نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس داخلی
علیخانی مهدیمتصدی اطلاعاتپشتیبانی100
نگهبانینگهبانیپشتیبانی101
نصر محسنمدیر خدمات کامپیوتریآموزشی202
ریگی ساراکارشناس امور دانش آموختگانآموزشی203
صادقی اسماعیلکارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
ریگی ساراکارشناس بایگانیآموزشی205
رضایی براتعلیمدیر خدمات آموزشیآموزشی208
راشدی کریمکتابدارپژوهشی210
عطایی محمد باقرمدیر گروه مکانیکآموزشی304
خدام باشی کاوهمعاونت پشتیبانیریاست306
نجفی علیرضاسرپرست معاونت آموزشی پژوهشی و مدیریت گروه کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسیریاست307
جوانبخت وحیدمعاونت فرهنگی و مدیریت گروه های کارشناسی ارشد شیمی گرایش های جدا سازی و نانو فناوریریاست308
پیمانی مجیدمسئول دفتر معاونینپشتیبانی309
محمدی حسینمدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی311
گنجی علیرضاکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانومدیر گروه ارشد مهندسی پزشکیآموزشی321
صادقی روح اللهمدیر گروه مهندسی شیمی و مدیر گروه کاردانی صنایع شیمیایی و عملیات پتروشیمیآموزشی327
گلشیرازی امیرحسینمدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردیآموزشی329
عسکری مسعودمدیر گروه کارشناسی ارشد برق - کنترلآموزشی327
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
مطیعی احمدرضامدیر گروه کارشناسی ناپیوسته کامپیوترآموزشی340
باغبانی شهنازمدیر گروه کاردانی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته ICTآموزشی345
سلطانی بنفشهمدیر گروه کارشناسی مهندسی نفت و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییآموزشی349
کازرونی محمدرضامشاور دانشجوییفرهنگی دانشجویی352
کفش رسان جعفرروابط عمومیریاست353
صمدی فاطمهمسئول دبیرخانه و دفتر ریاستپشتیبانی355
محمودیان حمیدمدیر کل آموزش و مدیر گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکیآموزشی360
کریمی اصغرمدیر گروه کارشناسی پیوسته نرم افزارآموزشی362
دفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتدفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتپشتیبانی400-401-402-410
تکی مسعودکارشناس آزمایشگاه هاپشتیبانی407
احمدی سید جوادمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
امیریوسفی محمدمدیر گروه کارشناسی ارشد زبان - آموزشآموزشی317
رضائی عبدالحسینسرپرست موسسه و مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - الکترونیکریاست355
قجاوند ذبیح اللهمدیر گروه کارشناسی معدنآموزشی331
مصلحی محمدرضامدیریت گروه ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکهآموزشی338