حسن احمدیان

مربی گروه معدن

گروه آموزشی : معدن
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی نیمه وقت
سمت : مدیر گروه ارشد معدن
رایانامه : Ahmadian[at]jdeihe.ac.ir


 • دانشجوی دکتری تخصصی، مهندسی معدن-مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران
 • کارشناسی ارشد، مهندسی معدن-مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران
 • کارشناسی، مهندسی معدن-استخراج، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران
 • استاتیک و مقاومت مصالح
 • مکانیک سنگ و آز،
 • زمین شناسی مهندسی
 • اصول مهندسی تونل
 • مقررات ملی ساختمان
 • ماشین آلات عمرانی
 • چاپ مقاله در چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران –تیر 90-دانشگاه شهید بهشتی با موضوع : بررسی اثر شیب و طول ترک بر روی چقرمگی شکست سنگ

 • پذیریش نهایی مقاله با عنوان مروری بر تهیه پایگاه داده ژئوتکنیکی- رفتارسنجی  تونل ها در نشریه انجمن تونل ایران.

 • چاپ و ارائه مقاله با عنوان پایگاه داده ژئوتکنیکی-رفتارسنجی گامی موثر در رفتارنگاری تونل ها در دهمین کنفرانس تونل ایران-آبان 92-تهران

 • چاپ و ارائه پوستر مقاله با عنوان  مقابله با عوامل بازدارنده در حفاری مکانیزه زمین های سخت؛تونل بلند زاگرس در دهمین کنفرانس تونل ایران- آبان 92-تهران

 • چاپ مقاله با عنوان  رفتارنگاری تغییر شکل زمین در ساخت تونل های شهری با استفاده از پایگاه داده ژئوتکنیکی-رفتارنگاری ; تونل T4 امیرکبیر در دهمین کنفرانس تونل ایران- آبان 92-تهران

8:00-9:30 10:00-11:30 11:30-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30
شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
یکشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
دوشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
سه شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
چهارشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
پنج شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)