زهرا فاتحی فرد

مربی گروه مدیریت

گروه آموزشی : مدیریت
شماره تماس : --- - 33667261 - 31 - (98+)
نحوه همکاری : هیئت علمی نیمه وقت
سمت : عضو هیئت علمی
رایانامه : Fatehifard[at]jdeihe.ac.ir


فوق لیسانس مدیریت

 • مبانی سازمان و مدیریت
 • رفتار سازمانی
 • منابع انسانی
 • اصول سرپرستی
 • قوانین و مقررات کسب و کار
 • مبانی سازمان و مدیریت
 • رفتار سازمانی منابع انسانی
 • شیوه ارائه مطالب
 • اصول سرپرستی
 • روانشناسی تدریس
 • فنون اداری
 • آئین نگارش مکاتبات و نامه¬های اداری
 • مدیریت اسناد و بایگانی
 • مستندسازی
 • ارائه یک روش جدید نیازسنجی آموزشی با رویکرد الگوهای هدف محور