وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
101 عدم تشکیل کلاس استاد جهانبانی-1395/02/07
102 عدم تشکیل کلاس استاد آقایی-1395/02/06
103 عدم تشکیل کلاس استاد اختریان-1395/02/06 و 1395/02/12
104 عدم تشکیل کلاس استاد حیدری-1395/02/04
105 عدم تشکیل کلاس استاد رضایی-1395/02/01
106 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حسنی-1395/02/01
107 عدم تشکیل کلاس استاد گلشیرازی-1395/02/04
108 عدم تشکیل کلاس استاد کریمی-1395/01/30
109 عدم تشکیل کلاس استاد هفت برادران-1395/01/30
110 عدم تشکیل کلاس استاد شاهین فر-1395/01/29
111 کلاس استاد جهانبانی-1395/01/31
112 عدم تشکیل کلاس استاد خیری-1395/01/24
113 کلاس جبرانی استاد جهانبانی-1395/01/24
114 کلاس جبرانی استاد حیدری-1395/01/22
115 کلاس جبرانی استاد صادقی-1395/01/17
116 کلاس جبرانی استاد جهانبانی-1395/01/17
117 عدم تشکیل کلاس استاد مطیعی-1395/01/16
118 عدم تشکیل کلاس استاد ساور-1395/01/16
119 عدم تشکیل کلاس استاد پاک نژاد-1395/01/16
120 عدم تشکیل کلاس استاد بیک-1395/01/17

صفحه 6 از 15