بنفشه سلطانی
مدیریت گروه کارشناسی پیوسته نفت
دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه کاشان
ایمیلصفحه شخصی

گروه مهندسی نفت

با توجه به نياز کشور، گروه مهندسی نفت مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان از مهرماه 1393 با پذيرش 61 دانشجو در مقطع کارشناسی نفت و گرایش بهره برداری از منابع نفت، فعاليت خود را آغاز نمود.همچنين اين گروه با برخورداری از آزمایشگاههایی همچون نفت، شيمی، کنترل فرآيند و عمليات واحد یکی از فعال ترین گروههای مؤسسه در تربیت دانشجویان می باشد.

تلاش برای آموزش و تربيت نيروی متخصص جهت پاسخگويی به نيازهای گسترده صنعت از اهداف اصلی گروه مهندسی نفت بوده است، در این راستا چشم انداز گروه مهندسی نفت بر مبنای ارتقاء جایگاه علمی مؤسسه و تربیت فارغ التحصیلانی توانمند تعیین شده است. گروه بر اساس این محورها، در حال تهیه سند راهبردی خود برای ارتقاء شاخصهای آموزشی و پژوهشی اعم از کمی و کیفی می باشد، تا بتواند گامهای خود را در جهت پیشرفت و توسعه پایدار کشور، بلندتر و استوارتر بر دارد. همچنین این گروه در حال تکمیل و توسعه آزمایشگاههای علمی تحقیقاتی خود و راه اندازی رشته مهندسی نفت در سایر گرایش های مقطع کارشناسی و مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

15267