امید رمضانی

مسئول کتابخانه

حوزه فعالیت : معاونت آموزشی
شماره تماس :
216- 33667262 - 31 - (98+)

سمت : کارشناس بایگانی