عبدالحسین رضائی

استادیار گروه برق و مهندسی پزشکی

گروه آموزشی : برق
شماره تماس : 355 - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی تمام وقت
سمت : ریاست موسسه، مدیر گروه کارشناسی ارشد الکترونیک
رایانامه : Rezai[at]jdeihe.ac.ir


 • دکتری، برق- الکترونیک، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
 • کارشناسی ارشد، برق- الکترونیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “High-performance scalable architecture for modular multiplication using a new digit-serial computation”, Microelectronics Journal, Vol. 55, pp. 169–178, 2016 (ISI, Elsevier).
 • Rezai, P. Keshavarzi, and Z. Moravej, “Advance hybrid key management architecture for SCADA network security”, Accepted for publication in Security and Communication Networks (ISI, Wiley).
 • Rashidi, A. Rezai, S. Soltany, “High-performance multiplexer architecture for quantum-dot cellular automata”, Accepted for publication in Journal of Computational Electronics, vol. 15, no. 3, pp. 968–981, 2016 (ISI, Springer).
 • Rezai, P. Keshavarzi, “Compact SD: A new encoding algorithm and its application in multiplication”, Accepted for publication in International Journal of Computer Mathematics, 2016 (ISI, Taylor & Francis).
 • Rezai, P. Keshavarzi, and Z. Moravej, “Key Management Issue in SCADA Networks”, Accepted for publication in Engineering Science and Technology, an International Journal (JESTECH), 2016 (Elsevier).
 • Soltany, A. Rezai, “A novel low power and low voltage bulk-input four-quadrant analog multiplier in voltage mode”, International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, vol. 11, no.1, pp. 159-168, 2016 (Scopus, SERSC).
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “High-throughput modular multiplication and exponentiation algorithms using multi bit scan-multi bit shift technique”, IEEE Transactions on Very Large Scale Integration (VLSI) systems, vol. 23, no. 9, pp.1710 – 1719, 2015 (ISI, IEEE).
 • Rezai, P. Keshavarzi, “Algorithm design and theoretical analysis of a novel CMM modular exponentiation algorithm for large integers”, RAIRO – Theoretical Informatics and Applications, vol. 49, no. 3, pp. 255-268, 2015 (ISI, Cambridge University Press).
 • Owlia, P. Keshavarzi, and A. Rezai, “A novel digital logic implementation approach on nanocrossbar arrays using memristor-based multiplexers”, Microelectronics Journal, vol. 45, no.6, pp. 597-603, 2014 (ISI, Elsevier).
 • Rezai, P. Keshavarzi, “A new left-to-right scalar multiplication algorithm using a new recoding technique”, International Journal of Security and Its Applications, vol.8, no.3, pp. 31-38, 2014 (ISI, SERSC).
 • Rezai, P. Keshavarzi, and R. Mahdiye “A novel MLP network implementation in CMOL technology”, Engineering Science and Technology, an International Journal (JESTECH), vol. 17, no. 3, pp.165-172, 2014(Elsevier).
 • Rezai, P. Keshavarzi, and Z. Moravej, “Secure SCADA communication by using a modified key management scheme”, ISA Transactions, vol.52, no.4, pp. 517-524, 2013 (ISI, Elsevier).
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “A new finite field multiplication algorithm to improve elliptic curve cryptosystem implementations”, Journal of Information Systems and Telecommunication, vol. 1, no. 2, pp. 119-129, 2013 (ISC).
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “A new CMM-NAF modular exponentiation algorithm by using a new modular multiplication algorithm”, Trends in applied sciences research, vol.7, no.3, pp.240-247, 2012 (ISI).
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “CCS Representation: A new non-adjacent form and its application in ECC”, Journal of Basic and Applied Scientific Research, vol.2, no.5, pp.4577- 4586, 2012 (ISI).
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “High-performance implementation approach of elliptic curve cryptosystem for wireless network applications”, Communications in information science and management engineering, vol.1, no.3, pp.23-28, 2011.
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “A new modified CMM modular exponentiation algorithm”, International journal of intelligent computing research, vol.2, no.3, pp. 162-168, 2011.
 • رضائي، عبدالحسين و كشاورزي، پرويز، ” ارائه يك روش پياده­سازي موازي و مقياس­پذير براي افزايش كارائي سيستم رمزنگاري خم بيضوي “مجله علمی پژوهشی رایانش نرم و فن آوری اطلاعات؛ جلد 4؛ شماره 2؛ ص. 103-112؛ 1394 (ISC)
 • Moayedi, A Rezai, “Efficient parallel modular multiplication method using signed-digit recoding” in Proc. 2016 international Networking and Communication workshop, 2016.
 • E Abedi, A Rezai, “A Modified Digital to Digital Encoding Method to Improve the Wireless Body Area Network (WBAN) Transmission”, in proc. 2nd IEEE International Conference on Knowledge-Based Engineering and Innovation (KBEI), pp.1067 – 1070, 2015.
 • Soltany, A. Rezai, “A New Low Power Four Quadrant Analog Multiplier” in proc. 2nd international Workshop on Information Technology and Computer Science, ASTL:106, pp. 33-36, 2015.
 • Soltany, A. Rezai, “A novel bulk-input four quadrant analog multiplier” in proc. 2nd International Congress on Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology, pp.199-203, 2015.
 • Khalilian, A. Rezai, and E. Abedini, “An Efficient Method to Improve WBAN Security” in Proc. 2014 international Networking and Communication workshop, ASTL:64, pp. 43-46, 2014.
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “An Efficient Scalar Multiplication Algorithm for Elliptic Curve Cryptography Using a New Signed-Digit Representation”, in proc. 2013 international Networking and Communication 2013 workshop,   ASTL:44, pp. 44-48, 2013.
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “High-performance modular exponentiation algorithm by using a new modified modular multiplication algorithm and common-multiplicand-multiplication method”, in proc. IEEE. World congress on internet security (World CIS 2011), pp.192-197, 2011.
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “High-performance implementation approach of elliptic curve cryptosystem for wireless network applications”, in proc. IEEE. International conference on consumer electronics, communications and networks (CECNet 2011), pp.1323-1327, 2011.
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “A new modified modular exponentiation algorithm”, in proc. 2nd International symposium on computing in science & engineering, pp.49-51, 2011.
 • Rezai, P. Keshavarzi, and Z. Moravej, “A new key management scheme for SCADA network”, in proc. 2nd. International symposium on computing in science & engineering, pp.373-378, 2011.
 • Rezai, and P. Keshavarzi, “An efficient parallel CMM-CSD modular exponentiation algorithm by using a new modified modular multiplication algorithm”, in proc. 5th symposium on advances in science & technology, pp.1-9, 2011.
 • Rezai, P. Keshavarzi and R. Mahdiye, “A new architecture for efficient implementation of neuromorphic networks based on nanodevice”, in proc. 5th symposium on advances in science & technology, pp.1-8, 2011.
 • خلیلیان، رضا، رضائی، عبدالحسین و مصری­نژاد، فرهاد، ارزیابی امنیت شبکهی بیسیم محدودهی بدن پیشنهادی” پذیرفته شده جهت ارائه در کنفرانس مهندسی برق مجلسی، 1395.
 • رحیمی حقیقی، افسانه، رضائی، عبدالحسین، ” بهبود عملکرد ترانزیستورها در تکنولوژی نانوالکترونیک” کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر، ص 1-4، 1394
 • خلیلیان، رضا، رضائی، عبدالحسین و عابدینی، احسان، ”ارائه روشی جدید برای مصرف انرژی بهینه در WBAN “ هفدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران، ص. 1-7، 1393.
 • خلیلیان، رضا، رضائی، عبدالحسین و عابدینی، احسان، ”بهبود امنیت WBAN در سیستم مراقبت پزشکی بدون وقفه “کنفرانس مهندسی برق مجلسی، ص. 1-8، 1393.
 • رضائي، عبدالحسين و كشاورزي، پرويز، ”بهبود سرعت آلگوريتم ضرب اسكالر در سيستم رمزنگاري منحني بيضوي“، هفتمين كنفرانس بين المللي انجمن رمز ايران، ص. ١٨٨-١٨١، ١٣٨٩.
 • رضائي، عبدالحسين و كشاورزي، پرويز، ”بهبود آلگوريتم توان‎رساني همنهشتي سرعت بالا با استفادة بهينه از روش‎هاي هوشمند“، هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ص. ٢١٠٩-٢١٠٤، ١٣٨٩.
 • مهديه، رضا، رضائي، عبدالحسين و كشاورزي، پرويز، ”بهبود پياده‎سازي شبكه‎هاي عصبي در نانوالكترونيك با استفادة بهينه از نانوسوئيچ‎ها“، هجدهمين كنفرانس مهندسي برق ايران، ص. 1052-1048، ١٣٨٩.
 • كشاورزي، پرويز و رضائي، عبدالحسين، ”ارائه يك روش پياده‎سازي مقياس‎پذير با كارائي و امنيت بالا براي سيستم رمزنگاري منحني بيضوي با كاربرد در شبكه‎هاي بيسيم“، كنفرانس ملي امنيت اطلاعات و ارتباطات، ص. ٩٨-٩١، ١٣٨٩. (مقاله برگزيدة كنفرانس)
 • رضائي، عبدالحسين و كشاورزي، پرويز، ”ارائه يك آلگوريتم توان رساني هم‎نهشتي جديد با امنيت و كارائي بالا“، اولين كنگرة كاربرد فناوري اطلاعات در سلامت، ص. 263-258، ١٣٩٠.
 • مهديه، رضا، كشاورزي، پرويز و رضائي، عبدالحسين، ”بررسي روش‎هاي پياده‎سازي شبكه‎هاي عصبي جهت شناسائي الگو در تكنولوژي نانوالكترونيك“ اولين همايش منطقه‎اي رويكردهاي نوين در مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات ص. 5-1، ١٣٩٠.
 • رضائي، عبدالحسين، كشاورزي، پرويز و مروج، زهرا، ”ارائه يك طرح مديريت كليد جديد براي سيستم اسكادا“، ششمين كنفرانس تخصصي حفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت، ص. 7-١، ١٣٩٠.
 • رستمي نجف آبادي، افسانه ، رضائي، عبدالحسين و يغمائي، فرزين، ”بهبود روش تشخيص بات­نت­ها در فضاي سايبري“،  پنجمين كنفرانس جنگ الكترونيك، دانشگاه امام حسين(علیه السلام)، ١٣٩٠.
 • رستمي نجف آبادي، افسانه ، رضائي، عبدالحسين و يغمائي، فرزين، ”بهبود روش تشخيص بات­نت­ها دركانال“IRC ، اولين همايش دفاع سايبري ، پژوهشكده ارتباطات و فناوري اطلاعات، ١٣٩٠.
 • معماريان، عبدالغفار، كشاورزي، پرويز و رضائي، عبدالحسين،”ارائه يك پروتكل مديريت كليد جديد با كاربرد در شبكه‎هاي اقتضايي“، دومين كنفرانس شبكه‎هاي الكتريكي هوشمند، ص. 6-١، ١٣٩١.
 •  Rezai and M. Amiryousefi, “English for electrical engineering”, ACECR, IUT branch, 2nd Ed., 2013.
  8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00
شنبه ناهارو نماز
یکشنبه ناهارو نماز
دوشنبه ناهارو نماز
سه شنبه ناهارو نماز
چهارشنبه ناهارو نماز VHDL
پنج شنبه ناهارو نماز

جهت مراجعات در زمان های خالی حتما با دفتر  هماهنگ شود.