عبدالرسول آقاکوچکی

مدیر مالی

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 312 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر مالی
رایانامه : Kuchaki[at]jdeihe.ac.ir
زمان حضور :  (بروز رسانی 1397/12/21)

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه حضور - مراجعات   امورمالی
یکشنبه تدریس حسابداری شرکت ها حضور   امورمالی
دوشنبه تدریس حسابداری پیشرفته حضور   امورمالی
سه شنبه حضور - مراجعات   امورمالی
چهارشنبه حضور - مراجعات   امورمالی
پنج شنبه امور مالی        

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به سمت امور مالی ارسال نمایید.