وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
41 عدم تشکیل کلاس استاد عظیمی-1395/08/12
42 عدم تشکیل کلاس استاد یزدانی-1395/08/12
43 تشکیل کلاس استاد فراز پی-1395/08/12
44 کلاس جبرانی استاد حیدری- 1395/08/15
45 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حیدری-1395/08/04
46 عدم تشکیل کلاس استاد عسگری-1395/08/04
47 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حیدری-1395/08/04
48 عدم تشکیل کلاس استاد یزدانی-1395/08/04
49 عدم تشکیل کلاس استاد رستمی نیا-1395/08/02
50 عدم تشکیل کلاس استاد نیلی-1395/08/01
51 عدم تشکیل کلاس استاد عطاردوست-1395/08/01
52 عدم تشکیل کلاس استاد رضائی-1395/07/29
53 عدم تشکیل کلاس استاد اسمعیلی-1395/07/28
54 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حیدری-1395/07/27
55 کلاس توجیهی پروژه مالی-1395/07/25
56 عدم تشکیل کلاس ذخیره و بازیابی-1395/07/26
57 عدم تشکیل کلاس استاد بردبار-1395/07/22
58 عدم تشکیل کلاس استاد جانقربان-1395/07/19
59 عدم تشکیل کلاس استاد عصاچی-1395/07/18و1395/07/19
60 کلاس توجیهی پروژه مالی-1395/07/19

صفحه 3 از 15