نام شخص / بخشسمتبخش مربوطهشماره تماس- داخلی
علیخانی مهدیاطلاعاتپشتیبانی100
اطلاعات و نگهبانی-پشتیبانی101
سلطانی مژدهفناوری اطلاعاتپشتیبانی400
ریگی سارااداره آموزش-کارشناس خدمات کامپیوتریآموزشی202
صادقی اسماعیلاداره آموزش-کارشناس پذیرش، نظام وظیفه و اتباع خارجیآموزشی204
رمضانی امید اداره آموزش-کارشناس بایگانیآموزشی216-203
رضایی براتعلیاداره آموزش-مدیر خدمات آموزشیآموزشی208
احمدی سیدمحمدجواداداره آموزش-کارشناس فارغ التحصیلانآموزشی205
رمضانی امیدکتابدار و مسئول دفتر اساتیدپژوهشی216
جوانبخت وحید مدیر گروه مکانیک و هوافضاآموزشی355
کریمی اصغرمدیرگروه کامپیوترآموزشی318
نجفی علیرضامدیر گروه زبانآموزشی340
جوانبخت وحیدریاست دانشگاهریاست355
محمودیان حمیدمعاون پشتیبانیریاست306
جزینی علیرضاحراست- دبیرخانهپشتیبانی355
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریآموزشی321
خانم هاشم پورکارشناس امور مالی دانشجوییپشتیبانی314
حمیدپور شهربانوهیات علمی گروه برق و مهندسی پزشکیآموزشی320
صادقی روح اللهمدیر پژوهشی- مدیر گروه شیمی و نفت آموزشی327
گلشیرازی امیرحسینهیات علمی گروه شیمیآموزشی329
ظاهری فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهآموزشی339
نصر محسنکارگزینی و امور اداریپشتیبانی343
سلطانی بنفشههیات علمی گروه شیمیآموزشی349
ایرانمنش رامین کارشناس آزمایشگاه هاپشتیبانی407
احمدی سید جوادمسئول واحد تکثیرپشتیبانی408
مصلحی محمدرضاهیات علمی گروه کامپیوترآموزشی338
قسوریان خاطره مدیریت گروه برقآموزشی319
جوزدانی نسیممدیر گروه کاردانی و کارشناسی مدیریت و امور اداریآموزشی321
اسماعیلیان زهرامدیر تحصیلات تکمیلی و نظارتآموزشی344
عبدالرسوال آقاکوچکیمدیر مالیپشتیبانی312
مرادی امید معاونت آموزشی و پژوهشیریاست307

93055