وظایف معاونت پشتیبانی

1- نظارت بر حسن جریان کلیه امور حوزه‌های تحت سرپرستی .

2- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های دیگر .

3- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات حوزه‌های تحت سرپرستی .

4- تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .

5- صدور دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط .

6- نظارت در تهیه گزارشهای مالی و بودجه‌ای مؤسسه .

7- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور استخدامی و مالی و معاملاتی .

8- شرکت در کمیسیونها سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم .

10172