نام و نام خانوادگی رشته مقطع دانشگاه اخذ مدرک تاریخ تولد شماره تماس
سید احمد موسوی پور -۱۸۳ فروردین ۷۴۸ ۰۹۳۷۰۷۶۷۸۷۹
سید احمد موسوی پور -۱۸۳ فروردین ۷۴۸ ۰۹۳۷۰۷۶۷۸۷۹
سید احمد موسوی پور -۱۸۳ فروردین ۷۴۸ ۰۹۳۷۰۷۶۷۸۷۹
سید احمد موسوی پور -۱۸۳ فروردین ۷۴۸ ۰۹۳۷۰۷۶۷۸۷۹
تست

تست, تست

دکترا, کارشناسی ارشد -۵۰ فروردین ۶۹۹ ۰۹۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵
نجمه سلطانی

هوا فضا

دکترا هاروارد -۶۴ فروردین ۶۹۹ ۰۹۱۳۱۶۶۱۹۰۱
بلال

غتلات, تنلنلات

دکترا, کارشناسی ارشد لتنلانتل, لنلاتن -۵۱ فروردین ۶۹۹ ۰۹۳۷۰۷۶۷۸۷۹
شسیشسی

asdf

sdaf -۵۰۰ فروردین ۷۴۸ ۰۹۱۱۳۴۱۲۵۱۰۹
کامران قائم مقامی

حسابداری – حسابداری, حسابداری – حسابداری

کارشناسی, کارشناسی ارشد راهیان نور ساری, فردوسی مشهد -۲۸۰ فروردین ۷۴۸ ۰۹۱۹۷۴۴۱۷۴۳

633