ایاب و ذهاب :

در این بخش با بکارگیری وسایل نقلیه عمومی تحت نظارت در مسیرهای مختلف خدمات رفاهی ارائه میگردد.

3138