وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
21 عدم تشکیل کلاس استاد خاشعی-1395/09/03
22 تشکیل کلاس جبرانی استاد سلطانی- 1395/09/02
23 تشکیل کلاس استاد حیدری- 1395/09/02
24 عدم تشکیل کلاس استاد صالحی-1395/09/06
25 عدم تشکیل کلاس استاد رضایی-1395/08/26
26 کلاس های ارشد معدن
27 عدم تشکیل کلاس استاد صدر ارحامی-1395/08/29
28 عدم تشکیل کلاس استاد محمدی-1395/08/29
29 عدم تشکیل کلاس استاد پاکنژادر- 1395/08/24
30 عدم تشکیل کلاس استاد احمدی-1395/08/24
31 تشکیل کلاس جبرانی استاد ترکی- 1395/08/27
32 عدم تشکیل کلاس استاد ظاهری فر- 1395/08/19
33 تشکیل کلاس استاد ظاهری فر- 1395/08/24
34 عدم تشکیل کلاس استاد تقی زاده-1395/08/17
35 عدم تشکیل کلاس استاد عطار دوست-1395/08/17
36 عدم تشکیل کلاس استاد حیدری-1395/08/18
37 عدم تشکیل کلاس استاد جانقربان-1395/08/16 و 1395/08/17
38 کلاس غیرحضوری اصول سرپرستی
39 عدم تشکیل کلاس استاد عطار دوست-1395/08/15
40 تشکیل کلاس موازنه مواد

صفحه 2 از 15