بیمه حوادث دانشجویی :

تمام دانشجویان در ابتدای هر سال تحصیلی بدون پرداخت هزینه به مدت یکسال تحت پوشش صندوق تامین خسارت حوادث دانشجویی قرار می گیرند. دانشجویانی که در اثر حادثه متحمل خسارت شوند ، می توانند در اولین فرصت با مراجعه به امور  دانشجویی و ارائه فاکتورهای هزینه‌ها و تکمیل فرم های مربوطه ، هزینه های پرداخت شده را بر اساس بخشنامه های مربوط دریافت نمایند.

تبصره : والدین دانشجویان متوفی که در اثر حادثه فوت کرده اند میتوانند در اولین فرصت با ارائه مدارک مربوطه ، نسبت به دریافت خسارت مطابق با بخشنامه اقدام نمایند.

3000