کارشناسی ارشد ناپیوسته زیست فناوری میکروبی (با همکاری پژوهشگاه رویان)

سر فصل دروس مصوب وزارت علوم

برنامه هفتگی ترم یک دانشجویان ورودی مهر  1400 ارشد زیست فناوری میکروبی

شنبه فناوری تخمیر

10-12

استاد میراحمدی- استاد مسائلی

ژنتیک پروکاریوت ها

13-15

استاد شاهزاده فاضلی

یک شنبه آنزیم شناسی

16-18

استاد میراولیایی

دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه بیوانفورماتیک

12-14

استاد کربلائی

پنج شنبه اخلاق زیستی

8-10

استاد ربانی

2225