مسیرهای دسترسی

دسترسی از طریق پایانه مسافربری کاوه (شمال) اصفهان

دسترسی از طریق پایانه صفه (جنوب) اصفهان

دسترسی از طریق فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان

دسترسی از طریق میدان جمهوری (دروازه تهران) اصفهان

دسترسی از طریق میدان آزادی (دروازه شیراز) اصفهان

دسترسی از طریق میدان استقلال (دانشگاه صنعتی) اصفهان

3535