شـرح وظـایف معـاونت پـژوهشـی

اهداف،‌ وظایف و ختیارات معاون پژوهشی :

نظر به اهمیت و گسترش روزافزون امر توسعه پژوهش در سطح کشور و باتوجه به اهداف پیش‌بینی شده برای معاونت پژوهشی نظیر:

 • برنامه‌ریزی، تعیین خط مشی و هدایت امور تحقیقاتی مؤسسه باتوجه به اولویتهای جامعه، سیاستهای پژوهشی جهادانشگاهی،‌ و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ؛
 • ارزیابی وضعیت تحقیقات و رفع موانع و تسهیل در انجام تحقیقات و ضابطه‌مند نمودن فعالیتهای پژوهشی ؛
 • ارتقاء سطح کمی و کیفی طرحهای پژوهشی ؛
 • افزایش همکاریهای علمی مؤسسه با صنعت در راستای نیازهای کشور ؛
 • گسترش همکاریهای علمی مؤسسه در داخل و خارج از کشور ؛

وظایف و اختیارات معاونت بشرح ذیل احصاء می‌گردد :

 • اداره کلیه امور مربوط به پژوهشی در سطح مؤسسه.
 • تدوین، پیشنهاد، و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های پژوهشی.
 • تدوین، پیشنهاد، و نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌های مختلف پژوهشی با مساعدت مسئولین ذیربط.
 • نظارت بر پیشرفت امور تحقیقاتی در جهت ارتقای سطح علمی اعضای هیأت علمی.
 • نظارت مستقیم بر نحوه عملکرد فعالیتهای پژوهشی مؤسسه.
 • اداره کلیه کمیته‌ها و شوراهایی که بموجب آئین‌نامه‌ها و ضوابط، مسئولیت آن به معاون پژوهشی محول شده است.
 • هماهنگی و همکاری با سایر معاونت‌های مؤسسه.
 • هماهنگی و همکاری با معاونت پژوهشی و فناوری جهاددانشگاهی .
 • ارائه پیشنهادات در نحوه اجرای برنامه‌های پژوهشی .
 • ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی مؤسسه .
 • برقراری تماس با مؤسسات داخلی و خارجی در ارتباط با امر پژوهش .
 • انجام امور مربوط به بورسهای تحصیلی، و اعزام اعضاء هیأت علمی به همایشهای علمی و فرصتهای مطالعاتی .
 • پیش‌بینی بودجة سالیانه معاونت و ارسال گزارش به رئیس مؤسسه .
 • انجام کلیة امور مربوط به قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین مؤسسه و طرف قرارداد .
 • تشکیل همایشها و نشستهای علمی و دعوت از مقامات علمی (داخلی و خارجی با هماهنگی رئیس مؤسسه).
 • ارتباط با صنایع به منظور تهیه محل‌های کارآموزی و پیگیری امور مربوط به آن .
 • جذب کمکهای مالی و تجهیزاتی صنایع و ارگانهای ذیربط در جهت بالا بردن سطح علمی و تحقیقاتی در مؤسسه .
 • نظارت بر نحوه کار کتابخانه مؤسسه.
 • نظارت بر تهیه کتب و نشریات علمی، و بانکهای اطلاعات رایانه‌ای .
 • نظارت کمی و کیفی بر فضاها و امکانات پژوهشی .
 • نظارت بر جمع‌آوری، حفظ و نگهداری، و اجرای صحیح و بموقع آئین‌نامه‌ها و مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجع ذیربط .
 • تدوین، پیشنهاد و نظارت بر اجرای تقویم پژوهشی سالیانه مؤسسه .

10051