وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
141 عدم تشکیل کلاس استاد یزدانی- 1394/12/05و 1394/12/06
142 عدم تشکیل کلاس استاد سمیعی-1394/12/05
143 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حیدری-1394/12/05
144 عدم تشکیل کلاس استاد وزیری نژاد-1394/12/05
145 تشکیل کلاس استاد لطفی-1394/12/08
146 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حیدری-1394/12/04
147 عدم تشکیل کلاس استاد محمدی-1394/12/03
148 عدم تشکیل کلاس استاد لطفی-1394/12/03
149 عدم تشکیل کلاس استاد کریمی-1394/12/02
150 عدم تشکیل کلاس استاد لطفی- 1394/12/02 و 1394/12/03
151 عدم تشکیل کلاس استاد عطاردوست-1394/12/05
152 عدم تشکیل کلاس استاد حسینی-1394/12/01
153 عدم تشکیل کلاس استاد عطاردوست-1394/11/28
154 تشکیل کلاس حسابداری صنعتی-1394/12/2
155 عدم تشکیل کلاس استاد آقای حسین آبادی-1394/11/25
156 عدم تشکیل کلاس استاد نیلفروشان-1394/11/25
157 عدم تشکیل کلاس استاد حیدری-1394/11/26
158 عدم تشکیل کلاس استاد رویگری-1394/11/25
159 عدم تشکیل کلاس استاد شاهین فر-1394/11/25
160 زمان تشکیل کلاس آقای لطفی-1394/12/1

صفحه 8 از 15