محسن نصر

مدیر خدمات کامپیوتری

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس : 202 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر خدمات کامپیوتری
رایانامه : Nasr@jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به اداره آموزش ارسال نمایید.