فرید قدوسی

مربی گروه مهندسی نفت

گروه آموزشی : نفت
شماره تماس : 362 - 33667261 - 31 - (98+)
09367458272
نحوه همکاری : استاد مدعو
سمت : کارشناس گروه مهندسی نفت
رایانامه : ghodusi@jdeihe.ac.ir
fghodusi@ymail.com


 • کارشناسی ارشد، مهندسی نفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • کارشناسی، مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • چاه آزمایی
 • خواص سیالات مخزن
 • بهره برداری1
 • بهره برداری2
 • تکمیل و انگیزش چاه
 • آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
 • آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن
 • حفاری
 • خواص سنگ های مخزن
 • زمین شناسی عمومی
 • زمین شناسی ساختمانی
 • مکانیک سنگ
 • چاه پیمایی
 • ژئوفیزیک1
 • ژئوفیزیک 2
 • خواص سیالات مخزن
 • بهره برداری1
 • بهره برداری2
 • تکمیل و انگیزش چاه
 • آزمایشگاه خواص سیالات مخزن
 • آزمایشگاه خواص سنگ های مخزن

1-انتخاب راستای بهینه حفاری بر اساس گسترش زون پلاستیک، هاتف یوسفیان، فرید قدوسی،چهارمین همایش ملی نفت گاز  پتروشیمی و صنایع وابسته-کرمان-1396.

2-بررسی تأثیر عیوب ساخت بر مچالگی لوله های جداری،فرید قدوسی،حسین جلالی فر،سعید جعفری، امیر رفعتی، کنفرانس ملی  ژئومکانیک نفت ، تهران 1395  .

3 -معرفی و بررسی پدیده انقلاب شیل گاز،فرید قدوسی بروجنی ، هاتف یوسفیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی 1394.

4-معرفی و بررسی کاربرد روش های ژئوالکتریک در تعیین خواص ژئومکانیکی سنگ، فرید قدوسی بروجنی ، هاتف یوسفیان، کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی دبی 1394.

5 –طراحی کنترل کننده خودتنظیم و مقاوم PID به کمک تئوری تعامل تطبیقی برای کنترل سرعت توربین گازی، فرید قدوسی بروجنی ، سید حمیدرضا طباطبایی، سومین همایش ملی نفت و گاز و صنایع وابسته کرمان، 1394.

  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه چاه آزمایی آز خواص سنگ گروه 1 آز خواص سنگ گروه2
یکشنبه تکمیل و انگیزش چاه آز خواص سیالات از خواص سیالات
دوشنبه بهره برداری2 بهره برداری 1 خواص سیالات مخزن
سه شنبه امور آزمایشگاه ها تحقیق و پژوهش
چهارشنبه امور آزمایشگاه ها تحقیق و پژوهش
پنج شنبه