چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد


شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : مسعود عرفانی
عنوان پایان نامه : مدل سازی وشبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی برای آبزدایی  از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر وحید جوانبخت
چکیده : تخلیه پساب های سمی از صنایع مختلف از جمله پسابهای رنگی حاوی رنگ متیلن بلو اثرات سوئی بر روی منابع آبی، حاصلخیزی خاک، موجودات زنده آبزی و تمامیت اکوسیستم های طبیعی می گذارد. از میان روش های تصفیه این پساب ها، جذب سطحی یکی از موثرترین روش ها می باشد. این مطالعه با هدف استفاده از جاذب ارزان قیمت کنجاله مغز سفید بادام به همراه سدیم آلژینات به عنوان بیوکامپوزیت جاذب در حذف رنگ بازی متیلن بلو از محلول آبی انجام شد. اهداف مطالعه شامل تعیین سینتیک، ایزوترم و ترمودینامیک جذب، تاثیر غلظت رنگ، مقدار جاذب، زمان تماس و نیز pHبر ظرفیت جذب رنگ با جاذب سنتزی بود. حداکثر بازدهی رنگ بازی متیلن بلو در pHبرابر ۷و با استفاده از ۰/۱گرم جاذب با غلظت ۵۰ ppm برابر ۹۱/۷۶درصد حاصل شد. نتایج نشان داد که بیوکامپوزیت حاصل به عنوان جاذب نسبتاً کم هزینه ، کارآمد و سازگار با محیط زیست به منظور حذف رنگ بازی متیلن بلو از پساب های رنگی می باشد. سینتیک جذب از نوع شبه مرتبه اول مشاهده شد و همچنین نتایج نشان داده که جذب رنگ متیلن بلو از ایزوترم فرندلیچ تبعیت می کند. نتایج ترمودینامیکی نشان داد که فرایند جذب رنگ متیلن آبی با جاذب سنتزی فرآیند گرمازا و خود به خودی است.
کلمات کلیدی : جذب سطحی، کنجاله مغز بادام شیرین، متیلن بلو، ایزوترم و سینتیک جذب
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : الناز رضایی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی مناطق پرپتانسیل منطقه جنوب بریتیش کلمبیا به روش رسوبات آبراهه ای
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هنگامه حسینی دینانی
چکیده : روش تجزیه و تحلیل نمونههای رسوبات آبراههای بر اساس روش حوضه آبریز نمونه یكی از روشهای جدید در اکتشاف ذخایر فلزی بوده که دامنه آن گسترش روز افزونی دارد.هدف از این مطالعه تعیین مناطق پر پتانسیل جنوب ایالت بریتیش کلمبیا میباشد. بدین منظور بررسیها بر روی  ۹۳۷نمونه آبراههای به روش تجزیه و تحلیل رسوبات آبراه های انجام گرفت و پس از انجام محاسبات مربوطه از جمله محاسبه دادههای آماری و حذف اثر زمینه و محاسبه مقدار باقی مانده و تصحیح اثر رقیق شدگی اقدام به جدایش مناطق پر پتانسیل از زمینه با استفاده از روشهای تک متغیره MAD و چند متغیره PCA شده است.آنومالیهای بدست آمده با توجه به کانی سازی غالب منطقه مربوط به طلا، نقره و مس میباشد.
کليد واژه : روش حوضه آبریز،آنالیز تک متغیره،آنالیز چند متغیره،جدایش آنومالی از زمینه،جنوب بریتیش کلمبیا
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : زهرا ضیایی زیارتگاهی
عنوان پایان نامه : باور ها و عملکردهای پیرامون آموزش مهارت خواندن زبان انگلیسی: مدرسان آموزشگاه ها در مقایسه با معلمان مدارس متوسطه
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر شیلا خیرزاده
چکیده : باورهای معلمان زبان انگلیسی پیرامون آموزش مهارت خواندن در زمینه ی یادگیری زبان خارجی اصل مهمی است که توسط محققان حوزه ی آموزش معلمان مورد بررسی قرار نگرفته است، هرچند که ثابت شده است باورهای معلمان منجر به شکل گیری شیوه های تدریس شان شده و پیامدهای آنرا تحت تاثیر قرار می دهد. این تحقیق به منظور شناسایی این باورها و در جهت کمک به معلمان برای آگاهی از نگرش خود، به بررسی این شکاف ها پرداخته است. این پژوهش به طور ویژه  با بررسی و مطالعه بر روی باورهای معلمان مؤسسات زبان انگلیسی (EFL) در مقابل باورهای معلمان مدارس متوسطه در ارتباط با آموزش خواندن و همچنین پیوند دادن آن با تحقیقات اخیر در این زمینه، عمدتا به حوزه ی آموزش معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی پرداخته است. هدف دیگر این پژوهش بررسی میزان تمایل معلمان نسبت به یکی از مدل های رایج آموزش خواندن، از جمله مدل مهارت محور، تمام زبانی و رویکرد راهبردی فرا شناختی بود. در این مطالعه ۱۲۷ نفر از معلمان شامل ۶۹ معلم زبان انگلیسی مشغول تدریس در مؤسسات زبان انگلیسی و ۵۸ معلم زبان انگلیسی مشغول تدریس در مدارس متوسطه یا دبیرستانی در شهرهای مختلف ایران از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای ارزیابی باورهای شرکت کنند گان در ارتباط با آموزش مهارت خواندن شامل پرسشنامه ی باورهای آموزگاران زبان انگلیسی در مورد آموزش مهارت خواندن (TBRIQ) بود. این پرسشنامه ۶۳ آیتمی شامل سنجش سه رویکرد عمده در آموزش خواندن از جمله مهارت محور، تمام زبانی و رویکرد راهبردی فرا شناختی تشکیل شده بود. یافته ها نشان می دهد که معلمان زبان انگلیسی دوره متوسطه اغلب با رویکرد راهبردی فرا شناختی موافق یا به آن می پردازند. لازم به ذکر است که معلمان مؤسسات زبان انگلیسی نیز غالبا با این رویکرد موافق یا به آن می پردازند. نتایج مقایسه ی دو گروه حاکی از آن بود که در بسیاری از موارد معلمان مدارس متوسطه رویکرد مهارت محور را مورد توجه قرار می دهند درحالی که معلمان مؤسسات زبان بیشتر به رویکرد تمام-زبانی می پردازند.   اشاره ی اصلی مطالعه ی حاضر مربوط به معلمان EFL است. معلمان می بایست در جهت آگاهی از نحوه ی تاثیر اعتقادات و عوامل زمینه ای خود در شیوه های تدریس شان تحت آموزش قرار بگیرند. در حقیقت، شاید با آگاهی معلمان از مهارت ها و ضعف های خود، بتوانیم قدمی رو به جلو در جهت یاری رساندن به آنها برداشته تا شیوه هایشان را بهبود بخشیده و به معلمان کارآمدتری دست یابیم. یکی از راه های عملی کردن این هدف، برگزاری کارگاه های آموزشی منظم با موضوع دستورالعمل های راهبرد محور برای معلمان است. ابتکار عمل برای بررسی این موضوع به معلمان کمک خواهد کرد تا از نگرش خود مطلع شوند.
کلمات کلیدی : رویکرد راهبرد فراشناختی، آموزش مهارت خواندن، رویکرد مبتنی بر مهارت، باورهای آموزگار، رویکرد کل زبانی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : فاطمه داوری دولت آبادی
عنوان پایان نامه : بازخورد همسان یا غیر همسان در آموزش زبان انگلیسی عمومی؟:تحلیلی از یادگیری با تلفن همراه
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر غلامرضا زارعی
چکیده : خواندن یکی از اجزاء مهم آموزش و یادگیری در زبان دوم می باشد و در حقیقت ،نقش مهمی در یادگیری سایر مهارت ها دارد. مهمترین هدف این مطالعه مختلط اینست که نشان دهد تا چه اندازه به کار گیری انواع بازخورد در یادگیری درک خواندن دانشجویان تغییر ایجاد می کند. مطالعه در دو محیط انجام شده است : در داخل کلاس به صورت آموزش سنتی و بیرون کلاس به کمک یادگیری از طریق تلفن همراه. در ابتدا ،محقق به عنوان مدرس اثر دو نوع بازخورد به نام های بازخورد همسان و بازخورد غیر همسان را بر مهارت درک خواندن در بین  ۰۳نفر از دانشجویان دانشکده ی علوم قرآنی دانشگاه اصفهان بررسی کرد. در بیرون از کلاس ،دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه همسان که ار طریق تلگرام در صفحه خصوصی از مدرس بازخورد تائیدی دریافت کردند و گروه غیر همسان که در تلگرام از طریق همکلاسان بازخورد تصحیحی دریافت کردند. تحلیل نتایج نشان داد، دانشجویان هر دو گروه در استفاده از لغات جدید و به کارگیری نکات دستوری بهتر شده اندو و نتایج آموزن با تاخیر حاکی از آن بود که گذر زمان اثر این یادگیری را از بین نبرده است. در این بین ،تحلیل ها نشان داد: بازخورد تصحیحی همکلاسان زمانی که در روش مختلط انجام شود اثر بهتری در آموزش و یادگیری مهارت درک خواندن دارد. نتیجه گیری کلی این است که بازخورد از طریق یادگیری تلفن همراه می تواند باعث شود زبان آموزان مفهوم کلاس را از آن حیث تعریف کنند.
کلمات کلیدی : یادگیری مختلط، درک خواندن ،بازخورد (بازخورد تائیدی و بازخورد از طریق همکلاسان) و یادگیری با تلفن همراه.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :  
نام و نام خانوادگی : مرتضی ناظری
عنوان پایان نامه :  طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر عبدالحسین رضائی
چکیده : اشعه‌های کیهانی، افزایش دما، رعد و برق و… باعث ایجاد اعوجاج در سیگنال‌های موجود در کانال‌های مخابراتی طولانی، شبکه‌های دیجیتال و قطعات ذخیره‌ساز اطلاعات شده و درنتیجه ایجاد خطا می‌گردد. برای کاهش احتمال حضور خطا چه در حافظه‌هایی که در شرایط سخت محیطی مانند هوافضا قرار دارند و چه در کانال‌های مخابراتی طولانی و شبکه‌های دیجیتال، رمزهای تصحیح خطا ECC به‌طور مداوم مورداستفاده قرار می‌گیرند. یکی از رمزهای تشخیص و تصحیح خطا، رمز گُلِی  می‌باشد که نوعی رمز بلوکی خطی کامل است که قادر به اصلاح سه بیت خطا و آشکارسازی ۴ بیت خطا (درمجموع هفت بیت) در یک ‌رشته ۱۲ بیتی از اطلاعات در سیستم دیجیتال است. هرچند الگوریتم‌های متنوعی برای تولید رمز گُلِی در مقاله‌های مختلف وجود دارد، اما بسیاری از آن‌ها به‌قدری پیچیده‌اند که عملاً امکان پیاده‌سازی آن‌ها در بستر سخت‌افزاری وجود ندارد، بنابراین دو رویکرد برای تولید رمز گُلِی بر روی سخت‌افزار وجود دارد، یکی با استفاده از ثبات انتقالی با فیدبک خطی LFSR  مبتنی بر CRC  و دیگری با استفاده از معماری سخت‌افزاری مبتنی بر CRC انجام می‌گیرد. روش دوم باعث کاهش پیچیدگی مدار و افزایش ایمنی در برابر کپی کردن، افزایش سرعت و کاهش تأخیر می‌گردد. در این پایان‌نامه دو نوع معماری سخت‌افزاری مبتنی بر CRC ارائه‌شده است. یکی از این معماری‌ها برای افزایش سرعت و کاهش تعداد LUT ها و SLICE ها و دیگری بهبود عملکرد و رفع ایرادات معماری‌های قبلی است، اجرا شده است؛ سخت‌افزارهای پیشنهادی بر روی FPGA  از نوع virtex7,virtex6,spartan6 اجراشده و نتایج موردبررسی قرارگرفته است؛ که نتایج نشان می دهد؛ سخت‌افزار پیشنهادی اول، دارای بهبودهایی نسبت به سخت‌افزارهای قبلی می‌باشد.
کلمات کلیدی : Binary Golay Code,CRC,FPGA
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : وحید آقایی
عنوان پایان نامه : مدل سازی وشبیه سازی فرآیند جذب سطحی سیکلی برای آبزدایی  از اتانول
رشته تحصیلی : مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر جواد اسمعیلی
چکیده : امروزه به منظور حفظ منابع طبيعی و همچنين کاهش آلودگی های زیست محيطی، تحقيقات بر روی منابع جدید برای جایگزینی با سوخت های مرسوم فسيلی در دست انجام است که از جمله آنها، می توان به اتانول (بصورت خالص یا مخلوط با بنزین ) اشاره کرد. خالص سازی اتانول در درصد های بالا بسیار اهمیت داشته واتانول با درصد های کمتر از ۲/۹۹ برای این منظور مناسب نیست چون منجر به سوختن نامناسب اتانول در موتور وسایل نقلیه می شود وهم چنین در دراز مدت موجب زنگ زدگی درون موتور می‌گردد. دراین تحقيق یک فرآیند سیکلی جذب آب روی زئولیت با نوسان فشاری در مقیاس آزمایشگاهی مدل‌سازی شده است که این فرآیند آزمایشگاهی در مقاله‌ی مرجعی انجام گرفته است. مدل ریاضی بستر جذب مقیاس آزمایشگاهی شامل مدل آهنگ جذب، نیروی محرک خطی و تغییرات سرعت محوری بود. نظر به تاثیر گذاری انتقال حرارت دیواره‌ی بستر برروی دینامیک بستر وجود یک مدل انتقال حرارت دقیق جزء ضروریات کار محسوب می‌شود. منحنی‌های نفوذ جهت بررسی اثرات غلظت و دما در فاز گازی و فاز جامد برحسب مکان و زمان هم در مرحله‌ی جذب و هم در مرحله احیا ترسيم و تحلیل شده اند. نفوذ میکروپور و ماکروپور به عنوان مکانیزم های انتقال جرم در نظر گرفته شد. و هم چنین اثرات دما فشار و اندازه زئولیت ها بر مقاومت کلی انتقال جرم مورد بررسی قرار گرفت و نفوذ میکروپور و ماکروپور به عنوان مکانیزم‌های انتقال جرم در نظر گرفته شد. در نهایت در این تحقیق مشخص شد که بیشترین میزان جذب آب روی بستر و بیشترین میزان دفع آب  از روی بستر زئولیت در زمان های آغازی و در ابتدای بستر می باشد.
کلمات کلیدی : جذب، جذب سطحی، اتانول، آب زدایی
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : جواد معروفی
عنوان پایان نامه : امکان سنجی جایگزینی مارن قهوه‌ای و سبزبجای سنگ سیلیس در مواد اولیه کارخانه سیمان کنگان، بوشهر
رشته تحصیلی : مهندسی معدن – اکتشاف
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر هنگامه حسینی دینانی
چکیده : ماده معدنی مارن جم در ۳۸ کیلومتری جنوب شرقی کنگان در بوشهر واقع شده است. محدوده معدن بخشی از پلانج جنوبی طاقدیس کنگان یا نمک در سازند میشان از گروه فارس است که گستردگی وسیعی در این مناطق دارد و سن آن را به دوران سنوزوئیک و دوره میوسن آغازین تا میانی نسبت می‌دهند. در بالاترین لایه مارن سبز قرار گرفته و در زیر آن یک لایه آهکی است که با گذر از آن به مارنی قهوه ای رنگ میرسیم، زیر مارن قهوه ای یک لایه آهکی دیگر و زیر این لایه آهکی آخرین لایه مارن با رنگ سبز فراردارد. در این مطالعه، امکان استفاده و جایگزینی مارن قهوه‌ای و سبز (با کلر و آلکالی پایین) معدن جم بجای سیلیس خام مورد مصرف در کارخانه سیمان کنگان مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌برداری‌های اولیه که از مارن‌های سبز رنگ واقع در بخش رویی محدوده انجام شده است، آلاینده بودن این پتانسیل معدنی را از لحاظ مواد مضر در تولید سیمان (Na₂O، K₂O،SO₃ و MgO) نشان داد. با این وجود، بررسی‌های دقیق‌تر از معدن فوق، پیمایش و مطالعه‌ی رخنمون‌های موجود، نتایج تجزیه‌ی شیمیائی حاصل از حفاری‌های اکتشافی جدید در این پژوهش نشان داد که برخلاف لایه رویی که سرشار از عناصر مزاحم است، مارن قهوه‌ای رنگ و سبز رنگی در زیر آن قرار گرفته که از این عناصر مصون مانده و دارای ترکیب درصد مناسبی از سیلیس می‌باشند، بطوری که استفاده حداقل ۵ درصدی از مارن جم در مواد اولیه کارخانه سیمان کنگان می‌تواند با کاهش مصرف سنگ سیلیس علاوه بر کاهش هزینه‌های تأمین این ماده اولیه از فاصله ۵۰۰ کیلومتری کارخانه، مسائل زیست محیطی مصرف سنگ سیلیس را تا حد قابل قبولی مرتفع نموده و گامی در راستای رونق معدن و معدنکاری و اشتغالزایی بردارد.
کليد واژه:
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی : 
نام و نام خانوادگی : حمید سعادتی
عنوان پایان نامه :  طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر مسعود عسکری
چکیده : هدف از این پایان نامه، طراحی کنترل کننده پیش بین بدون آفست برای سیستم های غیرخطی است. در این پژوهش، برای سیستم غیرخطی چهار تانک، ناتوانی کنترل کننده پیش بین ساده، جهت حذف خطای حالت ماندگار در خروجی ها  اثبات می‌شود، بنابراین برای بهبود وضعیت خطا و حذف آفست در حالت ماندگار، کنترل پیش بین انتگرال‌گیر پیشنهاد شده است. درروش بدون آفستِ پیشنهادی، معادلات فضای حالتِ پیش بین ساده، جای خود را به معادلات حالتِ انتگرال‌گیر می‌دهد، که به آن مدلِ افزوده‌شده گویند. این مدلِ افزوده ‌شده باعث می‌شود که سیستم غیرخطی در حضور بعضی نویزها، عدم قطعیت ها و اغتشاشات، پایداری خود را حفظ کند و خطای حالت ماندگار از بین برود. رویکرد کنترلی پیشنهادی به صورتی است که حتی در صورت وجود عدم انطباق بین سیستم و مدل کنترل کننده، خروجی ها در حالت ماندگار، مسیر مرجع را بدون خطا و آفست ردیابی می کنند. در این صورت یکی از چالش‌های موجود بر سر راه این نوع کنترل‌کننده‌، بار محاسباتی آن‌ و زمانبر بودن عملیات کنترلی آن در هر گام زمانی می‌باشد. برای کاهش بار محاسباتی کنترل‌کننده پیش‌بین، استفاده از توابع پایه و متعامد لاگر پیشنهاد می‌شود. مسائل مربوط به رویت پذیری و کنترل پذیری سیستم و همچنین تأثیر انتگرال‌گیر بر پایداری سیستم ارزیابی خواهد شد. درنهایت عملکرد سیستم با  شبیه‌سازی بررسی و با روش LQR مقایسه می‌شود.
کلمات کلیدی : کنترل پیش بین مبتنی بر مدل، کنترل پیش بین بدون آفست، کنترل پیش بین انتگرال‌گیر، توابع لاگر، سیستمِ چهار تانک اصلاح‌شده
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی : 
نام و نام خانوادگی : شهریار برور
عنوان پایان نامه : طراحی و شبیه سازی سلول های خورشیدی مبتنی برگرافن حساس شده با نانو میله های اکسید روی
رشته تحصیلی : مهندسی برق – الکترونیک
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر زهرا اعلائی
چکیده : امروزه پیشرفت علم به گونه‌ای است که ساخت قطعات و مدارات الکترونیکی- نوری مثل سلول های خورشیدی توسط مواد معدنی از جمله سیلیکن و گالیم به سبب تکنولوژی سخت و پیچیده و پرهزینه آنها با چالش ها و محدودیت های فراوان روبرو شده است. از این رو توجه به تکنیک ها و تکنولوژی های جایگزین از جمله استفاده از مواد آلی و پلیمیری به جای لایه های معدنی و بهره گیری از تکنولوژی نانو در ساخت نانومیله های اکسید روی توانسته منجر به تولید سلول هایی با راندمان مناسب و مقرون به صرفه شود. در این مقاله مطالعه بر روی ساخت سلول های خورشیدی آلی بر اساس  نانو میله های نیمه رسانای  اکسید روی به عنوان حامل الکترون، استفاده از گرافن (از مشتقات کربن) به عنوان جایگزین لایه  ITO (لایه شفافِ رسانا)، و مهمتر از همه بکارگیری کربن آمورف به عنوان لایه تولید کننده حفره انجام شده است. دلیل عمده توجه و تمرکز بر روی سلول های آلی و نانویی، منعطف بودن و پروسه ساخت بسیار آسان و کم هزینه آنها نسبت به مواد معدنی دیگر مثل GaAs و Si است. و اما دلیل اصلی استفاده از نانومیله های اکسید روی به جای نمونه های مشابه اش مثل TiO2، موبیلیته بالا در انتقال الکترون، قابلیت به دام انداختن الکترون در ساختار متخلخلش و در نهایتا راندمان مناسبی است که در گذشت زمان طولانی همچنان ثابت باقی می ماند. در سلول شبیه سازی شده از لایه های اصلاح کننده جهت اصلاح سطح برخی لایه ها ازجمله گرافن بهره گرفته شده است که به خودی خود باعث افزایش راندمان سلول شده اند. شبیه سازی های انجام شده توسط نرم افزار قدرتمند شرکت کاناداییِ لومریکال انجام شده و نتایج به صورت نمودارها و جداولی باهم مقایسه شده اند. هدف اصلی این تحقیق به حداکثر رساندن چگالی جریان اتصال کوتاه (Jsc) سلول است که این خود نشان دهنده بالا رفتن راندمان سلول خواهد بود.
کلمات کلیدی : سلول های خورشیدی، نانو میله های اکسید روی، سلول های خورشیدی مبتنی برگرافن، کربن آمورف، پروسکایت.
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

شماره دانشجویی :
نام و نام خانوادگی : زهرا برهانی اصفهانی
عنوان پایان نامه : کاربرد روشهای مختلف آموزشی در کلاسهای درک خواندن
رشته تحصیلی : زبان انگلیسی – آموزش زبان
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما : دکتر احسان رضوانی
چکیده : این تحقیق به منظور بررسی تاثیر کاربرد روشهای مختلف آموزسی در فضای آمیخته (سنتی و مجازی) بر روی ایرانیان کلاسهای درک خواندن صورت گرفته است. ۱۰۰ زبان آموز که از نظر مهارت زبانی خواندن متون همسان بودند به ۴ گروه تقسیم شدند: ۳ گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. افرادی که نمره ی آنها دارای انحراف معیار (۱+ و ۱-) از میانگین بودند برای شرکت در این مطالعه انتخاب شدند. گروه کنترل در معرض آموزش سنتی فقط از کتابهای زبان در سطح کلاسی استفاده میکردند ولی گروههای آزمایش تحت تاثیر فضای آمیخته ی آموزشی هم آموزش سنتی و هم آموزش از طریق فضای مجازی را تجربه کردند. برای تحلیل داده ها میانگین داده ها محاسبه شد و دو آزمون کلوموگراف اسمیرنوف و ویلکاکسون و همچنین آمارهای توصیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت عملکرد بین گروههای آزمایش و گروه کنترل بسیار زیاد است و گرههای آزمایش پیشرفت بهتری نسبت به گروه کنترل داشته اند اگرچه پیشرفت گروههای آزمایش هم  قابل توجه نبوده است. همچنین نتایج نشان دهنده ی آن بود که اگرچه علائم ناامیدی و فرسودگی در بین دانشجویان دیده نشده ولی بر اساس سه علامت موجود در پرسشنامه ی میزان ناامیدی بیشترین میزان خستگی مربوط به گروه کنترل و بیشترین میزان موفقیت فردی مربوط به گروه دیداری بعنوان یکی از گروههای آزمایش میباشد.
کلمات کلیدی : تنوع در آموزش- محیط آمیخته (سنتی و مجازی)- درک خواندن- ناامیدی و فرسودگی در میان دانشجویان
تاریخ دفاع : ۱۳۹۶

2788