نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس داخلی
علیخانی مهدیمتصدی اطلاعاتپشتیبانی100
نگهبانینگهبانیپشتیبانی101
نصر محسنمدیر فناوری اطلاعاتپشتیبانی402
ریگی ساراکارشناسخدمات کامپیوتریآموزشی202
صادقی اسماعیلکارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
نجمه سلطانیکارشناس بایگانیآموزشی203-205
رضایی براتعلیمدیر خدمات آموزشیآموزشی208
نصیرزاده زهراکتابدارپژوهشی216
عطایی محمد باقرمدیر گروه مکانیکآموزشی304
خدام باشی کاوهمعاونت پشتیبانیریاست306
نجفی علیرضاسرپرست معاونت آموزشی پژوهشی و مدیریت گروه کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسیریاست307
جوانبخت وحیدمعاونت فرهنگی و مدیریت گروه های کارشناسی ارشد شیمی گرایش های جدا سازی و نانو فناوریریاست308
پیمانی مجیدمسئول دفتر معاونینپشتیبانی309
محمدی حسینمدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی329
گنجی علیرضاکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانومدیر گروه ارشد مهندسی پزشکیآموزشی320
صادقی روح اللهمدیر گروه مهندسی شیمی و مدیر گروه کاردانی صنایع شیمیایی و عملیات پتروشیمیآموزشی327
گلشیرازی امیرحسینمدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردیآموزشی329
عسکری مسعودمدیر گروه کارشناسی ارشد برق - کنترلآموزشی327
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
باغبانی شهنازمدیر گروه کاردانی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته ICTآموزشی345
سلطانی بنفشهمدیر گروه کارشناسی مهندسی نفت و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییآموزشی349
کازرونی محمدرضامشاور دانشجوییفرهنگی دانشجویی352
شاه محمدی محمدسرپرست روابط عمومی و ارتباط با صنعتریاست337
صمدی فاطمهمسئول دبیرخانه و دفتر ریاستپشتیبانی355
محمودیان حمیدمدیر کل آموزش و مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکیآموزشی360
دفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتدفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتپشتیبانی400-401-402
رامین ایرانمنشکارشناس آزمایشگاه هاپشتیبانی407
احمدی سید جوادمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
رضائی عبدالحسینسرپرست موسسه و مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - الکترونیکریاست355
مصلحی محمدرضامدیریت گروه ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکهآموزشی338
عطاردوست رسول مدیر گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته برقآموزشی362
قسوریان خاطرهعضو هیئت علمیآموزشی319
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی مدیریتآموزشی321
اسماعیلیان زهرامدیر تحصیلات تکمیلیآموزشی344
عبدالرسوال آقاکوچکیمدیر مالیپشتیبانی312
حسین تیموریحراستریاست346

2801