وضعیت تشکیل کلاسها

فیلتر عنوان 
نمایش # 
# عنوان مطلب
1 تشکیل کلاس استاد شاهوردی- 1395/09/29و 1395/09/30
2 تشکیل کلاس استاد سعادتی- 1395/10/02
3 عدم تشکیل کلاس استاد مسعودیان-1395/09/29
4 عدم تشکیل کلاس استاد عربیان-1395/09/29
5 عدم تشکیل کلاس استاد رضائی-1395/09/24 , 1395/09/25
6 تشکیل کلاس استاد صالحی- 1395/09/30
7 تشکیل کلاس استاد ناجی- 1395/09/25
8 عدم تشکیل کلاس استاد انداده-1395/09/22
9 تشکیل کلاس استاد شیروانچی- 1395/09/24
10 عدم تشکیل کلاس استاد خاشعی-1395/09/17
11 عدم تشکیل کلاس استاد خواجه خلیلی-1395/09/17
12 تشکیل کلاس استاد عصاچی- 1395/09/14
13 عدم تشکیل کلاس استاد جعفری-1395/09/15
14 تشکیل کلاس استاد فرهمند-1395/09/20
15 عدم تشکیل کلاس استاد گلشیرازی-1395/09/09
16 عدم تشکیل کلاس استاد شاهوردی-1395/09/07
17 تشکیل کلاس استاد جوزدانی- 1395/09/13
18 عدم تشکیل کلاس استاد حسین آبادی-1395/09/09
19 عدم تشکیل کلاس استاد امینی-1395/09/06
20 عدم تشکیل کلاس استاد روزافزای-1395/09/03

صفحه 1 از 15