فاطمه صمدی

مسئول دبیرخانه و دفتر ریاست

حوزه فعالیت : ریاست
شماره تماس :
 355 - 33667261 - 31 - (98+)

سمت : مسئول دبیرخانه و دفتر ریاست
رایانامه : Samadi[at]jdeihe.ac.ir

 

جهت ارتباط با ایشان از سامانه نامه نگاری میتوانید نامه خود را به ریاست ارسال نمایید.