نام شخص / بخشسمتآدرس ایمیل
امیریوسفی محمدمدیر گروه کارشناسی ارشد زبان - آموزشAmiryosefi@jdeihe.ac.ir
عسکری مسعودمدیر گروه کارشناسی ارشد برق - کنترلAskari@jdeihe.ac.ir
عطائی محمدباقرمدیر گروه مکانیکAtaee@jdeihe.ac.ir
باغبانی شهنازمدیر گروه کاردانی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته ICTBaghbani@jdeihe.ac.ir
گنجی علیرضاامور مالی دانشجوییBill@jdeihe.ac.ir
آموزشامور آموزشیEdu@jdeihe.ac.ir
کارگزینیگزینش و امور کارگزینیEmploy@jdeihe.ac.ir
اسماعیلیان زهراعضو هیأت علمیEsmaelian@jdeihe.ac.ir
قرنی علیرضاعضو هیأت علمیGharani@jdeihe.ac.ir
قسوریان خاطرهعضو هیأت علمیGhasvarian@jdeihe.ac.ir
قجاوند ذبیح الهمدیر گروه کارشناسی معدنGhojavand@jdeihe.ac.ir
گلشیرازی امیرحسینمدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردیGolshirazi@jdeihe.ac.ir
محمدی حسینمدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریH.Mohammadi@jdeihe.ac.ir
دفتر معاونیندفتر معاونینIhe@jdeihe.ac.ir
ارسال نظرات و پیشنهاداتارسال نظرات و پیشنهاداتInbox@jdeihe.ac.ir
امور فنی و پشتیبانی وبسایتامور فنی و پشتیبانی وبسایتInfo@jdeihe.ac.ir
جوان بخت وحیدمعاونت فرهنگی و مدیریت گروه های کارشناسی ارشد شیمی گرایش های جدا سازی و نانو فناوریJavanbakht@jdeihe.ac.ir
دبیرخانه و دفتر ریاست موسسهدبیرخانه و دفتر ریاست موسسهJde@jdeihe.ac.ir
خدام‌باشی کاوهعضو هیأت علمیKhodambashi@jdeihe.ac.ir
آموزش الکترونیکآموزش الکترونیکLms@jdeihe.ac.ir
محمودیان حمیدمدیر آموزش و مدیر گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکیMahmodiyan@jdeihe.ac.ir
محمدی ناصرعضو هیأت علمیMohammadi@jdeihe.ac.ir
مرادی امیدعضو هیأت علمیMoradi@jdeihe.ac.ir
مصلحی محمدرضامدیریت گروه ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکهMoslehi@jdeihe.ac.ir
مطیعی احمدرضامدیر گروه کارشناسی ناپیوسته کامپیوترMotie@jdeihe.ac.ir
نجفی علیرضاسرپرست معاون آموزشی پژوهشی و مدیریت گروه کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسیNajafi@jdeihe.ac.ir
نصیزاده زهراکارشناس نظارتNezarat@jdeihe.ac.ir
دفتر اساتیددفتر اساتیدOffice@jdeihe.ac.ir
رضائی عبدالحسینسرپرست موسسه و مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - الکترونیکRezaee@jdeihe.ac.ir
صادقی روح الهمدیر گروه مهندسی شیمی و مدیر گروه کاردانی صنایع شیمیایی و عملیات پتروشیمیSadeghi@jdeihe.ac.ir
سلطانی بنفشهمدیر گروه کارشناسی مهندسی نفت و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییSoltani@jdeihe.ac.ir
ظاهری‌فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهZaherifar@jdeihe.ac.ir
خدام باشی کاوهمعاونت پشتیبانیKhodambashi@jdeihe.ac.ir

6030