چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۳
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکل برای آب زدایی از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۵
نام و نام خانوادگی : محمد نیک سیرت
عنوان پایان نامه : پیرولیز و تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده در ایران در مقیاس نیمه صنعتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : آلودگی محیط زیست ناشی از منابع گوناگون بوده که یکی از آنها دور ریز تایرهای تولید شده پس از استفاده خودروها است. امروزه در جهان صنعتی، با استفاده از سیستم پیرولیز موفق به تجزیه و استخراج سوخت از تایرهای ضایعاتی گردیدهاند. در عمل پیرولیز، تایر فرسوده به هیدروکربنهای سبکتر، مواد آلی فرار، گاز، روغن و مواد جامد (مواد غیر آلی تایر همانند فولاد) تجزیه میشود. دراین پروژه به بررسی محصولات حاصل از پیرولیز تایر فرسوده سپس به بررسی تولید کربن فعال از ذغال حاصل از پیرولیز تایر فرسوده به سه روش فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی-شیمیایی و در انتها به بررسی سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرآیند جذب پرمنگنات بر روی کربن فعال تولید شده به روش فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین درصد فراوانی در مایع پیرولیز به لیمونن با غلظت کل  %۲۸/۳۲تعلق دارد. ماکزیمم مساحت سطح ویژه،  ۵۵۰ m2/grحاصل گردید و همچنین مشخص شد که با افزایش دما و زمان فعالسازی میزان عدد ید و عدد متیلن بلو روندی افزایشی و درصد رطوبت، روندی کاهشی دارد. همچنین این نتیجه بدست آمد که بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن فعال به روش شیمیایی مربوط به هیدروکسید پتاسیم با عدد  ۶۷۰ mg/grبدست آمد. بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن به روش فیزیکی-شیمیایی مربوط به اسید سولفوریک با عدد  ۱۰۶۰ mg/grبدست آمد. در فرآیند جذب مدل سینتیکی شبه درجه دوم دارای بیشترین تطابق بود و همچنین نتایج ایزوترم جذب نشان داد که مدل ایزوترم فروندلیچ بیشترین تطابق را دارد. همچنین با منفی بدست آمدن انرژی ازاد گیبس این نتیجه حاصل شده که فرآیند جذب خود به خودی میباشد. براساس نتایج بدست آمده امکان پذیری پیرولیز تایر فرسوده و تولید کربن فعال در مقیاس نیمه صنعتی تایید شده و مشخص شد از لحاظ بحث کیفیت محصولات و بازده آنها امکان تولید در مقیاس صنعتی وجود دارد.
کلمات کلیدی : خودرو، تایر، لاستیک، پیرولیز، کربن فعال، جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۴
نام و نام خانوادگی : پریسا جعفری
عنوان پایان نامه : تولید و تعیین مشخصات و بررسی جذب سطحی کربن فعالی حاصل از پوست لیمو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۶
نام و نام خانوادگی : سیّد ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد جاذب ترکیبی فرم پلی یورتان – کربن فعال سنتژی از پوست گردو و فوم پلی یورتان اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در حذف رنگ متیل گرین در دو فرایند پیوسته و ناپیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۱
نام و نام خانوادگی : فرامرز قندی شیخ شبانی
عنوان پایان نامه : تهیه ماتریس پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه ی بِه و بارگذاری پروتئین سرم آلبومین گاوی در آن و بررسی اثر نانو ذرات مگنتیت و پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : رهایش کنترل­شده­ی دارو به‌عنوان یکی از روش­های نوین انتقال دارو توجه محققان را به خود معطوف داشته است. از محاسن این‌گونه سیستم­ها، رهایش تدریجی دارو با سرعت ثابت است که بالطبع از تعداد دفعات مصرف دارو و تأثیرات جانبی سوء، به نحو قابل‌توجهی می­کاهد. یکی از روش­های نوین دارورسانی استفاده از سیستم­های پلیمری باقابلیت رهایش کنترل‌شده‌ی دارو در محیط بدن می­باشد. در این تحقیق از پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه به‌منظور دست‌یابی به رهایش کنترل‌شده‌ی ماده­ی دارویی به‌عنوان حامل دارو استفاده‌شده است. همچنین جهت اثبات توانایی این پلیمر ترکیبی به‌عنوان یک حامل مغناطیسی دارو، ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت نیز به‌عنوان یک حامل دارویی موردبررسی قرار گرفت. از روش هم­رسوبی برای تهیه­ی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و از پروتئین سرم آلبومین گاوی نیز به‌عنوان عامل دارویی استفاده شد. از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) جهت بررسی کیفی و مشاهده‌ی ساختار محصولات، از آنالیز طیف­سنج مادون­قرمز (FTIR) جهت بررسی ساختار شیمیایی محصولات، از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV جهت تعیین میزان بارگذاری دارو و نرخ رهایش و از دستگاه مغناطیس­سنج (VSM) جهت تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت استفاده‌شده است. نتایج طیف­های حاصل از آنالیز FTIR، هم رسوبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و همچنین ترسیب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را تأیید می‌نماید. علاوه بر این، سنتز موفق ترکیب کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و بارگذاری پروتئین بر روی آن را تأیید نمود. تصاویر آنالیز SEM نیز بارگذاری موفق پروتئین بر روی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و پلیمر مغناطیسی آن را تائید نمود. ضمن اینکه تصاویر SEM سنتز ذرات مغناطیسی با اندازه­های کمتر از ۵۰۰ نانومتر را نشان می­دهد. نتایج حاصل از آزمایش VSM نشان می­دهد که خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از سنتز هم‌زمان با کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه، از حدود emu g-12/25 به emu g-1 20 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در ساختار پلیمر سنتز شده داشت. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن سنتز این پلیمر دارد چراکه پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی به‌ مانند یک پوشش بر روی مگنتیت قرارگرفته و خاصیت مغناطیسی را کاهش داده است. به‌منظور بررسی میزان جذب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و میزان رهایش پروتئین از آن­ها از تست بردفورد و جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر UV استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز UV در طول‌موج ۵۹۵ نانومتر میزان جذب پروتئین در ساختار ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را ۹۹۳/۶۲% و رهایش ۳۴ ساعته در محیط آزمایشگاهی و شبیه‌سازی‌شده‌ی بدن انسان یعنی دمای ۳۷ درجه­ی سانتی­گراد و pH 4/7 را برابر با ۳۴۱/۹۴% نشان می­دهد. نتایج حاصل از میزان جذب پروتئین نشان می­دهد که ترکیب نمودن موسیلاژ دانه­ی به به‌عنوان یک پلیمر طبیعی و ارزان با کیتوسان سبب بهبود میزان جذب پروتئین در ساختار حاصل‌شده و در مقایسه با نتایج کارهای پیشین که از عامل اتصال عرضی استفاده‌شده است، کارایی بهتری دارد. همچنین به‌منظور بررسی رهایش پروتئین از ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت از یک میدان مغناطیسی ثابت (استفاده از یک آهنربای قوی) در محیط رهایش استفاده شد. نتایج حاصل از دستگاه جذب، میزان جذب ۶۳۶۷/۶۷% و رهایش ۲۷/۵۲% پروتئین از این ترکیب را نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را به‌عنوان حامل دارویی خوب جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، موسیلاژ دانه­ی بِه، کیتوسان، سرم آلبومین گاوی، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۲۰
نام و نام خانوادگی : سمیه عارفیان جزی
عنوان پایان نامه : تهیه ی مهره های آلژینات حاوی پروتئین سرم آلبومین گاوی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر و همچنین حضور نانوذرات مگنتیت بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : باوجود پیشرفت¬های بسیاری که درزمینه‌ی ساخت مواد دارویی صورت گرفته است، آثار جانبی ناشی از مصرف آن¬ها و آسیبی که به سایر بافت¬های سالم موجود در بدن می¬رسانند از چالش¬های پیش روی این علم است. دارورسانی هدفمند و توانایی کنترل رهایش ماده¬ی دارویی، موضوعی است که توجه بسیاری از محققان را در دو دهه¬ی اخیر به خود معطوف کرده است. در این پژوهش از مهره-های آلژینات به‌عنوان حامل دارو جهت دارورسانی و از پروتئین سرم آلبومین گاوی به‌عنوان ماده¬ی دارویی مدل استفاده‌شده است. به‌منظور بهبود خواص آلژینات به‌عنوان حامل دارو، از موسیلاژ دانه¬ی به و همچنین نانو ذرات مغناطیسی استفاده‌شده است. در این پژوهش نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از نمک¬های آن و به روش هم رسوبی سنتز شدند. از آنالیزهای طیف¬سنج مادون-قرمز (FTIR)، مغناطیس¬سنج (VSM) و میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) برای مشخصه¬یابی مهره¬ها استفاده گردید. نتایج حاصل از مقایسه¬ی طیف¬های آنالیز FTIR، ساخت موفقیت‌آمیز مهره¬های آلژینات، مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین در آن¬ها، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین روی آن¬ها را تأیید می¬نماید. تصاویر SEM محصولات، بارگذاری پروتئین BSA و همچنین سنتز و بارگذاری نانو ذرات مگنتیت با اندازه‌ی کمتر از ۱۰۰ نانومتر را در ساختار مهره¬ها نشان می¬دهد. از آنالیز VSM نیز برای تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع مهره¬های مغناطیسی آلژینات حاوی پروتئین استفاده شد. این آزمایش نشان داد خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از ترکیب شدن با آلژینات و تشکیل مهره¬های مغناطیسی آلژینات از حدود emu g-1 2/25 به emu g-1 24/12 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در مهره¬های مغناطیسی آلژینات می¬باشد. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن ساخت این مهره¬ها دارد. به‌منظور بررسی میزان بارگذاری پروتئین در مهره¬های آلژینات و آلژینات – موسیلاژ و مهره¬های مغناطیسی این دو پلیمر از تست بردفورد استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل از این پروژه، میزان بارگذاری دارو در مهره¬های آلژینات (۰۲۵/۷۹%)، مهره-های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۱۵۹/۴۶%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات (۸۱/۸۰%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه‌ی بِه (۴۶/۷۹%) به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از رهایش داروی برون¬تنی (محلول فسفات بافر در دمای ۳۷ درجه¬ی سانتی¬گراد و pH 4/7) نشان می¬دهد که بیشترین میزان رهایش پروتئین مربوط به مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۷۳۲/۹۶%) و پس‌ازآن به ترتیب مهره¬های آلژینات (۳۵۸/۹۳%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۷۴۵/۳۹%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات (۴۱/۳۷%) بیشترین درصد رهایش را داشتند. مقایسه¬ی نتایج رهایش از ساختار آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه با آلژینات نشان می¬دهد که میزان رهایش در ساعت‌های اولیه از ساختار موسیلاژ – آلژینات کمتر از آلژینات است. با افزایش زمان و درنتیجه تخریب پیوند فیزیکی بین موسیلاژ و آلژینات، نرخ رهایش افزایش‌یافته و نهایتاً تقریباً تمام پروتئین آزاد می¬شود. درنتیجه موسیلاژ دانه¬ی به می¬تواند به‌عنوان عامل کنترل‌کننده‌ی نرخ رهایش، در دارورسانی توسط مهره¬های آلژینات استفاده گردد. علاوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر آلژینات و آلژینات – موسیلاژ را به‌عنوان حامل دارویی مؤثر جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، آلژینات، سرم آلبومین گاوی، مهره، موسیلاژ دانه¬ی بِه، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۹
نام و نام خانوادگی : ثریا راه پیما
عنوان پایان نامه : حذف آلاینده منگز از محلول آبی به کمک بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقادیر فراوان منگنز باعث آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمینی شده و منجر به اثرات مضر بر سلامتی انسان گردیده است. سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته برای حذف آلاینده منگنز از محلول های آبی به روش همرسوبی انجام شد. در این پژوهش، بیونانوکامپوزیت با تکنیک های مختلف پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، تبدیل فوریه مادون قرمز و دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی مشخصه یابی شد. همچنین، مدل های مختلف سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند جذب بررسی شد. فرآیند جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بیشتری نشان داد. داده های ایزوترم جذب حاکی از مطابقت بیشتر با مدل لانگمویر بود. نتایج ترمودینامیکی خود بخودی و گرماگیر بودن فرایند جذب را نشان داد. با بکارگیری روش پاسخ سطح، تحت شرایط بهینه ۲=pH،  g.L-1 5/0 دوز جاذب و    mg.L-1 50 میزان غلظت اولیه یون پرمنگنات، حداکثر ظرفیت جذب منگنز، mg.g-1 78/16حاصل گردید. بیونانوکامپوزیت پیشنهادی با قابلیت زیست سازگاری و غیر سمی بودن می تواند به عنوان یک جاذب موثر و در دسترس برای حذف آلودگی های آبی در غلظت های کم استفاده گردد.
کلمات کلیدی : فرآیند جذب، نشاسته،کربن فعال، مگهمیت، بیو نانوکامپوزیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۷
نام و نام خانوادگی : فاطمه آیین جان
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت/ کیتوزان EDTA
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : متیلن بلو به عنوان یک رنگ شیمیایی آروماتیک پر کاربرد و درعین حال سمی، مقاوم به تجزیه و سرطان زا است. جذب سطحی یکی از پرکاربردترین تکنیکهای حذف رنگ مخصوصا برای رنگهای غیر قابل تجزیه است. زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت به عنوان یک جاذب دردسترس و فراوان با ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، پایداری شیمیایی، حرارتی و فیزیکی، قیمت پایین و عدم نیاز به بازیافت مورد توجه قرار دارد. در این پژوهش زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از ترسیب نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی شد در ادامه توسط  EDTAجهت افزودن گروههای عاملی جاذب اصلاح گردید و بررسی کارایی آن در حذف متیلن بلو از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده توسط آنالیزها ی FTIR،SEM ،XRD ،VSMمشخصه یابی شد. نتایج حاصل از مشخصه یابی بیانگر سنتز نانو کامپوزیتی با خاصیت اشباع مغناطیسی ۲۴ emu/g و اندازه متوسط نانو ذرات مگهمیت  ۱۴نانومتر بود. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر فرآیند جذب و بهینه سازی آن از طرح آزمایش مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده گردید. همچنین داده های حاصل توسط مدلهای مختلف ایزوترم، سینتیک جذب و ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفت . که حاصل امر نشانگر تطابق بهتر دادههای حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ و همچنین مشخص شد جذب از سینتیک درجه دوم پیروی می کند. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک جذب نشان داد که فرآیند جذب متیلن بلو خود به خودی است.

نتایج حاصل نشان داد که نانو کامپوزیت حاصل می تواند به عنوان جاذب مناسبی برای جذب متیلن بلو و در ادامه سایر آلاینده های رنگی معرفی شود.

کلمات کلیدی : مگهمیت، کلینوپتیلولایت،  ،EDTAمتیلن بلو، نانوکامپوزیت، فرآیند جذب سطحی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۲
نام و نام خانوادگی : فاطمه کیوانی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کربن فعالی مغناطیسی اصلاح شده توسط EDTA برای حذف منگنز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : در دهه‌های اخیر روشهای متعددی برای حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنایع و شیرابه‌ها انجام شده است. منگنز از جمله فلزات سنگین متداول در شیرابه‌ها، فاضلاب‌ها و محیط زیست است که  به وسیله‌ی فعالیت‌های صنعتی مانند: صنایع پتروشیمی، کارخانه های شیشه و سرامیک  و غیره وارد آب می‌شود، مقدار بیش از حد منگنز برای انسان  ودیگر جانداران خطرناک و سمی است. کربن فعال به عنوان يك جاذب باتوانايي بالاي جذب سطحی،كاربرد‌هاي وسيعي در زمينه تصفيه آب وپساب‌ها صنعتي دارد، امابه علت پودری بودن این جاذب همواره محدوديت‌هايي در پايان فرآیندجذب و جداسازي خواهد داشت بنابراین استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با کارکردها و خصوصیات ویژه مانند: خاصیت سوپر پارا مغناطیسی،ویژگی های خاصی برای کربن فعال فراهم می‌کند.  بنابراین کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات مگهمیت در مقادیر مختلف کربن فعال و دماهای مختلف به روش همرسوبی سنتز شد و نانو کامپوزیت تولید شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید اصلاح شد تا علاوه بر افزایش ظرفیت جذب، از تخریب و اکسید شدن یون‌های فلزی جلوگیری شود.مشخصات فیزیکی، ساختاری و خواص مغناطیسی نانو کامپوزیت با تکنیک‌های مختلف مانند: میکروسکوپ الکترون روبشی، طیف سنج پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز  مغناطیس سنج مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین ترمودینامیک، سینتیک فرآیند جذب و ایزوترم آن مورد بررسی قرار گرفت.برای بدست آوردن پارامتر‌های بهینه از روش طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار MINITAB 17واز طراحی باکس بنکن و روش سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج طراحی آزمایش  نشان دادکه شرایط بهینه جاذب برای حذف پرمنگنات توسط نانوکامپوزیت کربن فعال/مگهمیت/ EDTAعبارتند از: ۲=pH، غلظت اولیهppm50 و مقدار جاذب g05/0 می‌باشد.مقایسه داده‌ها با مدل‌های مختلف  سینتیکی نشان داد که داده‌ها در فرآیند جذب از مدل سینیتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌نماید.مطالعه‌ی داده‌های ایزوترم‌های تعادلی در دماهای مختلف نشان داد که فرآیند جذب با مدل لانگمویر همخوانی بیشتری دارد و حداکثر ظرفیت جذب با توجه به این مدل mg/g 50/50 حاصل شد. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک فرآیند جذب نشان داد که فرآیند حذف منگنز خود به خودی وگرماگیر است.
کلمات کلیدی : کربن فعال، مغناطیسی، نانوذرات مگهمیت، EDTA، همرسوبی، فرآیند جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۲
نام و نام خانوادگی : شکوفه رضایی
عنوان پایان نامه : جذب رنگ آنیونی متیل اورانژ بوسیله نانو کامپوزیت مگهمیت/ بنتونیت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۱
نام و نام خانوادگی : مهسا بیات
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت زئولیت طبیعی/ فریت نیکل/ سدیم آلژینات برای جذب سطحی رنگ کاتیونی متلین بلو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف اثرات زیان باری برروی منابع آبی،حاصل خیزی خاک،موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم ها می گذارد.از میان روش های تصفیه ،جذب سطحی یکی از موثرترین روش های حذف رنگ از پساب می باشد.زئولیت به عنوان یک جاذب با توانایی بالای جذب سطحی کاربردهای وسیعی در زمینه تصفیه آب و پسابهای صنعتی دارد.در این میان سنتز و استفاده از نانو ذرات اکسید آهن فریت نیکل با کاربردها و خصوصیات ویژه مانند سطح ویژه بالا،اندازه در حد نانو و سوپرپارامغناطیس بودن مورد توجه قرار گرفته و استفاده از این نانو ذرات مغناطیسی برای ترکیب بازئولیت و تهییه نانوکامپوزیت مغناطیسی ویژگی خاصی برای زئولیت به وجود آورده است.هدف از این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی زئولیت/فریت نیکل به روش همرسوبی و اصلاح سطح آن توسط سدیم آلژینات به منظور افزایش ظرفیت جذب و جلوگیری از اکسید شدن می باشد.ویژگی این نانوکامپوزیت توسط آنالیزهای SEM،VSM،XRD و FTIR مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بیانگر این امر است که سنتز و اصلاح نانوکامپوزیت با موفقیت انجام شده است.ترمودینامیک،سینتیک و ایزوترم فرایند جذب مورد بررسی قرار گرفت و برای بدست آوردن پارامترهای بهینه از روش طراحی آزمایش با نرم افزار Minitab  ،روش سطح پاسخ و از طرح Box-Benhken استفاده شده است.بالاترین ظرفیت جذب رنگ متیلن بلو از محلول آبی در pH بهینه۵،مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه،غلظت رنگزای ۱۰ میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب ۰۳/۰گرم و حدود ۶۷/۶۹ میلی گرم بر گرم  حاصل شد.بررسی داده های سینتیکی آزمایشات جذب موید تطابق فرایند با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم می باشد و مطالعه ی داده های ایزوترم تعادلی در دماهای مختلف نشان دهنده تطابق فرایند جذب با مدل ایزوترم لانگمویر است و حداکثر ظرفیت جذب در دمای ۲۹۸کلوین ،۰۴/۵۴ میلی گرم بر گرم بدست آمده است.
کلمات کلیدی : نانوکامپوزیت، فریت نیکل، زئولیت، ، سنتز، جذب، متیلن بلو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۹
نام و نام خانوادگی : زهرا ساربان
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت / کیتوزان / اوره برای حذف فلز سنگین منگز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقدار زیاد منگنز به عنوان یکی از فلزات سنگین می¬تواند باعث آسیب رسیدن به بافت¬های سیستم عصبی و اختلالات عصبی ¬شود. در این پژوهش یک نانو کامپوزیت مغناطیسی زئولیت/ مگهمیت/ کیتوزان / اوره  سنتز و برای حذف منگنز استفاده شد.زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی و سپس توسط کیتوزان به عنوان یک پلیمر زیست تخریب¬پذیر و غیر سمی پوششدار و همچنین برای افزایش ظرفیت جذب، توسط اوره عاملدار شد.برای مشخصه یابی نانو کامپوزیت سنتزی از آنالیزهای پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. اثر دما، زمان تماس، غلظت فلز ،مقادیر pH و مقدار جاذب بر ظرفیت حذف منگنز بررسی شد.سینتیک فرایند جذب توسط مدل¬های شبه درجه اول، شبه درجه دوم، الوویچ و نفوذ ذره¬ای مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل شبه درجه دوم بهترین انطباق را با داده¬های سینتیکی نشان داد.ایزوترم جذب با مدل¬های لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دوبینین رادوشکویچ بررسی شد و مدل لانگمویر بهترین تطابق را با داده¬های ایزوترم نشان داد.در بررسی نتایج ترمودینامیکی، منفی بودن انرژی آزاد گیبس بیانگر خودبخودی بودن فرایند حذف منگنز بود. برای دستیابی به شرایط بهینه حذف منگنز از روش پاسخ سطح و برای طراحی آزمایش از روش طراحی مرکب مرکزی استفاده و فرایند جذب به عنوان تابعی از سه فاکتور شامل pH( 6-4)، غلظت اولیه یون¬های پرمنگنات (۵۰-۱۰ میلی گرم بر لیتر) و مقدار جاذب (۰۵/۰-۰۱/۰ گرم) بررسی شد. حداکثر ظرفیت جذب  منگنز تحت شرایط بهینه ۱۳/۲pH= ، مقدار جاذب ۰۲/۰ گرم، غلظت اولیه منگنز ۰۰/۴۶ میلی گرم بر لیتر، ۳/۱۶ میلی گرم بر گرم بدست آمد. نانو کامپوزیت سوپرپارامغناطیس حاصل می¬تواند به عنوان جاذب مناسب برای حذف منگنز از محلولهای آبی و  پساب¬ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : زئولیت، مگهمیت، کیتوزان، اوره، نانو کامپوزیت، جذب سطحی، منگنز.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۵
نام و نام خانوادگی : محمدصادق طناب تاب زاده
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : افزایش سریع استفاده از رنگ‌های شیمیایی در صنایع غذایی  اثرات مضر آن ها بر کیفیت مواد غذایی و سلامت انسان ها، منجر به وضع قوانین زیادی در استفاده از آن ها شده است. استفاده از رنگ هاي طبیعی علیرغم ثبات و قدرت رنگی کمتر نسبت به رنگ هاي مصنوعی به دلیل مطمئن تر بودن و داشتن ارزش غذایی و  عدم اثرات مسمومیت زایی آن ها ترجیح داده می شوند. یکی از منابع طبیعی، رنگ طبیعی چغندر قرمز است که خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد رادیکال، محافظت کبدی وخواص ضد سرطانی دارد. کیتوسان مشتق استیل زدایی شده کیتین بوده که به طور طبیعی فراوان ترین موکوپلی ساکارید موجود در پوسته سخت پوستان، حشرات و قارچ ها است. کیتوسان به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون سمی نبودن، تجزیه پذیری و زیست سازگاری به طور گسترده در زمینه های مختلفی همچون تصفیه آب و فاضلاب، صنایع غذایی، پزشکی، صنایع بهداشتی و آرایشی، بیوتکنولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. هدف از این پژوهش استخراج جاذب کیتوسانی از ضایعات میگو طی فرآیندهای پروتئین زدایی، معدنی زدایی و تبدیل کیتین به کیتوسان و سپس استفاده از آن به عنوان استخراج کننده رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز است. بازدهی وزنی استخراج کیتوسان از ضایعات میگو ۲۵ درصد و درجه استیل زدایی آن ۴۹ درصد  بدست آمد.  بهینه سازی فرآیند جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان به وسیله طراحی آزمایش به روش طرح مرکب مرکزی انجام شد. آزمایشات تاثیر pH ،  مقدار جاذب (کیتوسان) و غلظت های مختلف محلول چغندر قرمز روی جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین توسط نرم افزار ۷٫۰٫۰Design Expert  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین با افزایش pH و مقدار جاذب جداسازی کاهش و با افزایش غلظت محلول چغندر قرمز جداسازی افزایش یافت. پارامترهای بهینه در سیستم برای pH، دوز جاذب و غلظت اولیه محلول چغندر قرمز در محدوده ۱۲/۵ ، ۰۲/۰ و۴۲/۱۳۱ به ترتیب برای رنگدانه بتاسیانین و ۴۷/۵ ، ۰۱/۰ و ۷۱/۱۱۲ به ترتیب برای رنگدانه بتازانتین و همچنین برای مخلوط هر دو رنگدانه ۹۶/۳ ، ۰۲/۰ و ۸۹/۱۳۵ به ترتیب  بدست آمد. می توان ازکیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو جاذبی مناسب و قابل دسترس برای جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین ارائه نمود.
کلمات کلیدی : چغندر قرمز، کیتوسان، رنگدانه بتاسیانین، رنگدانه بتازانتین، ضایعات میگو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۶
نام و نام خانوادگی : سعیده فیروزی راد
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جذب دی اکسید کربن با محلول مونو اتانول آمین در میکرو کانال با دینامیک سیالات محاسباتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : گرم شدن کره ‌زمین و تغیرات آب‌ و هوایی انگیزه تحقیقات گسترده‌ای را در جهت توسعه و بهبود تکنولوژی‌های کارآمدتر برای جذب دی‌اکسیدکربن از منابع بزرگ مانند واحد نیروگاه‌ها بر پایه ذغال‌سنگ و پالایشگاه‌ها فراهم کرده است. در حال حاضر، تکنیک‌های گسترده‌ای برای حذف دی‌اکسید‌کربن استفاده می‌شود و یکی از فرآیند‌های معمول حذف دی‌اکسیدکربن از گازهای احتراق، فرآیند جذب می‌باشد. نمونه‌ای از فرآیند جذب، فرآیند جذب با حلال‌ است که برای عملیات جذب دی‌اکسیدکربن، می‌توان به استفاده از محلول آبی مونواتانول‌آمین اشاره کرد. برای بهبود این فرآیند می‌توان سطح انتقال جرم را به‌وسیله میکروکانال افزایش داد. با توجه به افزایش سطح آنها نسبت به حجم این دستگاه‌ها فرآیند جذب بهبود می‌یابد و تماس واختلاط مایعات و واکنش‌دهنده‌ها را سرعت می‌بخشد. در این پژوهش شبیه‌سازی فرآیند انتقال جرم جذب دی‌اکسیدکربن به‌وسیله محلول آبی مونواتانول‌آمین در میکروکانال توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شد. در این شبیه‌سازی از مدل دو فازی همگن استفاده شده است. شبیه‌سازی بصورت سه بعدی برای جریان دو فازی شامل گازی حاوی دی‌اکسیدکربن- نیتروژن و محلول آبی مونواتانول‌آمین انجام شد. ضریب انتقال ‌جرم در فاز مایع با استفاده از نرم‌افزار محاسبه گردید و با مقادیر تجربی مقایسه شد. اثرات پارامترهای عملیاتی مختلف مانند سرعت گاز، دما، سرعت مایع، نسبت ابعاد میکروکانال ، غلظت گاز و مایع ورودی بر میزان انتقال جرم و درصد تبدیل گاز دی‌اکسیدکربن مورد بررسی قرارگرفت. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی نشان داد که اختلاف کمی بین آنها وجود دارد. بررسی هیدرودینامیک جریان داخل میکروکانال نشان داد که اگر سرعت گاز بیش‌تر از  m/s10 باشد الگوی جریان اسلاگ به حلقوی تبدیل می‌شود. این بررسی همچنین نشان داد که با افزایش سرعت گاز و کاهش ابعاد میکروکانال گرادیان سرعت نزدیک دیواره افزایش می‌یابد و افت فشار نزدیک دیواره زیاد می‌شود. نتابج بررسی فرآیند انتقال جرم نشان دادکه ضریب انتقال جرم را می‌توان در غالب عدد بدون بعد شروود توسط رابطه مناسب بیان کرد. هم‌چنین نتایج نشان داد که  در سرعت یکسان مایع با افزایش سرعت جریان گاز و افزایش دما میزان ضریب انتقال‌ جرم افزایش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش دما و غلظت حلال میزان تبدیل نیز افزایش می‌یابد این میزان تبدیل می‌تواند با افزایش غلظت گاز ورودی و نسبت ابعاد کاهش یابد. بررسی اثر سرعت مایع نشان داد که انتقال جرم در فاز مایع با سرعت مایع افزایش می یابد.
کلمات کلیدی : دی‌اکسیدکربن، مونواتانول‌آمین، میکروکانال، ضریب انتقال جرم، جریان حلقوی، دینامیک سیالات محاسباتی.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۸
نام و نام خانوادگی : راضیه نوروزی
عنوان پایان نامه : حذف کروم شش ظرفیتی از پساب صنایع با استفاده از جاذب ترکیبی کیتوزان/ پلی وینیل اکل / کربن فعال
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مریم حیدری
چکیده : فاضلابهای حاصل از فرآیندهای صنعتی مهم‌ترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارند. تخلیه این فاضلاب‌ها در محیط طبیعی همواره توام با اثرات جبران‌ناپذیری بوده است. در میان انواع پسابهای صنعتی، پساب حاوی فلزات سنگین به‌ویژه کروم معضلات زیست محیطی شدیدی را به‌وجود آورده است. از آنجایی که این فلزات خاصیت تجمع‌پذیری دارند بررسی کمی وکیفی فاضلاب این صنایع ضروری می‌باشد. از جمله روشهای تصفیه پسابهای صنعتی می‌توان به جذب سطحی اشاره نمود. کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگینی است که در پساب صنایعی مانند دباغی چرم، آبکاری و پالایشگاه‌ها وجود دارد.این فلز بسیار سمی است و بایستی از پساب حذف شود. در این پژوهش حذف کروم شش ظرفیتی از پساب‌های صنعتی با استفاده از جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل-کربن فعال مورد مطالعه قرار گرفته است. خصوصیات سطحی جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل-کربن فعال و هم‌چنین جاذب کیتوزان- پلی‌وینیل الکل بدون کربن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی و طیف مادون قرمز ( FTIR) ارزیابی گردید. با انجام آزمایشات تک متغیره شرایط بهینه برای متغیرهای مختلف از جمله زمان تماس، غلظت اولیه، pH، دما، مقدار جاذب جهت حذف کروم با استفاده از این جاذب سنتزی به‌دست آمد. با توجه به آزمایشات انجام شده مقادیر بهینه ۲=pH، غلظت ppm 60، مدت زمان تماس ۲۲۵ دقیقه، دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و میزان جاذب ۱۵/۰ گرم به‌دست آمد. ایزوترم‌ها (لانگمویر و فروندلیچ)، سینتیک جذب (مرتبه اول، دوم، مدل نفوذ درون ذره‌ای) برای تطابق با داده‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جذب کروم بر روی جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل – کربن فعال از مدل لانگمویر پیروی می‌کند و هم‌چنین سینتیک جذب کروم بر روی این جاذب از مرتبه دوم تبعیت می‌نماید. ارزیابی ترمودینامیکی جذب کروم شش ظرفیتی بر روی جاذب ترکیبی نشان داد که پدیده جذب تحت شرایط انتخاب شده یک فرآیند فیزیکی خود به خودی می‌باشد. به‌علاوه مطالعات احیای جاذب تحت شرایط بهینه جذب انجام گرفت . عمل جذب/ واجذب توسط محلول ۱/۰ مولار سدیم هیدروکسید و در چهار مرتبه انجام شد. بر طبق نتایج به‌دست آمده این جاذب توانایی جذب و احیای خوبی از خود نشان داد و لذا می‌تواند به‌عنوان یک جاذب موثر برای حذف کروم شش ظرفیتی از پساب به‌کار رود
کلمات کلیدی : جاذب کیتوزان- پلی‌وینیل الکل- کربن فعال،جذب،کروم شش ظرفیتی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵