شرح وظایف معاونت آموزشی

 حیطه اختیارات و مسئولیت معاون آموزشی موسسه در چهارچوب وظایف معاونت آموزشی مؤسسه به شرح زیر تعیین می‌شود:

۱ـ اداره کلیه امور آموزش مؤسسه.

۲ـ تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.

۳ـ نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی.

۴- اداره کلیه کمیته‌ها و شوراهایی که به موجب آیین‌نامه‌ها و ضوابط مسئولیت آن به معاون آموزشی محول شده است. همچنین اقدام به رفع موانع اجرایی مصوبات و پیگیری آن.

۵- تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف و اصول اجرائی آموزشی.

۶- نظارت بر نحوه گزینش و پذیرش دانشجو .

۷- تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف و اصول اجرائی آموزشی.

8- تدوین و پیشنهاد کلیه امور مؤثر بر کیفیت آموزشی مؤسسه.

۹- نظارت برحسن اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی هر دانشکده، ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

۱۰- تهیه گزارشهای لازم امور آموزشی مؤسسه و واحدهای ذیربط، و ارائه به هیأت رئیسه.

۱۱- بررسی پیشنهادات دانشکده و گروههای آموزشی در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی و تهیه گزارش برای طرح در شورای مؤسسه یا مسئولین ذیربط.

۱۲- نظارت و ارزیابی عملکرد دانشکده و گروههای آموزشی و تهیه گزارشهای لازم جهت ارائه به هیأت رئیسه.

۱۳- پیشنهاد ایجاد گروه آموزشی، دانشکده یا شعبه جدید به ریاست مؤسسه و پیگیری آن از طریق مراجع ذیربط.

۱۴- برنامه‌ریزی و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

۱۵- اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی در زمینه‌های علمی و فنی و هماهنگی لازم با واحدهای مربوط.

۱۶- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توسعه سیستم آموزشی از طریق کاربرد مسائل سمعی و بصری،‌ رایانه و کمک آموزشی.

۱۷- برقراری و حفظ ارتباط مستمر با معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای وابسته همچنین کلیه نهادها، مؤسسات و سازمانهای داخلی و بین‌المللی به منظور رشد و پیشرفت امور آموزشی با هماهنگی ریاست مؤسسه.

۱۸- نظارت برحسن اجرای تصمیمات انضباطی و آموزشی دانشجویان.

۱۹- تعیین وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت ادارات و مدیران تابعه همچنین تدوین چرخه امور اجرائی آموزش در کلیه واحدهای وابسته با همکاری مسئولین ذیربط.

۲۰- انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی مؤسسه.

۲۱- تعیین نیروی انسانی موردنیاز در ادارات و واحدهای ذیربط.

۲۲- نظارت برحسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و ایجاد هماهنگی لازم.

۲۳- پیش‌بینی بودجه سالیانه معاونت آموزشی مؤسسه.

۲۴- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس مؤسسه.

5358