اعضای هیات علمی

چاپ مشاهده در قالب PDF

 

عکس

نام

نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیل

محل اخذ مدرک

سال اخذ مدرک

نام دانشگاه

مسئولیت

ایمیل

زهرا

اسماعیلیان نجف‌آبادی

دکتری تخصصی

جغرافیا برنامه ریزی شهری

ایران

۱۳۸۹

تبریز

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

محمد

امیریوسفی

دکتری تخصصی

آموزش زبان انگلیسی

ایران

۱۳۹۱

اصفهان

مدیر گروه کارشناسی ارشد زبان - آموزش

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

شهناز

باغبانی

کارشناسی ارشد

فناوری اطلاعات و اقتصاد سنجی

لهستان

۱۳۸۸

ژاشوف

مدیر گروه کاردانی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته ICT

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

عبدالحسین

رضائی

دکتری تخصصی

مهندسی برق - الکترونیک

ایران

۱۳۹۲

سمنان

سرپرست موسسه و مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - الکترونیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

زهرا

روزافزای

دانشجوی دکترا

زبان - آموزش

ایران

۱۳۸۴

خوراسگان

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مهدی

جمالی نژاد

دکترا تخصصی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

ایران

۱۳۹۳

اصفهان

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

وحید

جوان بخت

دانشجوی دکتری

مهندسی شیمی

ایران

۱۳۸۸

صنعتی اصفهان

معاونت فرهنگی و مدیریت گروه های کارشناسی ارشد شیمی گرایش های جدا سازی و نانو فناوری

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

کاوه

خدام‌باشی

دانشجوی دکترا

زبان و ادبیات انگلیسی

ایران

۱۳۸۴

علامه طباطبائی

معاونت پشتیبانی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

بنفشه

سلطانی

دانشجوی دکتری

مهندسی شیمی

ایران

۱۳۸۰

صنعتی اصفهان

مدیر گروه کارشناسی مهندسی نفت و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

روح اله

صادقی

دکترا

مهندسی شیمی

ایران

۱۳۹۴

صنعتی اصفهان

مدیر گروه مهندسی شیمی و مدیر گروه کاردانی صنایع شیمیایی و عملیات پتروشیمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

حسن

ظاهری‌فر

کارشناسی ارشد

ریاضی جبر

ایران

۱۳۸۷

شهرکرد

مدیر گروه دروس عمومی و پایه

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

مسعود

عسکری

دکتری تخصصی

مهندسی برق - کنترل

مالزی

۱۳۹۰

مالایا

مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - کنترل

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

محمدباقر

عطایی

دانشجوی دکتری

مکانیک-تبدیل

ایران

۱۳۷۴

صنعتی اصفهان

مدیر گروه مکانیک

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

ذبیح اله

قجاوند

کارشناسی ارشد

مهندسی معدن

ایران

۱۳۸۵

تهران جنوب

مدیر گروه کارشناسی معدن

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

علیرضا

قرنی

کارشناسی ارشد

مهندسی صنایع

ایران

۱۳۷۶

صنعتی اصفهان

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

خاطره

قسوریان

دانشجوی دکتری

مهندسی برق مخابرات

ایران

۱۳۸۰

شیراز

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

اصغر

کریمی

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر - معماری

ایران

۱۳۸۷

صنعتی امیر کبیر

مدیر گروه کارشناسی پیوسته نرم افزار

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

امیرحسین

گلشیرازی

کارشناسی ارشد

مهندسی شیمی

ایران

۱۳۸۴

صنعتی اصفهان

مدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

حسین

محمدی

کارشناسی ارشد

حسابداری

ایران

۱۳۹۲

اصفهان

مدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداری

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

ناصر

محمدی

دانشجوی دکتری

فیزیک

ایران

۱۳۸۰

صنعتی اصفهان

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

حمید

محمودیان

کارشناسی ارشد

مهندسی برق - الکترونیک

ایران

۱۳۸۸

تبریز

مدیر آموزش و مدیر گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

امید

مرادی

دانشجوی دکترا

مهندسی برق مخابرات

ایران

۱۳۸۶

مشهد

عضو هیأت علمی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

احمدرضا

مطیعی

کارشناسی ارشد

علوم کامپیوتر

آمریکا

۱۳۷۶

کالیفرنیا

مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

محمدرضا

مصلحی

دانشجوی دکترا

کامپیوتر - هوش مصنوعی

لهستان

۱۳۸۸

ژاشوف

مدیر گروه ارشد شبکه

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

علیرضا

نجفی

دکتری تخصصی

ادبیات زبان انگلیسی

ایران

۱۳۹۱

شیراز

سرپرست معاونت آموزشی پژوهشی و مدیریت گروه کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسی

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید