شرح وظایف معاونت آموزشی

 حیطه اختیارات و مسئولیت معاون آموزشی موسسه در چهارچوب وظایف معاونت آموزشی مؤسسه به شرح زیر تعیین می‌شود:

1ـ اداره کلیه امور آموزش مؤسسه.

2ـ تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه‌های آموزشی و نظارت برحسن اجرای برنامه‌های مصوب.

3ـ نظارت بر اجرای مقررات و آیین‌نامه‌های آموزشی.

4- اداره کلیه کمیته‌ها و شوراهایی که به موجب آیین‌نامه‌ها و ضوابط مسئولیت آن به معاون آموزشی محول شده است. همچنین اقدام به رفع موانع اجرایی مصوبات و پیگیری آن.

5- تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف و اصول اجرائی آموزشی.

6- نظارت بر نحوه گزینش و پذیرش دانشجو .

7- تدوین و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف و اصول اجرائی آموزشی.

8- تدوین و پیشنهاد کلیه امور مؤثر بر کیفیت آموزشی مؤسسه.

9- نظارت برحسن اجرای برنامه‌ها و فعالیتهای آموزشی هر دانشکده، ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به هیأت رئیسه.

10- تهیه گزارشهای لازم امور آموزشی مؤسسه و واحدهای ذیربط، و ارائه به هیأت رئیسه.

11- بررسی پیشنهادات دانشکده و گروههای آموزشی در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی و تهیه گزارش برای طرح در شورای مؤسسه یا مسئولین ذیربط.

12- نظارت و ارزیابی عملکرد دانشکده و گروههای آموزشی و تهیه گزارشهای لازم جهت ارائه به هیأت رئیسه.

13- پیشنهاد ایجاد گروه آموزشی، دانشکده یا شعبه جدید به ریاست مؤسسه و پیگیری آن از طریق مراجع ذیربط.

14- برنامه‌ریزی و گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی.

15- اجرای دوره‌های کوتاه مدت آموزشی در زمینه‌های علمی و فنی و هماهنگی لازم با واحدهای مربوط.

16- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور توسعه سیستم آموزشی از طریق کاربرد مسائل سمعی و بصری،‌ رایانه و کمک آموزشی.

17- برقراری و حفظ ارتباط مستمر با معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و واحدهای وابسته همچنین کلیه نهادها، مؤسسات و سازمانهای داخلی و بین‌المللی به منظور رشد و پیشرفت امور آموزشی با هماهنگی ریاست مؤسسه.

18- نظارت برحسن اجرای تصمیمات انضباطی و آموزشی دانشجویان.

19- تعیین وظایف، حدود اختیارات و مسئولیت ادارات و مدیران تابعه همچنین تدوین چرخه امور اجرائی آموزش در کلیه واحدهای وابسته با همکاری مسئولین ذیربط.

20- انجام بررسیهای لازم در زمینه تغییر و یا توسعه برنامه‌های آموزشی مؤسسه.

21- تعیین نیروی انسانی موردنیاز در ادارات و واحدهای ذیربط.

22- نظارت برحسن اجرای وظایف واحدهای وابسته و ایجاد هماهنگی لازم.

23- پیش‌بینی بودجه سالیانه معاونت آموزشی مؤسسه.

24- انجام سایر امور محوله از طرف رئیس مؤسسه.

نظر به اهمیت و گسترش روزافزون امر توسعه پژوهش در سطح کشور و باتوجه به اهداف پیش‌بینی شده برای معاونت پژوهشی نظیر:

 • برنامه‌ریزی، تعیین خط مشی و هدایت امور تحقیقاتی مؤسسه باتوجه به اولویتهای جامعه، سیاستهای پژوهشی جهادانشگاهی،‌ و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛
 • ارزیابی وضعیت تحقیقات و رفع موانع و تسهیل در انجام تحقیقات و ضابطه‌مند نمودن فعالیتهای پژوهشی ؛
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی طرحهای پژوهشی ؛
 • افزایش همکاریهای علمی مؤسسه با صنعت در راستای نیازهای کشور ؛
 • گسترش همکاریهای علمی مؤسسه در داخل و خارج از کشور ؛

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی بشرح ذیل احصاء می‌گردد :

 • اداره کلیه امور مربوط به پژوهشی در سطح مؤسسه.
 • تدوین، پیشنهاد، و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی.
 • تدوین، پیشنهاد، و نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های مختلف پژوهشی با مساعدت مسئولین ذیربط.
 • نظارت بر پیشرفت امور تحقیقاتی در جهت ارتقای سطح علمی اعضای هیأت علمی.
 • نظارت مستقیم بر نحوه عملکرد فعالیتهای پژوهشی مؤسسه.
 • اداره کلیه کمیته‌ها و شوراهایی که بموجب آئین‌نامه‌ها و ضوابط، مسئولیت آن به معاون پژوهشی محول شده است.
 • هماهنگی و همکاری با سایر معاونت‌های مؤسسه.
 • هماهنگی و همکاری با معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی .
 • ارائه پیشنهادات در نحوه اجرای برنامه‌های پژوهشی .
 • ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مؤسسه .
 • برقراری تماس با مؤسسات داخلی و خارجی در ارتباط با امر پژوهش .
 • انجام امور مربوط به بورسهای تحصیلی، و اعزام اعضاء هیأت علمی به همایشهای علمی و فرصتهای مطالعاتی .
 • پیش‌بینی بودجة سالیانه معاونت و ارسال گزارش به رئیس مؤسسه .
 • انجام کلیة امور مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین مؤسسه و طرف قرارداد .
 • تشکیل همایشها و نشستهای علمی و دعوت از مقامات علمی (داخلی و خارجی با هماهنگی رئیس مؤسسه).
 • ارتباط با صنایع به منظور تهیه محل‌های کارآموزی و پیگیری امور مربوط به آن .
 • جذب کمکهای مالی و تجهیزاتی صنایع و ارگانهای ذیربط در جهت بالا بردن سطح علمی و تحقیقاتی در مؤسسه .
 • نظارت بر نحوه کار کتابخانه مؤسسه.
 • نظارت بر تهیه کتب و نشریات علمی، و بانکهای اطلاعات رایانه‌ای .
 • نظارت کمی و کیفی بر فضاها و امکانات پژوهشی .
 • نظارت بر جمع‌آوری، حفظ و نگهداری، و اجرای صحیح و بموقع آئین‌نامه‌ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجع ذیربط .
 • تدوین، پیشنهاد و نظارت بر اجرای تقویم پژوهشی سالیانه مؤسسه .

12061