تاریخ جلسات دفاع دانشجویان ارشد موسسه

به اطلاع می رساند جلسه دفاع آقای سید حمید رضا امین الرعایا یمینی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما: آقای دکتر علیرضا نجفی
استاد داور: آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: چهارشنبه 1401/9/16
ساعت: 16
مکان:کلاس 315

به اطلاع می رساند جلسه دفاع خانم زهرا ناظم کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی برگزار می گردد.
استاد راهنما:آقای دکتر احسان رضوانی سیچانی
استاد داور: آقای دکتر سید امید طباطبایی
زمان: چهارشنبه 1401/9/16
ساعت: 17
مکان:کلاس 315

2243