چکیده پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد گروه شیمی

نام و نام خانوادگی: امیر جعفر علی پوده
عنوان پایان نامه: مدلسازی تصفیه هیدروژنی برش میانی نفت سفید (ترکیباتC10-C13) به روش جزء حقیقی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر جواد اسمعیلی

چکیده: با توجه به اهمیت فرایند تصفیه هیدروژنی در افزایش بهره وری از برش­های تقطیر میانی و بهبود کیفیت سوخت، در این پژوهش یک مدل ریاضی برای فرآیند تصفیه هیدروژنی خوراک واحد ۲۰۰ مجتمع LAB اصفهان انجام شده است. در این مدل با استفاده از روش اجزاء حقیقی بر اساس داده­ های ASTM D86 خوراک واحد صنعتی بدست آمده، لیست اجزاء حقیقی اولیه و همچنین شبکه واکنشی شامل واکنش­های هیدروژن دهی به آروماتیک­ها و گوگردزدائی تعیین شده است. با تعیین سینیتک واکنش­ها و همچنین معادلات انتقال جرم بین سه فاز گاز، مایع و جامد به همراه روابط مورد نیاز مدل ریاضی کامل شد. به کمک داده­های تجربی بدست آمده از آزمون ASTM D86 خروجی واحد، مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و صحت آن تأیید شد. با استفاده از مدل ریاضی ارائه و ارزیابی شده، کسر مولی ترکیبات شرکت کننده در واکنش در طول فرآیند نشان داده شد.
در ادامه با استفاده از مدل، اثر پارامترهای دما فرآیند، فشار راکتور و زمان ماند روی واکنش­های تصفیه هیدروژنی بررسی گردید. نتایج نشان دادند که با افزایش دما سرعت واکنش ترکیبات آروماتیک و بنزوتیوفن افزایش ولی سرعت واکنش متیل بنزوتیوفن و دی متیل بنزوتیوفن کاهش یافته است. همچنین نشان داده شد که اثر تغییر فشار روی سرعت واکنش­ها تصفیه هیدروژنی ترکیبات گوگرد دار و آروماتیک ناچیز می­باشد. علاوه­براین نتایج نشان دادند که با افزایش قطر راکتور، سرعت سیال کاهش و در نتیجه زمان ماند افزایش یافته و در نتیجه زمان بیشتری جهت انجام واکنش های تصفیه هیدروژنی ترکیبات گوگرددار و آروماتیک لازم خواهد بود . همچنین نتایج نشان دادند که هر چه مقدار ترکیبات گوگرد دار در خوراک کمتر باشد، سرعت از بین رفتن آنها نیز بیشتر است.
واژه­ های کلیدی: ترکیبات گوگرددار، ترکیبات آروماتیک تصفیه هیدروژنی، اجزاء حقیقی، مدلسازی
تاریخ دفاع: زمستان ۱۳۹۷

نام و نام خانوادگی: محمد شیاسی
عنوان پایان نامه: بررسی فرآیند جذب SO2 در یک راکتور بستر فورانی با مدل سازی ریاضی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی –  جداسازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر بنفشه سلطانی

چکیده: استفاده از بسترهای فورانی پودر- ذره در جداسازی دی اکسيدگوگرد از گازهای حاصل از احتراق يکی از روش‌های جديدی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر مدل سازی رياضی اين فرايند بر مبنای مدل هيدروديناميکی جريان لوله‌ای به همراه مدل انتقال جرم مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج مدل با داده‌های تجربی حاصل از آزمايش مقايسه شده و نتايج نشان میدهد که از اين مدل مي‌توان برای پيش بينی عملکرد اين راکتورها استفاده کرد. همچنين اثر شرايط و پارامترهای مختلف مانند ارتفاع بستر، غلظت دی اکسيدگوگرد ورودی در جريان گاز و نسبت مولی ماده جاذب به دی اکسيدگوگرد (Ca/S) بر عملکرد راکتور بررسی شده است. با افزايش ارتفاع بستر، زمان تماس فاز گاز و مايع افزايش می يابد. و در نتیجه بازده جداسازی راکتور زیاد می­شود. سرعت جريان گاز درون بستر موجب کاهش زمان اقامت گاز می گردد در نتيجه زمان تماس واکنش دهنده‌ها برای انجام واکنش شيميايی و جذب دياکسيد گوگرد در محلول هيدروکسيدکلسيم کاهش می يابد. تاثير افزايش نسبت غلظت جاذب به جذب شونده به این صورت است که سطح تماس واکنش دهنده‌ها افزايش می يابد و لذا ميزان پيشرفت واکنش و ميزان بازده راکتور افزايش میيابد.
واژگان کليدی: مدل سازی هيدروديناميکی، گاز حاصل از احتراق، بستر فورانی، دی اکسيدگوگرد
تاریخ دفاع: مهر ۱۳۹۷

نام و نام خانوادگی: اسماعیل صالحی
عنوان پایان نامه: شبیه‌سازی ستون جذب یک سیستم تبرید جذبی به کمک دینامیک سیالات محاسباتی
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی – جداسازی
مقطع تحصیلی:  کارشناسی ارشد ناپیوسته
استاد راهنما: دکتر روح اله صادقی

چکیده: در سال‌های اخیر نگرانی‌های روزافزونی در رابطه با پدیده‌ی گرمایش کره زمین و تغییرات آب و هوایی به وجود آمده است. مصرف بیش از حد سوخت و انرژی، قیمت‌های رقابتی و مقرون به صرفه از یک سو و همچنین حفاظت از محیط زیست از مسائل اصلی هستند که جامعه‌ی مدرن با آن مواجه است. یکی از ره‌آوردهای تکنولوژی جدید برای فراهم نمودن آسایش حرارتی و ساختمان‌هایی که بی‌توجه به شرایط آب‌و‌هوایی احداث می‌شوند،‌ سیستم‌های تهویه‌ی مطبوع است. در این مطالعه استفاده از روش دینامیک سیالات محاسباتی برای مطالعه‌ی عددی در زمینه‌ی حذف R124 با استفاده از DMAc در یک دستگاه تشکیل شده از دو سیلندر متحدالمرکز مورد بررسی قرار گرفت. این شبیه‌سازی به صورت سه‌بعدی و دوفازی و از روش مدل‌سازی اویلرین- اویلرین و همچنین موازنه‌ی جمعیتی برای در نظر گرفتن توزیع حباب انجام شده است. همچنین در این مطالعه ابتدا ضریب انتقال جرم در فاز مایع با استفاده از نرم‌افزار محاسبه گردید و اثرات پارامترهای عملیاتی مختلف مانند دما، میزان غلظت جاذب و غلظت گاز ورودی بر میزان تبدیل مورد مطالعه قرار گرفت. از اهداف دیگر این مطالعه می‌توان به بررسی مکانیسم‌های انتقال جرم و بررسی اثر هیدرودینامیک جریان بر روی میزان تبدیل اشاره کرد. نتایج نشان داد با افزایش دبی گاز ضریب انتقال جرم افزایش و با افزایش دبی مایع ضریب انتقال جرم کاهش می‌یابد. همچنین در جذب فیزیکی با کاهش دما مقدار جذب افزایش اما در جذب شیمیایی در شرایط خاص میزان جذب کاهش پیدا می‌کند. به علاوه بررسی‌ها نشان داد که افزایش قطر اوریفیس و غلظت باعث افزایش میزان جذب گردید.
کليد واژه: تبرید جذبی، ضریب انتقال جرم، دینامیک سیالات، R124، DMAc
تاریخ دفاع: بهمن ۱۳۹۷

 

2265