امور خوابگاه ها :

وظیفه اصلی آن برنامه ریزی برای نظارت و ارائه خدمات خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی در چهارچوب مقــــررات موجود می باشد.

1655