امور تغذیه :

الف ) استفاده ازمواد غذایی یارانه ایی( سلف سرویس) :

در این بخش واحد با اختصاص فضای مناسب و کافی نسبت به توزیع غذای گرم برای دانشجویان به قیمت یارانه ایی از طریق رزرو غذا توسط کارتهای هوشمند تغذیه اقدام نموده است. باتوجه به فراهم نمودن رفاه دانشجویان غذای یارانه ایی در وعده ظهر توزیع میگردد.

ب) بوفه های مواد غذایی :

در این بخش بمنظور رفاه حال دانشجویان، بوفه های ساندویچ فروشی با تنوع غذایی و رعایت اصول بهداشتی و نظارت شده، مواد غذایی گرم و سرد ارائه میگردد.

ج )اتوماسیون :

هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه و مراجعه به سلف سرویس مرکزی، کارت هوشمند تغذیه دریافت و با استفاده از دستگاههای رزرو غذا که در ورودی های هر دانشکده نصب شده است نسبت به رزرو غذای روز بعد تا یک ماه اقدام می نماید.

د) فروشگاه های خدمات دانشجویی :

دراین بخش بصورت تفکیک شده در سطح دانشگاه خدمات زیر  ارائه می گردد.

الف بوفه‌ مواد غذایی و ب – زیراکس ، کتابفروشی و لوازم التحریر و …

3404