تاریخ جلسات دفاع دانشجویان ارشد موسسه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع ناهید حسین پور کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سید امید طباطبایی
استاد داور: خانم دکتر خیرزاده
زمان: چهارشنبه 1401/06/30
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سعیده کوشکی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور: آقای دکتر امید مرادی
زمان: پنج شنبه 1401/06/31
ساعت: 15
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع ماهان ایهاوندی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور: آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: چهارشنبه 1401/06/30
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم الهه حاجی باقر دزفولی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور: آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: چهارشنبه 1401/06/30
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم نفیسه زمانی کارشناسی ارشد زیست فناوری برگزار می گردد.
استاد راهنما: خانم دکتر مرضیه تولایی، آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
استاد داور:
زمان: دوشنبه 1401/06/28
ساعت: 17
مکان: پژوهشکده رویان

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم هنگامه تقیان کارشناسی ارشد زیست فناوری برگزار می گردد.
استاد راهنما: خانم دکتر مرضیه تولایی، آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
استاد داور:
زمان: دوشنبه 1401/06/28
ساعت: 16
مکان: پژوهشکده رویان

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای مسعود فاطمی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر وحید جوانبخت
استاد داور: آقای دکتر روح اله صادقی
زمان: سه شنبه 1400/12/24
ساعت: 13:30
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم زینب جولائی کارشناسی ارشد زیست شناسی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حمید رضا مهاجرانی
استاد راهنما دوم: آقای دکتر کیانوش درمیانی
استاد داور: آقای دکتر فرشاد همایونی مقدم
استاد داور دوم: آقای دکتر شاهین اقبال سعید
زمان: یک شنبه 1400/12/22
ساعت: 16:30
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای رضا ضمیری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
استاد داور:آقای دکتر حسین مرادی
زمان: چهارشنبه 1400/12/25
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم عاطفه قربانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر روح اله صادقی
استاد داور:خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان: دوشنبه 1400/12/16
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد کریمی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی جداسازی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر روح اله صادقی
استاد داور:آقای دکتر وحید جوانبخت
زمان: شنبه 1400/12/21
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای احمد رضا شیبانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر روح اله صادقی
استاد داور: خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان: یکشنبه 1400/12/15
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ریحانه مطلبی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر روح اله صادقی
استاد داور: آقای دکتر وحید جوانبخت
زمان: شنبه 1400/12/21
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم رضوان اکاف کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما: خانم دکتر شیلا خیرزاده
استاد داور:آقای دکتر احسان رضوانی
زمان: شنبه 1400/12/14
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای مسعود فاطمی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی طراحی فرآیند برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر وحید جوانبخت
استاد داور:خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان: شنبه 1400/12/21
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فرحناز مرادی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان: چهارشنبه 1400/12/11
ساعت: 8
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ناهید سلیمانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد مشاور: آقای دکتر کاوه خدام باشی
استاد داور: آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: چهارشنبه 1400/12/11
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای جلال سلمانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر شیلا خیر زاده
استاد داور:آقای دکتر احسان رضوانی
زمان: چهارشنبه 1400/12/11
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای* حسین خوشبخت * کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر احسان رضوانی
استاد داور:آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: چهارشنبه 1400/12/11
ساعت: 18
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد رضا محمدی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیندهایی جداسازی برگزار می گردد.
استاد راهنما: خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان:شنبه 1400/12/14
ساعت: 8
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم زهرا نصیر زاده کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
استاد داور:آقای دکتر امید مرادی
زمان:چهارشنبه 1400/12/11
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای جلال سلمانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر شیلا خیر زاده
استاد داور:آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:چهارشنبه 1400/12/11
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم آتنا دهقانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیندهایی جداسازی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان:زمان: شنبه 1400/12/14
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای اسماعیل امیری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیندهایی جداسازی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان:زمان: شنبه 1400/12/14
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای سید حسن حسینی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد مشاور:آقای دکتر کاوه خدام باشی
استاد داور :آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان:یکشنبه 1400/12/15
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم منا شوکتیان کارشناسی ارشد زیست شناسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر کیانوش درمیانی
استاد مشاور:آقای دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
استاد داور اول: آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیلی
استاد داور دوم: آقای دکتر حمید میر محمد صادقی
زمان:چهار شنبه 1400/12/4
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای مهدی بیاتی کمیتکی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر بهرنگ برکتین
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:دو شنبه 1400/12/2
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم* پریسا حمید زاده * کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سید امید طباطبایی
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:یکشنبه 1400/12/15
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سمیه کبیری کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سید امید طباطبایی
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:یکشنبه 1400/12/15
ساعت: 18
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سیما امینی آقا بیگ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:سه شنبه 1400/8/11
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سانیا عباسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فرزانه نریمانی زمان آبادی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر مهدی اکبری کوپایی
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:سه شنبه 1400/8/11
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه فلاح پور سیچانی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور: خانم دکتر خاطره قسوریان جهرمی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ثریا پورکی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور: خانم دکتر خاطره قسوریان جهرمی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ناهید معینی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد صادق بوانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر روح اله صادقی
استاد داور:خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای احمد جمالی ارمندی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه آذین پور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/

*اتاق مجازی نور هدایت*
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم زینب سعادت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 8
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم مریم شاه نوشی فروشانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد مشاور:آقای دکتر کاوه خدام باشی
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:پنج شنبه 1400/8/13
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سمیه فلاحی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:پنج شنبه 1400/8/13
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم نعیمه گوهری کارشناسی ارشد زیست فناوری برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر کیانوش درمیانی
استاد داور: آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیلی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم رقیه گیل چالانی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور:خانم دکتر خاطره قسوریان
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم افسانه صفدریان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر وحید جوانبخت
استاد داور:خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه آذین پور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما: خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای احسان خدادادی کارشناسی ارشد مهندسی برق برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر عبدالحسین رضایی
استاد داور: آقای مهندس کریمی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای سید احمد موسوی پور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر سید محمود دانشور فرزانگان
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سارا حیدری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر وحید جوانبخت
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان: سه شنبه 1400/8/11
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

1873