تاریخ جلسات دفاع دانشجویان ارشد موسسه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم حسن شهیدی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر مسعود عسکری
استاد داور:آقای دکتر حمید محمودیان
زمان: دوشنبه 1400/8/03
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم “زینب سعادت ” کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان: دوشنبه 1400/8/03
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سیما امینی آقا بیگ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور:آقای دکتر حسین مرادی
زمان: دوشنبه 1400/8/03
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم مینا محتشمیان کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر بهاره خزاعی نژاد
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان: دوشنبه 1400/7/19
ساعت: 19
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای پویان پبدنی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای محمد رضا مصلحی
زمان: سه شنبه 1400/7/27
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه سادات توحیدی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای محمد رضا مصلحی
زمان: سه شنبه 1400/7/6
ساعت: 12:30
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد مهدی ارزانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای محمد رضا مصلحی
زمان: سه شنبه 1400/7/6
ساعت: 11:30
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای سید ابراهیم احمدی فروشانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور: آقای دکتر حسین مرادی
زمان: سه شنبه 1400/7/6
ساعت:14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

 به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای ساسان انصاریان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر غلامحسین رضایی
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر خاطره قسوریان جهرمی
استاد داور: آقای دکتر حمید محمودیان
زمان: شنبه 1400/7/3
ساعت: 10 صبح
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم الناز باوند پور کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر سید حمید محمودیان
استاد داور: آقای دکتر مسعود عسکری
زمان:سه شنبه 1400/6/30
ساعت: 11:30 
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

201