چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد


شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۴
نام و نام خانوادگی : میثم پهلوان قاسمی
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت به وسیله عنبیه چشم
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۳۳۰۰۲
نام و نام خانوادگی : رامین مختاری نیا
عنوان پایان نامه : مطالعه و بررسی مقایسه کننده در تکنولوژی QCA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : امروزه علم و فناوری در بسیاری از زمینه‌ها تقریبا به مرز نهایی خود نزدیک می‌شود و شاید دیگر جوابگوی توقعات بشر نباشد. اینجاست که نانوتکنولوژی قابلیت‌های نهفته‌ی خود را یکی پس از دیگری به بشر عرضه نموده و به یکی از مهمترین و جذابترین زمینه‌های تحقیقاتی بشر در سال‌های اخیر تبدیل شده است. در حال حاضر تکنولوژی حاکم برای پیاده‌سازی سیستم‌های کامپیوتری و مدارهای منطقی، در قالب مدارات مجتمع۱ که تحولی شگرف در صنعت الکترونیک ایجاد کرده تکنولوژی VLSIاست، اما این تکنولوژی در مقیاس نانو با محدودیت‌هایی مواجه است.  از جمله‌ی این محدودیت‌ها می‌توان به توان مصرفی بالا، محدودیت در کاهش طول کانال و محدودیت فیزیکی ساخت اشاره کرد. بنابراین با گذشت زمان این روند دیگر جواب گوی نیاز بشر امروزی نخواهد بود. آتوماتای کوانتومی سلولی نقطه‌ای۲ یا به اختصار QCA یک نانوتکنولوژی جدید و در حال ظهور برای پیاده‌سازی گیت‌ها و مدارات منطقی با پتانسیل بالا و کاربردهای بالقوه در کامپیوترهای آینده است. این تکنولوژی دارای ویژگی‌های بسیار شگفت‌انگیزی از قبیل: توان مصرفی پایین، سرعت پردازش بالا، مساحت کم و سرعت انتقال اطلاعات بالا است. مدارات پیاده‌سازی شده در تکنولوژی QCA به دلیل توانایی آن در عبور سیم‌ها از روی هم، در مقایسه با تکنولوژی CMOS از مساحت کمتری برخوردار هستند. همچنین به دلیل نبود جریان در تکنولوژی QCA و نبود خازن درآن، ما شاهد توان مصرفی بسیار پایینی در مقایسه با تکنولوژی CMOS خواهیم بود. با توجه به ویژگی‌های ذکر شده با گذشت زمان این امکان وجود دارد که QCA جایگزین تکنولوژی CMOS امروزی شود. طراحی مدارات با استفاده از تکنولوژی QCA برمبنای اثر دافعه کولمب۳ می‌باشد که در آن از سلول QCA برای پیاده‌سازی مدارات منطقی استفاده می‌شود. این مقاله طراحی جدید از مقایسه‌کننده‌ی تک بیتی QCA  را ارائه می‌دهد. طرح ارائه شده بدون عبور سیم‌ها از روی هم پیاده‌سازی شده است که این امر سبب می‌‌شود طرح پیشنهادی از لحاظ فیزیکی قابلیت ساخت آسان‌تری نسبت به طرح‌های قبلی داشته باشد.
کلمات کلیدی : آتوماتای سلولی کوانتومی، گیت اکثریت،مقایسه‌کننده،توان مصرفی،مساحت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۳
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی و شبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکل برای آب زدایی از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۲۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : شاهین مومیوند
عنوان پایان نامه : تحلیل داده های ژئوشیمیایی و زمین شناسی ورقه ۱:۱۰۰،۰۰۰ ملایر به منظور مدل سازی و پتانسیل ذخایر آهن و سرب و روی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : امروزه با استفاده از روش هاي تلفيق اطلاعات، مي توان مطالعات اکتشافي را به صورت يک جا وتوأماً بر روي تمامي داده هاي در دسترس از منطقه مورد مطالعه انجام داد. بديهي است نتايجي که با درنظر گرفتن کليه داده ها و ارتباط بين آن ها به دست مي آيد داراي دقت و اطمينان بيشتري است. درچنين شرايطي عموماً از مدل سازي پتانسيل معدني براي تلفيق و ترکيب نتايج روش هاي اکتشافي مختلف به منظور توليد نواحي اهداف اکتشاف و تعيين نواحي اميدبخش استفاده مي شود. در اين تحقيق، اطلاعات اکتشافي سطحي در منطقه ۱:۱۰۰۰۰۰ملایر در استان همدان به منظور تعيين مناطق با پتانسيل بالاي کاني سازي با استفاده از يک روش جديد ترکيبي فازي داده محور و دانش محور تلفيق شدند. اطلاعات سطحي شامل نقشه هاي واحد سنگي، ژئوشيميايي و گسل ها بود. نقشه هاي شاهد ژئوشيميايي و چگالي گسل ها بدون نظر کارشناس و نقشه شاهد زمين شناسي با استفاده از نظر کارشناس تهيه شدند. سپس لايه هاي اطلاعاتي با استفاده از عملگرهاي گاما تلفيق شدند. با استفاده از رخدادهاي معدني مربوط به کاني سازي سرب ، روي و آهن درمنطقه، مشخص شد که عملگر هاي گاما انطباق بهتري با رخدادهاي موجود دارند.
کليد واژه: ۱-ژئوشیمی ۲-مدل سازی ۳-ملایر ۴- آهن ۵- سرب و روی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۲۷۰۰۹
نام و نام خانوادگی : مصطفی عالی نژاد
عنوان پایان نامه : مدل سازی پتانسیل معدنی ذخایر سرب، روی و فلورین تیپ می سی سی پی با استفاده از تلفیق معیارهای سنگ شناسی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : یکی از شاخههای علم گسترده  ،GISبررسیهای اکتشافی با استفاده از این تکنولوژی می باشد.  GISبا ایجاد یک پایگاه مناسب دادهها، فضای مناسبی را برای دسترسی به اطلاعات معدنی و تحلیل دادهها و تعیین مناطق جدید اکتشافی پدید میآورد. همچنین توسط این سیستم میتوان در مقیاسهای مختلف به طراحی شبکه برداشت، تعیین مکانهای حفر گمانه، تونل و چاه اکتشافی، تهیه سکشنهای مختلف و نظایر آن پرداخت. در چنین شرایطی عموماً از مدلسازی پتانسیل معدنی برای تلفیق و ترکیب نتایج حاصل از روشهای اکتشافی مختلف و به منظور تولید نواحی هدف اکتشاف و تعیین نواحی امیدبخش استفاده میشود. در این پایان نامه، اطلاعات اکتشافی سطحی مربوط به منطقه  ۱:۱۰۰۰۰۰پلسفید در جنوب استان مازندران، با استفاده از یک روش جدید ترکیبی فازی دادهمحور و دانشمحور و به منظور تعیین مناطقی با پتانسیل بالای کانیسازی، با یکدیگر تلفیق شدهاند. اطلاعات سطحی شامل نقشههای واحد سنگی، ژئوشیمیایی و گسلها میباشند. در راستای این هدف ابتدا نقشههای شاهد ژئوشیمیایی، چگالی گسلها و نقشه شاهد زمینشناسی بدون دخالت نظر کارشناس و با استفاده از روش منطق فازی وزندهی شدند. سپس لایههای اطلاعاتی ژئوشیمیایی با استفاده از عملگر ORتلفیق شدهاند. نهایتاً در مرحله آخر با استفاده از عملگر گاما، لایه به دست آمده با لایههای وزندار شده چگالی گسل و لایه شاهد زمینشناسی با یکدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی به دست آمد. با استفاده از این نقشه به دست آمده، رخدادهای معدنی مربوط به کانیسازی سرب، روی و فلورین در منطقه مورد مطالعه، مشخص شدند. نتایج این تحقیق نشان میدهد که عملگرهای گاما و  ORانطباق بهتری را با رخدادهای موجود دارند.
کلمات کلیدی : : ژئوشیمی، مدلسازی، جنوب مازندران، سرب و روی، فلورین
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۲۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : مسلم بلالی دهکردی
عنوان پایان نامه : طراحی مدار جمع کننده RCA در فناوری نانو
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۵۰۰۹
نام و نام خانوادگی : فرزاد کریمپور
عنوان پایان نامه : اجرای الگوریتم کنترل پیش بین صریح با استفاده از سخت افزار PLC
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : امروزه در اکثر صنایع از کنترل‏کننده‏های قابل برنامه‏ریزی (PLC) به علت مزایای زیاد آن‏ها استفاده می‏شود. PLC های اولیه برای یک کنترل ساده منطقی طراحی گردیده و معمولا اجرای کنترل پیوسته ساده نیز با PLC های قدیمی امکان‏پذیر نیست و حتی در نوع پیشرفته‏ی آن‏ها نیاز به کارت‏ها و ماژول‏های اضافه می‏باشد. از طرفی تقاضا برای کنترل و مدلسازی پیشرفته برای بهبود محصولات در صنایع افزایش پیدا کرده است. بنابراین ارتقاء و بهینه‏سازی شیوه‏های کنترلی PLC ها، یکی از موضوعات قابل بحث از نظر پیادهسازی و صرف هزینه در صنایع خواهد بود. در این پایان نامه یکی از روشهای کنترلی جدید و مناسب نسبت به کنترل‏کننده‏های سنتی به نام کنترل مدل پیش‏بین صریح، به منظور ارتقا قابلیت کنترلی PLC موجود طراحی و پیاده‏سازی شده است. در این پایان‏نامه ابتدا نحوه شناسایی سیستم و بدست آوردن معادله حالت آن توضیح داده میشود. پس از آن نحوه ایجاد کنترل کننده پیش بین صریح با استفاده از تولباکس MPT متلب با توجه به سیستم مورد نظر توضیح داده  میشود. سپس با انتقال الگوریتم این برنامه با کمک از الگوریتم درخت جست و جوی دودویی این کنترل کننده در یک PLC313C شرکت زیمنس متعلق به جهاد دانشگاهی پیادهسازی میشود. و در نهایت یک پروسه پیشنهادی توسط این کنترل کننده که روی PLC پیاده سازی شده است، کنترل میشود و نتایج مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. در آخر نیز پیشنهاداتی جهت بهبود عملکرد این کنترل کننده بیان میشود.
کلمات کلیدی : : کنترل پیش بین، کنترل پیش بین صریح، کنترلکنندههای قابل برنامهریزی، درخت جست و جوی دودویی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۲۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : علی رمضانی
عنوان پایان نامه : پتانسیل یابی عناصر پلی متال منطقه زه آباد با استفاده از پردازش تصاویر ASTER
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهیار یوسفی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : سعید غلامی پور
عنوان پایان نامه : مطالعات منابع آب زیرزمینی دشت روانسر در استان کرمانشاه با استفاده از روشهای ژئوفیزیکی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مرتضی طبایی
چکیده : یکی از مسائل اساسي بشردر قرن حاضر تأمین انرژی  ومنابع مورد نیاز برای بهتر زیستن است و از موارد مهم در منابع مورد نیاز، منابع آب های زیرزمینی میباشد.امروزه دسترسي به منابع آب مطمئن و با کیفیت يكي از مهمترين چالش هاي دولت ها و ملت ها است. چرا كه با افزايش جمعيت و فعاليت انسانها مصرف آب نيز زيادتر مي شود. باتوجه به اهمیت منابع آب اینجانب مطالعه بر روی منابع آب دشت رامسر واقع در استان کرمانشاه را انتخاب واین پژوهش را به انجام رساندم.

تشکیلات اطراف دشت روانسر غالبا آهکی، مارنی- آهکی یا آهکی-مارنی هستند و آبرفتهای حاصل از فرسایش تشکیلات مشرف به دشت روانسر که سراسر دشت مذکور را پوشش داده‌اند غالباً ریزدانه یا با دانه‌بندی متوسط بوده و از مقاومت ویژه نسبتاً پایینی برخوردارند. همانطور که انتظار می‌رود بیشترین ضخامت آنها در بخش میانی و جنوبی دشت بدست آمده که وسیعتر بوده و از ارتفاع کمتری برخوردار می‌باشد. برای بررسی ویژگیهای سفره آب زیرزمینی دشت مذکور ۲۴۷ سونداژ الکتریکی، با آرایه الکترودی شلومبرگر برداشت شده که حداکثر فاصله الکترودهای فرستنده جریان در آنها ۱۰۰۰ متر در نظر گرفته شده و در نتیجه بیشترین عمق مورد مطالعه در حدود ۲۵۰ متر بوده است.

مقاومت ویژه پایین رسوبات آبرفتی که بخش وسیعی از دشت روانسر را در برگرفته و از ضخامت قابل توجهی نیز برخوردارند حاکی از آبدهی نه چندان قابل ملاحظه سفره آب زیرزمینی در دشت مذکور هستند و تنها در حاشیه دشت که رسوبات آبرفتی به دلیل نزدیکی به کوهپایه سازندهای مشرف به دشت با مقاومت ویژه بالاتر از دانه‌بندی نسبتا درشت‌تری برخوردارند احتمال آبدهی سفره آب زیرزمینی بیشتر است اما در مقابل در این نقاط نیز به دلیل کاهش ضخامت آبرفتها آبدهی سفره آب زیرزمینی کم می‌شود.

با توجه به نقشۀ RT محدوده‌هایی که در آنها سفرۀ آب زیرزمینی از میزان آبدهی بیشتری برخوردار است در شمال شرقی و جنوب غربی دشت روانسر  واقع شده‌اند . بطوریکه در نیمۀ اول پروفیل‌های شمارۀ ۱ تا ۴ که در جنوب غربی دشت روانسر قرار گرفته ، محدودۀ نسبتاً وسیعی با مقادیرRT بیش از ۲۰۰۰ اهم‌متر مربع گسترش یافته است .
کلمات کلیدی : ژئوالکتریک ، سونداژ الکتریکی ،  مقاومت ویژه ظاهری ، آرایه شلومبرگر
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۶
نام و نام خانوادگی : آیلین چراغی
عنوان پایان نامه : Teaching English reading strategies by implementing social network application as a blended presentation technique
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : الهام شمشی
عنوان پایان نامه : Effect of collaborative x individual tasks on receptive and productive knowledge of grammatical collocations
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۷
نام و نام خانوادگی : شهلا براتی
عنوان پایان نامه : The relationship between EFL learners’ communication strategy use and pragmatic awareness
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۵
نام و نام خانوادگی : محمد نیک سیرت
عنوان پایان نامه : پیرولیز و تولید کربن فعال از تایرهای فرسوده در ایران در مقیاس نیمه صنعتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : آلودگی محیط زیست ناشی از منابع گوناگون بوده که یکی از آنها دور ریز تایرهای تولید شده پس از استفاده خودروها است. امروزه در جهان صنعتی، با استفاده از سیستم پیرولیز موفق به تجزیه و استخراج سوخت از تایرهای ضایعاتی گردیدهاند. در عمل پیرولیز، تایر فرسوده به هیدروکربنهای سبکتر، مواد آلی فرار، گاز، روغن و مواد جامد (مواد غیر آلی تایر همانند فولاد) تجزیه میشود. دراین پروژه به بررسی محصولات حاصل از پیرولیز تایر فرسوده سپس به بررسی تولید کربن فعال از ذغال حاصل از پیرولیز تایر فرسوده به سه روش فیزیکی، شیمیایی و فیزیکی-شیمیایی و در انتها به بررسی سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرآیند جذب پرمنگنات بر روی کربن فعال تولید شده به روش فیزیکی مورد بررسی قرار گرفته است. بیشترین درصد فراوانی در مایع پیرولیز به لیمونن با غلظت کل  %۲۸/۳۲تعلق دارد. ماکزیمم مساحت سطح ویژه،  ۵۵۰ m2/grحاصل گردید و همچنین مشخص شد که با افزایش دما و زمان فعالسازی میزان عدد ید و عدد متیلن بلو روندی افزایشی و درصد رطوبت، روندی کاهشی دارد. همچنین این نتیجه بدست آمد که بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن فعال به روش شیمیایی مربوط به هیدروکسید پتاسیم با عدد  ۶۷۰ mg/grبدست آمد. بیشترین عدد ید در فرآیند تولید کربن به روش فیزیکی-شیمیایی مربوط به اسید سولفوریک با عدد  ۱۰۶۰ mg/grبدست آمد. در فرآیند جذب مدل سینتیکی شبه درجه دوم دارای بیشترین تطابق بود و همچنین نتایج ایزوترم جذب نشان داد که مدل ایزوترم فروندلیچ بیشترین تطابق را دارد. همچنین با منفی بدست آمدن انرژی ازاد گیبس این نتیجه حاصل شده که فرآیند جذب خود به خودی میباشد. براساس نتایج بدست آمده امکان پذیری پیرولیز تایر فرسوده و تولید کربن فعال در مقیاس نیمه صنعتی تایید شده و مشخص شد از لحاظ بحث کیفیت محصولات و بازده آنها امکان تولید در مقیاس صنعتی وجود دارد.
کلمات کلیدی : خودرو، تایر، لاستیک، پیرولیز، کربن فعال، جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۴
نام و نام خانوادگی : پریسا جعفری
عنوان پایان نامه : تولید و تعیین مشخصات و بررسی جذب سطحی کربن فعالی حاصل از پوست لیمو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۶
نام و نام خانوادگی : سیّد ابراهیم موسوی
عنوان پایان نامه : مقایسه عملکرد جاذب ترکیبی فرم پلی یورتان – کربن فعال سنتژی از پوست گردو و فوم پلی یورتان اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در حذف رنگ متیل گرین در دو فرایند پیوسته و ناپیوسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۱
نام و نام خانوادگی : فرامرز قندی شیخ شبانی
عنوان پایان نامه : تهیه ماتریس پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه ی بِه و بارگذاری پروتئین سرم آلبومین گاوی در آن و بررسی اثر نانو ذرات مگنتیت و پارامترهای تأثیرگذار بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : رهایش کنترل­شده­ی دارو به‌عنوان یکی از روش­های نوین انتقال دارو توجه محققان را به خود معطوف داشته است. از محاسن این‌گونه سیستم­ها، رهایش تدریجی دارو با سرعت ثابت است که بالطبع از تعداد دفعات مصرف دارو و تأثیرات جانبی سوء، به نحو قابل‌توجهی می­کاهد. یکی از روش­های نوین دارورسانی استفاده از سیستم­های پلیمری باقابلیت رهایش کنترل‌شده‌ی دارو در محیط بدن می­باشد. در این تحقیق از پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه به‌منظور دست‌یابی به رهایش کنترل‌شده‌ی ماده­ی دارویی به‌عنوان حامل دارو استفاده‌شده است. همچنین جهت اثبات توانایی این پلیمر ترکیبی به‌عنوان یک حامل مغناطیسی دارو، ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت نیز به‌عنوان یک حامل دارویی موردبررسی قرار گرفت. از روش هم­رسوبی برای تهیه­ی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و از پروتئین سرم آلبومین گاوی نیز به‌عنوان عامل دارویی استفاده شد. از تصویربرداری با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) جهت بررسی کیفی و مشاهده‌ی ساختار محصولات، از آنالیز طیف­سنج مادون­قرمز (FTIR) جهت بررسی ساختار شیمیایی محصولات، از دستگاه اسپکتروفوتومتر UV جهت تعیین میزان بارگذاری دارو و نرخ رهایش و از دستگاه مغناطیس­سنج (VSM) جهت تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت استفاده‌شده است. نتایج طیف­های حاصل از آنالیز FTIR، هم رسوبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و همچنین ترسیب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را تأیید می‌نماید. علاوه بر این، سنتز موفق ترکیب کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و بارگذاری پروتئین بر روی آن را تأیید نمود. تصاویر آنالیز SEM نیز بارگذاری موفق پروتئین بر روی ساختار پلیمری کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و پلیمر مغناطیسی آن را تائید نمود. ضمن اینکه تصاویر SEM سنتز ذرات مغناطیسی با اندازه­های کمتر از ۵۰۰ نانومتر را نشان می­دهد. نتایج حاصل از آزمایش VSM نشان می­دهد که خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از سنتز هم‌زمان با کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه، از حدود emu g-12/25 به emu g-1 20 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در ساختار پلیمر سنتز شده داشت. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن سنتز این پلیمر دارد چراکه پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی به‌ مانند یک پوشش بر روی مگنتیت قرارگرفته و خاصیت مغناطیسی را کاهش داده است. به‌منظور بررسی میزان جذب پروتئین در ساختار کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه و ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت و میزان رهایش پروتئین از آن­ها از تست بردفورد و جذب توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر UV استفاده شد. نتایج حاصل از آنالیز UV در طول‌موج ۵۹۵ نانومتر میزان جذب پروتئین در ساختار ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را ۹۹۳/۶۲% و رهایش ۳۴ ساعته در محیط آزمایشگاهی و شبیه‌سازی‌شده‌ی بدن انسان یعنی دمای ۳۷ درجه­ی سانتی­گراد و pH 4/7 را برابر با ۳۴۱/۹۴% نشان می­دهد. نتایج حاصل از میزان جذب پروتئین نشان می­دهد که ترکیب نمودن موسیلاژ دانه­ی به به‌عنوان یک پلیمر طبیعی و ارزان با کیتوسان سبب بهبود میزان جذب پروتئین در ساختار حاصل‌شده و در مقایسه با نتایج کارهای پیشین که از عامل اتصال عرضی استفاده‌شده است، کارایی بهتری دارد. همچنین به‌منظور بررسی رهایش پروتئین از ترکیب سنتز شده­ی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه – مگنتیت از یک میدان مغناطیسی ثابت (استفاده از یک آهنربای قوی) در محیط رهایش استفاده شد. نتایج حاصل از دستگاه جذب، میزان جذب ۶۳۶۷/۶۷% و رهایش ۲۷/۵۲% پروتئین از این ترکیب را نشان داد. نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر ترکیبی کیتوسان – موسیلاژ دانه­ی بِه را به‌عنوان حامل دارویی خوب جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، موسیلاژ دانه­ی بِه، کیتوسان، سرم آلبومین گاوی، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۲۰
نام و نام خانوادگی : سمیه عارفیان جزی
عنوان پایان نامه : تهیه ی مهره های آلژینات حاوی پروتئین سرم آلبومین گاوی و بررسی اثر پارامترهای مؤثر و همچنین حضور نانوذرات مگنتیت بر نرخ رهایش پروتئین
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : باوجود پیشرفت¬های بسیاری که درزمینه‌ی ساخت مواد دارویی صورت گرفته است، آثار جانبی ناشی از مصرف آن¬ها و آسیبی که به سایر بافت¬های سالم موجود در بدن می¬رسانند از چالش¬های پیش روی این علم است. دارورسانی هدفمند و توانایی کنترل رهایش ماده¬ی دارویی، موضوعی است که توجه بسیاری از محققان را در دو دهه¬ی اخیر به خود معطوف کرده است. در این پژوهش از مهره-های آلژینات به‌عنوان حامل دارو جهت دارورسانی و از پروتئین سرم آلبومین گاوی به‌عنوان ماده¬ی دارویی مدل استفاده‌شده است. به‌منظور بهبود خواص آلژینات به‌عنوان حامل دارو، از موسیلاژ دانه¬ی به و همچنین نانو ذرات مغناطیسی استفاده‌شده است. در این پژوهش نانو ذرات مغناطیسی اکسید آهن با استفاده از نمک¬های آن و به روش هم رسوبی سنتز شدند. از آنالیزهای طیف¬سنج مادون-قرمز (FTIR)، مغناطیس¬سنج (VSM) و میکروسکوپ الکترون روبشی (SEM) برای مشخصه¬یابی مهره¬ها استفاده گردید. نتایج حاصل از مقایسه¬ی طیف¬های آنالیز FTIR، ساخت موفقیت‌آمیز مهره¬های آلژینات، مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین در آن¬ها، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه و بارگذاری پروتئین روی آن¬ها را تأیید می¬نماید. تصاویر SEM محصولات، بارگذاری پروتئین BSA و همچنین سنتز و بارگذاری نانو ذرات مگنتیت با اندازه‌ی کمتر از ۱۰۰ نانومتر را در ساختار مهره¬ها نشان می¬دهد. از آنالیز VSM نیز برای تعیین خاصیت مغناطیسی اشباع مهره¬های مغناطیسی آلژینات حاوی پروتئین استفاده شد. این آزمایش نشان داد خاصیت مغناطیسی اشباع نانو ذرات مگنتیت پس از ترکیب شدن با آلژینات و تشکیل مهره¬های مغناطیسی آلژینات از حدود emu g-1 2/25 به emu g-1 24/12 کاهش‌یافته است که این امر نشان از وجود خاصیت مغناطیسی قابل‌قبول در مهره¬های مغناطیسی آلژینات می¬باشد. کاهش خاصیت مغناطیسی نیز دلیل دیگری بر موفقیت‌آمیز بودن ساخت این مهره¬ها دارد. به‌منظور بررسی میزان بارگذاری پروتئین در مهره¬های آلژینات و آلژینات – موسیلاژ و مهره¬های مغناطیسی این دو پلیمر از تست بردفورد استفاده شد. بر طبق نتایج حاصل از این پروژه، میزان بارگذاری دارو در مهره¬های آلژینات (۰۲۵/۷۹%)، مهره-های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۱۵۹/۴۶%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات (۸۱/۸۰%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه‌ی بِه (۴۶/۷۹%) به دست آمد. همچنین نتایج حاصل از رهایش داروی برون¬تنی (محلول فسفات بافر در دمای ۳۷ درجه¬ی سانتی¬گراد و pH 4/7) نشان می¬دهد که بیشترین میزان رهایش پروتئین مربوط به مهره¬های آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۷۳۲/۹۶%) و پس‌ازآن به ترتیب مهره¬های آلژینات (۳۵۸/۹۳%)، مهره¬های مغناطیسی آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه (۷۴۵/۳۹%) و مهره¬های مغناطیسی آلژینات (۴۱/۳۷%) بیشترین درصد رهایش را داشتند. مقایسه¬ی نتایج رهایش از ساختار آلژینات – موسیلاژ دانه¬ی بِه با آلژینات نشان می¬دهد که میزان رهایش در ساعت‌های اولیه از ساختار موسیلاژ – آلژینات کمتر از آلژینات است. با افزایش زمان و درنتیجه تخریب پیوند فیزیکی بین موسیلاژ و آلژینات، نرخ رهایش افزایش‌یافته و نهایتاً تقریباً تمام پروتئین آزاد می¬شود. درنتیجه موسیلاژ دانه¬ی به می¬تواند به‌عنوان عامل کنترل‌کننده‌ی نرخ رهایش، در دارورسانی توسط مهره¬های آلژینات استفاده گردد. علاوه بر این نتایج حاصل از این پژوهش، اهمیت پلیمر آلژینات و آلژینات – موسیلاژ را به‌عنوان حامل دارویی مؤثر جهت تحقق بخشیدن در امر دارورسانی هدفمند و رهایش کنترل‌شده‌ی دارو نشان داد.
کلمات کلیدی : رهایش دارو، آلژینات، سرم آلبومین گاوی، مهره، موسیلاژ دانه¬ی بِه، نانو ذرات مغناطیسی مگنتیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۹
نام و نام خانوادگی : ثریا راه پیما
عنوان پایان نامه : حذف آلاینده منگز از محلول آبی به کمک بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقادیر فراوان منگنز باعث آلودگی منابع آبی سطحی و زیرزمینی شده و منجر به اثرات مضر بر سلامتی انسان گردیده است. سنتز بیونانوکامپوزیت مغناطیسی کربن فعال/ مگهمیت/ نشاسته برای حذف آلاینده منگنز از محلول های آبی به روش همرسوبی انجام شد. در این پژوهش، بیونانوکامپوزیت با تکنیک های مختلف پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی، تبدیل فوریه مادون قرمز و دستگاه مغناطیس سنج با نمونه ارتعاشی مشخصه یابی شد. همچنین، مدل های مختلف سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک فرایند جذب بررسی شد. فرآیند جذب با مدل سینتیکی شبه درجه دوم تطابق بیشتری نشان داد. داده های ایزوترم جذب حاکی از مطابقت بیشتر با مدل لانگمویر بود. نتایج ترمودینامیکی خود بخودی و گرماگیر بودن فرایند جذب را نشان داد. با بکارگیری روش پاسخ سطح، تحت شرایط بهینه ۲=pH،  g.L-1 5/0 دوز جاذب و    mg.L-1 50 میزان غلظت اولیه یون پرمنگنات، حداکثر ظرفیت جذب منگنز، mg.g-1 78/16حاصل گردید. بیونانوکامپوزیت پیشنهادی با قابلیت زیست سازگاری و غیر سمی بودن می تواند به عنوان یک جاذب موثر و در دسترس برای حذف آلودگی های آبی در غلظت های کم استفاده گردد.
کلمات کلیدی : فرآیند جذب، نشاسته،کربن فعال، مگهمیت، بیو نانوکامپوزیت
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۷
نام و نام خانوادگی : فاطمه آیین جان
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگ کاتیونی متیلن بلو از محلول های آبی توسط نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت/ کیتوزان EDTA
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : متیلن بلو به عنوان یک رنگ شیمیایی آروماتیک پر کاربرد و درعین حال سمی، مقاوم به تجزیه و سرطان زا است. جذب سطحی یکی از پرکاربردترین تکنیکهای حذف رنگ مخصوصا برای رنگهای غیر قابل تجزیه است. زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت به عنوان یک جاذب دردسترس و فراوان با ظرفیت تبادل کاتیونی بالا، پایداری شیمیایی، حرارتی و فیزیکی، قیمت پایین و عدم نیاز به بازیافت مورد توجه قرار دارد. در این پژوهش زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از ترسیب نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی شد در ادامه توسط  EDTAجهت افزودن گروههای عاملی جاذب اصلاح گردید و بررسی کارایی آن در حذف متیلن بلو از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت مغناطیسی سنتز شده توسط آنالیزها ی FTIR،SEM ،XRD ،VSMمشخصه یابی شد. نتایج حاصل از مشخصه یابی بیانگر سنتز نانو کامپوزیتی با خاصیت اشباع مغناطیسی ۲۴ emu/g و اندازه متوسط نانو ذرات مگهمیت  ۱۴نانومتر بود. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر فرآیند جذب و بهینه سازی آن از طرح آزمایش مرکب مرکزی و روش سطح پاسخ استفاده گردید. همچنین داده های حاصل توسط مدلهای مختلف ایزوترم، سینتیک جذب و ترمودینامیک مورد بررسی قرار گرفت . که حاصل امر نشانگر تطابق بهتر دادههای حاصل از مطالعه حاضر با مدل جذب فروندلیچ و همچنین مشخص شد جذب از سینتیک درجه دوم پیروی می کند. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک جذب نشان داد که فرآیند جذب متیلن بلو خود به خودی است.

نتایج حاصل نشان داد که نانو کامپوزیت حاصل می تواند به عنوان جاذب مناسبی برای جذب متیلن بلو و در ادامه سایر آلاینده های رنگی معرفی شود.

کلمات کلیدی : مگهمیت، کلینوپتیلولایت،  ،EDTAمتیلن بلو، نانوکامپوزیت، فرآیند جذب سطحی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۲
نام و نام خانوادگی : فاطمه کیوانی
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کربن فعالی مغناطیسی اصلاح شده توسط EDTA برای حذف منگنز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : در دهه‌های اخیر روشهای متعددی برای حذف فلزات سنگین از پساب‌های صنایع و شیرابه‌ها انجام شده است. منگنز از جمله فلزات سنگین متداول در شیرابه‌ها، فاضلاب‌ها و محیط زیست است که  به وسیله‌ی فعالیت‌های صنعتی مانند: صنایع پتروشیمی، کارخانه های شیشه و سرامیک  و غیره وارد آب می‌شود، مقدار بیش از حد منگنز برای انسان  ودیگر جانداران خطرناک و سمی است. کربن فعال به عنوان يك جاذب باتوانايي بالاي جذب سطحی،كاربرد‌هاي وسيعي در زمينه تصفيه آب وپساب‌ها صنعتي دارد، امابه علت پودری بودن این جاذب همواره محدوديت‌هايي در پايان فرآیندجذب و جداسازي خواهد داشت بنابراین استفاده از نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن با کارکردها و خصوصیات ویژه مانند: خاصیت سوپر پارا مغناطیسی،ویژگی های خاصی برای کربن فعال فراهم می‌کند.  بنابراین کربن فعال مغناطیسی شده با نانو ذرات مگهمیت در مقادیر مختلف کربن فعال و دماهای مختلف به روش همرسوبی سنتز شد و نانو کامپوزیت تولید شده با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید اصلاح شد تا علاوه بر افزایش ظرفیت جذب، از تخریب و اکسید شدن یون‌های فلزی جلوگیری شود.مشخصات فیزیکی، ساختاری و خواص مغناطیسی نانو کامپوزیت با تکنیک‌های مختلف مانند: میکروسکوپ الکترون روبشی، طیف سنج پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز  مغناطیس سنج مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین ترمودینامیک، سینتیک فرآیند جذب و ایزوترم آن مورد بررسی قرار گرفت.برای بدست آوردن پارامتر‌های بهینه از روش طراحی آزمایش با استفاده از نرم افزار MINITAB 17واز طراحی باکس بنکن و روش سطح پاسخ مورد استفاده قرار گرفت.نتایج طراحی آزمایش  نشان دادکه شرایط بهینه جاذب برای حذف پرمنگنات توسط نانوکامپوزیت کربن فعال/مگهمیت/ EDTAعبارتند از: ۲=pH، غلظت اولیهppm50 و مقدار جاذب g05/0 می‌باشد.مقایسه داده‌ها با مدل‌های مختلف  سینتیکی نشان داد که داده‌ها در فرآیند جذب از مدل سینیتیکی شبه درجه دوم پیروی می‌نماید.مطالعه‌ی داده‌های ایزوترم‌های تعادلی در دماهای مختلف نشان داد که فرآیند جذب با مدل لانگمویر همخوانی بیشتری دارد و حداکثر ظرفیت جذب با توجه به این مدل mg/g 50/50 حاصل شد. مقادیر منفی  ∆Gو مثبت  ∆Hاز مطالعه ترمودینامیک فرآیند جذب نشان داد که فرآیند حذف منگنز خود به خودی وگرماگیر است.
کلمات کلیدی : کربن فعال، مغناطیسی، نانوذرات مگهمیت، EDTA، همرسوبی، فرآیند جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۲
نام و نام خانوادگی : شکوفه رضایی
عنوان پایان نامه : جذب رنگ آنیونی متیل اورانژ بوسیله نانو کامپوزیت مگهمیت/ بنتونیت
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : 
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۱
نام و نام خانوادگی : مهسا بیات
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت زئولیت طبیعی/ فریت نیکل/ سدیم آلژینات برای جذب سطحی رنگ کاتیونی متلین بلو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف اثرات زیان باری برروی منابع آبی،حاصل خیزی خاک،موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم ها می گذارد.از میان روش های تصفیه ،جذب سطحی یکی از موثرترین روش های حذف رنگ از پساب می باشد.زئولیت به عنوان یک جاذب با توانایی بالای جذب سطحی کاربردهای وسیعی در زمینه تصفیه آب و پسابهای صنعتی دارد.در این میان سنتز و استفاده از نانو ذرات اکسید آهن فریت نیکل با کاربردها و خصوصیات ویژه مانند سطح ویژه بالا،اندازه در حد نانو و سوپرپارامغناطیس بودن مورد توجه قرار گرفته و استفاده از این نانو ذرات مغناطیسی برای ترکیب بازئولیت و تهییه نانوکامپوزیت مغناطیسی ویژگی خاصی برای زئولیت به وجود آورده است.هدف از این پژوهش سنتز نانوکامپوزیت مغناطیسی زئولیت/فریت نیکل به روش همرسوبی و اصلاح سطح آن توسط سدیم آلژینات به منظور افزایش ظرفیت جذب و جلوگیری از اکسید شدن می باشد.ویژگی این نانوکامپوزیت توسط آنالیزهای SEM،VSM،XRD و FTIR مورد بررسی قرار گرفت و نتایج بیانگر این امر است که سنتز و اصلاح نانوکامپوزیت با موفقیت انجام شده است.ترمودینامیک،سینتیک و ایزوترم فرایند جذب مورد بررسی قرار گرفت و برای بدست آوردن پارامترهای بهینه از روش طراحی آزمایش با نرم افزار Minitab  ،روش سطح پاسخ و از طرح Box-Benhken استفاده شده است.بالاترین ظرفیت جذب رنگ متیلن بلو از محلول آبی در pH بهینه۵،مدت زمان تماس ۱۲۰ دقیقه،غلظت رنگزای ۱۰ میلی گرم بر لیتر و مقدار جاذب ۰۳/۰گرم و حدود ۶۷/۶۹ میلی گرم بر گرم  حاصل شد.بررسی داده های سینتیکی آزمایشات جذب موید تطابق فرایند با مدل سینتیکی شبه مرتبه دوم می باشد و مطالعه ی داده های ایزوترم تعادلی در دماهای مختلف نشان دهنده تطابق فرایند جذب با مدل ایزوترم لانگمویر است و حداکثر ظرفیت جذب در دمای ۲۹۸کلوین ،۰۴/۵۴ میلی گرم بر گرم بدست آمده است.
کلمات کلیدی : نانوکامپوزیت، فریت نیکل، زئولیت، ، سنتز، جذب، متیلن بلو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۹
نام و نام خانوادگی : زهرا ساربان
عنوان پایان نامه : ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت کلینوپتیلولایت/ مگهمیت / کیتوزان / اوره برای حذف فلز سنگین منگز از محلولهای آبی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : مقدار زیاد منگنز به عنوان یکی از فلزات سنگین می¬تواند باعث آسیب رسیدن به بافت¬های سیستم عصبی و اختلالات عصبی ¬شود. در این پژوهش یک نانو کامپوزیت مغناطیسی زئولیت/ مگهمیت/ کیتوزان / اوره  سنتز و برای حذف منگنز استفاده شد.زئولیت کلینوپتیلولایت با استفاده از نانوذرات مغناطیسی مگهمیت مغناطیسی و سپس توسط کیتوزان به عنوان یک پلیمر زیست تخریب¬پذیر و غیر سمی پوششدار و همچنین برای افزایش ظرفیت جذب، توسط اوره عاملدار شد.برای مشخصه یابی نانو کامپوزیت سنتزی از آنالیزهای پراش اشعه ایکس، طیف سنج مادون قرمز، مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شد. اثر دما، زمان تماس، غلظت فلز ،مقادیر pH و مقدار جاذب بر ظرفیت حذف منگنز بررسی شد.سینتیک فرایند جذب توسط مدل¬های شبه درجه اول، شبه درجه دوم، الوویچ و نفوذ ذره¬ای مورد ارزیابی قرار گرفت و مدل شبه درجه دوم بهترین انطباق را با داده¬های سینتیکی نشان داد.ایزوترم جذب با مدل¬های لانگمویر، فرندلیچ، تمکین و دوبینین رادوشکویچ بررسی شد و مدل لانگمویر بهترین تطابق را با داده¬های ایزوترم نشان داد.در بررسی نتایج ترمودینامیکی، منفی بودن انرژی آزاد گیبس بیانگر خودبخودی بودن فرایند حذف منگنز بود. برای دستیابی به شرایط بهینه حذف منگنز از روش پاسخ سطح و برای طراحی آزمایش از روش طراحی مرکب مرکزی استفاده و فرایند جذب به عنوان تابعی از سه فاکتور شامل pH( 6-4)، غلظت اولیه یون¬های پرمنگنات (۵۰-۱۰ میلی گرم بر لیتر) و مقدار جاذب (۰۵/۰-۰۱/۰ گرم) بررسی شد. حداکثر ظرفیت جذب  منگنز تحت شرایط بهینه ۱۳/۲pH= ، مقدار جاذب ۰۲/۰ گرم، غلظت اولیه منگنز ۰۰/۴۶ میلی گرم بر لیتر، ۳/۱۶ میلی گرم بر گرم بدست آمد. نانو کامپوزیت سوپرپارامغناطیس حاصل می¬تواند به عنوان جاذب مناسب برای حذف منگنز از محلولهای آبی و  پساب¬ها مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی : زئولیت، مگهمیت، کیتوزان، اوره، نانو کامپوزیت، جذب سطحی، منگنز.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۰۵
نام و نام خانوادگی : محمدصادق طناب تاب زاده
عنوان پایان نامه : جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوان بخت
چکیده : افزایش سریع استفاده از رنگ‌های شیمیایی در صنایع غذایی  اثرات مضر آن ها بر کیفیت مواد غذایی و سلامت انسان ها، منجر به وضع قوانین زیادی در استفاده از آن ها شده است. استفاده از رنگ هاي طبیعی علیرغم ثبات و قدرت رنگی کمتر نسبت به رنگ هاي مصنوعی به دلیل مطمئن تر بودن و داشتن ارزش غذایی و  عدم اثرات مسمومیت زایی آن ها ترجیح داده می شوند. یکی از منابع طبیعی، رنگ طبیعی چغندر قرمز است که خاصیت آنتی اکسیدانی، ضد رادیکال، محافظت کبدی وخواص ضد سرطانی دارد. کیتوسان مشتق استیل زدایی شده کیتین بوده که به طور طبیعی فراوان ترین موکوپلی ساکارید موجود در پوسته سخت پوستان، حشرات و قارچ ها است. کیتوسان به دلیل داشتن ویژگی های منحصر به فردی همچون سمی نبودن، تجزیه پذیری و زیست سازگاری به طور گسترده در زمینه های مختلفی همچون تصفیه آب و فاضلاب، صنایع غذایی، پزشکی، صنایع بهداشتی و آرایشی، بیوتکنولوژی و کشاورزی کاربرد دارد. هدف از این پژوهش استخراج جاذب کیتوسانی از ضایعات میگو طی فرآیندهای پروتئین زدایی، معدنی زدایی و تبدیل کیتین به کیتوسان و سپس استفاده از آن به عنوان استخراج کننده رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز است. بازدهی وزنی استخراج کیتوسان از ضایعات میگو ۲۵ درصد و درجه استیل زدایی آن ۴۹ درصد  بدست آمد.  بهینه سازی فرآیند جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین از گیاه چغندر قرمز توسط کیتوسان به وسیله طراحی آزمایش به روش طرح مرکب مرکزی انجام شد. آزمایشات تاثیر pH ،  مقدار جاذب (کیتوسان) و غلظت های مختلف محلول چغندر قرمز روی جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین توسط نرم افزار ۷٫۰٫۰Design Expert  مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که درصد جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین با افزایش pH و مقدار جاذب جداسازی کاهش و با افزایش غلظت محلول چغندر قرمز جداسازی افزایش یافت. پارامترهای بهینه در سیستم برای pH، دوز جاذب و غلظت اولیه محلول چغندر قرمز در محدوده ۱۲/۵ ، ۰۲/۰ و۴۲/۱۳۱ به ترتیب برای رنگدانه بتاسیانین و ۴۷/۵ ، ۰۱/۰ و ۷۱/۱۱۲ به ترتیب برای رنگدانه بتازانتین و همچنین برای مخلوط هر دو رنگدانه ۹۶/۳ ، ۰۲/۰ و ۸۹/۱۳۵ به ترتیب  بدست آمد. می توان ازکیتوسان استخراج شده از ضایعات میگو جاذبی مناسب و قابل دسترس برای جداسازی رنگدانه های بتاسیانین و بتازانتین ارائه نمود.
کلمات کلیدی : چغندر قرمز، کیتوسان، رنگدانه بتاسیانین، رنگدانه بتازانتین، ضایعات میگو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۶
نام و نام خانوادگی : سعیده فیروزی راد
عنوان پایان نامه : شبیه سازی جذب دی اکسید کربن با محلول مونو اتانول آمین در میکرو کانال با دینامیک سیالات محاسباتی
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر روح اله صادقی
چکیده : گرم شدن کره ‌زمین و تغیرات آب‌ و هوایی انگیزه تحقیقات گسترده‌ای را در جهت توسعه و بهبود تکنولوژی‌های کارآمدتر برای جذب دی‌اکسیدکربن از منابع بزرگ مانند واحد نیروگاه‌ها بر پایه ذغال‌سنگ و پالایشگاه‌ها فراهم کرده است. در حال حاضر، تکنیک‌های گسترده‌ای برای حذف دی‌اکسید‌کربن استفاده می‌شود و یکی از فرآیند‌های معمول حذف دی‌اکسیدکربن از گازهای احتراق، فرآیند جذب می‌باشد. نمونه‌ای از فرآیند جذب، فرآیند جذب با حلال‌ است که برای عملیات جذب دی‌اکسیدکربن، می‌توان به استفاده از محلول آبی مونواتانول‌آمین اشاره کرد. برای بهبود این فرآیند می‌توان سطح انتقال جرم را به‌وسیله میکروکانال افزایش داد. با توجه به افزایش سطح آنها نسبت به حجم این دستگاه‌ها فرآیند جذب بهبود می‌یابد و تماس واختلاط مایعات و واکنش‌دهنده‌ها را سرعت می‌بخشد. در این پژوهش شبیه‌سازی فرآیند انتقال جرم جذب دی‌اکسیدکربن به‌وسیله محلول آبی مونواتانول‌آمین در میکروکانال توسط تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی انجام شد. در این شبیه‌سازی از مدل دو فازی همگن استفاده شده است. شبیه‌سازی بصورت سه بعدی برای جریان دو فازی شامل گازی حاوی دی‌اکسیدکربن- نیتروژن و محلول آبی مونواتانول‌آمین انجام شد. ضریب انتقال ‌جرم در فاز مایع با استفاده از نرم‌افزار محاسبه گردید و با مقادیر تجربی مقایسه شد. اثرات پارامترهای عملیاتی مختلف مانند سرعت گاز، دما، سرعت مایع، نسبت ابعاد میکروکانال ، غلظت گاز و مایع ورودی بر میزان انتقال جرم و درصد تبدیل گاز دی‌اکسیدکربن مورد بررسی قرارگرفت. مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی نشان داد که اختلاف کمی بین آنها وجود دارد. بررسی هیدرودینامیک جریان داخل میکروکانال نشان داد که اگر سرعت گاز بیش‌تر از  m/s10 باشد الگوی جریان اسلاگ به حلقوی تبدیل می‌شود. این بررسی همچنین نشان داد که با افزایش سرعت گاز و کاهش ابعاد میکروکانال گرادیان سرعت نزدیک دیواره افزایش می‌یابد و افت فشار نزدیک دیواره زیاد می‌شود. نتابج بررسی فرآیند انتقال جرم نشان دادکه ضریب انتقال جرم را می‌توان در غالب عدد بدون بعد شروود توسط رابطه مناسب بیان کرد. هم‌چنین نتایج نشان داد که  در سرعت یکسان مایع با افزایش سرعت جریان گاز و افزایش دما میزان ضریب انتقال‌ جرم افزایش می‌یابد. هم‌چنین با افزایش دما و غلظت حلال میزان تبدیل نیز افزایش می‌یابد این میزان تبدیل می‌تواند با افزایش غلظت گاز ورودی و نسبت ابعاد کاهش یابد. بررسی اثر سرعت مایع نشان داد که انتقال جرم در فاز مایع با سرعت مایع افزایش می یابد.
کلمات کلیدی : دی‌اکسیدکربن، مونواتانول‌آمین، میکروکانال، ضریب انتقال جرم، جریان حلقوی، دینامیک سیالات محاسباتی.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۱۰۱۸
نام و نام خانوادگی : راضیه نوروزی
عنوان پایان نامه : حذف کروم شش ظرفیتی از پساب صنایع با استفاده از جاذب ترکیبی کیتوزان/ پلی وینیل اکل / کربن فعال
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مریم حیدری
چکیده : فاضلابهای حاصل از فرآیندهای صنعتی مهم‌ترین نقش را در آلودگی محیط زیست دارند. تخلیه این فاضلاب‌ها در محیط طبیعی همواره توام با اثرات جبران‌ناپذیری بوده است. در میان انواع پسابهای صنعتی، پساب حاوی فلزات سنگین به‌ویژه کروم معضلات زیست محیطی شدیدی را به‌وجود آورده است. از آنجایی که این فلزات خاصیت تجمع‌پذیری دارند بررسی کمی وکیفی فاضلاب این صنایع ضروری می‌باشد. از جمله روشهای تصفیه پسابهای صنعتی می‌توان به جذب سطحی اشاره نمود. کروم شش ظرفیتی از جمله فلزات سنگینی است که در پساب صنایعی مانند دباغی چرم، آبکاری و پالایشگاه‌ها وجود دارد.این فلز بسیار سمی است و بایستی از پساب حذف شود. در این پژوهش حذف کروم شش ظرفیتی از پساب‌های صنعتی با استفاده از جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل-کربن فعال مورد مطالعه قرار گرفته است. خصوصیات سطحی جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل-کربن فعال و هم‌چنین جاذب کیتوزان- پلی‌وینیل الکل بدون کربن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی رویشی و طیف مادون قرمز ( FTIR) ارزیابی گردید. با انجام آزمایشات تک متغیره شرایط بهینه برای متغیرهای مختلف از جمله زمان تماس، غلظت اولیه، pH، دما، مقدار جاذب جهت حذف کروم با استفاده از این جاذب سنتزی به‌دست آمد. با توجه به آزمایشات انجام شده مقادیر بهینه ۲=pH، غلظت ppm 60، مدت زمان تماس ۲۲۵ دقیقه، دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد و میزان جاذب ۱۵/۰ گرم به‌دست آمد. ایزوترم‌ها (لانگمویر و فروندلیچ)، سینتیک جذب (مرتبه اول، دوم، مدل نفوذ درون ذره‌ای) برای تطابق با داده‌های آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که جذب کروم بر روی جاذب ترکیبی کیتوزان- پلی‌وینیل الکل – کربن فعال از مدل لانگمویر پیروی می‌کند و هم‌چنین سینتیک جذب کروم بر روی این جاذب از مرتبه دوم تبعیت می‌نماید. ارزیابی ترمودینامیکی جذب کروم شش ظرفیتی بر روی جاذب ترکیبی نشان داد که پدیده جذب تحت شرایط انتخاب شده یک فرآیند فیزیکی خود به خودی می‌باشد. به‌علاوه مطالعات احیای جاذب تحت شرایط بهینه جذب انجام گرفت . عمل جذب/ واجذب توسط محلول ۱/۰ مولار سدیم هیدروکسید و در چهار مرتبه انجام شد. بر طبق نتایج به‌دست آمده این جاذب توانایی جذب و احیای خوبی از خود نشان داد و لذا می‌تواند به‌عنوان یک جاذب موثر برای حذف کروم شش ظرفیتی از پساب به‌کار رود
کلمات کلیدی : جاذب کیتوزان- پلی‌وینیل الکل- کربن فعال،جذب،کروم شش ظرفیتی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۴
نام و نام خانوادگی : مجتبی یعقوبی
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل کنترل کننده کانی زایی مس در منطقه جنوب بیرجند
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : محمدرضا ایران نژادی
چکیده : منطقه مورد مطالعه در جنوب شهر بیرجند و درکمربند ولکانو-پلوتونیکی ترشیری بلوک لوت واقع شده است. از نظر سنگ شناسی شامل واحدهای واحدهای تخریبی-رسوبی، واحدهای رسوبی، واحدهای دگرگونی درجه پایین، واحدهای آذرین شامل: آندزیت، دایک دیابازی و گرانیت میباشد. در نمودارهای ردهبندی سنگهای آذرین نفوذی، نمونههای مورد مطالعه در محدوده گرانیت و گرانودیوریت، در نمودارهای تعیین سری ماگمایی در محدوده کالکآلکالن قرار میگیرند. نمونهها در محدوده پرآلومین قرار میگیرند.
در بخش جنوب شرقی محدوده مورد مطالعه در واحد سنگی گرانیتوئیدی کانیزایی مس وجود دارد. بر اساس ویژگیهای صحرایی و کانیزایی مس واحد گرانیتی به سه بخش قابل تقسیمبندی است. بخش پایینی که تحت تاثیر دگرسانی سیلیسی قرار گرفته است،  بخش میانی گرانیتها که کانیزایی اصلی مس در این بخش صورت گرفته است و کانیزایی به دو صورت اکسیدی (مالاکیت-آزوریت) و سولفیدی (کالکوسیت) میباشد. در این بخش علاوه بر کانیزایی مس، کانیزایی منگنز نیز دیده میشود. بالاترین بخش واحد گرانیتی به رنگ زرد و نارنجی دیده میشوند که حاصل کانیهای آهندار هماتیت، لیمونیت و گوتیت است. احتمالا منشا سیال کانیساز، دایک دیابازی منطقه میباشند. کانیزایی منگنز در بخش جنوب شرقی منطقه مورد مطالعه و در میان سنگهای تخریبی سیلتستون و شیلها وجود دارد. در بیشتر بخشهای این رگهی منگنزی، واحد یا رگهی سیلیسی وجود دارد که این رگههای سیلیسی یا بصورت جدا در کنار رگه منگنزی قرار دارد یا بصورت رگه و رگچهای داخل رگهی منگنز قرار گرفته است. با توجه به همراهی رگههای منگنز و سیلیس و حضور برشهای سیلیسی در رگهها و وجود رگچههای فراوان که عمدتا حالت استوک ورک دارند، می توان تشکیل این رگههای منگنزی را به احتمال فراوان مرتبط با سیال گرمابی دانست.
کلمات کلیدی : کانهزایی مس، دایک، گرانیت، دگرسانی هیدروترمال، مختاران
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : مسعود مالیان
عنوان پایان نامه : شناسایی خاکهای صنعتی ورقه ۱۰۰٫۰۰۰ متر با استفاده از داده های ماهواره ای Aster و ETM­+
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هوشنگ اسدی هارونی
چکیده : ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ داده ﻫﺎي ﺳﻨﺠﻨﺪه ﻫﺎي +ETM و ASTER ﺟﻬﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎي هر ﯾﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي خاک صنعتی ورﻗﻪی زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ ۱:۱۰۰٫۰۰۰ سرو (گنگجین) واﻗﻊ در شمال ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از داده ﻫﺎي ASTER، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻃﯿﻔﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ، جهت تهیهی منحنی رفتار طیفی ﮐﺎﻧﯽ ﻫﺎي مونت موریلونیت، ایلیت و آلبیت از طریق کتابخانهی طیفی مرجع USGS – min – sli استفاده شد و شباهت رفتار طیفی خاک صنعتی پیکسل هدف با منحنی رفتار طیفی استاندارد هر یک از کانیهای نام برده شده مقایسه گردید و شبیهترین منحنی رفتار طیفی استاندارد به عنوان شاخص رفتار طیفی خاک صنعتی معرفی شد. از روﺷﻬﺎي ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت رﻧﮕﯽ ﮐﺎذب، ﻧﺴﺒﺖ ﮔﯿﺮي ﺑﺎﻧﺪي ، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮدار زاوﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ، روش کمترین مربعات و فیلتر تطبیقی ترکیبی تعدیل شده، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي ۳/۲ داده ﻫﺎي +ETM ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي خاک صنعتـــی را ﺑﺎرزﺳﺎزي ﮐﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪي ۳/۸ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرز ﺳﺎزي مناطق حاوی خاک صنعتی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ASTER اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪهی ﻣؤﻟﻔﻪی اﺻﻠﯽ بر روي داده ﻫﺎي ASTER و +ETM اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، پس از بررسی ماتریس ویژه، بهترین PC یا مؤلفهی اصلی ﺑﺮاي داده ﻫﺎي ASTER و +ETM ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزي ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺧﺎص حاوی خاک صنعتی ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از روش ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري زاوﯾﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺎرزﺳﺎزي خاک صنعتی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.

از روش برازش کمترین مربعات جهت بارزسازی مناطق دارای آلتراسیون در تصویر+ETM استفاده شد.

روش فیلتر تطبیقی ترکیبی تعدیل شده بر روی تصویر ASTER اعمال گشت که در نهایت مناطق حاوی خاک صنعتی بارزسازی شد.

پس از انجام پردازشها به روشهای مختلف، از محدودهی اندیس خاک صنعتی در برگهی ۱:۱۰۰٫۰۰۰ سرو بازدید بعمل آمد و نتایج حاکی از آن بود که روش نقشهبردار زاویهی طیفی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻃﯿﻒ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪهی پیکسل هدف، به عنوان بهترین روش پردازش جهت بارزسازی خاک صنعتی در کل محدودهی مورد پژوهش معرفی گردد.
کلمات کلیدی : ASTER،+ETM، خاک صنعتی، دورسنجی، سرو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : محسن یاسری نژاد
عنوان پایان نامه : تحلیل عددی پدیده های ارتعاشاتی و خستگی در یک ارتعاشگر سرند معدنی با استفاده از روش اجزاء محدود
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۳
نام و نام خانوادگی : دیاکو باربد
عنوان پایان نامه : پتانسیل یابی طلای کرویان با استفاده از تلفیق لایه های دورسنجی زمین شناسی و ژئوشیمی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هوشنگ اسدی هارونی
چکیده : کانسار طلای کرویان در بخش شمال باختری پهنه ساختاری سنندج سیرجان و در بخش جنوب باختری ورقه ۱۰۰٫۰۰۰/۱ سقز قرار دارد. تحقیق حاضر با هدف پتانسیل یابی و بررسی شواهد اکتشافی در کانه زایی طلای کرویان و در ادامه، اولویت بندی برای اکتشاف و تعیین مناطق دارای پتانسیل مناسب برای اکتشاف طلا در بخش های جنوب غربی برگه صد هزار سقز، صورت گرفته که از نکات قابل توجه در این مورد استفاده از تکنیک سنجش از دور، مطالعات ژئوشیمیایی و داده های زمین شناسی و در نهایت تلفیق این اطلاعات در محیط GIS می باشد در هر مرحله بر روی داده های مورد نظر مطالعات اساسی صورت گرفته و در مطالعات ژئوشیمیایی محدوده پردازش های آماری در نرم افزار Minital انجام گرفته و داده ها در محیط این نرم افزار به هنجار شده و پس از محاسبات آماری نسبت به رسم نمودارهای هیستوگرام، محاسبات همبستگی با استفاده از تابع پیرسون و رسم نقشه های بی هنجاری عناصر برای مشخص کردن ارتباط معنادار مطالعات ژئوشیمیایی با طلا انجام شده و مشخص گردید که عناصر طلا و نیکل همبستگی مناسبی در توزیع عناصر در منطقه از خود نشان می دهند که این امر با بررسی نقشه های بدست آمده در شکل ها نمایش داده شده در بررسی آنومالی مس تنها در اولویت اول مس شاهد انطباق با آنومالی طلا هستیم که این آنومالی های ژئوشیمیایی برای طلا و عناصر ردیاب آن اشاره به محدوده هایی در شمال جنوب غربی، غرب و شمال غربی منطقه دارد، که نقشه این آنومالی ها برای تحلیل های بیشتر به صورت رستری به روش کریجینگ آماده شده، در بخش سنجش از دور از پردازش تصاویر استر برای تعیین آلتراسیون های مهم محدوده و استفاده از روش پردازشی نسبت باندی با استفاده از کتابخانه طیفی انجام گرفته شد و محدوده طول موج مورد نیاز با واحد میکرومتر مورد بررسی قرار گرفته شد و نتایج حاصله از این مطالعات به صورت لایه هایی برای ورود به محیط GIS جهت انجام تلفیق با روش هم پوشانی وزن دار آماده شده که عملیات پتانسیل یابی منطقه بنا بر هدف پروژه برای عنصر طلا در نظر گرفته شد به همین دلیل لایه های شاهد به منظور بارزسازی پتانسیل های این عنصر تهیه و تنظیم گردید که با اتمام عملیات پتانسیل یابی منطقه مورد مطالعه از لحاظ پتانسیل طلا به پنج منطقه تقسیم شد که به هر کدام از این مناطق بازه امتیازی از منطقه با پتانسیل خوب تا منطقه نامناسب از نظر کیفی و امتیاز بندی از صفر تا ۱۰ بر اساس میزان کمی اختصاص داده شد، جهت حصول اطمینان از صحت مناطق مشخص شده، موقعیت مکانی اندیس ها و شواهد کانی سازی منطقه مورد بررسی قرار گرفته شد که در محدوده های پیش بینی با پتانسیل خوب و پر پتانسیل بوده و نتایج حاصل از تلفیق لایه آنومالی های شدید برای طلا در بخش های جنوب غربی، غرب، شرق و بخش کوچکی از شمال غرب منطقه قابل رؤیت می باشد که بخش جنوب غرب و غرب دارای شد و گستردگی بیشتری می باشند.
کلمات کلیدی : پتانسیل یابی، تابع پیرسون، روش کریجینگ، دورسنجی، ژئوشیمی، تلفیق لایه ها، کرویان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۷
نام و نام خانوادگی : مسعود مهرجو
عنوان پایان نامه : پردازش و تحلیل داده های رادیومتری هوابرد منطقه قره گل زنجان با استفاده از روش آمار کلاسیک
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : پردازش و تفسیر داده‌های پرتوسنجی در اكتشاف عناصر اورانیوم و توریوم یکی از بهترین روش‌ها برای دستیابی به ذخایر معدنی و نشانه‌هایي از کانی‌سازی عناصر رادیواکتیو می‌باشد. منطقه مطالعاتي قره‌گل در شمال‌غرب زنجان، در محدوده برگه زمين‌شناسي ۲۵۰۰۰۰/۱ تكاب و هم چنین در محدوده جزئی‌تر برگه زمين‌شناسي ۱۰۰۰۰۰/۱ ماه‌نشان قرار دارد. در این پژوهش تعداد ٥٥٦٥٠ داده ژئوفیزیک‌راديومتري و به روش هوابرد، در سالهاي ١٩٧٧ و ١٩٧٨ به سفارش سازمان انرژي اتمي كشور و توسط شرکت پراکلا ـ سايزموز تهيه شده است، مورد مطالعه قرار گرفت. در این مرحله، ابتدا داده‌ها مرتب‌سازی شدند و سپس با استفاده از روش‌ آمارکلاسیک ضمن تعبیر و تفسیر برروي آنها و پس‌از ترسيم منحني‌هاي هيستوگرام فراواني، نقشه‌های تفكيك مقاديرآنومالي‌، حد آستانه و زمينه براي عناصر پرتوزاي اورانیوم، توریوم و پتاسيم و همچنين نقشه هم‌شدت مجموع تشعشعات و ناهنجاري‌هاي مغناطيسي منطقه توليد و ارایه ‌شد. آنگاه پراکندگی وآنومالي‌هاي عناصر رادیواکتیو با ‌زمین‌شناسی از طريق کنترل زمینی و انجام آنالیزشیمیایی تكميل و نتایج حاصل تفسير و ارایه شده است.
کلمات کلیدی : پردازش، پرتوگاما، رادیومتری، حد آستانه، آنومالي
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۱۱
نام و نام خانوادگی : روح ا… ارمغانی منش
عنوان پایان نامه : مقایسه روشهای نسبت باندی و شاخص طیفی برای تشخیص کانیهای رسی صنعتی با استفاده از داده های ماهواره ای استر در منطقه جنوبی کرانه ملا احمد نائین
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمدرضا ایران نژاد
چکیده : خاکهاي صنعتي اصطلاحي است که براي کليه ي مواد معدنی  که از طبيعت استخراج شده و در صنعت کاربرد دارند اطلاق مي شود از معمولترين خاکهاي صنعتي کائولن مي باشد.کائولن  يك اصطلاح اقتصادي است كه براي كانسارهاي رسي تقريباً سفيد به كار مي رود و از نظر صنعتي به رس هايي كه داراي مقدار قابل توجهي كائولينيت باشند،اطلاق مي‌شود.كاني هاي كائولن شامل كائولينيت، ديكيت، ناكريت و هالوزيت مي باشد.

در استان اصفهان و یزد صنایع زیادی وجود دارند که مصرف کننده خاکهای صنعتی مخصوصا کائولن میباشند و خوشبختانه منطقه نایین که در مرز این دو استان قرار دارد از پتانسیل بالای خاک صنعتی برخوردار میباشد.

محدوده مورد مطالعه بر روی کمربند ولکانیکی – پلوتونیکی ارومیه دختر در شرق اصفهان ونزدیک به مرز استان یزد واقع شده است، سنگهای تشکیل دهنده این کمربند اساساً سنگهای آتشفشانی با ترکیب عمدتاً آندزیتی می باشد. سنگهای این منطقه تحت تأثیر محلول های هیدروترمال دچار دگرسانی شده است. با توجه به هزینه پایین و سرعت روشهای دورسنجی، هدف اصلی این پروژه تعیین مناطق مستعد خاکهای صنعتی با استفاده از روش ها ی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی،  فیلتر تطبیق یافته ونقشه بردار زاویه طیفی  با استفاده از داده های ماهواره ای  استر در نرم افزار  ENVI می باشد.

در انجام این تحقیق مطالعه ای بر روی زمین شناسی منطقه انجام پذیرفت و سپس در حین این مطالعه بازدید صحرایی از محدوده مختصات نقطه ای از محدوده که دارای خاک صنعتی کائولن بود توسط جی پی اس برداشت گردید تا بعنوان شاخص برای طیف کائولن استفاده گردد. و سپس پردازش روی داده های ماهواره ای به روشهای  مختلف انجام پذیرفت که مهمترین آنها که در این پایان نامه نیز آورده شده است ، روش ها ی ترکیب رنگی کاذب، نسبت باندی،  فیلتر تطبیق یافته ونقشه بردار زاویه طیفی بوده  که پس از بازدید مجدد صحرایی از محدوده مشخص گردید که روش نقشه بردار زاویه طیفی بهترین نتیجه را ارائه نموده است.
کلمات کلیدی : خاک صنعتی – کائولن- دورسنجی- استر
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : روح ا… ارمغانی منش
عنوان پایان نامه : ژئو شیمی و ژئو کانسار آهن- آپاتیت چادرملو
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۲۷۰۰۴
نام و نام خانوادگی : علی اصغر محاسنی
عنوان پایان نامه : پتروگرافی و خاستگاه بوکسیت های تیپ البرز منطقه جاجرم
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : شهرستان جاجرم در ناحيه شمال غربي استان خراسان شمالی قرار دارد. معدن بوكسيت جاجرم با وسعت تقريبي ۱۱ كيلومتر مربع بزرگترين معدن بوكسيت شناخته شده در ايران است‌. عمليات اكتشافي انجام شده وجود دو افق بوكسيتي را در این معدن نشان مي دهد‌. در افق بوكسيتي A ماده معدني بيشتر شامل بوكسيت شيلي است‌، ضخامت اين افق بين ۵/۰ تا ۱۰ متر است. ماده معدنی در افق بوكسيتي B بصورت لايه‌اي شكل مي‌باشد . بطور كلي افق بوكسيتي B از ۴ واحد ليتولوژيكي مهم تشكيل شده است كه از پايين به بالا بشرح: بوكسيت كائولني پاييني ـ بوكسيت نرم ( شيلي ) ـ بوكسيت سخت ( دياسپوري ) ـ بوكسيت كائولني فوقاني می باشد.

تنها ذخیره اقتصادی این افق در صنعت آلومینا را بوکسیت سخت دیاسپوری تشکیل می دهد که با توجه به شیب لایه های معدنی فوق نسبت به سطح افق با زاویه ۶۰ – ۳۵ درجه قرار دارد، هنگام استخراج این لایه، بوکسیت نرم شیلی که در زیر این لایه قرار دارد نمایان می شود.

نتایج حاصل از کانی شناسی نشان می‌دهد که بوکسیت منطقه تاگویی جاجرم، درحقیقت مخلوطی از دیاسپور به عنوان کانی اصلی به همراه ناخالصی‌هایی نظیر ماگهمیت، هماتیت، کائولینیت، آناتاز، ایلیت و به میزان کمتری روتیل، کلسیت و کوارتز می‌باشد. مهم‌ترین فرآیند دیاژنتیک در این کانسار تشکیل اووئیدها و پیزوئیدها است. همچنین از فرآیندهای اپی‌ژنتیک مشاهده شده در این منطقه، فرآیندهای سیلیسی شدن مجدد و آهن‌شویی می‌باشد.

شواهد سنگ نگاری نشان می دهد که برخی نهشته ها از یک ژنز برجازا برخوردار بوده، هر چند که در برخی از بخش ها متحمل جابجابی های اندکی شده است. با توجه به این مطالعات به نظر می رسد که فرایندهای دیاژنتیک همراه با عواملی چون نوسانات سطح سفره آبهای زیرزمینی، تغییرات در فعالیت آب در محیط تشکیل نهشته و نوسانات آب و هوایی نقش ارزنده ای در توسعه کانسنگ های بوکسیتی در این منطقه از شمال غرب ایران ایفا نموده اند.

نتایج به دست آمده از بررسیهای زمین شیمیایی نشان می دهند که عواملی نظیر تغییرات pH محلول های هوازده کننده، عملکرد فرایندهای جذب سطحی و روبش، حضور در شبکه کانیهای مقاوم در برابر هوازدگی، ناهمگنی پروتولیت و بافرینگ محلولهای هوازده کننده توسط سنگ بستر کربناتی مهمترین فاکتورهای کنترل کننده توزیع REEs دربرخی نهشته های بوکسیتی می باشند.
کلمات کلیدی : بوکسیت، جاجرم، ژنز ، پتروگرافی، تیپ البرز
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۳
نام و نام خانوادگی : علی مقصودی
عنوان پایان نامه : تحلیل ریسک معدن سرب و روی زه آباد با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : صنعت معدن به دلیل حجم بالای سرمایه گذاری، طبیعت تغییرپذیر کانسار، دوره عمر طولانی آماده سازی و تولید، تأثیرپذیری از محیط و اثرگذاری فراوان بر محیط و نیز ماهیت داده ها در آن که اغلب با عدم قطعیت های فراوانی همراه است، صنعتی پر ریسک شناخته می شود. روش شبیه سازی مونت کارلو یک روش شناخته شوده است که به راحتی پیش بینی ما را درباره معیارهای ناشناخته بهبود می بخشد و به کاهش ریسک ها کمک می کند. در این پایان نامه سعی شده است تا با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو به تحلیل و بررسی ریسک معدن سرب و روی زه آباد پرداخته شود. نتایج بدست آمده از شبیه سازی نشان می دهد که مقادیر NPV بدست آمده از روش های سنتی به مراتب بزرگتر از نتایج شبیه سازی می باشند. همچنین تحلیل حساسیت نشان داد که قیمت فلز بیشترین تأثیر را در مقادیر NPV دارد. برای محاسبه مقادیر NPV، از روش های سنتی مربوط به داده های مطلق استفاده شد که نمی توان از آن برای تعیین سطح ریسک پروژه استفاده کرد. مقدار NPV محاسبه شده با استفاده از روش سنتی ۳۲۹۸۷۳۳۹،۳۶ دلار است که موجه بودن سرمایه گذاری را نشان می دهد ولی بدون پرداختن به مسئله مهم پر ریسک بودن پروژه های معدنی امکان پذیر نخواهد بود. با وارد کردن عدم قطعیت به وسیله شبیه سازی مقدار NPV بدست آمده ۲۴۹۲۵۷۲۲،۹۵ دلار می باشد که مقدار واقع بینانه تری بوده و ریسک های طرح را نیز شامل می شود. نتایج آنالیز حساسیت نشان دهنده این است که قیمت کنسانتره پارامتر حساس برای NPV می باشد و با تغییرات کم این فاکتور، NPV دست خوش تغییرات قابل توجهی خواهد شد. عیار ذخیره نیز تأثیر زیادی بر روند تغییرات NPV دارد.

کلمات کلیدی : معدن سرب و روی زه آباد – تحلیل ریسک – شبیه سازی مونت کارلو – NPV
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۲۲۷۰۰۳
نام و نام خانوادگی : حبیب احمدی
عنوان پایان نامه : زمین شناسی و خاستگاه کانسار آهن- آپاتیت چغارت و ارائه راهکارهای اکتشافی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر صدیقه تقی پور
چکیده : سنگ آهن نوعی سنگ معدنی حاوی رگه های آهن است که با فرایند ذوب و احیا آهن آن جدا می شود. سنگ آهن یکی از فراوان ترین عناصر فلزی موجود در زمین است. اکسید آن حدود ۵ درصد از پوسته زمین را شامل می شود. کانی های معدنی رایج سنگ آهن عبارتند از هماتیت که ۷۰ درصد آهن داشته و مگنتیت که ۷۲ درصد آهن دارد. میانگین عیار آن در یک کانی حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد است.

معدن چغارت در ۱۲ کیلومتری شمال شرقی شهر بافق و در ۱۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر یزد و ۷۵ کیلومتری جنوب غربی شهر بهاباد و در حاشیه کویر قرار دارد و دارای آب و هوای بسیار گرم و رطوبت خیلی کم است. این معدن دارای ذخیره ۲/۱۷۷ میلیون تنی شامل ۱۰۷ میلیون تن B.F و ۲/۷۰ میلیون تن سنگ آهن پر فسفر و کم عیار است.

منطقه بافق میزبان بیش از ۳۴ کانسار مگنتیت- آپاتیت است. میزان آهن کل منطقه ۲ بیلیارد تن است (۱۹۸۰، NISCO) . میزان عناصر نادر خاکی در آپاتیت بیش از ۱٫۷۵% (۲۰۰۲، Daliran) است که در بین ۳۴ آنومالی به وسعت ۷۵۰۰ کیلومتر مربع گسترش یافته است. در میان این کانسارها ۱۴ ذخیره معدنی به عنوان کانسارهای اصلی محسوب می گردند. معدن سنگ آهن چغارت در ۱۳ کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق قرار دارد.

مطالعات زمین شناسی کانسار سنگ آهن- آپاتیت چغارت با اهداف زیر انجام می گیرد:

– بررسی موقعیت تکتونیکی و تکتونیک صفحه ای

– بررسی گسل های منطقه در مقیاس ناحیه ای

– مطالعات سنگ شناسی به منظور چگونگی کشف کانسار آهن- آپاتیت چغارت

– بررسی آلتراسیون های مرتبط با کانسار
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۳۱۲۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : امیرعلی زعیمی
عنوان پایان نامه : اثرات زیست محیطی عناصر کرم نیکل، سرب و آهن بر آبهای زیرزمینی دشت شهرکرد
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : سعید غلامی
عنوان پایان نامه : اکتشاف ناحیه ای توریوم در برگه ۱:۵۰۰۰۰ ترک
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : شاید مهمترین برتری استفاده از توریوم نسبت به اورانیوم و پلوتونیوم در زمینه ایمنی، آن است استفاده از سوخت هسته ای توریوم در راکتورهای هسته ای هم به آسانی قابل اجراست و خطرات آن نیز نسبت به استفاده از اورانیوم و پلوتونیوم بسیار کمتر است. محدوده اکتشافی ترک در اطراف شهر میانه واقع است. راههای دسترسی اصلی آن از شهر میانه می باشد. در ابتدا بر پایه داده های اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد محدوده اکتشافی، با پردازش و تحلیل داده های فوق مناطق امیدبخشی مشخص گردید. لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی رادیومتری به عنوان مبنا قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی دیگر شامل بررسی زمین شناسی منطقه از لحاظ پتانسیل پرتوزایی، تحلیل داده های اکتشافی منطقه جهت عنصر اورانیوم، پردازش و تحلیل آماری داده های ژئوفیزیک هوابرد جهت انتخاب بهینه ناهنجاری ها و همپوشانی لایه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج کارهای اکتشافی صورت گرفته چند منطقه امیدبخش جهت مراحل برداشتهای صحرایی مشخص شدند که به ترتیب اولویت محدوده های ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند. در این نقاط امیدبخش برداشتهای صحرایی انجام گرفت و عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی رادیومتری، برداشت نمونه های کنترل پرتوزایی انجام گرفت. با بررسی نتایج برداشتهای زمینی و انجام آنالیز شیمیایی نمونه های سنگی برداشت شده مدل پراکندگی عنصر اورانیوم بدست آمد که با توجه به نوع سنگ میزبان اورانیوم در محدوده ناهنجاری های که اغلب از سنگهای رسوبی بودند. بر مبنای نقشه های بدست آمده تحلیل روند کانه زایی اورانیوم بررسی شد. در این راستا ۷ محدوده بر اساس نتایج کنترل زمینی اولویت بندی و بررسی شدند که با توجه به پرتو سنجی های انجام شده از سنگهای پرتوزای منطقه دو محدوده امیدبخش نهایی برای ادامه کارهای اکتشافی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۱۰
نام و نام خانوادگی : کاظم محمدی
عنوان پایان نامه : اکتشاف ناحیه ای اورانیوم در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ سراب
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : مهمترین قسمت تکنولوژی هسته ای زنجیره چرخه تولید سوخت هسته ای برای نیروگاههای تحقیقاتی و قدرت است. در واقع اولین مرحله چرخه تولید سوخت هسته ای جهت استفاده در راکتورها برای تأمین سوخت نیروگاههای هسته ای، اکتشاف و استخراج منابع اورانیوم در کشور است بنابراین نیاز دستیابی به کانسارهای اقتصادی اورانیوم بعنوان هدفی کاربردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا انجام این نگارش گام مؤثری جهت مطالعات اکتشافی اورانیوم در استان آذربایجان شرقی می باشد. محدوده اکتشافی سراب در اطراف شهر میانه واقع است. راههای دسترسی اصلی آن از شهر میانه می باشد. در ابتدا بر پایه داده های اکتشاف ژئوفیزیک هوابرد محدوده اکتشافی، با پردازش و تحلیل داده های فوق مناطق امید بخشی مشخص گردید. لایه اطلاعاتی ژئوفیزیک هوایی رادیومتری به عنوان مبنا قرار گرفت و لایه های اطلاعاتی دیگر شامل بررسی زمین شناسی منطقه از لحاظ پتانسیل پرتوزایی، تحلیل داده های اکتشافی منطقه جهت عنصر اورانیوم، پردازش و تحلیل آماری داده های ژئوفیزیک هوابرد جهت انتخاب بهینه ناهنجاری ها و همپوشانی لایه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج کارهای اکتشافی صورت گرفته چند منطقه امیدبخش جهت مراحل برداشتهای صحرایی مشخص شدند که به ترتیب اولویت محدوده های ناهنجاری مورد بررسی قرار گرفتند. در این نقاط امیدبخش برداشتهای صحرایی انجام گرفت و عملیات اکتشاف ژئوفیزیک زمینی رادیومتری، برداشت نمونه های کنترل پرتوزایی انجام گرفت. با بررسی نتایج برداشتهای زمینی مدل پراکندگی عنصر اورانیوم بدست آمد که با توجه به نوع سنگ میزبان اورانیوم در محدوده ناهنجاری های که اغلب از سنگهای رسوبی بودند. بر مبنای نقشه های بدست آمده تحلیل روند کانه زایی اورانیوم بررسی شد. در این راستا هفت محدوده بر اساس نتایج کنترل زمینی اولویت بندی و بررسی شدند که با توجه به پرتوسنجی های انجام شده از سنگهای پرتوزای منطقه دو محدوده امیدبخش نهایی برای ادامه کارهای اکتشافی معرفی شدند.
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۸
نام و نام خانوادگی : علیرضا نیشتری
عنوان پایان نامه : بررسی پراکندگی عناصر پرتوزا با نگرش به تأثیرات زیست محیطی
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر افشار ضیاء ظریفی
چکیده : برای بررسی پراکندگی عناصر بر مبنای ماهیت رادیواکتیو، از خاصیت اندازه گیری تابش گاما برای شناسایی و تعیین حضور عناصر پرتوزا استفاده می گردد که اساس روش های رادیومتری ژئوفیزیکی می باشند. عناصر هدف اورانیوم و توریوم و پتاسیم اند که در پژوهش برگه برندق استان گیلان مورد مطالعه قرار گرفته اند. منطقه مورد نظر در محدوده برگه ۲۵۰٫۰۰۰/۱ بندر انزلی و همچنین در محدوده جزیی تر برگه ۱۰۰٫۰۰۰/۱ ماسوله قرار دارد. در ابتدا به وسیله روش آمار کلاسیک با استفاده از محاسبه متغیرهای آماری بر روی ۵۳۱۵۴ داده رادیومتریک برداشت شده از طریق ژئوفیزیک هوایی منطقه، بررسی و جدایش جوامع بی هنجاری انجام و سپس جداول پراکندگی فراوانی و نمودارهای ستونی عناصر مورد نظر رسم گردید. با تحلیل و پردازش اطلاعات بدست آمده متغیرهای آماری عناصر محاسبه گردید و الگوی مدل توزیع عناصر رادیواکتیو در خاک ها و سنگهای منطقه بر مبنای حدود زمینه مشخص گردید. مدل بدست آمده در مرحله کنترل زمینی از نظر ساختار زمین شناسی، واحدهای سنگی و گسترش پرتوزایی بر اساس برداشتهای رادیومتری و انجام تجزیه شیمیایی انجام و مشخص گردید ناهنجاری های عناصر پرتوزا منطبق بر سنگهای آذرین با گسترش ج نوب شرقی- شمال غربی در برگه مورد مطالعه قرار دارند. اندازه گیری ها تأکید بر غیر اقتصادی بودن کانه زایی عناصر پرتوزا در منطقه دارند و فقط از لحاظ زیست محیطی بر اساس استاندارهای سازمان جهانی بهداشت قابل بررسی و پیگیری می باشد.
کلمات کلیدی : رادیواکتیو، اورانیوم، رادیومتری، توریوم، اثرات زیست محیطی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۲۷۰۰۶
نام و نام خانوادگی : حجت اله توکلی هرندی
عنوان پایان نامه : شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ قره آقاج استان آذربایجان شرقی به روش دمپتر-شفر در محیط GIS
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر نادر فتحیان پور
چکیده : یکی از مسائل اساسی بشر در قرن حاضر تأمین انرژی مورد نیاز برای بهتر زیستن است و از موارد مهم در انتخاب منابع انرژی، ارزش بیشتر، هزینه کمتر و اثرات زیست محیطی کمتر است. یکی از این انرژی های پاک، انرژی ژئوترمال می باشد که از منابع انرژی ایده آل محسوب می شود، چرا که هم از نظر هزینه تمام شده و هم از نظر زیست محیطی از منابع انرژی پایدار آن می باشد. با افزایش آگاهی از اثرات زیان آور سوزاندن سوخت های فسیلی بر محیط زیست، علاقه به استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر مانند منابع انرژی زمین گرمایی در سراسر جهان گسترش می یابد. با توجه به وجود مناطق آتشفشانی در کشور و امکان وجود منابع ژئوترمال در استان آذربایجان شرقی، یک مطالعه اکتشافی مقدماتی بر روی نقشه زمین شناسی ۱:۱۰۰٫۰۰۰ قره آقاج انجام شده است. سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش های مدرن برای نمایندگی از داده های فضایی به طور گسترده ای در عمل مانند مدل سازی فرآیندهای زمین شناسی و جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر پردازش داده ها در نرم افزار GIS، با روش های تجزیه و تحلیل نیز قابلیت بهبود دارند. استفاده از یک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان یک ابزار قدرتمند در پردازش و تفسیر داده های علوم زمین، به ویژه در امر اکتشاف، در پردازش و ارزیابی دقیق و کاهش خطاهای انسانی بسیار سودمند می باشد. استفاده از این رویکرد در اکتشاف منابع معدنی، از طریق جمع آوری لایه های اطلاعاتی مرتبط با روش های اکتشافی مختلف زمین شناسی اعم از واحدهای سنگ شناسی، گسل ها، کراترها، چشمه های آب گرم، داده های ژئوفیزیکی شامل مغناطیس هوابردی، گرانی سنجی و لرزه نگاری، داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای منطقه و نیز داده های سنجش از دور (ASTER) منطقه در محیط GIS آماده شدند و برای تهیه نقشه مناطق بالقوه و مناطق با اولویت بالا برای فعالیت های اکتشافی بیشتر مورد استفاده قرار گرفتند. در این پژوهش از روش های هم پوشانی وزن دار و دمپستر- شفر برای تهیه نقشه مناطق پر پتانسیل زمین گرمایی استفاده شده است. از آنجاییکه از مهم ترین اهداف اکتشافی در مراحل اولیه، کاهش وسعت محدوده ی مورد مطالعه می باشد، در این پژوهش و با استفاده از دو روش تلفیقی هم پوشانی وزن دار و دمستر-شفر، وسعت محدوده های مستعد از نظر پتانسیل زمین گرمایی در محدوده چهارگوش نقشه ۱۰۰۰۰۰:۱ زمین شناسی قره آقاج به ترتیب به ۱۷% و ۱۰% کاهش یافته است. همچنین بر اساس صحت سنجی انجام گرفته، مشخص شد که روش دمپستر- شفر، همپوشانی بیشتری با نشانه ها و شواهد ژئوترمالی منطقه دارا می باشد و از این رو انطباق بیشتری با مناطق پر پتانسیل دارا می باشد.
کلمات کلیدی : زمین گرمایی، قره آقاج، GIS، دمپستر-شفر
تاریخ دفاع : 

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۴
نام و نام خانوادگی : محمدمهدی حاج هاشم خانی
عنوان پایان نامه : طراحی تقویت کننده صوتی کلاس D جهت بهینه سازی توان خروجی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : علاقه به داشتن تقویت کننده‌های صوتی با بهره ی  بالا، بدون نویز و هارمونیک در دهه ی گذشته افزایش یافته است. به دلیل اینکه بازده تقویت کننده‌های خطی، کلاس A و یا AB، حتی نزدیک به خروجی کلاس D نمی‌باشد بنابراین برای داشتن کیفبت بالا در خروجی نیازمند استفاده از تقویت کننده‌های کلاس D می‌باشیم. در این پایان‌نامه یک تقویت کننده‌ی صوتی کلاس D با بازده بالا با استفاده از مدولاتور دلتا زیگمای مرتبه دوم و سه مرحله فیدبک بهمراه تغییراتی در قسمت ترانزیستوری آن معرفی شده است. مدار پیشنهادی شامل فرکانس بالای مدولاسیون، دو انتگرال گیر و سه مرحله فیدبک مقاومتی می‌باشد که و در نتیجه به خروجی کمک می‌کند تا THD پایین، SNR بالا و در نهایت بازده بالایی داشته باشد.
کلمات کلیدی : تقویت‌کننده، مدولاسیونΣΔ ، بازده، اعوجاج هارمونیکی، نسبت سیگنال به نویز
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۹
نام و نام خانوادگی : سعید سعدونی
عنوان پایان نامه : طراحی تقویت کننده بافر با پهنای باند بالا برای کاربری نمایشگرهای کریستال مایع
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : در این مقاله یک روش جدید برای کاربرد نمایشگرهای کریستال مایع با پهنای باند بالا، سرعت بالا و همچنین توان مصرفی کم ارائه شده است. این تقویت کننده بافر شامل مدار تقویت کننده تفاضلی کسکد تا شده در ورودی و یک تقویت کننده کلاسAB کنترل شده توسط مدار مقایسه‌گر جریان در خروجی می باشد تا از لحاظ مصرف توان مدار به حداقل ممکن برسد. تقویت کننده بافر ارائه شده با حذف آئینه جریان و طراحی مدار فیدبک مود مشترک پهنای باند مدار را افزایش می دهد، مدار طراحی شده توسط نرم افزار Hspice نسخه۲۰۰۸٫۳ اجرا شده و مدار بهبود یافته توسط تکنولوژی ۱۸۰nm توان مصرفی معادل ۱٫۶۴mW و منبع تغذیه ۱٫۸vو پهنای باند۱٫۱۴MHz پیاده سازی شده است.
کلمات کلیدی : تقویت‌کننده بافر، نمایشگر‌های کریستال مایع، تقویت کننده کسکد تا شده
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۷
نام و نام خانوادگی : احمد کریمی
عنوان پایان نامه : طراحی و ارزیابی شاخص های CNTFET در جهت بهینه سازیتوان مصرفی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : استفاده از نانولوله‌های کربنی در دهه‌ها‌ی گذشته افزایش یافته است. این پایان نامه یک روش جدیدی برای رسیدن به حداکثر میزان خروجی در ترانزیستورهای اثر میدان ادغام شده با نانولوله‌های کربنی(CNTFET) را بیان و ارزیابی می‌کند. روش پیشنهادی در این پایان نامه الگوریتم ژنتیک می‌باشد. با استفاده از نرم افزار متلب و همچنین الگوریتم ژنتیک بهترین مقدار ممکن، برای طول و شعاع نانولوله‌ی کربنی ترانزیستورهای CNTFET معین می‌شود. نتایج شبیه سازی ها نشان می‌دهد که روش پیشنهادی بهبودهایی را در مقایسه با دیگر روش‌ها در مقدار جریان مصرفی و در نتیجه میزان توان مصرفی ایجاد می‌کند.

کلمات کلیدی : CNTFET، الگوریتم ژنتیک، توان مصرفی، جریان درین
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : داریوش مختاری فر
عنوان پایان نامه : بررسی و بهبود عملکرد FunAdder در تکنولوژی QA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : کاربرد مدارهای الکترونیکی در مقیاس نانو، تکنولوژی CMOS را به دلیل داشتن برخی محدودیت‌ها مانند اثر کانال کوتاه، تلفات توان، جریان نشتی و غیره با چالش جدی روبرو کرده است. اخیراً پژوهش‌های فراوانی برای یافتن جایگزین مناسبی به جای تکنولوژی CMOS صورت گرفته است. اتوماتای سلولی کوانتومی‌(QCA) یکی از تکنولوژی‌های جایگزین است که قادر به طراحی مدار در مقیاس نانو با کارایی بالا و  مصرف توان کم است. در این تکنولوژی اطلاعات از طریق برهم‌کنش کلمبی بین بارها منتقل می‌شود. مبنای کار در این تکنولوژی سلولی مربعی شکل متشکل از چهار نقطه کوانتومی ‌و دو الکترون آزاد می‌باشد که در چهار گوش این مربع قرار گرفته‌اند. تکنولوژی QCA برخلاف تکنولوژی CMOS، بدلیل عدم وجود جریان الکتریکی در مدارات، دارای توان تلفاتی پایین، سرعت بالا، مساحت کم و چگالی بالا می‌باشد. با توجه به این امر، تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص مدارات مبتنی بر QCA صورت پذیرفته است. همچنین از این تکنولوژی به‌طور گسترده‌ای برای طراحی مدارات دیجیتال مانند مدارات جمع‌کننده، ضرب‌کننده و مالتی‌پلکسر استفاده شده است. اساس این پایان‌نامه طراحی تمام ‌جمع‌کننده QCA با استفاده از گیت‌های اکثریت سه ورودی و پنج ورودی می‌باشد. در این پایان‌نامه چهار طرح برای پیاده‌سازی تمام جمع‌کننده یک بیتی و دو طرح برای پیاده‌سازی جمع‌کننده چهار بیتی ارائه شده است. تمام ساختارهای پیشنهاد شده در این پایان‌نامه تنها در یک لایه پیاده‌سازی شده‌اند. طرح‌های پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی QCADesigner نسخه ۲٫۰٫۱ شبیه‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی کارایی طرح‌های پیشنهادی را نشان می‌دهد. ساختار جمع‌کننده‌های یک بیتی نوع اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب شامل ۵۳ سلول QCA و مساحت〖μm〗^۲ ۰٫۰۴، ۴۶ سلول QCA و مساحت 〖μm〗^۲ ۰٫۰۴، ۵۱ سلول QCA ومساحت〖μm〗^۲۰٫۰۴، ۳۹ سلول QCA ومساحت〖μm〗^۲ ۰٫۰۳ می‌باشند، همچنین ساختار جمع‌کننده‌های چهار بیتی نوع اول و دوم به ترتیب شامل ۲۳۹ سلول QCA و مساحت ۰٫۲۳ و ۱۸۷ سلول QCA ، مساحت ۰٫۲ می‌باشند که بیانگر آن است که ساختارهای جمع‌کننده یک بیتی نوع چهارم و جمع‌کننده چهار بیتی نوع دوم پیشنهادی در این پایان نامه نسبت به طرح‌های قبلی از لحاظ پارامترهایی نظیر مساحت، تأخیر و تعداد سلول‌های QCA موثر و بهینه‌تر می‌باشد.

کلمات کلیدی : اتوماتای سلولی کوانتومی‌(QCA)، تمام جمع‌کننده، نانوتکنولوژی، سلول QCA، QCADesigner، ناحیه کلاک.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۴
نام و نام خانوادگی : محمد ایزدی
عنوان پایان نامه : تشخیص هویت با استفاده از استخراج ویژگی های تصاویردو بعدی گوش
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : 

کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۳۳۰۰۲
نام و نام خانوادگی : احمدرضا آقاجانی فشارکی
عنوان پایان نامه : طبقه بندی تصاویر رادار روزنه مصنوعی در مناطق شهری با روش PCM و SVM
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : براي تدبير سياستهاي مديريت کارآمد و جلوگيري از عواقب منفي در توسعه ي شهري و براي برنامه ريزي شهري معقول، دانش مکاني مورد نياز است. از آنجايي که سنجش از دور مي تواند داده هاي مشاهده اي دقيق و با جزئيات را در مقياس هاي مختلف مکاني و زماني فراهم    بکاربرد.  در بسياري از سيستم هاي LULC آورد،  مي توان آن را به عنوان  يک ابزار کار آمد براي کشف اطلاعات زمين و پوشش زمين  سنجش از راه دور، مدت طولاني است که  رادار روزنه مصنوعي به عنوان يک ابزار موثر براي آناليز شهري شناخته شده است زيرا  در مقايسه  با سنسورهاي نوري يا مادون قرمز نسبت به شرايط آب و هوايي يا نور خورشيد کمتر تحت تاثير قرار مي گيرد. آناليز تصاوير رادار روزنه مصنوعي کاربردهاي  گسترده اي در طراحي شهري ، نظارت بر رشد، تشخيص آسيب، ارزيابي حوادث طبيعي، جستجوي سازه ساخته شده ،مدلسازي سه بعدي شهر ، توليد داده ها انسانی،  نظارت بر تغييرات کاربرد زمين، تخمين جمعيت،ارزيابي تاثير انسان بر محيط زيست طبيعي، تفسير ويژگي هاي اجتماعي و اقتصادي و…  دارد. در اين پژوهش ابتدا خلاصه اي از الگوريتم ها و روش هاي طبقه بندي تصاوير رادار روزنه مصنوعي معرفي مي شود و سپس به معرفي رادار روزنه مصنوعي پرداخته و در ادامه کارهاي انجام شده در اين زمينه به همراه بيان معايب و مزاياي آنها  و روش هاي کاهش نويز اسپکل تصاوير توسط فيلتر هاي مختلف پرداخته شده و در نهايت به معرفي الگوريتم و روش پيشنهادي پرداخته می  شود .هدف از انجام اين تحقيق ارائه الگوريتم و روشي جهت بهبود طبقه بندي تصاوير رادار روزنه مصنوعي در مناطق شهري مي باشد، که براي رسيدن به اين منظور از الگوريتم جديدي که از بکاربردن مشترک دو روش طبقه بندي با ناظر و بدون ناظر به همراه فيلتر طراحي شده جديد مي باشد استفاده شده است، کارهايي که تا کنون انجام شده است اکثرا يا از روش نظارت شده و يا نظارت نشده استفاده شده است و روشي که توسط آن بتوان هم  تصاوير با زمين مرجع و هم بدون زمين مرجع را طبقه بندي کرد ارائه نشده است .جهت طبقه بندي تصاوير پوشش زميني از طبقه بندي کننده هاي ماشين بردار پشتيبان تا نزديکترين همسايه استفاده شده است.اين طبقه بندي کننده ها از زمره روش هاي طبقه بندي نظارت شده هستند. در طبقه بندي نظارت شده به داده هاي آموزشي براي آموزش طبقه بندي کننده نياز است. در اين پژوهش از سه داده واقعي استفاده شده است.يکي از اين داده ها به عنوان داده ي آموزشي و دو داده ي ديگر به عنوان داد ه ي ارزيابي، مورد استفاده قرار گرفته اند. داده خوشه بندي شده است، سپس درصدي از هر Fuzzy c-means ي مربوط به آموزش با استفاده ازروش خوشه بندي نظارت نشده خوشه به عنوان نمونه هاي آموزشي انتخاب مي شوند. اين نمونه هاي آموزشي براي استخراج ويژگي بکار گرفته شدند. جهت ارزيابي نتايج ، ابتدا روش پيشنهادي روي داده هاي آموزشي اجرا شده است و پس از بدست آمدن نتايج قابل قبول ، روش پيشنهادي روي تصاوير واقعي اجرا شده است، همچنين جهت ارزيابي روش بکار رفته ،نتايج بدست آمده با نتايج خوشه بندي مقايسه مي شود . دقت روش بکار رفته در اين پژوهش براي تصاوير شبيه سازي شده بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي بافت FCM ،۷۶/۹۸ درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت ۲۴/۹۹ درصد مي باشد. دقت طبقه بندي براي داده هاي واقعي تصوير کبک بدون در نظر گرفتن ويژگي بافت ۱۲/۸۵ درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت ۴۶/۸۹ درصد بدست آمده است. همچنين دقت طبقه بندي کننده براي داده واقعي تصوير خليج سانفرانسيسکو، بدون در نظر گرفتن ويژگي بافت ۷۶/۹۱ درصد و با در نظر گرفتن ويژگي بافت ۴۶/۹۳ درصد بدست آمده است. نتايج حاصل نشان دهنده افزايش دقت طبقه بندي کننده می باشد.
کلمات کليدی:طبقه بندی،رادار،تصاوير،نظارت شده،نظارت نشده
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۶
نام و نام خانوادگی : سوادا خاچیکیان
عنوان پایان نامه : ردیابی شئ انتخاب شده توسط الگوریتم FREAK با بکارگیری یک دوربین متحرک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : پردازش تصویر با استخراج جزئیات تصویر، رایانه را قادر به درک معنا، مفهوم و محتوای دنیای واقعی می کند. پردازش تصویر می تواند برای کاربردهای متعددی نظیر: ردیابی شی، تشخیص هویت، نظارت خودکار، برقراری ارتباط بین انسان و رایانه، هدایت وسایل نقلیه، کاربردهای پزشکی، کاربردهای صنعتی و کاربردهای متعدد دیگری مورد استفاده قرار گیرد. ردیابی شی، که به وسیله استخراج، شناسایی و تطبیق ویژگی های یک شی انتخاب شده توسط کاربر یا کشف شده بر اساس یک ویژگی خاص می باشد، امروزه از اهمیت فراوانی برخوردار شده و از کاربردهای آن می توان به استفاده در بحث های رباتیک، سیستمهای نظامی، سیستمهای امداد و نجات، نظارت خودکار و … اشاره نمود. روشی که در این که روشی برای استخراج نقاط کلیدی تصویر از FAST پژوهش برای ردیابی شی پیشنهاد شده است، ابتدا از الگوریتم روی گوشه هاست استفاده کرده و نقاط کلیدی کل تصویر و شی انتخاب شده را استخراج می نماید و سپس با استفاده از که روشی برای ساخت شاخص های باینری با بهره گیری از شبیه سازی شبکیه چشم انسان می باشد، FREAK الگوریتم شاخص های باینری هر نقطه ساخته شده و با هم تطبیق داده می شود که به این ترتیب شی انتخاب شده در هر فریم شناسایی و کشف می شود. بر این اساس سرعت و بهره تشخیص بالا رفته و از حافظه اشغالی کمتری برای انجام عملیات استفاده استفاده شده و برای SUSAN و DoG ، می شود. در پژوهشهای قبلی برای استخراج نقاط کلیدی از روش های هریس بکار گرفته شده است، BRIEF و BRISK ،SURF ،SIFT : ساخت شاخصها و تطبیق آنها الگوریتمهای مختلفی نظیر حول صحت % ۸۷ عمل BRISK ، با شناساگر عابر پیاده NICTA که طبق ارزیابی های انجام شده روی مجموعه دیتای و BRIEF تقریباً نزدیک به ۲ برابر کندتر از SURF در رتبه بعدی با صحت % ۸۵ می باشد. همچنین SURF میکند و می باشد. روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزار متلب پیاده سازی و اجرا FREAK تقریباً ۱٫۵ برابر کندتر از BRIE شده است. ارزیابی عملکرد این روش توسط مجموعه داده معروف معرفی شده توسط مایکلاجیک و اشمید با اندازه گیری نسبت تعداد تطابقات صحیح به کل تطابقات در تصاویر واقعی با تغییرات مختلف هندسی و فتومتریک و برای انواع صحنه نسبت به FREAK های مختلف و همچنین برای تصاویر فاقد هیچگونه تغییری و همچنین ارزیابی عملکرد الگوریتم روش های قبلی با استفاده از همان مجموعه داده های نام برده شده، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج بدست آمده، دقت %۹۹ روش پیشنهاد شده برای تطبیق شی یا قسمتی از ناحیه انتخاب شده در تصاویر بدون تبدیل را نشان می دهد. همچنین FREAK حول صحت % ۹۱ عمل میکند و سرعت و دقت بالاتری نسبت به روش های قبلی دارد.

کلمات کلیدی : پردازش تصویر، ردیابی شی، نقاط کلیدی، شاخص های باینری، شبکیه چشم انسان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۶
نام و نام خانوادگی : شیما سلطانی
عنوان پایان نامه : طراحی ضرب کننده ی آنالوگ چهارربعی با توان و ولتاژ مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : ضرب یکی از چهار عمل(عملگر) اصلی در حساب است. علاوه بر آن، واژه ضرب برای نام‌گذاری و توصیف عملیات گوناگون دیگر در سایر زمینه‌ها از جمله الکترونیک دیجیتال و آنالوگ، ریاضیات نظیر ضرب داخلی بردارها، ضرب ماتریس‌ها، و بسیاری موارد دیگر هم کاربرد دارد. در الکترونیک عملیات ضرب توسط ضرب کننده‌ها انجام می‌شود که با توجه به کاربرد آن، آنالوگ یا دیجیتال هستند. ضرب دو سیگنال یک عملیات اساسی مورد استفاده در اکثر سیستم‌های محاسباتی ریاضی خصوصاً در پردازش سیگنال آنالوگ است. ضرب، یکی از عملیات مهم است که اساساً در کل توان مصرفی سیستم سهیم بوده و امروزه طراحی ضرب‌کننده‌‌ها به یکی از مهمترین موضوعات علم الکترونیک تبدیل شده است. ضرب کننده‌های آنالوگ به دلیل نقش مهمی که در پردازش سیگنال آنالوگ دارند، دارای کاربردهای زیادی در زمینه‌های مختلف هستند. از جمله این کاربردها می‌توان به مخابرات، کنترل، برنامه‌های چند رسانه‌ای، فیلترهای تطبیقی، دوبرابر کننده‌های فرکانسی، مدولاتورها، کنترل کننده‌های اتوماتیک بهره، پزشکی، پردازش تصویر و کنترل کننده‌های منطق فازی اشاره نمود. از آنجایی که عملکرد ضرب برای برنامه‌های کاربردی مدرن مانند برنامه‌های چندرسانه‌ای و سیستم های پردازش سیگنال که به تعداد زیادی ضرب وابسته هستند بسیار ضروری است،  امروزه تقاضاهای محاسباتی در حال افزایش هستند و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش وسایل قابل حمل که توسط باطری راه‌اندازی می‌شوند، طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بر مبنای استفاده از روش‌هایی جهت به دست آوردن ولتاژ راه‌اندازی و توان مصرفی کمتر صورت می‌گیرد. ضرب کنندۀ آنالوگ اولین بار در کارهای گیلبرت با ترانزیستورهای BJT  مشاهده شد. ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و لزوم مجتمع‌سازی و نیاز به مدارات کم مصرف، طراحی مدارات آنالوگ از جمله ضرب‌کننده‌ها با استفاده از تکنولوژی CMOS  گسترش زیادی یافت. لذا طراحی یک ضرب کنندۀ آنالوگ چهارربعی  با توان مصرفی کم می‌تواند بسیار مورد توجه قرار گیرد. محدودۀ توان مصرفی در اکثر مقالات بررسی شده در حد چند صد میکرو وات و یا حتی میلی وات بوده است، که رنج نسبتاً بالایی است. در سیستم‌هایی با ساختارهای پیچیده، مصرف انرژی بسیار افزایش می‌یابد، و همچنان که گفته شد ضرب کننده در اکثر ساختارهای پردازش سیگنال مورد استفاده است. بنابراین سیستمها به ضرب کننده‌هایی احتیاج دارند که از لحاظ فضای اشغالی کوچک باشد و توان مصرفی بسیار کمی نیز داشته باشند. با توجه به این نیاز پیاده سازی ضرب کننده‌های زیر آستانه و یا با استفاده از تکنیک راه اندازی از طریق بدنه می‌تواند در کاهش توان مصرفی کل تراشه راهکار مفیدی باشد. بنابراین در این پایان نامه، پس از بررسی مدارات مختلف یک مدار ضرب کننده آنالوگ CMOS با توان مصرفی کم ارائه شده است. این مدار در ولتاژ تغذیۀ ۰٫۵ ولت، ولتاژ بایاس ۲۰۰ میلی ولت و جریان بایاس ۳۰۰ نانوآمپر در تکنولوژی ۰٫۱۸ میکرومتر در نرم افزار شبیه‌ساز Hspice با ورودی‌هایی در رنج±۶۰میلی ولت، شبیه‌سازی شده و خطای خطی برابر با %۳٫۸، THD % برابر با ۳٫۲، پهنای باند ۳db برابر با ۳۳۲کیلوهرتز  و توان مصرفی ۱۴۴٫۰۳ پیکو وات دارد.

کلمات کلیدی : ضرب کننده، آنالوگ، توان مصرفی، CMOS، زیرآستانه.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۷
نام و نام خانوادگی : مریم مؤیدی
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد عملیات ضرب همنهشتی مونتگمری
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده : الگوریتم ضرب مونتگمری یکی از روشهای انجام ضرب هم نهشتی است. این الگوریتم ضرب عمل تقسیم که عمل سختی است را با عمل شیفت انجام میدهد.کاربرد ضرب مونتگمری بیشتر وقتی برای ضرب هم نهشتی با تکرار زیاد است؛ دلیل این امر نیاز به پیش محاسبه و پس محاسبه برای استفاده از ضرب مونتگمری است. یکی از جاهایی که در آن ضرب هم نهشتی مکررا انجام میشود عملیات رمزنگاری کلید عمومی است. برخی از روشهای رمزنگاری کلید عمومی مثل RSA به طور گسترده از ضرب مونتگمری استفاده میکنند. از دهه های قبل تا به امروز تلاشهای فراوانی در جهت بهبود عملکرد ضرب مونتگمری شده و الگوریتمها و روشهای مختلفی برای پیاده‌سازی آن ارائه شده است. در همین راستا در این پایان نامه هم سعی شد تا پس از بررسی روشهای مختلف، روش جدیدی برای پیاده‌سازی آن ارائه شود که مزایایی را در  برداشته باشد. در این پایان نامه چند الگوریتم جدید برای بهبود عملکرد ضرب مونتگمری ارائه شده است که به آنها اشاره ای میشود. در ابتدا روش شمارش صفر و پارتیشن بندی برای عملوند مضروب با تعداد بیت کمتر از تعداد بیت عدد همنهشتی تعمیم یافته، سپس دو روش جدید برای شمارش صفر و بخش بندی برای عملوند مضروب و بر اساس آنها الگوریتم هایی برای عملیات ضرب هم نهشتی ارائه شده است. در یکی از این روشها شمارش و پارتیشن بندی (تبدیل چند بیت به یک رقم) از کم‌ارزش ترین بیت و در دیگری از بیت پر‌ارزش شروع میشود. نتایج شبیه سازی این دو الگوریتم نسبت به الگوریتم مربوط به روش تعمیم یافته در محیط ISE نشان میدهد که بدون تغییر در حداکثر فرکانس مدار، حافظه مورد استفاده کاهش می یابد. در ادامه و به طور مجزا از روش اول ارائه شده، سعی شد مبتنی بر کارهای قبلی روشی برای بالا بردن سرعت پیدا شود که در عین حال مجبور به استفاده از ضرب مبنای بالا با پیچیدگی های نباشد. در این راستا عملوند مضروبِ بازکدگذاری شده با تقسیم کلمات آن بطور یک در میان به چند عملوند و جایگزینی کلمه صفر بجای کلمات جاافتاده به چند عملوند تقسیم شد که امکان پردازش موازی آنها باعث افزایش سرعت میشود؛ از طرف دیگر بازکدگذاری و کلمات صفر تعداد متوسط بیتهای غیر صفر هر عملوند را کاهش میدهد. برای پیاده‌سازی سخت افزاری این الگوریتم سه روش مختلف پیشنهاد میشود. آنالیز پیچیدگی آنها نشان میدهد که در دو مورد تعداد پالس ساعت مورد نیاز کاملا وابسته به طول کلمات عملوندهای جدید(در یکی نزدیک به n/(k.w) و در دومی اگر طول کلمات به قدر کافی بزرگ باشد به طور تقریبی حدود n/kw  w/3) است، ولی استفاده از روش های جایگزینِ ضرب مبنای بالا باعث میشود تا افزایش طول کلمات منجر به پیچیدگیهای مفرط در طراحی سخت افزاری نشود؛ در سومی صرفنظر از طول کلمات تعداد پالس مورد نیاز با دقت بیشتری در حدود (n )/3k است. تفاوت دیگر این سه روش در پیچیدگی مرحله طراحی مدار و نیز مساحت مورد نیاز است.

کلمات کلیدی : ضرب مونتگمری- بازکدگذاری متعارف- رمزنگاری کلید عمومی- سخت افزار
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۳۳۰۰۹
نام و نام خانوادگی : حمید رشیدی
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد مالتی پلکسر در تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : کاربرد مدارهای الکترونیکی در مقیاس نانو، تکنولوژی CMOS  را بدلیل داشتن برخی محدودیت ها مانند اثر کانال کوتاه ، تلفات توان، جریان نشتی و غیره با چالش جدی روبرو کرده است. همچنین به دليل سرعت چشمگير افزايش تعداد ترانزيستورها درون تراشه ها، کاهش ابعاد ترانزيستور ضروری می‌باشد. اخیرا ” پژوهش های فراوانی برای یافتن جایگزین مناسبی به جای تکنولوژی CMOS صورت گرفته است، که یکی از تکنولوژی های پیشنهادی جهت جایگزین شدن با تکنولوژی CMOS، تکنولوژی اتوماتای سلولی کوانتومی (QCA ) می‌باشد. اتوماتای سلولی کوانتومی یکی از تکنولوژی های پیشنهادی و نوین در مقیاس نانو می‌باشد، که می‌توان بدلیل داشتن مزایایی مانند ابعاد بسیار کوچک، سرعت بالا، تاخیر و توان مصرفی بسیار پایین، آن را از تکنولوژی CMOS برتر دانست.  در این تکنولوژی اطلاعات از طریق بر هم کنش کولمبی  بین بارها، منتقل می‌شوند. هر سلول QCA شامل چهار نقطه کوانتومی و دو بار الکترون آزاد می‌باشد. در تکنولوژِی QCA بر خلاف تکنولوژی CMOS بدلیل عدم وجود جریان الکتریکی در مدارات، دارای توان تلفاتی پایین، سرعت بالا، مساحت کم، و چگالی بالا می‌باشند. با توجه به این امر تاکنون مطالعات فراوانی در خصوص مدارات مبتنی بر QCA صورت پذیرفته است. همچنین از این تکنولوژی به‌طور گسترده ای برای طراحی مدارات دیجیتال مانند مدارات جمع کننده، مدارات ضرب کننده و مدارات مالتی پلکسر  استفاده‌شده است. مالتی پلکسر یکی از عناصر مهم در پیاده‌سازی مدارات دیجیتال می‌باشد، که در طراحی مدارات ترکیبی و ترتیبی نقش کلیدی دارد. برای مثال، در یک مدار RAM cell، Row decoder، ALU  و همچنین در الگوریتم‌های رمزنگاری می‌تواند بکار برود. در مدارات پیاده‌سازی شده در QCA هم، مالتی پلکسر می‌تواند به کار برده شود.

در همين راستا در اين پایان‌نامه به بررسی مدارات مالتی پلکسر پیاده‌سازی شده در تکنولوژی QCA پرداخته‌شده و همچنین ساختارهای جدید و موثری جهت طراحی مالتی پلکسر در تکنولوژی QCA به ترتیب زیر ارائه و موردبررسی قرارگرفته شده است:

–             ارائه ساختارهای جدید و مؤثر برای مالتی پلکسر ۲:۱، به‌عنوان ماژول منطقی پایه برای طراحی مالتی پلکسر های مرتبه بالاتر.

–             ارائه و طراحی مالتی پلکسرهای ۴:۱ براساس ماژول منطقی پایه.

–             ارائه و طراحی مالتی پلکسرهای ۸:۱ براساس ماژول منطقی پایه.

–             پیاده‌سازی و شبیه‌سازی ساختارهای پیشنهادی توسط نرم‌افزار QCAdesigner نسخه ۲٫۰٫۱٫

تمام ساختارهای پیشنهاد شده در این پایان نامه، تنها در یک لایه پیاده سازی شده اند.  بعنوان نتایج بدست آمده، ساختار مالتی پلکسرهای ۲:۱ نوع اول، نوع دوم و نوع سوم به ترتیب شامل ۱۴ سلول QCA و مساحتµm2 01/0، ۱۷ سلول QCA و مساحت µm2 02/0، ۱۵ سلول QCA و مساحت µm2 01/0 می باشند. نتایج شبیه سازی و مقایسات صورت گرفته نشان می دهندکه ساختارهای پیشنهادی در این پایان نامه نسبت به طرح های قبلی از لحاظ پارامترهایی نظیر مساحت اشغالی، تاخیر، تعداد سلول های QCA و پیچیدگی بسیار موثر و بهینه تر می باشند.

کلمات کلیدی : تکنولوژی نانو ، اتوماتای سلولی کوانتومی، clock zone، نقاط کوانتومی ، مالتی پلکسر، سلول QCA ، QCADesigner
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۲۲۳۳۰۰۳
نام و نام خانوادگی : فاطمه اسماعیلی
عنوان پایان نامه : معرفی یک روش انتقال بی سیم مبتنی بر القای الکترومغناطیسی رزوناشی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدي نيرومند
چکیده : انتقال انرژی الکتریکی بدون تماس یکی از موضوعات تحت بررسی و تحقیق از گذشته، زمانی که تسلا برای اولین بار در سال ۱۸۹۹ ایده آن را ارائه کرد تا کنون که روشهای مختلفی برای این نوع از انتقال ارائه شده است. این پژوهش خلاصهای از بررسیها و تحقیقات در ارتباط با سیستمهای انتقال انرژی الکتریکی به صورت بدون تماس را شامل میشود. به تاریخچه انتقال انرژی الکتریکی بدونتماس اشاره میشود و بعضی از سیستمهای پیاده سازی شده از آن زمان تاکنون نام برده شده است. امروزه تلاشها برای انتقال انرژی بدونتماس با تلاشها در زمان تسلا متفاوت میباشد چراکه امروزه شبکه الکتریکی، انرژی الکتریکی را تقریبا به تمام نقاط منتقل میکند و در نتیجه تنها یک روش انتقال انرژی الکتریکی که قابلیت انتقال توان در مسافتهایی در حدود اندازه مشخصه سیستم دارند مورد نیاز است. در تلاشها و فعالیتهای امروزی بر روی این سیستمها، و همچنین در این پایان نامه تمام روش های موجود و در حال بررسی برای انتقال بدونتماس انرژی، معایب و مضرات هر یک به تنهایی و در یک کاربرد خاص مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. کاربردهای بسیاری برای سیستمهای انتقال انرژی بدون تماس اشاره شده و در نهایت برروی یکی از کاربردهای اصلی این سیستمها که امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته، در سیستمهای شارژ خودروهای الکتریکی تمرکز شده است. هم چنین ساختار سیستم های تک فرستنده تک گیرنده به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه یک سیستم جدید دو فرستنده تک گیرنده طراحی و شبیه سازی شده است. در این راستا سیستم مورد نظر در حوزه های کاری مختلفی اعم از کاربرد های خودروی الکتریکی و مهندسی پزشکی به طور جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته و تمام پارامتر های آن استخراج گردیده است. به منظور افزایش راندمان و قابلیت اطمینان، تعداد فرستنده ها ارتقا داده خواهد شد. هم چنین عوامل موثر بر بازده انتقال مانند تغییرات فاصله، راستا و یا زوایای بین قسمت های مختلف در هر ۲ سیستم بررسی شده است. در همه موارد مشاهده میگردد بهره انتقال با تغییر وضعیت هایی شامل افزایش فاصله، انحراف راستاها و افزایش زاویه کاهش می یابد. هدف نهایی رسیدن به بهترین حالت ممکن برای دستیابی به راندمان بالا می باشد.

کلمات کلیدی : انتقال توان بی سیم، القای الکترومغناطیسی رزونانسی، راندمان، بهبود بهره، تغییر راستا، تغییر زاویه
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۳۳۰۰۵
نام و نام خانوادگی : مرتضی شفیع زاده
عنوان پایان نامه : بهبود عملکرد ترانزیستورهای نانولوله ای کربنی با تغییر در ساختار آنها
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : با ورود به فناوری نانو، همراه مزایایی که به دنبال داشته، چالش‌های فراوانی نیز فراروی متخصصین الکترونیک پدید آمده است. برخی از این چالش‌ها مربوط به فرآیند و فناوری ساخت و بخشی مربوط به کوچک شدن ابعاد ترانزیستورها است. افزایش مسائل و مشکلات در ساختارهای جدید سبب شده تا پژوهشگران به فکر استفاده از مواد جدید جایگزین در مدارهای الکترونیکی باشند، تا به‌جای استفاده ابزارهای سیلیکونی، از مواد دیگری بهره گیرند. در این پایان‌نامه یکی از بهترین جایگزین‌های‌ سیلیکون، تحلیل‌شده است.

ساختار موردبررسی، ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی است، که به دلیل خاصیت الکتریکی مطلوب، قابلیت جایگزین شدن در مدارات CMOS سیلیکونی را دارد؛ ولیکن، ازآنجایی‌که توجه محققین بر روی عملکرد این ترانزیستورها جلب شده است، ضرورت دارد که برای بهبود عملکرد این ترانزیستورها تلاش نمود. یکی از مهم‌ترین دغدغه محققین در قطعات جدید پیشنهادی علاوه بر مؤلفه‌های سازگاری با مدارات پیشین، کم نمودن توان مصرفی در قطعات پیشنهادی جدید می‌باشد. لذا در این پایان‌نامه روش جدیدی در جایگزینی عایق گیت ارائه‌شده و بهبود در توان مصرفی ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی مشاهده‌شده است، همچنین سایر عملکردهای ترانزیستور پیشنهادی نیز موردبررسی قرارگرفته و افزایش در نسبت جریان حالت روشن به خاموش   و کاهش در ترا رسانایی  DIBLو ولتاژ آستانه  و همچنین در نوسان زیر آستانه دیده‌شده است. کلیه موارد توسط نرم‌افزار HSPICE شبیه‌سازی‌شده و نتایج موردبحث و مقایسه قرارگرفته است.

کلمات کلیدی : ترانزیستورهای مبتنی بر نانولوله‌های کربنی ، عایق دی‌الکتریک گیت ، توان مصرفی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۵
نام و نام خانوادگی : محسن رحمانی
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی تقویت کننده عملیاتی با بهره بالا و توان کم با روشهای فیدبک مثبت و بالک درایو
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : در این پایان نامه دو مدار آپ امپ  با استفاده از روش های فیدبک مثبت  و بالک درایو  طراحی و شبیه سازی شده است در ادامه چکیده هر دو مدار آمده است.

در مدار اول با انتخاب یک آپ امپ ساده بالک درایو تمام تفاضلی و قرار دادن فیدبک مثبت در آن بدون تغییر محسوسی در توان مصرفی مدار، بهره DC   مدار بیش از ۳۰db افزایش یافته است. آپ امپ با فناوری ۰٫۱۸ μm و با ولتاژ تغذیۀ ۰٫۶v طراحی شده است. نتایج شبیه سازی، توان مصرفی  ۷۵ μw ، بهره ۶۵db ، پهنای باند بهره واحد  ۴۸MHz ،  نویز ورودی  ۴۵(nv/√Hz) در فرکانس ۱KHz، سوئینگ خروجی  برابر ۰٫۸۴v را نشان می دهد. خازن بار در همۀ شبیه سازی ها ۲pf می باشد.

در مدار دوم نیز با تغییر در ساختار یک آپ امپ ساده بالک درایو تمام تفاضلی و قرار دادن فیدبک مثبت در آن بدون افزایش توان مصرفی مدار، بهره DC مدار بیش از  ۳۷db افزایش یافته است. همچنین با اضافه کردن خازن و مقاومت به مدار، پهنای باند ۳db مدار را  ۱۴۰ برابر بهبود داده ایم. آپ امپ با فناوری ۰٫۱۸ μm و با ولتاژ تغذیۀ  ۰٫۶v  طراحی شده است.  نتایج شبیه سازی ، توان مصرفی ۴۸ μw ،  بهره ۸۳db ، پهنای باند ۳db برابر ۷۰KHz ،پهنای باند بهره واحد ۱۳MHz و نویز ورودی ۳۴(nv/√Hz) در فرکانس ۱KHz، سوئینگ خروجی برابر ۰٫۹v را نشان می دهد. خازن بار در همۀ شبیه سازی ها ۴pf می باشد.

کلمات کلیدی : آپ امپ، آپ امپ با توان کم، آپ امپ با تغذیه کمتر از ۱v، روش فیدبک مثبت، روش بالک درایو
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : مجید مهدیه نجف آبادی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت اینورتر متصل به شبکه با هارمونیک کم در خروجی برای کاربردهای فتوولتائیک
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی نیرومند
چکیده : در سالهای اخیر کاهش جریان نشتی و حذف هارمونیک های زائد خروجی در اینورترهای فتوولتائیک  بدون ترانسفورماتور مورد توجه بسیار مهمی قرار گرفته است. در گذشته، اینورترهای فتوولتائیک بدون ترانسفورماتور مختلفی ساخته شده اند که توسط تکنیک هایی همچون ایزولاسیون سازی الکتریکی  و کلمپ کردن ولتاژ مود مشترک ، جریان نشتی آنها بهینه شده است. جداسازی الکتریکی می تواند بصورت جداسازی  ac و یا جداسازی  dc باشد که به ترتیب برای جداسازی در سمت ac یا dc اینورتر استفاده می شود. واضح است که جداسازی ac به علت کم تر بودن تعداد سوئیچ ها در مسیر هدایت، تلفات توان کمتری از خود نشان می دهد. با این حال، جریان نشتی به علت حضور خازن های پیوندی سوئیچ ها و همچنین اثرات رزونانسی مدار، نمی تواند تنها به وسیله ی جداسازی الکتریکی و تکنیک های مدولاسیون در حد مطلوب کاهش یابد. از این رو جهت کاهش کامل و مطلوب جریان نشتی، تکنیک کلمپ کردن ولتاژ مود مشترک نیز به برخی از ساختارها اضافه شده است. در این پایان نامه، چندین ساختار اینورتر بدون ترانسفورماتور نسل جدید با روش های مختلف جداسازی الکتریکی و تکنیک های مختلف کلمپ کردن ولتاژ مود مشترک آنالیز و مقایسه شده است. یک ساختار تمام پل کلمپ دیودی اصلاح شده  و یک ساختار دارای تکنیک جداسازی در سمت ac با راندمان بالا نیز به منظور ترکیب مزایای روش جداسازی ac و کلمپ کامل ولتاژ حالت مشترک جهت مهار کامل جریان نشتی، به همراه فیلتر جدید مرتبه بالا و کارآمد LLCL جهت کاهش مطلوب هارمونیک های فرکانس بالای خروجی آورده شده است. کارآیی ساختارهای مختلف از نقطه نظرهایی چون ولتاژ مود مشترک، جریان نشتی، اعوجاج هارمونیکی کل  در جریان خروجی شبکه، تلفات، دمای پیوند داخلی سوئیچ ها و بازده مقایسه شده است. آنالیزها بصورت تئوری و همچنین شبیه سازی توسط نرم افزار PSIM9.1.1 انجام شده و سرانجام توسط ساخت اینورتر و مشاهدات عملی، اعتبار آنها تضمین گردیده است. این پایان نامه برای محققان جهت انتخاب درست ساختار و اصول طراحی برای کاربردهای فتوولتائیک بدون ترانسفورمر از نقطه نظرهای ولتاژ مود مشترک، جریان نشتی، بازده و هارمونیک های خروجی بسیار مفید می باشد.

کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۶
نام و نام خانوادگی : نرجس خاتون قاسمی
عنوان پایان نامه : بکارگیری یک معماری کارآمد برای پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم کنترل کننده پیش بین روی FPGA
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : امروزه کنترلرهای پیش بین به دلیل قابلیت های بالایی از جمله توانایی پیش بینی و جریمه خطا قبل از وقوع آن به طور وسیعی، بویژه در کاربردهای حساس و حیاتی مانند مصارف پزشکی و نظامی مورد استفاده قرار گرفته اند.

در این پایان نامه سعی شده است برای پیاده سازی سخت افزاری الگوریتم این کنترلر یک روش کارآمد و بهینه انتخاب شود و در این راستا بعد از انتخاب یک روش حل مناسب (الگوریتم Hildreths Quadratic programming) و نوشتن برنامه آن در نرم افزار متلب، کدهای زبان Verilog در نرم افزار Xilinx ISE نوشته می شود و مرحله به مرحله به بهینه سازی این کدها پرداخته می شود. در این مسیر از قابلیت هایی چون Coreهای آماده داخل FPGA و برنامه نویسی به روش ماشین حالت که یک برنامه نویسی ساختار یافته و بلوک دیاگرامی است نیز استفاده شده است.

کلمات کلیدی : کنترل کننده پیش بین، Field Programmable Gate Arrays، Hildreths Quadratic programming
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : علی امینی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی عملکرد فیلترها بر موتورهای القایی و شبیه سازی تأثیر هارمونیها
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده :پایان نامه حاضر به بررسی تاثیر فیلترها بر عملکرد موتورهای القایی و شبیه سازی تاثیر هارمونیکها توسط نرم افزار MATLAB در شرکت صنعتی گلگهر سیرجان می پردازد. مشخصات فنی از موتورهای القایی سه فاز مدل weg ساخت آلمان که در شرکت صنعتی گلگهر سیرجان موجود هستند اخذ شده اند و پارامترهای مربوط به منبع ولتاژ مطابق پارامترهای ترانس ۲۰۰۰۰ ولت به ۴۰۰ ولت  موجود در پست کمپکت شرکت صنعتی گلگهر سیرجان می باشند. با استفاده از مدار معادل ماشین القایی، تاثیر جریانهای هارمونیکی در راندمان ماشینهای القایی سه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تلفات ناشی از هارمونیک ها و گشتاور ماشین القایی بررسی شده اند.  از تکنیک تبدیل d-q برای خطی سازی معادلات دینامیکی حاکم بر موتور القایی استفاده شده است. همچنین نحوه تحلیل و کنترل حلقه بسته موتور و کلیه بلوک های مورد استفاده جهت شبیه سازی و زیر سیستم های مدل پیشنهادی از جمله ساختار داخلی فیلتر اکتیو مطرح شده است.

 در فصل اول اساس كار موتور هاي القايي مرور شده است. در فصل دوم ابتدا سری های فوریه که در آنالیزهای هارمونیک ها ابزاری نیرومند هستند به طور مختصر مرور شده و سپس منابع تولید هارمونیکها و اثرات هارمونیکها بر تجهیزات مورد بحث قرار گرفته است. در فصل سوم با استفاده از مدار معادل ماشین القایی، تاثیر جریانهای هارمونیکی در راندمان ماشینهای القایی سه فاز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و تلفات ناشی از هارمونیک ها و گشتاور ماشین القایی بررسی شده اند. در فصل چهارم روش پیشنهادی جهت تحلیل رفتار موتور و نتایج طراحی فیلتر برای حذف هارمونیک ها و نتایج شبیه سازی بر روی ماشینهای القایی شرکت صنعتی گلگهر سیرجان ذکر شده است

کلمات کلیدی : موتورهای القایی، فیلتر
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۰۶
نام و نام خانوادگی : سید اسماعیل موسوی نژاد
عنوان پایان نامه : اتوماسیون و بهینه سازی تست پودر پی وی سی با استفاده از پردازش تصویر
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان پی وی سی در جهان است. پودر پی وی سی خروجی از پتروشیمی قبل از صدور به کارخانجات مصرفی باید از لحاظ کیفیت مورد بررسی قرار گیرد. در کشور تست پودر پی وی سی به روش های ابتدایی انجام می گیردکه دارای معایب و مشکلات متعددی است. وقت گیر بودن، آسیب به چشم، خستگی کاربر، خطا و متناسب نبودن این روش ها با پیشرفت صنعت پتروشیمی لزوم ارائه طرح جدیدی را ضروری می نماید. این پایان نامه روش جدیدی را بر اساس نمونه برداری تصویری، بزرگنمایی و پردازش تصاویر ارائه می دهد. ذرات پودر پی وی سی که قطری حدود ۲۰۰ میکرون دارند، بر روی نوار نقاله ریخته می شوند. حرکت نوار نقاله موجب می شود که پودر از زیر چهارچوب نمونه برداری تصویری بگذرد. در فواصل منظم و دقیق، از ذرات پودر نمونه برداری تصویری می شود و ROI انتخابی جهت پردازش و آنالیز تصویر به سیستم کنترل و پردازش مرکزی ارسال می گردد. پس از طی مراحل پیش پردازش و بهینه سازی و نویزگیری، ROI آماده شده توسط الگوریتم های کلاسه بندی بررسی و داده ها دسته بندی می شوند. پس از آنالیز نهایی نتایج تست پودر توسط سیستم مانیتورینگ نمایش داده می شود. در این پایان نامه سه راه حل برای کلاسه بندی داده ها ارائه شده است و مزایا و معایب هر روش بررسی گردیده است. این روشها عبارتند از روش کلاسه بندی با معیار همسایگی، روش کلاسه بندی با معیار فاصله به عنوان عدم تشابه دسته ها (K-Means سفارشی شده) و روش کلاسه بندی ارتقا یافته روش اول.

سیستم پیشنهادی به صورت اتوماتیک و با حداقل نیاز به کاربر تست پودر را انجام میدهد. سرعت بالاتر، امکان طبقه بندی و آرشیو و ذخیره اطلاعات در کامپیوتر، صنعتی شدن تست و خارج شدن از حالت آزمایشگاهی، رفع تمامی آسیب هایی که در روش های قبل متوجه اپراتور بود، دور ریختن پودر آزمایش شده و قابلیت استفاده در مورد محصولات دیگر پتروشیمی از مزایای این روش است.
کلمات کلیدی : پردازش تصویر، کلاسه بندی، K-Means، پلی وینیل کلراید
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۰۳
نام و نام خانوادگی : داود کریمی
عنوان پایان نامه : سیستم بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا بر مبنای مرتبط ترین ویژگیهای رنگ و بافت
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهران عمادی
چکیده : پیشرفت در تصاویر دیجیتال باعث پیشرفتهای بسیاری در پردازش تصویر شده است. بازیابی تصاویر یکی از مهمترین شاخه های پردازش تصویر است. بازیابی تصویر به سیستمی اطلاق می شود که در آن با داشتن یک ورودی خاص مانند متن یا تصویر زیرمجموعه ای از تصاویر پایگاه داده بصورت اتوماتیک استخراج شود. در حالت کلی دو سیستم بازیابی تصویر بر مبنای متن و بر مبنای محتوا وجود دارد. سیستم بازیابی تصویر بر مبنای محتوا (CBIR) بازیابی بر اساس ویژگیهای ذاتی تصویر مانند رنگ، بافت، شکل و ممان ها میباشد. سیستم بازیابی تصویر بر مبنای محتوا کاربردهای زیادی نظیر بینایی ماشین، سیستم های اطلاعات جغرافیایی، موتورهای جستجوی تصویر و کاربردهای پزشکی دارد. تاکنون سیستم های زیادی برای بازیابی تصویر بر مبنای محتوا ارایه گردیده است. مشکلات اصلی در سیستم های بازیابی تصویر بر مبنای محتوا شامل انتخاب صحیح ویژگیهای تصویر، همپوشانی کلاس های مختلف تصویر، تصاویر شلوغ و بدون الگوی مشخص و تصاویر متفاوت در یک کلاس می باشد. در این پایان نامه سیستم بازیابی تصویری بر مبنای رنگ و بافت پیشنهاد گردیده است. در این پروژه از پایگاه داده Corel استفاده گردیده که در تحقیقات اخیر بیشترین موارد استفاده را داشته است. در بخش رنگ از روش توصیف کننده ی رنگ غالب (DCD) استفاده شده که کارایی بالایی دارد. در این روش هر تصویر به هشت خوشه تقسیم شده و در هر خوشه تعداد پیکسل های رنگ های اصلی قرمز، سبز و آبی (RGB) استخراج شده و همچنین درصد پیکسل های هر خوشه نیز بدست می آید. با انجام این کار دو ماتریس ۳×۸ برای تعداد و درصد پیکسل ها برای هر تصویر بدست می آید. در بخش بافت از روش تبدیل های ریاضی استفاده شده است. در این بخش از تبدیل موجک برای استخراج ویژگیهای بافت استفاده می شود. ابتدا با استفاده از یک فیلتر Haar در یک سطح ماتریس های ضرایب تبدیل بدست می آید که ما از سطرهای ماتریس های LL و LH و ستون های ماتریس HL استفاده می کنیم با توجه به ۱۲۸ سطر و ستون داریم ما با یک بردار شاخص ۱۲۸×۱۲۸×۳ مواجه هستیم که برای پردازش بسیار بزرگ است. برای کاهش حجم محاسبات از سطرهای ماتریس های LL و LH و ستون های ماتریس HL نرم فربینیوس می گیریم و بردار ما به یک بردار ۳×۱۲۸ کوچک می شود. سپس از هر یک  از بردارهای ۱۲۸ تایی مجدداً میانگین، انحراف استاندارد و نرم می گوییم و نهایتاً یک بردار ۳×۳×۳ خواهیم داشت که به عنوان ویژگی بافت برای هر تصویر شناخته می شود. در پایان با معیار فاصله اقلیدسی کمترین فاصله بین تصویر پرس و جو و پایگاه داده تصویر محاسبه و تصاویر با بیشترین شباهت بازیابی می گردند. برای ارزیابی این پروژه تصاویر کلاس های مختلف را ابتدا با ویژگی های رنگ و سپس با ویژگی های بافت و نهایتاً با ترکیب هر دو ویژگی تست کردیم. نتایج آزمایشات نشان می دهد که در بعضی کلاس های تصویر ویژگیهای رنگ و در برخی دیگر ویژگیهای بافت نتایج بهتری دارند. با ترکیب مؤثر این دو ویژگی می توان به نتایج بهتری دارند. با ترکیب مؤثر این دو ویژگی می توان به نتایج بازیابی بهتری رسید. مقایسه این سیستم بازیابی تصویر با چند سیستم قبلی نشان داد که این سیستم کارآیی و دقت بالاتری نسبت به این سیستم های بازیابی تصویر نشان می دهد.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۲۳۳۰۰۳
نام و نام خانوادگی : حمید صدری منش
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی یک تمام جمع کننده تک بیتی با تکنولوژی CNFET با هدف رسیدن به PDP بهینه
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۲۱
نام و نام خانوادگی : میترا مؤمن زاده
عنوان پایان نامه : ارزیابی میزان دز دریافتی بیمار و بافت مورد مطالعه در ماموگرافی آنالوگ و دیجیتال جهت بهینه سازی کیفیت تصویر و میزان دز
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر علیرضا کریمیان
چکیده : سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان است و تعداد مبتلایان به آن در ایران و سایر کشورها روزبه روز در حال افزایش است. در حال حاضر مؤثرترین روش تشخیص سرطان سینه در مراحل اولیه، تصویربرداری به وسیله ی دستگاههای ماموگرافی است و به همین دلیل از آن نه تنها در تشخیص بیماری بلکه در غربال گری افراد در معرض خطر نیز استفاده می شود. جهت افزایش کنتراست تصویر در ماموگرافی از فوتون های ایکس با انرژی پایین استفاده می شود که جذب بافت پستان شده و دز دریافتی فرد مورد آزمایش را افزایش می دهد و این موضوع می تواند خود عامل بوجود آورنده سرطان بخصوص در غربال گری گردد. لذا لزوم انجام بهینه سازی کارا بین کیفیت تصویر و دز دریافتی بیمار لازم است که هدف اصلی اجرای این پروژه در دستگاههای آنالوگ و دیجیتال می باشد. در این تحقیق ابتدا در یک مرکز که از دستگاه ماموگرافی دیجیتال و در مد تصویرگیری AEC استفاده می گردید اطلاعات مربوط به دز دریافتی ۵۵ بیمار که برای ماموگرافی مراجعه نمودند جمع آوری شد. بیماران به دو گروه سنی تقسیم شدند و شرایط پرتودهی در هر تصویرگیری ثبت گردید. برای بررسی چگونگی پرتوگیری بیماران از شاخصی به نام Exposure Index بر روی دستگاه که نشان دهنده ی میزان تابش (متناسب با دز دریافتی) بر حسب کیفیت تصویر است استفاده شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که فقط برای حدود ۲۰%  از بیماران زیر چهل سال و ۱۵% از بیماران بالای ۴۰ سال، میزان شاخص تابش در محدوده ی مناسب قرار دارد. در مرحله بعد ۶ دستگاه در بخش های تصویربرداری انتخاب شد آزمون های کنترل کیفی روی آنها انجام گردید. سپس در حالت نیمه خودکار (AEC) با انتخاب کیلوولتهای ۲۳، ۲۵، ۲۶، ۲۷ و ۲۹ برای ضخامت ۲ سانتی متر از فانتوم شبیه ساز بافت و کیلوولتهای ۲۴، ۲۶، ۲۷، ۲۸ و ۳۰ برای ضخامت ۴ سانتی متر، پرتودهی انجام شد و تصاویر آن بدست آمد. همچنین با استفاده از مولتی متر Piranha که نوعی دزیمتر نیمه رسانا است مقدار دز سطحی ورودی اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که در دستگاههای ماموگرافی فیلم اسکرین با افزایش kVp و کاهش mAs، مقدار دز دریافتی کاهش می یابد اما با توجه به کاهش آستانه کنتراست تصویر و درصد کنتراست اجسام ( calcification, mass, air) لازم است از kVp های پایین تر و mAs بیشتر استفاده نمود که برای ضخامت های ۲، ۴ و ۶ سانتیمتر به ترتیب kVpهای (۲۶-۲۵)، (۲۸-۲۷)، (۲۹-۲۸)، توصیه می گردد. نتایج حاصل از بررسی دستگاههای ماموگرافی دیجیتال نشان داد که همچنان با افزایش ولتاژ در صورت کاهش جریان، دز بیمار کاهش می یابد ولی در شرایطی که جریان کاهش نیافته باشد دز همچنان با افزایش ولتاژ افزایش می یابد لذا استفاده از مد AEC در تمام موارد نمی تواند صحیح باشد از طرفی با توجه به اینکه کنتراست تصویر در شرایط مختلف تغییرات زیاد و فراوانی نداشته و به طور کلی در تصاویر دیجیتال با کنتراست مناسبی مواجه هستیم توصیه می شود تا حد امکان برای کاهش دز از mAs کمتر و ولتاژ بیشتر نسبت به ماموگرافی فیلم اسکرین استفاده گردد. لازم به ذکر است در شرایطی که از ولتاژ کمتر استفاده می شود علیرغم افزایش کنتراست ضایعات نسبت به یکدیگر میزان دز نیز افزایش می یابد. هنگام استفاده از دستگاههای CR، دز بیمار در مقایسه با دستگاههای فیلم اسکرین چند برابر می شود ضمن اینکه در این دستگاهها قدرت تفکیک مکانی نسبت به دستگاههای فیلم اسکرین کمتر است. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از حالت بزرگنمایی هنگام تصویربرداری در دستگاههای دیجیتال نیز منجر به افزایش دز بیمار می گردد که بهتر است پزشکان محترم حتی الامکان از امکانات پردازش تصویر این دستگاهها برای تشخیص بهتر ضایعات استفاده نمایند تا منجر به کاهش دز بیمار گردد.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۳
نام و نام خانوادگی : افسانه رحیمی حقیقی
عنوان پایان نامه : تحلیل عملکرد ترانزیستورهای گرافتی و بهبود عملکرد آنها
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : گرافن یکی از موضوعات تحقیقاتی است که مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است.  سرعت اشباع گرافن (vsat)  حدود ۵ برابر بیشتر از سرعت اشباع ماسفتهای سیلیکون می باشد. در این پایاننامه روش جدیدی برای بهبود ویژگیهای ترانزیستورهای گرافنی ارائه شده است. در روش پیشنهادی از ناخالصی AlN به جایAl2O3 استفاده شده است. ویژگیهای انتقال الکتریکی گرافن فت بر بدنهی آلمینیوم نیترید (AlN)، بهبود خاصی را بر موبیلیتی حاملها نشان میدهد. ترانزیستور گرافنی پیشنهادی با استفاده از نرم افزار متلب شبیهسازی شده و خصوصیات آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیهسازی نشان می دهد که نسبت جریان به ولتاژ درین-سورس،  نسبت جریان روشن به خاموش، ترارسانایی، بهرهی ذاتی، ولتاژ  Vbgو همچنین فاصله همینگ نسبت به نتایج ارائه شده در  مقایسه با تحقیقات گذشته بهبود یافته است.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۱۰
نام و نام خانوادگی : حمیده یوسفی
عنوان پایان نامه : طراحی یک مقایسه کننده جدید با توان مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : نیاز به مبدل های آنالوگ به دیجیتال با توان مصرفی پائین و سرعت بالا طراحان را به سمت استفاده از مقایسه کننده های لچ دینامیک که دارای بیشترین سرعت و کمترین توان هستند، سوق می دهد. مقایسه کننده ها یکی از بلوک های ساختمانی اصلی در مبدل های آنالوگ به دیجیتال هستند. یکی از معماری های معروف مقایسه کننده ها، مقایسه کننده بر اساس اینورترهای عبور زوج می باشند. فیدبک مثبت قوی در این معماری تصمیم گیری سریع را نتیجه می دهد. ما در این پایان نامه یک مقایسه کننده لچ دینامیک مناسب برای کاربردهایی با منبع ولتاژ کم و توان مصرفی پایین مانند مبدل های آنالوگ به دیجیتال کم توان و سریع طراحی کرده ایم. بیشترین فرکانس کلاک این طرح ۵۰۰ MHZ می باشد. منبع ولتاژ در این طرح ۰/۸ V می باشد. توان مصرفی ۲۱ pw به دست آمده است. این مقایسه کننده پیشنهادی در تکنولوژی ۰/۱۸µm پیاده سازی و شبیه سازی شده است.
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۳
نام و نام خانوادگی : داریوش بلیوند
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی یک فیلتر GM-C چند منظوره با ولتاژ و توان مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : فیلتر تقویت کننده هدایت انتقالی (OTA-C) در تجهیزات پزشکی به دلیل مزایای آن در توان مصرفی و ولتاژ کم که برای باتری دستگاههای پزشکی و تجهیزات قابل حمل بسیار مهم است، به طور قابل توجهی گسترش یافته است. در این پایان نامه ایده اصلی، تحقق فیلتر GM-C با توان مصرفی کم و ولتاژ کم است. در این پایان نامه ۴ فیلتر مد ولتاژ طراحی شده که توان مصرفی و منبع ولتاژ بسیار کمتری نسبت به مدارات ارائه شده در سایر مراجع دارند. این فیلترها در ناحیه زیر آستانه و استفاده از تکنیک راه اندازی از طریق بدنه بایاس شده اند. همچنین یک فیلتر Mixed-Mode با استفاده از طراحی مدارات OTA در ناحیه زیر آستانه طراحی شده است. طراحی دیگری که در این پایان نامه ارائه شده است، یک فیلتر Mixed-Mode، که مدار OTA آن جهت کاهش ولتاژ تغذیه از دو تکنیک ناحیه زیر آستانه (Sub-Threshold) و راه اندازی از طریق بدنه (Bulk-Driven) به طور همزمان استفده می کند. مدارات پیشنهاد شده در این پایان نامه برای پیاده سازی به صورت مجتمع بسیار ایده آل می باشد. شبیه سازی تمامی مدارات پیشنهادی با استفاده از نرم افزار شبیه سازی HSPICE بافناوری ۰/۱۸µmCMOS ارائه شده است.
کلمات کلیدی : ۱- فیلتر OTA-C 2- فیلتر Mixed-Mode 3- ناحیه زیر آستانه ۴- راه اندازی از طریق بدنه
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۲۱۳۳۰۰۸
نام و نام خانوادگی : نیلوفر کریمی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت مدبل DeDc افزاینده جدید با کلیدزنی در ولتاژ صفر
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :  دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده :  در بسیاری از کاربردها تمایل داریم دامنه نسبی مؤلفه های فرکانسی (طیف) یک سیگنال را تغییر داده و حتی برخی از آنها را کامل حذف نماییم. این فرآیند فیلتر کردن نام دارد. فرکانس های پایین در کاربردهای مهندسی پزشکی و فرکانس های بالا در انتقال های مخابرات و کاربردهای بلوتوث و بی سیم (wireless) مورد استفاده قرار می گیرد. به همین منظور برای دستیابی و تحقق این اهداف، به فیلترهایی با قابلیت تغییر فرکانس مرکزی در محدوده ی رنج وسیع به منظور استفاده در کاربردهای متفاوت نیاز داریم. با توجه به رشد تقاضای ارتباطات پرسرعت، پردازش سیگنال به سمت پهنای باند زیاد سوق پیدا می کند فیلترهای زمان پیوسته به طور وسیع در کاربردهای سرعت بالا و در پردازش سیگنال با پهنای باند وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. همچنین تغییرات فرایند ساخت باعث محدود کردن عملکرد آنها می شود. در بین فیلترهای آنالوگ، تکنیک Gm-C به دلیل محدوده وسیع فرکانسی برای پیاده سازی فیلترهای فرکانس بالا و فیلترهای فرکانس پایین بسیار مناسب می باشد. فیلتر چند منظوره با قابلیت تنظیم وسیع فرکانس مرکزی طراحی مداری جدیدی استکه تحقیقات زیادی روی طراحی آن با استفاده از  OTA انجام نگردیده است. بنابراین در این تحقیق علاوه بر اینکه روش های جدید جهت تنظیم میزان بهره ترارسانایی OTA (GM) و تکنیک های جدید تنظیمات ظرفیت خازن های Cبه منظور دستیابی به محدوده ی وسیع جهت تنظیم پذیری فرکانس مرکزی بطور گسترده مورد بررسی قرار گرفته می شود، به منظور تحقق این تکنیک ها برای دستیابی به محدوده وسیع جهت تنظیم پذیری فرکانس مرکزی چندین توپولوژی فیلتر چند منظوره OTA-C با قابلیت عملکرد در مدهای مختلف کاری طراحی شده است تمامی مدارات ارائه شده در این پژوهش در تکنولوژی ۰/۱۸? CMOS طراحی و شبیه سازی گردیده است.
کلمات کلیدی :  تکنیک ضرب کننده خازنی، تنظیم پذیری وسیع فرکانس مرکزی، توپولوژی فیلتر چند حالته OTA-C، مدارات SUBHEART
تاریخ دفاع : 

شماره دانشجویی : ۹۱۲۳۳۰۰۱
نام و نام خانوادگی : محمدرضا حدادی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت مدبل DeDc افزاینده جدید با کلیدزنی در ولتاژ صفر
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :  
چکیده :  
کلمات کلیدی :  
تاریخ دفاع : 

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۰۷
نام و نام خانوادگی : علی ابوترابی
عنوان پایان نامه : تعیین بهترین برش سنگ در سنگبری ها با استفاده از بینایی ماشین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :  
چکیده :  
کلمات کلیدی :  
تاریخ دفاع : 

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۰۵
نام و نام خانوادگی : سامان خادمی
عنوان پایان نامه : طراحی تقویت کننده عملیاتی مبتنی بر ترانزیستورهای CNTFET
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۱۲۳۳۰۰۹
نام و نام خانوادگی : امیرمحمد کیانی
عنوان پایان نامه : ارائه روشی ترکیبی جدید به منظور ردیابی و استخراج نقطه بهینه توان (MTTP) در سیستم فتوولتائیک با استفاده از الگوریتم های هوشمند
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۱۲۳۳۰۰۸
نام و نام خانوادگی : سعیده سادات میرعلائی
عنوان پایان نامه : مبدل فلای بک گذار نرم با انتقال توان بالا و استرس ولتاژ پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مجید دلشاد
چکیده : امروزه نقش مبدل‌های قدرت در کلیه دستگاه‌ها و وسایل الکتریکی مشهود می‌باشد و این مبدل‌ها بسته به پایداری و قابلیت اطمینان آن‌ها، دارای کاربردهای متفاوت می‌باشند. درگذشته، در اکثر سیستم‌های الکتریکی، از مبدل‌های قدرت با سوئیچینگ سخت، استفاده می‌گردید ولیکن با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تعریف نیازهای جدید، لازم است مبدل‌های امروزی چگالی توان بالا، حجم و سایز کم، راندمان بالا و فرکانس کلید زنی بالایی داشته باشند. بنابراین تکنیک سوئیچینگ نرم در منابع تغذیه سوئیچینگ با کاهش تلفات، امکان افزایش راندمان و فرکانس‌های کلید زنی بالاتر را فراهم و متعاقب آن باعث کاهش حجم و وزن مدار می‌شود.

در این پایان‌نامه ابتدا ساختار، اصول کارکرد و تکنیک‌های مورداستفاده در منابع تغذیه سوئیچینگ ارائه می‌گردد. سپس با توجه به تنوع توپولوژی‌های منابع تغذیه سوئیچینگ و انواع متفاوت کلید زنی در این نوع منابع، مبدل فلای بک که یکی از متداول‌ترین توپولوژی‌ها است بررسی می‌گردد.

در ادامه به معرفی انواع مختلف مبدل‌های فلای بک سوئیچینگ نرم و بررسی مزایا و معایب آن‌ها پرداخته می‌شود. این مبدل‌ها به‌طور کامل تجزیه‌وتحلیل گردیده و درنهایت یک مبدل فلای بک با کلید زنی نرم ارائه می‌گردد که در مقایسه با مبدل‌های فلای بک سوئیچینگ نرم مشابه، دارای استرس ولتاژ و جریان کمتر و یا مساوی می‌باشد. در این مبدل مدار کمکی در انتقال انرژی از ورودی به خروجی نیز نقش دارد و باعث می‌شود توانایی مبدل برای تأمین جریان‌های بالا بیشتر شود. مبدل پیشنهادی، شبیه‌سازی‌شده و شکل موج‌های بخش‌های مختلف آن تشریح می‌گردد. یک نمونه عملی از این مبدل ساخته ‌شده و نتایج عملی حاصل از آن، ارائه می‌شود و درنهایت راندمان مبدل در توان‌های مختلف در حالت‌های کلید زنی نرم و سخت با یکدیگر مقایسه و نمایش داده می‌شود.
کلمات کلیدی : مبدل DC-DC دوطرفه، مدولاسیون پهنای باند (PWM)، کلید زنی ولتاژ-صفر (ZVS)، کلید زنی جریان-صفر (ZCS).
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۵
نام و نام خانوادگی : مظاهر اورنگی
عنوان پایان نامه : کنترل جبران ساز استاتیکی توان راکتیو (SVC) مجتمع فولاد مبارکه توسط کنترل کننده فازی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۵
نام و نام خانوادگی : پریسا نکوئی
عنوان پایان نامه : طراحی یک مدار نمونه بردار و نگه دار CMOS با خطای نگهداری کوچک و توان مصرفی پائین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مهدی دولتشاهی
چکیده : این پایان نامه به طراحی یک مدار نمونه بردار نگه دار CMOS با توان مصرفی کم و خطای نگه داری کوچک می پردازد. هر مدار نمونه بردار و نگه دار از بخشهای مختلفی تشکیل شده است که مهمترین آنها شامل سویچ، خازن و ساختار تقویت کننده می باشد. در این پایان نامه ضمن بررسی ساختارهای مختلف سوئیچ ها و تقویت کننده ها، یک ساختار تقویت کننده تمام تفاضلی و یک ساختار سوئیچ بوت استرپ ارائه می گردد که این دو ساختار نقش مهمی در بهبود ویژگی های مدار نمونه بردار و نگه دار داشته و سبب شده مداری با ویژگی های بسیار مطلوب و توان مصرفی بسیار پایین ارائه کنیم. مدار نمونه بردار و نگه دار توسط نرم افزار شبیه ساز HSpice و در تکنولوژی ۰/۱۸µm CMOS شبیه سازی شده و در این شرایط توان مصرفی تا حد بسیار زیادی کاهش یافته و خطای نگه داری کوچک شده است، که این فاکتورها نسبت به مدارات مشابه تا حد بسیار زیادی بهبود یافته اند.
کلمات کلیدی : مدار نمونه بردار و نگه دار، سوئیچ بوت استرپ، تقویت کننده تمام تفاضلی
تاریخ دفاع : 

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۸
نام و نام خانوادگی : لیلا ابراهیمیان
عنوان پایان نامه : استخراج ویژگی های مهم از پروفایل های ژنی مبتنی بر ریزآرایه ها و استفاده در طبقه بندی تومورهای سرطانی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر سیدحمید محمودیان
چکیده : طبقه بندی و پیش بینی دقیق سرطان از مهم ترین جنبه های تشخیص و درمان این بیماری می باشد. اخیراً یکی از روش های مورد توجه در این زمینه، استفاده از پروفایلهای ژنی جهت تشخیص بیماری سرطان بر اساس شناسایی ژنهای با اهمیت در این بیماری می باشد. ظهور تکنولوژی ریزآرایه، امکان شناسایی رفتار ژنهای مرتبط را به صورت همزمان میسر نموده است. از آنجا که پروفایل های ژنی بدست آمده از ریزآرایه ها، معمولاً به گونه ای است که تعداد ژنهای آنالیز شده زیاد و تعداد نمونه های سرطانی کم می باشد، انتخاب زیرمجموعه ی مؤثر از ژنها، علاوه بر افزایش دقت در طبقه بندی و کاهش حجم محاسبات، باعث فراهم شدن امکان تشخیص در مطب پزشکان نیز می شود. بنابراین کاهش سایز زیرمجموعه ای از ژنها که توانایی بالایی برای طبقه بندی اطلاعات ریزآرایه داشته باشد، یکی از اهداف مهم است. در این مطالعه یک روش ترکیبی بازگشتی بر اساس ضرائب ترکیبی بدست آمده مبتنی بر ماشین بردار پشتبیان (SVM) و رگرسیون منطقی جریمه شده (PLR)، جهت استخراج ژنها مؤثر از پروفایل های ژنی ارائه شده است. جهت طبقه بندی نمونه های بدست آمده، از سه طبقه بند SVM، PLR و k-NN (k نزدیکترین همسایگی) استفاده شده است. روش ارائه شده در دو مرحله به انتخاب ژنهای مؤثر پرداخته و بر روی سه مجموعه از اطلاعات ریزآرایه سرطان روده بزرگ، سرطان خون و سرطان سینه، پیاده سازی و نتایج ارائه شده است. نتایج حاصل نشان دهنده ی بهبود عملکرد در طبقه بندی و همچنین در تعداد ژنهای مرتبط می باشد.
کلمات کلیدی : ۱- پروفایل های ژنی ۲- حذف ژن به روش بازگشتی ۳- رگرسیون منطقی جریمه شده ۴- ماشین بردار پشتیبان
تاریخ دفاع : 

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۱۹
نام و نام خانوادگی : علی اسماعیلی آدرگانی
عنوان پایان نامه : طراحی شبیه سازی فیلتر چندحالته GM-C با توان مصرفی پایین
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۲۳
نام و نام خانوادگی : سپیده محمدی کوهینی
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی گیرنده مخابرات نوری CMOS با توان مصرفی پایین برای نرخ داده ۲٫۵ Gb/s
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۱۱۳۳۰۲۰
نام و نام خانوادگی : حمیدرضا فروغی دهنوی
عنوان پایان نامه : طراحی و ساخت میکروژنراتور الکترومغناطیسی جهت تبدیل انرژی های حرکی بدن انسان به ولتاژ الکتریکی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : 
چکیده : 
کلمات کلیدی : 
تاریخ دفاع :

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۱
نام و نام خانوادگی : محمدهادی صالحی
عنوان پایان نامه : بررسی تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی؛ مدل ساختاری برای فراگیران سطح پیش متوسطه زبان انگلیسی در ایران
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : این تحقیق بر آن بود تا تمایل آموزشی فراگیران سطح پیش متوسطه به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی را مورد واکاوی قرار دهد. به همین منظور، این تحقیق بر اساستمایل آموزشی به ایجاد ارتباط به زبان انگلیسی مبتنی بر تحقیقات و مدل های ساختاری قبلی بنا شده است. در این تحقیق، رابطه بین تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم و رابطه بدون واسطه معلم مورد بررسی قرار گرفت. از این رو، صد و پنجاه نفر از فراگیران سطح پیش متوسطه به عنوان داوطلب و بصورت تصادفی انتخاب شدند . از آنها خواسته شد که پرسشنامه ها را با صداقت کامل پر کنند. در این تحقیق از شش پرسشنامه آی. دبلو. تی. سی( پرسشنامه تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط)، اِس. آی. اِی.( پرسشنامه میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی) ، اِل. اِل. اُ.( پرسشنامه تمایل به یادگیری زبان انگلیسی)، تی. سی. بی.( پرسشنامه رفتار اجتماعی معلم) و تی. آی( پرسشنامه رابطه بدون واسطه معلم) توزیع شد تا بتوان در مورد متغییرهای مورد نظراطلاعات کافی کسب کرد. در تحلیل اطلاعات،  نشان داده شد که مدل ساختاری این تحقیق برای فراگیران سطح پیش متوسطه نسبتاً مناسب است. طبق نتایج تحقیق، فراگیرانی که میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی شان بیشتر است، میزان تمایل به برقراری ارتباط پایین تری دارند. همچنین دو متغییر رابطه بدون واسطه معلم و رفتار اجتماعی معلم  مستقیما بر روی تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی تاثیر می گذارند. علاوه بر این، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی با تمایل به برقراری ارتباط به زبان انگلیسی رابطه ی مستقیم دارد. این تحقیق می تواند برای آموزش و یادگیری زبان انگیسی دارای کاربردهایی باشد. با درک بهتر ازمیزان تمایل دانش آموزان به برقراری ارتباط به زبان کمک می نماید تا معلمان روش ها و برنامه های آموزشی و درسی موثرتری در جهت ارتقا مهارت صحبت کردن و تمایل به زبان انگلیسی آماده و اجرا نمایند.
کلمات کلیدی : تمایل آموزشی به ایجاد ارتباط، میزان اضطراب در برقراری روابط اجتماعی، تمایل به یادگیری زبان انگلیسی، رفتار اجتماعی معلم، رابطه بدون واسطه معلم.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۲
نام و نام خانوادگی : فاطمه احمدی دارانی
عنوان پایان نامه : Towards the efficacy of input-based, preduction-based and the combination of both instruction on vocabulary an grammar acquisition by young Iranian EFL learners
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۱۲
نام و نام خانوادگی : نگارالسادات صافی ابرقویی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و دشواری؛ صحت و روانی در نوشتار فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : این مطالعه به بررسی یک تحقیق تجربی در زمینه ی حافظه ی فعال، مهارت نوشتاری زبان دوم، و پیچیدگی کار می پردازد و سعی بر آن دارد تا رابطه بین حافظه ی فعال و مهارت نوشتاری زبان دوم، و همچنین تاثیر به کار گیری پیچیدگی کار را بر دشواری، صحت، و روانی زبان نوشتاری یادگیرنده ها بسنجد. در این جهت، گروهی از فراگیران ایرانی زبان انگلیسی در این مطالعه مشارکت کردند. آنها به یک تست تعیین سطح آکسفورد پاسخ دادند تا بر اساس آن در یک سطح از دانش زبان انگلیسی قرار گیرند. سپس بر مبنای یکی از ابعاد پیچیدگی کار، هر گروه به انجام فعالیت نوشتار روایی متفاوتی پرداختند، و دشواری، صحت، و روانی نوشتار آنها مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام با انجام یک تست حافظه فعال، شرکت کنندگان در هر گروه دوباره به دو گروه با حافظه فعال پایین و حافظه فعال بالا تقسیم شدند. نتایج نشان دادند: (۱) رابطه ی معناداری بین حافظه فعال یادگیرنده ها و روانی نوشتار آنها وجود دارد، همچنین در مورد صحت نوشتار آنها احتمالا رابطه وجود دارد، اما رابطه ای بین دشواری نوشتار و حافظه فعال وجود ندارد؛ (۲) در هر دو گروه با پیچیدگی کار متفاوت، رابطه ای بین نمرات دشواری، صحت، و روانی نوشتار و نمرات تست حافظه فعال وجود نداشت؛ (۳) در هر دو گروه با پیچیدگی کار متفاوت، تفاوتی در نوشتار فراگیرندگانی که حافظه فعال بالایی داشتند و آنهایی که حافظه فعال پایینی داشتند وجود نداشت؛ (۴) تفاوتی در صحت نوشتار شرکت کنندگان با پیچیدگی کار متفاوت وجود نداشت ، در صورتیکه از لحاظ روانی و دشواری، اکثر مقیاس های روانی و دشواری نشان دادند گروهی که پیچیدگی کار بیشتری در نوشتار توصیفی اش داشته، عملکرد بهتری داشته است.
کلمات کلیدی : حافظه فعال، پیچیدگی کار، دشواری، صحت، روانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۵
نام و نام خانوادگی : نجمه راه روان
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حافظه فعال و پیچیدگی؛ همت و مهارت گفتاری در ایرانیان یادگیرنده ی زبان دوم
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما :
چکیده :
کلمات کلیدی :
تاریخ دفاع : ۱۳۹۵

شماره دانشجویی : ۹۳۱۱۷۰۰۱
نام و نام خانوادگی : کریم کریم زاده
عنوان پایان نامه : The impact of self-regulation, motivation and self-efficacy on Iranian upper intermediate EFL learners listening skill: The contribution of listening strategies
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر محمد امیر یوسفی
چکیده : بطور کلی فرایند یادگیری زبان پیچیده تر از آن است که بتوان از آن تعریف مناسبی ارائه داد. زبان آموزان برای دستیابی به اهداف خود، رسیدن به موفقیت و کسب مهارت ارتباطی با مقوله های گوناگونی روبه رو می شوند که در این میان متغیر های عاطفی از اهمیت ویژه ای برخوردارند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای خود تنظیمی ، خودکارآمدی و انگیزه بر روی مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی پرداخته است. همچنین نقش استراتژی های شنیداری در افزایش مهارت شنیداری زبان آموزان و نیز ارتباط متغیر سن با متغیر های خود تنظیمی ، خودکار آمدی و انگیزه مورد بررسی قرار گرفته است. برای جمع آوری داده ها ، به هشتاد نفر از زبان آموزان خانم سطح فوق متوسطه، سه پرسشنامه ام.اس.ال )پینتریچ )   ام.تی.بی (گاردنر )، و جی.اس.ای(شرر ( توزیع شد تا بتوان در مورد متغیر های خودتنظیمی، خودکارآمدی و انگیزه اطلاعات کافی کسب کرد. طبق نتایج تحقیق،ارتباط معناداری بین متغیر های خودتنظیمی ، خودکارآمدی،انگیزه بامهارت شنیداری بدست نیامد، اما نکته ی قابل توجه وجود رابطه ی معکوس بین متغیر سن و خودکارآمدی بود درحالی که متغیر سن در متغیر های دیگر- خود تنظیمی و انگیزه -ارتباط محسوسی را نشان نداد. علاوه بر این ، نتایج نشان دهنده وجود تاثیر فراوان استراتژی های شنیداری بر روی افزایش مهارت شنیداری می باشد.کاربرد نتایج تحقیق و توصیه هایی برای انجام تحقیقات بیشتر در پایان ارائه شده است.
کلمات کلیدی : خود تنظیمی، خود کار آمدی، انگیزه، استراتژی های شنیداری
تاریخ دفاع : ۱۳۹۴