تاریخ جلسات دفاع دانشجویان ارشد موسسه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد جواد کريمياز کارشناسی ارشد مهندسي شبکه هاي کامپيوتري برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقاي دکتر محمد رضا مصلحي
استاد داور: آقاي دکتر اميد مرادي
زمان: چهارشنبه 1402/3/3
ساعت: 13
مکان:سايت ارشد کلاس 315

3243