وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
61 عدم تشکیل کلاس استاد اسمعیلی - 1395/7/17
62 زمان تشکیل کلاس ترمودینامیک 1 - 1395/7/15
63 عدم تشکیل کلاس استاد بردبار - 1395/7/15
64 عدم تشکیل کلاس استاد بکتاش - 1395/7/15
65 عدم تشکیل کلاس استاد بیک-1395/07/11
66 عدم تشکیل کلاس استاد قاسمی-1395/07/10
67 عدم تشکیل کلاس استاد پاک نژاد-1395/07/10
68 عدم تشکیل کلاس پژوهش عملیاتی-1395/07/10
69 عدم تشکیل کلاس استاد عظیمی-1395/07/07
70 عدم تشکیل کلاس استاد حاجی حسنی-1395/07/04
71 عدم تشکیل کلاس ماشین های الکتریکی-1395/07/06
72 عدم تشکیل کلاس استاد ایمانیان-1395/07/06
73 عدم تشکیل کلاس استاد نادری-1395/07/06
74 عدم تشکیل کلاس استاد ساور-1395/07/04
75 عدم تشکیل کلاس استاد جعفری-1395/05/18
76 عدم تشکیل کلاس استاد ذوالفقاری-1395/15/10 و 1395/05/11
77 عدم تشکیل کلاس استاد ظاهری فر-1395/04/21 و 1395/04/19
78 تشکیل کلاس استاد بردبار-1395/03/13
79 عدم تشکیل کلاس استاد صادقی-1395/03/12
80 تشکیل کلاس استاد مهدیه-1395/03/13

صفحه 4 از 15