نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس- داخلی
علیخانی مهدیاطلاعاتپشتیبانی100
اطلاعات و نگهبانی-پشتیبانی101
سلطانی مژدهفناوری اطلاعاتپشتیبانی400
ریگی سارااداره آموزش-کارشناس خدمات کامپیوتریآموزشی202
صادقی اسماعیلاداره آموزش-کارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
امید رمضانیاداره آموزش-کارشناس بایگانیآموزشی216-203
رضایی براتعلیاداره آموزش-مدیر خدمات آموزشیآموزشی208
رامین ایرانمنشاداره آموزش-کارشناس فارغ التحصیلانآموزشی407
رمضانی امیدکتابدار و مسئول دفتر اساتیدپژوهشی216
وحید جوانبختمدیر گروه مکانیک و هوافضاآموزشی355
کریمی اصغرمدیرگروه کامپیوترآموزشی318
نجفی علیرضامعاونت آموزشی پژوهشی ریاست307
جوانبخت وحیدریاست دانشگاهریاست355
محمودیان حمیدمعاون پشتیبانیریاست306
جزینی علیرضاحراست- دبیرخانهپشتیبانی355
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی321
خانم هاشم پورکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانوهیات علمی گروه برق و مهندسی پزشکیآموزشی320
صادقی روح اللهمدیر پژوهشی- مدیر گروه شیمی و نفت آموزشی327
گلشیرازی امیرحسینهیات علمی گروه شیمیآموزشی329
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
نصر محسنکارگزینی و امور اداریپشتیبانی343
سلطانی بنفشههیات علمی گروه شیمیآموزشی349
رامین ایرانمنشکارشناس آزمایشگاه هاپشتیبانی407
احمدی سید جوادمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
مصلحی محمدرضاهیات علمی گروه کامپیوترآموزشی338
قسوریان خاطره مدیریت گروه برقآموزشی319
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی مدیریت و امور اداریآموزشی321
اسماعیلیان زهرامدیر تحصیلات تکمیلی و نظارتآموزشی344
عبدالرسوال آقاکوچکیمدیر مالیپشتیبانی312
امید مرادیهیات علمی گروه برقآموزشی351
کاوه خدام باشیمدیرگروه زبانآموزشی304

43536