چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه مهندسی معدن

شماره دانشجویی : ۹۳۲۲۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : شاهین مومیوند
عنوان پایان نامه : تحلیل داده های ژئوشیمیایی و زمین شناسی ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ ملایر به منظور مدل سازی و پتانسیل ذخایر آهن و سرب و روی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : امروزه با استفاده از روش هاي تلفيق اطلاعات، مي توان مطالعات اکتشافي را به صورت يک جا وتوأماً بر روي تمامي داده هاي در دسترس از منطقه مورد مطالعه انجام داد. بديهي است نتايجي که با درنظر گرفتن کليه داده ها و ارتباط بين آن ها به دست مي آيد داراي دقت و اطمينان بيشتري است. درچنين شرايطي عموماً از مدل سازي پتانسيل معدني براي تلفيق و ترکيب نتايج روش هاي اکتشافي مختلف به منظور توليد نواحي اهداف اکتشاف و تعيين نواحي اميدبخش استفاده مي شود. در اين تحقيق، اطلاعات اکتشافي سطحي در منطقه ۱:۱۰۰۰۰۰ملایر در استان همدان به منظور تعيين مناطق با پتانسيل بالاي کاني سازي با استفاده از يک روش جديد ترکيبي فازي داده محور و دانش محور تلفيق شدند. اطلاعات سطحي شامل نقشه هاي واحد سنگي، ژئوشيميايي و گسل ها بود. نقشه هاي شاهد ژئوشيميايي و چگالي گسل ها بدون نظر کارشناس و نقشه شاهد زمين شناسي با استفاده از نظر کارشناس تهيه شدند. سپس لايه هاي اطلاعاتي با استفاده از عملگرهاي گاما تلفيق شدند. با استفاده از رخدادهاي معدني مربوط به کاني سازي سرب ، روي و آهن درمنطقه، مشخص شد که عملگر هاي گاما انطباق بهتري با رخدادهاي موجود دارند.
کليد واژه: ۱-ژئوشیمی ۲-مدل سازی ۳-ملایر ۴- آهن ۵- سرب و روی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۲۷۰۰۹
نام و نام خانوادگی : مصطفی عالی نژاد
عنوان پایان نامه : مدل سازی پتانسیل معدنی ذخایر سرب، روی و فلورین تیپ می سی سی پی با استفاده از تلفیق معیارهای سنگ شناسی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : یکی از شاخههای علم گسترده  ،GISبررسیهای اکتشافی با استفاده از این تکنولوژی می باشد.  GISبا ایجاد یک پایگاه مناسب دادهها، فضای مناسبی را برای دسترسی به اطلاعات معدنی و تحلیل دادهها و تعیین مناطق جدید اکتشافی پدید میآورد. همچنین توسط این سیستم میتوان در مقیاسهای مختلف به طراحی شبکه برداشت، تعیین مکانهای حفر گمانه، تونل و چاه اکتشافی، تهیه سکشنهای مختلف و نظایر آن پرداخت. در چنین شرایطی عموماً از مدلسازی پتانسیل معدنی برای تلفیق و ترکیب نتایج حاصل از روشهای اکتشافی مختلف و به منظور تولید نواحی هدف اکتشاف و تعیین نواحی امیدبخش استفاده میشود. در این پایان نامه، اطلاعات اکتشافی سطحی مربوط به منطقه  ۱:۱۰۰۰۰۰پلسفید در جنوب استان مازندران، با استفاده از یک روش جدید ترکیبی فازی دادهمحور و دانشمحور و به منظور تعیین مناطقی با پتانسیل بالای کانیسازی، با یکدیگر تلفیق شدهاند. اطلاعات سطحی شامل نقشههای واحد سنگی، ژئوشیمیایی و گسلها میباشند. در راستای این هدف ابتدا نقشههای شاهد ژئوشیمیایی، چگالی گسلها و نقشه شاهد زمینشناسی بدون دخالت نظر کارشناس و با استفاده از روش منطق فازی وزندهی شدند. سپس لایههای اطلاعاتی ژئوشیمیایی با استفاده از عملگر ORتلفیق شدهاند. نهایتاً در مرحله آخر با استفاده از عملگر گاما، لایه به دست آمده با لایههای وزندار شده چگالی گسل و لایه شاهد زمینشناسی با یکدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی به دست آمد. با استفاده از این نقشه به دست آمده، رخدادهای معدنی مربوط به کانیسازی سرب، روی و فلورین در منطقه مورد مطالعه، مشخص شدند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملگرهای گاما و  ORانطباق بهتری را با رخدادهای موجود دارند.
کلمات کلیدی : : ژئوشیمی، مدلسازی، جنوب مازندران، سرب و روی، فلورین
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۲۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : علی رمضانی
عنوان پایان نامه : پتانسیل یابی عناصر پلی متال منطقه زه آباد با استفاده از پردازش تصاویر ASTER
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : سعید غلامی پور
عنوان پایان نامه : مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت روانسر در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مرتضی طبایی
چکیده : یکی از مسائل اساسي بشردر قرن حاضر تأمین انرژی  ومنابع مورد نیاز برای بهتر زیستن است و از موارد مهم در منابع مورد نیاز، منابع آب های زیرزمینی میباشد.امروزه دسترسي به منابع آب مطمئن و با کیفیت يكي از مهمترين چالش هاي دولت ها و ملت ها است. چرا كه با افزايش جمعيت و فعاليت انسانها مصرف آب نيز زيادتر مي شود. باتوجه به اهمیت منابع آب اینجانب مطالعه بر روی منابع آب دشت رامسر واقع در استان کرمانشاه را انتخاب واین پژوهش را به انجام رساندم.

تشکیلات اطراف دشت روانسر غالبا آهکی، مارنی- آهکی یا آهکی-مارنی هستند و آبرفتهای حاصل از فرسایش تشکیلات مشرف به دشت روانسر که سراسر دشت مذکور را پوشش داده‌اند غالباً ریزدانه یا با دانه‌بندی متوسط بوده و از مقاومت ویژه نسبتاً پایینی برخوردارند. همانطور که انتظار می‌رود بیشترین ضخامت آنها در بخش میانی و جنوبی دشت بدست آمده که وسیعتر بوده و از ارتفاع کمتری برخوردار می‌باشد. برای بررسی ویژگیهای سفره آب زیرزمینی دشت مذکور ۲۴۷ سونداژ الکتریکی، با آرایه الکترودی شلومبرگر برداشت شده که حداکثر فاصله الکترودهای فرستنده جریان در آنها ۱۰۰۰ متر در نظر گرفته شده و در نتیجه بیشترین عمق مورد مطالعه در حدود ۲۵۰ متر بوده است.

مقاومت ویژه پایین رسوبات آبرفتی که بخش وسیعی از دشت روانسر را در برگرفته و از ضخامت قابل توجهی نیز برخوردارند حاکی از آبدهی نه چندان قابل ملاحظه سفره آب زیرزمینی در دشت مذکور هستند و تنها در حاشیه دشت که رسوبات آبرفتی به دلیل نزدیکی به کوهپایه سازندهای مشرف به دشت با مقاومت ویژه بالاتر از دانه‌بندی نسبتا درشت‌تری برخوردارند احتمال آبدهی سفره آب زیرزمینی بیشتر است اما در مقابل در این نقاط نیز به دلیل کاهش ضخامت آبرفتها آبدهی سفره آب زیرزمینی کم می‌شود.

با توجه به نقشۀ RT محدوده‌هایی که در آنها سفرۀ آب زیرزمینی از میزان آبدهی بیشتری برخوردار است در شمال شرقی و جنوب غربی دشت روانسر  واقع شده‌اند . بطوریکه در نیمۀ اول پروفیل‌های شمارۀ ۱ تا ۴ که در جنوب غربی دشت روانسر قرار گرفته ، محدودۀ نسبتاً وسیعی با مقادیرRT بیش از ۲۰۰۰ اهم‌متر مربع گسترش یافته است .
کلمات کلیدی : ژئوالکتریک ، سونداژ الکتریکی ،  مقاومت ویژه ظاهری ، آرایه شلومبرگر
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۴
نام و نام خانوادگی : مجتبی یعقوبی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل کنترل کننده کانی زایی مس در منطقه جنوب بیرجند
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : محمدرضا ایران نژادی
چکیده : منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر بیرجند و درکمربند ولکانو-پلوتونیکی ترشیری بلوک لوت واقع شده است. از نظر سنگ شناسی شامل واحدهای واحدهای تخریبی-رسوبی، واحدهای رسوبی، واحدهای دگرگونی درجه پایین، واحدهای آذرین شامل: آندزیت، دایک دیابازی و گرانیت میباشد. در نمودارهای ردهبندی سنگهای آذرین نفوذی، نمونههای مورد مطالعه در محدوده گرانیت و گرانودیوریت، در نمودارهای تعیین سری ماگمایی در محدوده کالکآلکالن قرار میگیرند. نمونهها در محدوده پرآلومین قرار میگیرند.
در بخش جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه در واحد سنگی گرانیتوئیدی کانیزایی مس وجود دارد. بر اساس ویژگیهای صحرایی و کانیزایی مس واحد گرانیتی به سه بخش قابل تقسیمبندی است. بخش پایینی که تحت تاثیر دگرسانی سیلیسی قرار گرفته است،  بخش میانی گرانیتها که کانیزایی اصلی مس در این بخش صورت گرفته است و کانیزایی به دو صورت اکسیدی (مالاکیت-آزوریت) و سولفیدی (کالکوسیت) میباشد. در این بخش علاوه بر کانیزایی مس، کانیزایی منگنز نیز دیده میشود. بالاترین بخش واحد گرانیتی به رنگ زرد و نارنجی دیده میشوند که حاصل کانیهای آهندار هماتیت، لیمونیت و گوتیت است. احتمالا منشا سیال کانیساز، دایک دیابازی منطقه میباشند. کانیزایی منگنز در بخش جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه و در میان سنگهای تخریبی سیلتستون و شیلها وجود دارد. در بیشتر بخشهای این رگهی منگنزی، واحد یا رگهی سیلیسی وجود دارد که این رگههای سیلیسی یا بصورت جدا در کنار رگه منگنزی قرار دارد یا بصورت رگه و رگچهای داخل رگهی منگنز قرار گرفته است. با توجه به همراهی رگههای منگنز و سیلیس و حضور برشهای سیلیسی در رگهها و وجود رگچههای فراوان که عمدتا حالت استوک ورک دارند، می توان تشکیل این رگههای منگنزی را به احتمال فراوان مرتبط با سیال گرمابی دانست.
کلمات کلیدی : کانهزایی مس، دایک، گرانیت، دگرسانی هیدروترمال، مختاران
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : مسعود مالیان
عنوان پایان نامه : شناسایی خاکهای صنعتی ورقه ۱۰۰٫۰۰۰ متر با استفاده از داده های ماهواره ای Aster و ETM­+
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هوشنگ اسدی هارونی
چکیده : ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي +ETM و ASTER ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي هر ﯾﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي خاک صنعتی ورﻗﻪی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ۱:۱۰۰٫۰۰۰ سرو (گنگجین) واﻗﻊ در شمال ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از داده ﻫﺎي ASTER، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، جهت تهیهی منحنی رفتار طیفی ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي مونت موریلونیت، ایلیت و آلبیت از طریق کتابخانهی طیفی مرجع USGS – min – sli استفاده شد و شباهت رفتار طیفی خاک صنعتی پیکسل هدف با منحنی رفتار طیفی استاندارد هر یک از کانیهای نام برده شده مقایسه گردید و شبیهترین منحنی رفتار طیفی استاندارد به عنوان شاخص رفتار طیفی خاک صنعتی معرفی شد. از روﺷﻬﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ ﮐﺎذب، ﻧﺴﺒﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻧﺪي ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار زاوﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ، روش کمترین مربعات و فیلتر تطبیقی ترکیبی تعدیل شده، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي ۳/۲ داده ﻫﺎي +ETM ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي خاک صنعتـــی را ﺑﺎرزﺳﺎزي ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي ۳/۸ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرز ﺳﺎزي مناطق حاوی خاک صنعتی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ASTER اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهی ﻣؤﻟﻔﻪی اﺻﻠﯽ بر روي داده ﻫﺎي ASTER و +ETM اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، پس از بررسی ماتریس ویژه، بهترین PC یا مؤلفهی اصلی ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ASTER و +ETM ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزي ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺧﺎص حاوی خاک صنعتی ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زاوﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزي خاک صنعتی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

از روش برازش کمترین مربعات جهت بارزسازی مناطق دارای آلتراسیون در تصویر+ETM استفاده شد.

روش فیلتر تطبیقی ترکیبی تعدیل شده بر روی تصویر ASTER اعمال گشت که در نهایت مناطق حاوی خاک صنعتی بارزسازی شد.

پس از انجام پردازشها به روشهای مختلف، از محدودهی اندیس خاک صنعتی در برگهی ۱:۱۰۰٫۰۰۰ سرو بازدید بعمل آمد و نتایج حاکی از آن بود که روش نقشهبردار زاویهی طیفی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهی پیکسل هدف، به عنوان بهترین روش پردازش جهت بارزسازی خاک صنعتی در کل محدودهی مورد پژوهش معرفی گردد.
کلمات کلیدی : ASTER،+ETM، خاک صنعتی، دورسنجی، سرو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : محسن یاسری نژاد
عنوان پایان نامه : تحلیل عددی پدیده های ارتعاشاتی و خستگی در یک ارتعاشگر سرند معدنی با استفاده از روش اجزاء محدود
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۳
نام و نام خانوادگی : دیاکو باربد
عنوان پایان نامه : پتانسیل یابی طلای کرویان با استفاده از تلفیق لایه های دورسنجی زمین شناسی و ژئوشیمی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هوشنگ اسدی هارونی
چکیده : کانسار طلای کرویان در بخش شمال باختری پهنه ساختاری سنندج سیرجان و در بخش جنوب باختری ورقه ۱۰۰٫۰۰۰/۱ سقز قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف پتانسیل یابی و بررسی شواهد اکتشافی در کانه زایی طلای کرویان و در ادامه، اولویت بندی برای اکتشاف و تعیین مناطق دارای پتانسیل مناسب برای اکتشاف طلا در بخش های جنوب غربی برگه صد هزار سقز، صورت گرفته که از نکات قابل توجه در این مورد استفاده از تکنیک سنجش از دور، مطالعات ژئوشیمیایی و داده های زمین شناسی و در نهایت تلفیق این اطلاعات در محیط GIS می باشد در هر مرحله بر روی داده های مورد نظر مطالعات اساسی صورت گرفته و در مطالعات ژئوشیمیایی محدوده پردازش های آماری در نرم افزار Minital انجام گرفته و داده ها در محیط این نرم افزار به هنجار شده و پس از محاسبات آماری نسبت به رسم نمودارهای هیستوگرام، محاسبات همبستگی با استفاده از تابع پیرسون و رسم نقشه های بی هنجاری عناصر برای مشخص کردن ارتباط معنادار مطالعات ژئوشیمیایی با طلا انجام شده و مشخص گردید که عناصر طلا و نیکل همبستگی مناسبی در توزیع عناصر در منطقه از خود نشان می دهند که این امر با بررسی نقشه های بدست آمده در شکل ها نمایش داده شده در بررسی آنومالی مس تنها در اولویت اول مس شاهد انطباق با آنومالی طلا هستیم که این آنومالی های ژئوشیمیایی برای طلا و عناصر ردیاب آن اشاره به محدوده هایی در شمال جنوب غربی، غرب و شمال غربی منطقه دارد، که نقشه این آنومالی ها برای تحلیل های بیشتر به صورت رستری به روش کریجینگ آماده شده، در بخش سنجش از دور از پردازش تصاویر استر برای تعیین آلتراسیون های مهم محدوده و استفاده از روش پردازشی نسبت باندی با استفاده از کتابخانه طیفی انجام گرفته شد و محدوده طول موج مورد نیاز با واحد میکرومتر مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج حاصله از این مطالعات به صورت لایه هایی برای ورود به محیط GIS جهت انجام تلفیق با روش هم پوشانی وزن دار آماده شده که عملیات پتانسیل یابی منطقه بنا بر هدف پروژه برای عنصر طلا در نظر گرفته شد به همین دلیل لایه های شاهد به منظور بارزسازی پتانسیل های این عنصر تهیه و تنظیم گردید که با اتمام عملیات پتانسیل یابی منطقه مورد مطالعه از لحاظ پتانسیل طلا به پنج منطقه تقسیم شد که به هر کدام از این مناطق بازه امتیازی از منطقه با پتانسیل خوب تا منطقه نامناسب از نظر کیفی و امتیاز بندی از صفر تا ۱۰ بر اساس میزان کمی اختصاص داده شد، جهت حصول اطمینان از صحت مناطق مشخص شده، موقعیت مکانی اندیس ها و شواهد کانی سازی منطقه مورد بررسی قرار گرفته شد که در محدوده های پیش بینی با پتانسیل خوب و پر پتانسیل بوده و نتایج حاصل از تلفیق لایه آنومالی های شدید برای طلا در بخش های جنوب غربی، غرب، شرق و بخش کوچکی از شمال غرب منطقه قابل رؤیت می باشد که بخش جنوب غرب و غرب دارای شد و گستردگی بیشتری می باشند.
کلمات کلیدی : پتانسیل یابی، تابع پیرسون، روش کریجینگ، دورسنجی، ژئوشیمی، تلفیق لایه ها، کرویان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۷
نام و نام خانوادگی : مسعود مهرجو
عنوان پایان نامه : پردازش و تحلیل داده های رادیومتری هوابرد منطقه قره گل زنجان با استفاده از روش آمار کلاسیک
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : پردازش و تفسیر داده‌های پرتوسنجی در اكتشاف عناصر اورانیوم و توریوم یکی از بهترین روش‌ها برای دستیابی به ذخایر معدنی و نشانه‌هایي از کانی‌سازی عناصر رادیواکتیو می‌باشد. منطقه مطالعاتي قره‌گل در شمال‌غرب زنجان، در محدوده برگه زمين‌شناسي ۲۵۰۰۰۰/۱ تكاب و هم چنین در محدوده جزئی‌تر برگه زمين‌شناسي ۱۰۰۰۰۰/۱ ماه‌نشان قرار دارد. در این پژوهش تعداد ٥٥٦٥٠ داده ژئوفیزیک‌راديومتري و به روش هوابرد، در سالهاي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ به سفارش سازمان انرژي اتمي كشور و توسط شرکت پراکلا ـ سايزموز تهيه شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله، ابتدا داده‌ها مرتب‌سازی شدند و سپس با استفاده از روش‌ آمارکلاسیک ضمن تعبیر و تفسیر برروي آنها و پس‌از ترسيم منحني‌هاي هيستوگرام فراواني، نقشه‌های تفكيك مقاديرآنومالي‌، حد آستانه و زمينه براي عناصر پرتوزاي اورانیوم، توریوم و پتاسيم و همچنين نقشه هم‌شدت مجموع تشعشعات و ناهنجاري‌هاي مغناطيسي منطقه توليد و ارایه ‌شد. آنگاه پراکندگی وآنومالي‌هاي عناصر رادیواکتیو با ‌زمین‌شناسی از طريق کنترل زمینی و انجام آنالیزشیمیایی تكميل و نتایج حاصل تفسير و ارایه شده است.
کلمات کلیدی : پردازش، پرتوگاما، رادیومتری، حد آستانه، آنومالي
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۱۱
نام و نام خانوادگی : روح ا… ارمغانی منش
عنوان پایان نامه : مقایسه روشهای نسبت باندی و شاخص طیفی برای تشخیص کانیهای رسی صنعتی با استفاده از داده های ماهواره ای استر در منطقه جنوبی کرانه ملا احمد نائین
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمدرضا ایران نژاد
چکیده : خاکهاي صنعتي اصطلاحي است که براي کليه ي مواد معدنی  که از طبيعت استخراج شده و در صنعت کاربرد دارند اطلاق مي شود از معمولترين خاکهاي صنعتي کائولن مي باشد.کائولن  يك اصطلاح اقتصادي است كه براي كانسارهاي رسي تقريباً سفيد به كار مي رود و از نظر صنعتي به رس هايي كه داراي مقدار قابل توجهي كائولينيت باشند،اطلاق مي‌شود.كاني هاي كائولن شامل كائولينيت، ديكيت، ناكريت و هالوزيت مي باشد.

در استان اصفهان و یزد صنایع زیادی وجود دارند که مصرف کننده خاکهای صنعتی مخصوصا کائولن میباشند و خوشبختانه منطقه نایین که در مرز این دو استان قرار دارد از پتانسیل بالای خاک صنعتی برخوردار میباشد.

محدوده مورد مطالعه بر روی کمربند ولکانیکی – پلوتونیکی ارومیه دختر در شرق اصفهان ونزدیک به مرز استان یزد واقع شده است، سنگهای تشکیل دهنده این کمربند اساساً سنگهای آتشفشانی با ترکیب عمدتاً آندزیتی می باشد. سنگهای این منطقه تحت تأثیر محلول های هیدروترمال دچار دگرسانی شده است. با توجه به هزینه پایین و سرعت روشهای دورسنجی، هدف اصلی این پروژه تعیین مناطق مستعد خاکهای صنعتی با استفاده از روش ها ی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی،  فیلتر تطبیق یافته ونقشه بردار زاویه طیفی  با استفاده از داده های ماهواره ای  استر در نرم افزار  ENVI می باشد.

در انجام این تحقیق مطالعه ای بر روی زمین شناسی منطقه انجام پذیرفت و سپس در حین این مطالعه بازدید صحرایی از محدوده مختصات نقطه ای از محدوده که دارای خاک صنعتی کائولن بود توسط جی پی اس برداشت گردید تا بعنوان شاخص برای طیف کائولن استفاده گردد. و سپس پردازش روی داده های ماهواره ای به روشهای  مختلف انجام پذیرفت که مهمترین آنها که در این پایان نامه نیز آورده شده است ، روش ها ی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی،  فیلتر تطبیق یافته ونقشه بردار زاویه طیفی بوده  که پس از بازدید مجدد صحرایی از محدوده مشخص گردید که روش نقشه بردار زاویه طیفی بهترین نتیجه را ارائه نموده است.
کلمات کلیدی : خاک صنعتی – کائولن- دورسنجی- استر
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : روح ا… ارمغانی منش
عنوان پایان نامه : ژئو شیمی و ژئو کانسار آهن- آپاتیت چادرملو
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۲۷۰۰۴
نام و نام خانوادگی : علی اصغر محاسنی
عنوان پایان نامه : پتروگرافی و خاستگاه بوکسیت های تیپ البرز منطقه جاجرم
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : شهرستان جاجرم در ناحيه شمال غربي استان خراسان شمالی قرار دارد. معدن بوكسيت جاجرم با وسعت تقريبي ۱۱ كيلومتر مربع بزرگترين معدن بوكسيت شناخته شده در ايران است‌. عمليات اكتشافي انجام شده وجود دو افق بوكسيتي را در این معدن نشان مي دهد‌. در افق بوكسيتي A ماده معدني بيشتر شامل بوكسيت شيلي است‌، ضخامت اين افق بين ۵/۰ تا ۱۰ متر است. ماده معدنی در افق بوكسيتي B بصورت لايه‌اي شكل مي‌باشد . بطور كلي افق بوكسيتي B از ۴ واحد ليتولوژيكي مهم تشكيل شده است كه از پايين به بالا بشرح: بوكسيت كائولني پاييني ـ بوكسيت نرم ( شيلي ) ـ بوكسيت سخت ( دياسپوري ) ـ بوكسيت كائولني فوقاني می باشد.

تنها ذخیره اقتصادی این افق در صنعت آلومینا را بوکسیت سخت دیاسپوری تشکیل می دهد که با توجه به شیب لایه های معدنی فوق نسبت به سطح افق با زاویه ۶۰ – ۳۵ درجه قرار دارد، هنگام استخراج این لایه، بوکسیت نرم شیلی که در زیر این لایه قرار دارد نمایان می شود.

نتایج حاصل از کانی شناسی نشان می‌دهد که بوکسیت منطقه تاگویی جاجرم، درحقیقت مخلوطی از دیاسپور به عنوان کانی اصلی به همراه ناخالصی‌هایی نظیر ماگهمیت، هماتیت، کائولینیت، آناتاز، ایلیت و به میزان کمتری روتیل، کلسیت و کوارتز می‌باشد. مهم‌ترین فرآیند دیاژنتیک در این کانسار تشکیل اووئیدها و پیزوئیدها است. همچنین از فرآیندهای اپی‌ژنتیک مشاهده شده در این منطقه، فرآیندهای سیلیسی شدن مجدد و آهن‌شویی می‌باشد.

شواهد سنگ نگاری نشان می دهد که برخی نهشته ها از یک ژنز برجازا برخوردار بوده، هر چند که در برخی از بخش ها متحمل جابجابی های اندکی شده است. با توجه به این مطالعات به نظر می رسد که فرایندهای دیاژنتیک همراه با عواملی چون نوسانات سطح سفره آبهای زیرزمینی، تغییرات در فعالیت آب در محیط تشکیل نهشته و نوسانات آب و هوایی نقش ارزنده ای در توسعه کانسنگ های بوکسیتی در این منطقه از شمال غرب ایران ایفا نموده اند.

نتایج به دست آمده از بررسیهای زمین شیمیایی نشان می دهند که عواملی نظیر تغییرات pH محلول های هوازده کننده، عملکرد فرایندهای جذب سطحی و روبش، حضور در شبکه کانیهای مقاوم در برابر هوازدگی، ناهمگنی پروتولیت و بافرینگ محلولهای هوازده کننده توسط سنگ بستر کربناتی مهمترین فاکتورهای کنترل کننده توزیع REEs دربرخی نهشته های بوکسیتی می باشند.
کلمات کلیدی : بوکسیت، جاجرم، ژنز ، پتروگرافی، تیپ البرز
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۳
نام و نام خانوادگی : علی مقصودی
عنوان پایان نامه : تحلیل ریسک معدن سرب و روی زه آباد با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : صنعت معدن به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، طبیعت تغییرپذیر کانسار، دوره عمر طولانی آماده سازی و تولید، تأثیرپذیری از محیط و اثرگذاری فراوان بر محیط و نیز ماهیت داده ها در آن که اغلب با عدم قطعیت های فراوانی همراه است، صنعتی پر ریسک شناخته می شود. روش شبیه سازی مونت کارلو یک روش شناخته شوده است که به راحتی پیش بینی ما را درباره معیارهای ناشناخته بهبود می بخشد و به کاهش ریسک ها کمک می کند. در این پایان نامه سعی شده است تا با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به تحلیل و بررسی ریسک معدن سرب و روی زه آباد پرداخته شود. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که مقادیر NPV بدست آمده از روش های سنتی به مراتب بزرگتر از نتایج شبیه سازی می باشند. همچنین تحلیل حساسیت نشان داد که قیمت فلز بیشترین تأثیر را در مقادیر NPV دارد. برای محاسبه مقادیر NPV، از روش های سنتی مربوط به داده های مطلق استفاده شد که نمی توان از آن برای تعیین سطح ریسک پروژه استفاده کرد. مقدار NPV محاسبه شده با استفاده از روش سنتی ۳۲۹۸۷۳۳۹،۳۶ دلار است که موجه بودن سرمایه گذاری را نشان می دهد ولی بدون پرداختن به مسئله مهم پر ریسک بودن پروژه های معدنی امکان پذیر نخواهد بود. با وارد کردن عدم قطعیت به وسیله شبیه سازی مقدار NPV بدست آمده ۲۴۹۲۵۷۲۲،۹۵ دلار می باشد که مقدار واقع بینانه تری بوده و ریسک های طرح را نیز شامل می شود. نتایج آنالیز حساسیت نشان دهنده این است که قیمت کنسانتره پارامتر حساس برای NPV می باشد و با تغییرات کم این فاکتور، NPV دست خوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. عیار ذخیره نیز تأثیر زیادی بر روند تغییرات NPV دارد.

کلمات کلیدی : معدن سرب و روی زه آباد – تحلیل ریسک – شبیه سازی مونت کارلو – NPV
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۲۲۷۰۰۳
نام و نام خانوادگی : حبیب احمدی
عنوان پایان نامه : زمین شناسی و خاستگاه کانسار آهن- آپاتیت چغارت و ارائه راهکارهای اکتشافی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : سنگ آهن نوعی سنگ معدنی حاوی رگه های آهن است که با فرایند ذوب و احیا آهن آن جدا می شود. سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین است. اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را شامل می شود. کانی های معدنی رایج سنگ آهن عبارتند از هماتیت که ۷۰ درصد آهن داشته و مگنتیت که ۷۲ درصد آهن دارد. میانگین عیار آن در یک کانی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است.

معدن چغارت در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهر بافق و در ۱۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر قرار دارد و دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت خیلی کم است. این معدن دارای ذخیره ۲/۱۷۷ میلیون تنی شامل ۱۰۷ میلیون تن B.F و ۲/۷۰ میلیون تن سنگ آهن پر فسفر و کم عیار است.

منطقه بافق میزبان بیش از ۳۴ کانسار مگنتیت- آپاتیت است. میزان آهن کل منطقه ۲ بیلیارد تن است (۱۹۸۰، NISCO) . میزان عناصر نادر خاکی در آپاتیت بیش از ۱٫۷۵% (۲۰۰۲، Daliran) است که در بین ۳۴ آنومالی به وسعت ۷۵۰۰ کیلومتر مربع گسترش یافته است. در میان این کانسارها ۱۴ ذخیره معدنی به عنوان کانسارهای اصلی محسوب می گردند. معدن سنگ آهن چغارت در ۱۳ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق قرار دارد.

مطالعات زمین شناسی کانسار سنگ آهن- آپاتیت چغارت با اهداف زیر انجام می گیرد:

– بررسی موقعیت تکتونیکی و تکتونیک صفحه ای

– بررسی گسل های منطقه در مقیاس ناحیه ای

– مطالعات سنگ شناسی به منظور چگونگی کشف کانسار آهن- آپاتیت چغارت

– بررسی آلتراسیون های مرتبط با کانسار
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : امیرعلی زعیمی
عنوان پایان نامه : اثرات زیست محیطی عناصر کرم نیکل، سرب و آهن بر آبهای زیرزمینی دشت شهرکرد
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : سعید غلامی
عنوان پایان نامه : اکتشاف ناحیه ای توریوم در برگه ۱:۵۰۰۰۰ ترک
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : شاید مهمترین برتری استفاده از توریوم نسبت به اورانیوم و پلوتونیوم در زمینه ایمنی، آن است استفاده از سوخت هسته ای توریوم در راکتورهای هسته ای هم به آسانی قابل اجراست و خطرات آن نیز نسبت به استفاده از اورانیوم و پلوتونیوم بسیار کمتر است. محدوده اکتشافی ترک در اطراف شهر میانه واقع است. راههای دسترسی اصلی آن از شهر میانه می باشد. در ابتدا بر پایه داده های اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد محدوده اکتشافی، با پردازش و تحلیل داده های فوق مناطق امیدبخشی مشخص گردید. لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی رادیومتری به عنوان مبنا قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی دیگر شامل بررسی زمین شناسی منطقه از لحاظ پتانسیل پرتوزایی، تحلیل داده های اکتشافی منطقه جهت عنصر اورانیوم، پردازش و تحلیل آماری داده های ژئوفیزیک هوابرد جهت انتخاب بهینه ناهنجاری ها و همپوشانی لایه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج کارهای اکتشافی صورت گرفته چند منطقه امیدبخش جهت مراحل برداشتهای صحرایی مشخص شدند که به ترتیب اولویت محدوده های ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند. در این نقاط امیدبخش برداشتهای صحرایی انجام گرفت و عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی رادیومتری، برداشت نمونه های کنترل پرتوزایی انجام گرفت. با بررسی نتایج برداشتهای زمینی و انجام آنالیز شیمیایی نمونه های سنگی برداشت شده مدل پراکندگی عنصر اورانیوم بدست آمد که با توجه به نوع سنگ میزبان اورانیوم در محدوده ناهنجاری های که اغلب از سنگهای رسوبی بودند. بر مبنای نقشه های بدست آمده تحلیل روند کانه زایی اورانیوم بررسی شد. در این راستا ۷ محدوده بر اساس نتایج کنترل زمینی اولویت بندی و بررسی شدند که با توجه به پرتو سنجی های انجام شده از سنگهای پرتوزای منطقه دو محدوده امیدبخش نهایی برای ادامه کارهای اکتشافی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : کاظم محمدی
عنوان پایان نامه : اکتشاف ناحیه ای اورانیوم در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ سراب
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : مهمترین قسمت تکنولوژی هسته ای زنجیره چرخه تولید سوخت هسته ای برای نیروگاههای تحقیقاتی و قدرت است. در واقع اولین مرحله چرخه تولید سوخت هسته ای جهت استفاده در راکتورها برای تأمین سوخت نیروگاههای هسته ای، اکتشاف و استخراج منابع اورانیوم در کشور است بنابراین نیاز دستیابی به کانسارهای اقتصادی اورانیوم بعنوان هدفی کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا انجام این نگارش گام مؤثری جهت مطالعات اکتشافی اورانیوم در استان آذربایجان شرقی می باشد. محدوده اکتشافی سراب در اطراف شهر میانه واقع است. راههای دسترسی اصلی آن از شهر میانه می باشد. در ابتدا بر پایه داده های اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد محدوده اکتشافی، با پردازش و تحلیل داده های فوق مناطق امید بخشی مشخص گردید. لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی رادیومتری به عنوان مبنا قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی دیگر شامل بررسی زمین شناسی منطقه از لحاظ پتانسیل پرتوزایی، تحلیل داده های اکتشافی منطقه جهت عنصر اورانیوم، پردازش و تحلیل آماری داده های ژئوفیزیک هوابرد جهت انتخاب بهینه ناهنجاری ها و همپوشانی لایه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج کارهای اکتشافی صورت گرفته چند منطقه امیدبخش جهت مراحل برداشتهای صحرایی مشخص شدند که به ترتیب اولویت محدوده های ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند. در این نقاط امیدبخش برداشتهای صحرایی انجام گرفت و عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی رادیومتری، برداشت نمونه های کنترل پرتوزایی انجام گرفت. با بررسی نتایج برداشتهای زمینی مدل پراکندگی عنصر اورانیوم بدست آمد که با توجه به نوع سنگ میزبان اورانیوم در محدوده ناهنجاری های که اغلب از سنگهای رسوبی بودند. بر مبنای نقشه های بدست آمده تحلیل روند کانه زایی اورانیوم بررسی شد. در این راستا هفت محدوده بر اساس نتایج کنترل زمینی اولویت بندی و بررسی شدند که با توجه به پرتوسنجی های انجام شده از سنگهای پرتوزای منطقه دو محدوده امیدبخش نهایی برای ادامه کارهای اکتشافی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۸
نام و نام خانوادگی : علیرضا نیشتری
عنوان پایان نامه : بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا با نگرش به تأثیرات زیست محیطی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : برای بررسی پراکندگی عناصر بر مبنای ماهیت رادیواکتیو، از خاصیت اندازه گیری تابش گاما برای شناسایی و تعیین حضور عناصر پرتوزا استفاده می گردد که اساس روش های رادیومتری ژئوفیزیکی می باشند. عناصر هدف اورانیوم و توریوم و پتاسیم اند که در پژوهش برگه برندق استان گیلان مورد مطالعه قرار گرفته اند. منطقه مورد نظر در محدوده برگه ۲۵۰٫۰۰۰/۱ بندر انزلی و همچنین در محدوده جزیی تر برگه ۱۰۰٫۰۰۰/۱ ماسوله قرار دارد. در ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری بر روی ۵۳۱۵۴ داده رادیومتریک برداشت شده از طریق ژئوفیزیک هوایی منطقه، بررسی و جدایش جوامع بی هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی و نمودارهای ستونی عناصر مورد نظر رسم گردید. با تحلیل و پردازش اطلاعات بدست آمده متغیرهای آماری عناصر محاسبه گردید و الگوی مدل توزیع عناصر رادیواکتیو در خاک ها و سنگهای منطقه بر مبنای حدود زمینه مشخص گردید. مدل بدست آمده در مرحله کنترل زمینی از نظر ساختار زمین شناسی، واحدهای سنگی و گسترش پرتوزایی بر اساس برداشتهای رادیومتری و انجام تجزیه شیمیایی انجام و مشخص گردید ناهنجاری های عناصر پرتوزا منطبق بر سنگهای آذرین با گسترش ج نوب شرقی- شمال غربی در برگه مورد مطالعه قرار دارند. اندازه گیری ها تأکید بر غیر اقتصادی بودن کانه زایی عناصر پرتوزا در منطقه دارند و فقط از لحاظ زیست محیطی بر اساس استاندارهای سازمان جهانی بهداشت قابل بررسی و پیگیری می باشد.
کلمات کلیدی : رادیواکتیو، اورانیوم، رادیومتری، توریوم، اثرات زیست محیطی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۶
نام و نام خانوادگی : حجت اله توکلی هرندی
عنوان پایان نامه : شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ قره آقاج استان آذربایجان شرقی به روش دمپتر-شفر در محیط GIS
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر نادر فتحیان پور
چکیده : یکی از مسائل اساسی بشر در قرن حاضر تأمین انرژی مورد نیاز برای بهتر زیستن است و از موارد مهم در انتخاب منابع انرژی، ارزش بیشتر، هزینه کمتر و اثرات زیست محیطی کمتر است. یکی از این انرژی های پاک، انرژی ژئوترمال می باشد که از منابع انرژی ایده آل محسوب می شود، چرا که هم از نظر هزینه تمام شده و هم از نظر زیست محیطی از منابع انرژی پایدار آن می باشد. با افزایش آگاهی از اثرات زیان آور سوزاندن سوخت های فسیلی بر محیط زیست، علاقه به استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر مانند منابع انرژی زمین گرمایی در سراسر جهان گسترش می یابد. با توجه به وجود مناطق آتشفشانی در کشور و امکان وجود منابع ژئوترمال در استان آذربایجان شرقی، یک مطالعه اکتشافی مقدماتی بر روی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰٫۰۰۰ قره آقاج انجام شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های مدرن برای نمایندگی از داده های فضایی به طور گسترده ای در عمل مانند مدل سازی فرآیندهای زمین شناسی و جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر پردازش داده ها در نرم افزار GIS، با روش های تجزیه و تحلیل نیز قابلیت بهبود دارند. استفاده از یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک ابزار قدرتمند در پردازش و تفسیر داده های علوم زمین، به ویژه در امر اکتشاف، در پردازش و ارزیابی دقیق و کاهش خطاهای انسانی بسیار سودمند می باشد. استفاده از این رویکرد در اکتشاف منابع معدنی، از طریق جمع آوری لایه های اطلاعاتی مرتبط با روش های اکتشافی مختلف زمین شناسی اعم از واحدهای سنگ شناسی، گسل ها، کراترها، چشمه های آب گرم، داده های ژئوفیزیکی شامل مغناطیس هوابردی، گرانی سنجی و لرزه نگاری، داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه و نیز داده های سنجش از دور (ASTER) منطقه در محیط GIS آماده شدند و برای تهیه نقشه مناطق بالقوه و مناطق با اولویت بالا برای فعالیت های اکتشافی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش از روش های هم پوشانی وزن دار و دمپستر- شفر برای تهیه نقشه مناطق پر پتانسیل زمین گرمایی استفاده شده است. از آنجاییکه از مهم ترین اهداف اکتشافی در مراحل اولیه، کاهش وسعت محدوده ی مورد مطالعه می باشد، در این پژوهش و با استفاده از دو روش تلفیقی هم پوشانی وزن دار و دمستر-شفر، وسعت محدوده های مستعد از نظر پتانسیل زمین گرمایی در محدوده چهارگوش نقشه ۱۰۰۰۰۰:۱ زمین شناسی قره آقاج به ترتیب به ۱۷% و ۱۰% کاهش یافته است. همچنین بر اساس صحت سنجی انجام گرفته، مشخص شد که روش دمپستر- شفر، همپوشانی بیشتری با نشانه ها و شواهد ژئوترمالی منطقه دارا می باشد و از این رو انطباق بیشتری با مناطق پر پتانسیل دارا می باشد.
کلمات کلیدی : زمین گرمایی، قره آقاج، GIS، دمپستر-شفر
تاریخ دفاع :