نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس- داخلی
علیخانی مهدیاطلاعاتپشتیبانی100
اطلاعات و نگهبانی-پشتیبانی101
سلطانی مژدهفناوری اطلاعاتپشتیبانی400
ریگی سارااداره آموزش-کارشناس خدمات کامپیوتریآموزشی202
صادقی اسماعیلاداره آموزش-کارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
رضایی براتعلیاداره آموزش-مدیر خدمات آموزشیآموزشی208
احمدی سیدمحمدجواداداره آموزش-کارشناس فارغ التحصیلانآموزشی205
گوهریان راضیهکتابدار و مسئول دفتر اساتیدپژوهشی216
نجفی علیرضامدیر گروه زبانآموزشی340
محمودیان حمیدمعاون پشتیبانیریاست306
جزینی علیرضاحراست- دبیرخانهپشتیبانی355
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی321
خانم هاشم پورکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانوهیات علمی گروه برق و مهندسی پزشکیآموزشی320
صادقی روح اللهمدیر پژوهشیآموزشی327
گلشیرازی امیرحسینهیات علمی گروه شیمیآموزشی329
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
نصر محسنکارگزینی و امور اداریپشتیبانی343
سلطانی بنفشهمدیر گروه شیمی و نفتآموزشی349
هاشمیان پریساکارشناس آزمایشگاه هاآموزشی407
انتشاراتمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
مصلحی محمدرضامدیر گروه کامپیوترآموزشی345
قسوریان خاطره مدیریت گروه برقآموزشی319
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی مدیریت و امور اداریآموزشی321
اسماعیلیان زهرامدیر تحصیلات تکمیلی و نظارتآموزشی344
عبدالرسوال آقاکوچکیمدیر مالیپشتیبانی312
مرادی امید معاونت آموزشی و پژوهشیریاست307
نصر محسنروابط عمومی موسسهریاست343

129310