دفاع پایان نامه، گروه مهندسی شیمی ، فرانک حسینی، ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی با موضوع : موسیلاژ دانه ریحان به عنوان یک پلیمر طبیعی [...]

Read more...

دفاع پایان نامه، گروه مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری، مهناز عباسپور، ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی گرایش نانو فناوری با موضوع : استفاده از کربوهیدرات ها به [...]

Read more...

دفاع پایان نامه، گروه مهندسی شیمی گرایش جداسازی، حسنعلی امینی، ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ .

جلسه دفاع پايان‌نامه کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی گرایش جداسازی با موضوع : بررسی آزمایشگاهی جذب CO2 توسط شوینده [...]

Read more...