عبدالحسین رضائی

ریاست موسسه

رایانامه : Rezai[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور :

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه ناهارو نماز
یکشنبه ناهارو نماز
دوشنبه ناهارو نماز
سه شنبه ناهارو نماز
چهارشنبه ناهارو نماز VHDL
پنج شنبه ناهارو نماز

جهت مراجعات در زمان های خالی حتما با دفتر  هماهنگ شود.

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به ریاست ارسال نمایید.

More Info