بیشتر در پایان ارائه شده است.
کلمات کلیدی : خود تنظیمی، خود کار آمدی، انگیزه، استراتژی های شنیداری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

906