اعضای هیأت رئیسه موسسه

نام و نام خانوادگی رشته مسئولیت
ابوذر پورمدنی مکانیزاسیون کشاورزی ریاست موسسه
امید مرادی برق معاون آموزشی و پژوهشی
حمید محمودیان برق معاون پشتیبانی
وحید جوانبخت شیمی معاون فرهنگی ـ دانشجویی

شـرایط و صلاحیت علمـی و وظایف و اختیـارات هیـأت رئیسـه موسسـه

الف) شرایط عمومی اعضاء هیأت رئیسه :

  • عامل بودن به واجبات و پرهیز جستن از محرمات
  • معتقد به ملتزم بودن به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • برخوردار بودن از حسن شهرت و اخلاق اسلامی
  • عدم شرکت فعالانه در تحکیم رژیم سابق
  • عدم وابستگی به احزاب و گروههای غیر قانونی

ب) صلاحیت علمی اعضاء هیأت رئیسه :

داشتن حداقل پنج سال سابقه کار آموزش یا پژوهشی با مرتبه استادیاری

تبصره 1) در شرایط استثنائی،‌ داشتن مرتبه مربی برای معاونت اداری و مالی کافی است.

تبصره 2) در مورد مراکز آموزش عالی کمتر از سطح دانشگاه و در شرایط استثنائی، داشتن مرتبه مربی برای معاونان کافی است.

تبصره 3) تشخیص موارد استثنائی مذکور در تبصره‌های 1 و 2، حسب مورد، به عهده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

ج) وظایف و اختیارات هیأت رئیسه موسسه :

الف)‌ فراهم کردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های صادر شده از سوی وزارت.

ب)‌ پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی مؤسسه به هیأت امناء از طریق رئیس مؤسسه.

ج) بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدها مؤسسه.

د) فراهم کردن زمینه مردمی کردن مؤسسه و کمک به خود کفایی مؤسسه و واحدهای وابسته.

هـ) ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.

و) بررسی آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی مؤسسه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها،‌ طرح‌‌ها و برنامه‌های که باید در دستور کار هیأت امناء قرار گیرد.

ز) پیشنهاد بودجه سالانه موسسه به هیأت امناء از طریق رئیس مؤسسه.

ح) پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دوره‌های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی، پژوهشی تعلق می‌گیرد از طریق رئیس مؤسسه به وزارت.

11736