وظایف معاونت پشتیبانی

۱- نظارت بر حسن جریان کلیه امور حوزه‌های تحت سرپرستی .

۲- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های دیگر .

۳- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات حوزه‌های تحت سرپرستی .

۴- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

۵- صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط .

۶- نظارت در تهیه گزارشهای مالی و بودجه‌ای مؤسسه .

۷- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی .

۸- شرکت در کمیسیونها سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم .

4153