زهرا فاتحی فرد

مربی گروه مدیریت

گروه آموزشی : مدیریت
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی نیمه وقت
سمت : مدیریت گروه کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی، کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی و کاردانی پیوسته امور اداری
رایانامه : Fatehifard[at]jdeihe.ac.ir


فوق لیسانس مدیریت

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • رفتار سازمانی
 • منابع انسانی
 • اصول سرپرستی
 • قوانین و مقررات کسب و کار
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • رفتار سازمانی منابع انسانی
 • شیوه ارائه مطالب
 • اصول سرپرستی
 • روانشناسی تدریس
 • فنون اداری
 • آئین نگارش مکاتبات و نامه¬های اداری
 • مدیریت اسناد و بایگانی
 • مستندسازی
 • ارائه یک روش جدید نیازسنجی آموزشی با رویکرد الگوهای هدف محور

8:00-9:30 10:00-11:30 11:30-13:30 13:30-15:00 15:00-16:30 16:30-18:00 18:00-19:30
شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
یکشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
دوشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
سه شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
چهارشنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)
پنج شنبه مدارهای الکتریکی (کامپیوتر) مراجعه دانشجویان مطالعه و تحقیق کنترل محرکه های الکتریکی (ارشد)