وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
121 عدم تشکیل کلاس استاد احمدی-1395/01/16
122 عدم تشکیل کلاس استاد کرباسی-1394/12/20
123 عدم تشکیل کلاس استاد عربیان-1394/12/20
124 عدم تشکیل کلاس استاد قاسمی-1394/12/18
125 عدم تشکیل کلاس استاد گلشادی-1394/12/16
126 عدم تشکیل کلاس استاد ناصری-1394/12/18
127 عدم تشکیل کلاس استاد عصاچی-1394/12/16
128 عدم تشکیل کلاس استاد شیاسی-1394/12/22
129 کلاس جبرانی استاد سعادت-1394/12/17
130 کلاس جبرانی استاد بصراوی-1394/12/15
131 عدم تشکیل کلاس استاد طباطبایی-1394/12/15
132 عدم تشکیل کلاس استاد خواجه خلیلی-1394/12/12
133 عدم تشکیل کلاس استاد منشئی-1394/12/18
134 عدم تشکیل کلاس استاد رضایی-1394/12/13
135 عدم تشکیل کلاس استاد هراتیان-1394/12/10
136 عدم تشکیل کلاس استاد انداده-1394/12/08
137 عدم تشکیل کلاس استاد معلمی-1394/12/08
138 عدم تشکیل کلاس استاد کرباسی-1394/12/09و 1394/12/10
139 عدم تشکیل کلاس استاد معلمی-1394/12/08
140 عدم تشکیل کلاس استاد کرباسی-1394/12/06

صفحه 7 از 15