مراحل انجام فارغ التحصیلی (۸۸ به بعد)

چاپ مشاهده در قالب PDF

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

 

مراحل انجام فارغ التحصیلی برای ورودیهای ۸۸ به بعد طبق فایل پیوست میباشد :

» پیوست «

 

آموزش موسسه