نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس- داخلی
علیخانی مهدیشعبه خیابان جابر انصاریپشتیبانی34319388
اطلاعات و نگهبانی-پشتیبانی101
عطاردوست رسولمدیر فناوری اطلاعاتپشتیبانی402
ریگی سارااداره آموزش-کارشناس خدمات کامپیوتریآموزشی202
صادقی اسماعیلاداره آموزش-کارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
امید رمضانیاداره آموزش-کارشناس بایگانیآموزشی216-203
رضایی براتعلیاداره آموزش-مدیر خدمات آموزشیآموزشی208
رامین ایرانمنشاداره آموزش-کارشناس فارغ التحصیلانآموزشی205
رمضانی امیدکتابدار و مسئول دفتر اساتیدپژوهشی216
وحید جوانبختمدیر گروه مکانیک و هوافضاآموزشی355
کریمی اصغرمدیرگروه کامپیوترآموزشی318
نجفی علیرضامعاونت آموزشی پژوهشی ریاست307
جوانبخت وحیدریاست دانشگاهریاست309 و 355
محمودیان حمیدمعاون پشتیبانیریاست306
جزینی علیرضادبیرخانهپشتیبانی355
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی321
گنجی علیرضاکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانوهیات علمی گروه برق و مهندسی پزشکیآموزشی320
صادقی روح اللهمدیر پژوهشی- مدیر گروه شیمی و نفت آموزشی327
گلشیرازی امیرحسینهیات علمی گروه شیمیآموزشی329
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
نصر محسنکارگزینی و امور اداریپشتیبانی343
باغبانی شهنازمدیر گروه کامپیوترآموزشی345
سلطانی بنفشههیات علمی گروه شیمیآموزشی349
صمدی فاطمهمسئول دبیرخانه و دفتر ریاستپشتیبانی355
دفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتدفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتپشتیبانی400 - 402
رامین ایرانمنشکارشناس آزمایشگاه هاپشتیبانی407
احمدی سید جوادمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
مصلحی محمدرضاهیات علمی گروه کامپیوترآموزشی338
فرید قدوسیکارشناس گروه نفت و محیط زیستآموزشی362
قسوریان خاطره مدیریت گروه برقآموزشی319
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی مدیریت و امور اداریآموزشی321
اسماعیلیان زهرامدیر تحصیلات تکمیلی و نظارتآموزشی344
عبدالرسوال آقاکوچکیمدیر مالیپشتیبانی312
حسین تیموریحراستریاست326
امید مرادیهیات علمی گروه برقآموزشی351
کاوه خدام باشیمدیرگروه زبانآموزشی304

25400