اداره آموزش

چاپ مشاهده در قالب PDF

 

عکس نام نام خانوادگی مسئولیت شماره داخلی
حمید محمودیان مدیر کل آموزش ۳۶۰
سارا ریگی کارشناس بایگانی ۲۰۵
فاطمه صمدی مسئول امور دانش آموختگان ۲۰۳
اسماعیل صادقی کارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجی ۲۰۴
محسن نصر مدیر خدمات کامپیوتری ۲۰۲
براتعلی رضایی مدیر خدمات آموزشی ۲۰۸