وظایف معاون فرهنگی - دانشجویی

 ۱- اداره کلیه امور دانشجویی فرهنگی مؤسسه .

۲- تدوین و پیشنهاد اصول کلی در مورد برنامه‌های فرهنگی – دانشجویی و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های مصوب .

۳- تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف فرهنگی – دانشجویی با کمک مسئولان ذیربط.

۴- انجام اموری که به موجب مصوبات مختلف (کمیته انضباطی، کمیسون موارد خاص و …) بعهده معاونت است و نظارت بر حسن اجرای آن.

۵- نظارت بر ارائه خدمات ورزشی، بهداشتی، درمانی و مشاوره به دانشجویان با رعایت قوانین و مقررات ویژه .

۶- نظارت بر خدمات رفاهی، وام مسکن، تغذیه و …. دانشجویان با رعایت قوانین و مقررات ویژه .

۷- شرکت در شورای سیاست‌گذاری فرهنگی مؤسسه .

8- پیش‌بینی بودجه و نیروی انسانی و ارسال گزارش لازم به رئیس مؤسسه .

۹- همکاری و برنامه‌ریزی امور مربوط به تدوین بودجه و اعتبارات ذیربط و ارائه برنامه سالانه .

۱۰- نظارت بر حسن انجام امور فرهنگی و دانشجویی .

۱۱- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای ادارات تابعه .

۱۲- مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل و مشکلات دانشجویی و کمک به حل آنها .

۱۳- تقویت روحیه جمع‌گرایی دانشجویان با تشکیل انجمن‌های علمی و کانون‌های فرهنگی و برپایی سمینارها، کنفرانسها و برنامه‌های مختلف فرهنگی، علمی، ادبی، هنری، اجتماعی و …. .

۱۴-شرکت در شوراهایی که به نحوی به امور دانشجویی فرهنگی مرتبط بوده و در مؤسسه و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل می‌گردد.

۱۵- نظارت برحسن اجرای فعالیت‌های دفتر معاونت .

۱۶- نظارت برحسن اجرای فعالیت‌ها و برنامه‌های بخش ارزیابی و مستندسازی .

۱۷- نظارت و ارزیابی کلیه فعالیت‌های فرهنگی، دانشجویی .

۱۸- انجام سایر اموری که در حدود وظایف محول می‌گردد.

4294