عبدالرسول آقاکوچکی

مدیر مالی

حوزه فعالیت : معاونت پشتیبانی
شماره تماس : 312 - 33667261 - 31 - (98+)
سمت : مدیر مالی

رایانامه : Kuchaki[at]jdeihe.ac.irجهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به سمت امور مالی ارسال نمایید.