کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی

– مقدمه :

برنامه دوره دوساله کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی براساس چهارچوب آموزش های کاربردی طراحی و تدوین شده است و فارغ التحصیل از میزان درک، قدرت استدلال اطلاعات دانش و مهارت یک متخصص کاردان برخوردار خواهدبود.

– تعریف وهدف :

برنامه دوره دوساله کاردانی پیوسته صنایع شیمیایی در ادامه برنامه دوره سه ساله فنی وحرفه ای صنایع شیمیایی تهیه شده است و هدف آن تربیت کاردان فنی است که با استفاده از آموخته های تئوری ((با درصد بالاتری از اندوخته های علمی))در زمینه مشاغل مر بوطه با توانائیها ومهارت های علمی و عملی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده وآنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید.

– ضرورت واهمیت :

با عنایت به نقش مسائل اقتصادی در زندگی افراد جامعه و لزوم توسعه بخش صنعت در ایران لازم است که دانش مورد نظر وافراد توانمند و شایسته جهت بهره برداری از منابع موجود کشور اعم از نفت، گاز، پتروشیمی و معادن مختلف و…در رده های متفاوت علمی تربیت شوند  و با توجه به اینکه کمبود این تخصص در رشته های صنایع شیمیایی به ویژه در مقطع کاردانی موجب اتلاف وقت، سرمایه و انرژی در بخش های صنعتی کشور می شود. لزوم کاردان آزموده دراین راستا ضروری است و ایجاد دوره صنایع شیمیایی و تربیت کاردان در این رشته بدیهی می رسد.

– نقش وتوانایی :

اطلاعات فنی مورد نیاز را در صنایع شیمیایی که توسط مهندسین ارائه می گردد بفهمد و به کارگردان منتقل کند.

محاسبات مقدماتی جرم و انرژی در واحدهای صنایع شیمیایی را انجام دهد

انتقال وتوزیع مواد شیمیایی را انجام دهد

نصب دستگاههای صنایع شیمیایی را انجام دهد

سرپرستی کارگردان در کارخانجات صنایع شیمیایی را انجام دهد

جداسازی مواد را با روش های مختلف انجام دهد

عملیات صنایع شیمیایی راکنترل کند

جریان تولید را برسی کند

ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل کارگران را انجام دهد

برنامه ریزی و سازماندهی مراحل کار وکنترل آن را انجام دهد

– مشاغل قابل احراز :

متصدی واحد تصفیه آب

اپراتور خط تولد مواد پاک کننده

سرپرست آبکاری(آبکاری فلزات)

متصدی کاغذ سازی

متصدی خط تولید مواد آرایش

سرپرست واحد رنگ ولاک

متصدی خط تولید مواد پلاستیکی ولاستیکی

کاردان رزین صمغ ها و پلاستیک خام

کاردان کود وسموم آفات نباتی

کاردان آزمایشگاه صنایع شیمیایی 

– ضوابط وشرایط پذیرش دانشجو :

فارغ التحصیلان دوره سه ساله فنی وحرفه ای در رشته های صنایع شیمیایی و یا دوره چهار ساله در رشته صنایع شیمیایی وشیمی صنعتی

قبولی در آزمون سراسری

دارا بودن توانایی جسمانی لازم وشرایط عمومی

تبصره: دیپلمه های مرتبط از شاخه کاردانش مشروط به گذراندن دروس جبرانی

 – طول دوره و شکل نظام :

طول دوره کاردانی2 تا 3 سال است که دروس عملی و نظری آن به صورت واحد ارائه می­گردد. به طوری که هر واحد نظری معادل16ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کارآموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

آزمایشگاه ها وکارگاه­های یک واحد را می توان به ترتیب 48 و64 ساعت در نظرگرفت. طول هر ترم 16 هفته، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

– تعداد کل واحدهای درسی :

دروس عمومی                       15 واحد

دروس پایه                            8 واحد

دروس اصلی                          19واحد

دروس تخصصی                   28 واحد

دروس انتخابی                       6 واحد

جمع                                   72 واحد

15892