ارتباط با ما

آدرس: اصفهان، انتهای بلوار دانشگاه صنعتی، خمینی شهر، شهرک منظریه، بلوار پردیس، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان

صندوق پستی: ۴۴۳-۸۴۱۷۵

کد پستی: 55759- 84181

پست الکترونیک: info@jdeihe.ac.ir

تلفن: ۵-۳۳۶۶۷۲۶۱-۰۳۱    (شماره داخلی کلیه همکاران در دفترچه تلفن ثبت شده است)

فکس: ۳۳۶۶۷۲۶۶-۰۳۱

ارسال نظرات و انتقادات :

209870