نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس داخلی
علیخانی مهدیمتصدی اطلاعاتپشتیبانی100
نگهبانینگهبانیپشتیبانی101
عطاردوست رسولمدیر فناوری اطلاعاتپشتیبانی402
ریگی ساراکارشناس خدمات کامپیوتریآموزشی202
صادقی اسماعیلکارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
نجمه سلطانیکارشناس بایگانیآموزشی203 - 205
رضایی براتعلیمدیر خدمات آموزشیآموزشی208
رمضانی امیدکتابدار و مسئول دفتر اساتیدپژوهشی216
عطایی محمد باقرمدیر گروه مکانیکآموزشی304
کریمی اصغرمعاونت پشتیبانیریاست306
نجفی علیرضامعاونت آموزشی پژوهشی و مدیریت گروه کارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسیریاست307
جوانبخت وحیدریاست دانشگاهریاست309 و 355
جزینی علیرضامسئول دفتر معاونینپشتیبانی309
محمدی حسینمدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی329
گنجی علیرضاکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانومدیریت گروه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکیآموزشی320
صادقی روح اللهمدیر گروه مهندسی شیمی و مدیر گروه کاردانی صنایع شیمیایی و عملیات پتروشیمیآموزشی327
گلشیرازی امیرحسینمدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردی و مهندسی پلیمرآموزشی329
عسکری مسعودمدیر گروه کارشناسی ارشد برق - کنترلآموزشی327
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
نصر محسنکارگزینی و امور اداریپشتیبانی343
باغبانی شهنازمدیر گروه کاردانی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته ICTآموزشی345
سلطانی بنفشهمدیر گروه کارشناسی مهندسی نفت و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییآموزشی349
کازرونی محمدرضامشاور دانشجوییفرهنگی دانشجویی352
شاه محمدی محمدروابط عمومی و ارتباط با صنعتریاست337
صمدی فاطمهمسئول دبیرخانه و دفتر ریاستپشتیبانی355
محمودیان حمیدمدیر کل آموزش و مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکیآموزشی360
دفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتدفتر سایت ها و فناوری اطلاعاتپشتیبانی400 - 402
رامین ایرانمنشکارشناس آزمایشگاه هاپشتیبانی407
احمدی سید جوادمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
رضائی عبدالحسینموسسه و مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - الکترونیکریاست355
مصلحی محمدرضامدیریت گروه ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکهآموزشی338
فرید قدوسیکارشناس گروه نفت و محیط زیستآموزشی362
قسوریان خاطره مدیریت گروه های کارشناسی پیوسته علوم مهندسی و انرژیآموزشی319
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی مدیریتآموزشی321
اسماعیلیان زهرامدیر تحصیلات تکمیلی و نظارتآموزشی344
عبدالرسوال آقاکوچکیمدیر مالیپشتیبانی312
حسین تیموریحراستریاست326

9931