چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه زبان

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۶
نام و نام خانوادگی : آیلین چراغی
عنوان پایان نامه : Teaching English reading strategies by implementing social network application as a blended presentation technique
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : الهام شمشی
عنوان پایان نامه : Effect of collaborative x individual tasks on receptive and productive knowledge of grammatical collocations
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۷
نام و نام خانوادگی : شهلا براتی
عنوان پایان نامه : The relationship between EFL learners’ communication strategy use and pragmatic awareness
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۱
نام و نام خانوادگی : محمدهادی صالحی
عنوان پایان نامه : بررسی تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی؛ مدل ساختاری برای فراگیران سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی در ایران
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : این تحقیق بر آن بود تا تمایل آموزشی فراگیران سطح پیش متوسطه به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی را مورد واکاوی قرار دهد. به همین منظور، این تحقیق بر اساستمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی مبتنی بر تحقیقات و مدل های ساختاری قبلی بنا شده است. در این تحقیق، رابطه بین تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم و رابطه بدون واسطه معلم مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، صد و پنجاه نفر از فراگیران سطح پیش متوسطه به عنوان داوطلب و بصورت تصادفی انتخاب شدند . از آنها خواسته شد که پرسشنامه ها را با صداقت کامل پر کنند. در این تحقیق از شش پرسشنامه آی. دبلو. تی. سی( پرسشنامه تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط)، اِس. آی. اِی.( پرسشنامه میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی) ، اِل. اِل. اُ.( پرسشنامه تمایل به یادگیری زبان انگلیسی)، تی. سی. بی.( پرسشنامه رفتار اجتماعی معلم) و تی. آی( پرسشنامه رابطه بدون واسطه معلم) توزیع شد تا بتوان در مورد متغییرهای مورد نظراطلاعات کافی کسب کرد. در تحلیل اطلاعات،  نشان داده شد که مدل ساختاری این تحقیق برای فراگیران سطح پیش متوسطه نسبتاً مناسب است. طبق نتایج تحقیق، فراگیرانی که میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی شان بیشتر است، میزان تمایل به برقراری ارتباط پایین تری دارند. همچنین دو متغییر رابطه بدون واسطه معلم و رفتار اجتماعی معلم  مستقیما بر روی تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی تاثیر می گذارند. علاوه بر این، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی با تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی رابطه ی مستقیم دارد. این تحقیق می تواند برای آموزش و یادگیری زبان انگیسی دارای کاربردهایی باشد. با درک بهتر ازمیزان تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط به زبان کمک می نماید تا معلمان روش ها و برنامه های آموزشی و درسی موثرتری در جهت ارتقا مهارت صحبت کردن و تمایل به زبان انگلیسی آماده و اجرا نمایند.
کلمات کلیدی : تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم، رابطه بدون واسطه معلم.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : فاطمه احمدی دارانی
عنوان پایان نامه : Towards the efficacy of input-based, preduction-based and the combination of both instruction on vocabulary an grammar acquisition by young Iranian EFL learners
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۲
نام و نام خانوادگی : نگارالسادات صافی ابرقویی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و دشواری؛ صحت و روانی در نوشتار فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : این مطالعه به بررسی یک تحقیق تجربی در زمینه ی حافظه ی فعال، مهارت نوشتاری زبان دوم، و پیچیدگی کار می پردازد و سعی بر آن دارد تا رابطه بین حافظه ی فعال و مهارت نوشتاری زبان دوم، و همچنین تاثیر به کار گیری پیچیدگی کار را بر دشواری، صحت، و روانی زبان نوشتاری یادگیرنده ها بسنجد. در این جهت، گروهی از فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در این مطالعه مشارکت کردند. آنها به یک تست تعیین سطح آکسفورد پاسخ دادند تا بر اساس آن در یک سطح از دانش زبان انگلیسی قرار گیرند. سپس بر مبنای یکی از ابعاد پیچیدگی کار، هر گروه به انجام فعالیت نوشتار روایی متفاوتی پرداختند، و دشواری، صحت، و روانی نوشتار آنها مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام با انجام یک تست حافظه فعال، شرکت کنندگان در هر گروه دوباره به دو گروه با حافظه فعال پایین و حافظه فعال بالا تقسیم شدند. نتایج نشان دادند: (۱) رابطه ی معناداری بین حافظه فعال یادگیرنده ها و روانی نوشتار آنها وجود دارد، همچنین در مورد صحت نوشتار آنها احتمالا رابطه وجود دارد، اما رابطه ای بین دشواری نوشتار و حافظه فعال وجود ندارد؛ (۲) در هر دو گروه با پیچیدگی کار متفاوت، رابطه ای بین نمرات دشواری، صحت، و روانی نوشتار و نمرات تست حافظه فعال وجود نداشت؛ (۳) در هر دو گروه با پیچیدگی کار متفاوت، تفاوتی در نوشتار فراگیرندگانی که حافظه فعال بالایی داشتند و آنهایی که حافظه فعال پایینی داشتند وجود نداشت؛ (۴) تفاوتی در صحت نوشتار شرکت کنندگان با پیچیدگی کار متفاوت وجود نداشت ، در صورتیکه از لحاظ روانی و دشواری، اکثر مقیاس های روانی و دشواری نشان دادند گروهی که پیچیدگی کار بیشتری در نوشتار توصیفی اش داشته، عملکرد بهتری داشته است.
کلمات کلیدی : حافظه فعال، پیچیدگی کار، دشواری، صحت، روانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : نجمه راه روان
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و پیچیدگی؛ همت و مهارت گفتاری در ایرانیان یادگیرنده ی زبان دوم
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : کریم کریم زاده
عنوان پایان نامه : The impact of self-regulation, motivation and self-efficacy on Iranian upper intermediate EFL learners listening skill: The contribution of listening strategies
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : بطور کلی فرایند یادگیری زبان پیچیده تر از آن است که بتوان از آن تعریف مناسبی ارائه داد. زبان آموزان برای دستیابی به اهداف خود، رسیدن به موفقیت و کسب مهارت ارتباطی با مقوله های گوناگونی روبه رو می شوند که در این میان متغیر های عاطفی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای خود تنظیمی ، خودکارآمدی و انگیزه بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی پرداخته است. همچنین نقش استراتژی های شنیداری در افزایش مهارت شنیداری زبان آموزان و نیز ارتباط متغیر سن با متغیر های خود تنظیمی ، خودکار آمدی و انگیزه مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها ، به هشتاد نفر از زبان آموزان خانم سطح فوق متوسطه، سه پرسشنامه ام.اس.ال )پینتریچ )   ام.تی.بی (گاردنر )، و جی.اس.ای(شرر ( توزیع شد تا بتوان در مورد متغیر های خودتنظیمی، خودکارآمدی و انگیزه اطلاعات کافی کسب کرد. طبق نتایج تحقیق،ارتباط معناداری بین متغیر های خودتنظیمی ، خودکارآمدی،انگیزه بامهارت شنیداری بدست نیامد، اما نکته ی قابل توجه وجود رابطه ی معکوس بین متغیر سن و خودکارآمدی بود درحالی که متغیر سن در متغیر های دیگر- خود تنظیمی و انگیزه -ارتباط محسوسی را نشان نداد. علاوه بر این ، نتایج نشان دهنده وجود تاثیر فراوان استراتژی های شنیداری بر روی افزایش مهارت شنیداری می باشد.کاربرد نتایج تحقیق و توصیه هایی برای انجام تحقیقات بیشتر در پایان ارائه شده است.
کلمات کلیدی : خود تنظیمی، خود کار آمدی، انگیزه، استراتژی های شنیداری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴