تاریخ جلسات دفاع دانشجویان ارشد موسسه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سیما امینی آقا بیگ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:سه شنبه 1400/8/11
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سانیا عباسی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فرزانه نریمانی زمان آبادی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر مهدی اکبری کوپایی
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:سه شنبه 1400/8/11
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه فلاح پور سیچانی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور: خانم دکتر خاطره قسوریان جهرمی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ثریا پورکی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور: خانم دکتر خاطره قسوریان جهرمی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ناهید معینی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد صادق بوانی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر روح اله صادقی
استاد داور:خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای احمد جمالی ارمندی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه آذین پور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 9
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/

*اتاق مجازی نور هدایت*
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم زینب سعادت کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان:شنبه 1400/8/15
ساعت: 8
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم مریم شاه نوشی فروشانی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد مشاور:آقای دکتر کاوه خدام باشی
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:پنج شنبه 1400/8/13
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سمیه فلاحی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان:پنج شنبه 1400/8/13
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور: 1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم نعیمه گوهری کارشناسی ارشد زیست فناوری برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر کیانوش درمیانی
استاد داور: آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیلی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم رقیه گیل چالانی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
استاد داور:خانم دکتر خاطره قسوریان
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم افسانه صفدریان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر وحید جوانبخت
استاد داور:خانم دکتر بنفشه سلطانی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه آذین پور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی برگزار می گردد.
استاد راهنما: خانم دکتر بنفشه سلطانی
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای احسان خدادادی کارشناسی ارشد مهندسی برق برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر عبدالحسین رضایی
استاد داور: آقای مهندس کریمی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای سید احمد موسوی پور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر سید محمود دانشور فرزانگان
استاد داور: آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان: چهارشنبه 1400/8/12
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سارا حیدری کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرایند برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر وحید جوانبخت
استاد داور:آقای دکتر روح اله صادقی
زمان: سه شنبه 1400/8/11
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم نرگس خاکسار کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور:آقای دکتر کاوه خدام باشی
زمان: دوشنبه 1400/8/10
ساعت: 17
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم ملیکا رازقیان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور: آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: دوشنبه 1400/8/10
ساعت: 16
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه شفیعی علویجه  کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر عبدالحسین رضایی
استاد داور:آقای مهندس اصغر کریمی
زمان: یکشنبه 1400/8/9
ساعت: 12
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای حمید رضا فلاح زاده کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر مهدی نصری
استاد داور:خانم دکتر سیده شهربانو فلاحیه حمید پور
زمان: یکشنبه 1400/8/9
ساعت: 11
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم حسن شهیدی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر مسعود عسکری
استاد داور:آقای دکتر حمید محمودیان
زمان: دوشنبه 1400/8/03
ساعت: 10
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم “زینب سعادت ” کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر سعید نصری
استاد داور:آقای دکتر محمد رضا مصلحی
زمان: دوشنبه 1400/8/03
ساعت: 14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم سیما امینی آقا بیگ کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور:آقای دکتر حسین مرادی
زمان: دوشنبه 1400/8/03
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم مینا محتشمیان کارشناسی ارشد رشته زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:خانم دکتر بهاره خزاعی نژاد
استاد داور: آقای دکتر احسان رضوانی
زمان: دوشنبه 1400/7/19
ساعت: 19
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای پویان پبدنی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای محمد رضا مصلحی
زمان: سه شنبه 1400/7/27
ساعت: 13
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم فاطمه سادات توحیدی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای محمد رضا مصلحی
زمان: سه شنبه 1400/7/6
ساعت: 12:30
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای محمد مهدی ارزانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر حسین مرادی
استاد داور: آقای محمد رضا مصلحی
زمان: سه شنبه 1400/7/6
ساعت: 11:30
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای سید ابراهیم احمدی فروشانی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر احمد یوسفی
استاد داور: آقای دکتر حسین مرادی
زمان: سه شنبه 1400/7/6
ساعت:14
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

 به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای ساسان انصاریان کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر غلامحسین رضایی
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر خاطره قسوریان جهرمی
استاد داور: آقای دکتر حمید محمودیان
زمان: شنبه 1400/7/3
ساعت: 10 صبح
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم الناز باوند پور کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر سید حمید محمودیان
استاد داور: آقای دکتر مسعود عسکری
زمان:سه شنبه 1400/6/30
ساعت: 11:30 
مکان: آنلاین
آدرس سایت:
Amjad.jde.ir/esu/
نام کاربری: نام و نام خانوادگی
رمز عبور:1372

723