کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر

– مقدمه :

نظر به اهداف آموزش های علمی- کاربردی که در آن به گسترش و اعتلای دانش و پژوهش در کشور، ارتقاء شاخص های کمی و کیفی و حفظ مسئولیت اجتماعی آموزش های کاربردی و همچنین فراهم سازی زیربنای مناسب برای ایجاد و انتقال تکنولوژی توجه ویژه ای مبذول گردیده است، برنامه دوره دو ساله کاردانی پیوسته نرم افزار کامپیوتر بر اساس نیاز کشور با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری هایی که در این صنعت صورت پذیرفته، تهیه و تدوین شده است.

– تعریف و هدف :

هدف از این برنامه تربیت کاردان فنی در رشته نرم افزار کامپیوتر است که در ادامه دوره سه ساله فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر تهیه شده و با استفاده از آموخته های تئوری و علمی بتواند در زمینه مشاغل مربوطه با توانائی ها و مهارت های علمی و علمی مشخص از عهده وظایف محوله برآمده و آنرا با کیفیت مطلوبی اجرا نماید. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارت های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است.

– ضرورت و اهمیت :

امروز علم نرم افزار کامپیوتر به سرعت در حال گسترش می باشد و در حقیقت بدون توجه به آن زیان های ناشی از سرمایه گذاری عظیم در این زمینه و عدم تحقق اهداف مورد نظر را باید تحمل نمود. به عبارت دیگر فعالیت های مربوطه به نوشتن و اجرای برنامه ها و استفاده نرم افزارهای مختلف و پشتیبانی اطلاعات و راه اندازی شبکه و… در سایه نیروی انسانی متخصص در این زمینه فراهم می گردد.

– نقش و توانایی :

– نصب و راه اندازی سیستم کامپیوتر

– ارزیابی قابلیت نرم افزارها

– تهیه و اجرای برنامه های مورد نیاز

– تهیه مستندات مورد نیاز طراحان سیستم و برنامه نویسان سیستم و کاربران سیستم

– تنظیم برنامه جایگزینی و گسترش امکانات اتاق ریزکامپیوتر

– تهیه روش های حفاظت از ابزار، نرم افزارهای پایه و برنامه های کاربردی

– تهیه پشتیبان اطلاعاتی و اطلاعات شبکه

– تهیه روش های بازسازی و راه اندازی شبکه

– مشاغل قابل احراز :

– مسئول کارگاه های آموزشی

– مربی آموزشی کامپیوتر

– مسئول آرشیو نرم افزاری

– برنامه ساز سیستم های کامپیوتری

– مستندساز سیستم های کامپیوتری

– سرپرست اتاق ریزکامپیوتر

– سرپرست راهبری شبکه های محلی کامپیوتر

– نصاب و راهبر دستگاه های ریزکامپیوتر

– ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای در رشته کامپیوتر

– قبولی در آزمون سراسری

– دارا بودن توانایی جسمانی لازم و شرایط عمومی

تبصره: دیپلمه های مرتبط از شاخه کاردانش مشروط به گذراندن دروس جبرانی

– طول دوره و شکل نظام :

مطابق با نظام آموزش های علمی- کاربردی طول دوره کاردانی 2 تا 3 سال است که دروس عملی و نظری آن بصورت واحد ارائه می گردد. به طوری که هر واحد نظری معادل 16 ساعت درسی و هر واحد آزمایشگاهی معادل 32 ساعت درسی ، هر واحد کارگاهی معادل 48 ساعت و هر واحد کار آموزی معادل 120 ساعت در طول نیمسال تحصیلی می باشد.

آزمایشگاه ها و کارگاه های یک واحد را می توان به ترتیب 48 و 64 ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم 16 هفته، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

– تعداد کل واحدهای درسی :

– دروس عمومی                     15 واحد

– دروس پایه                          5 واحد

– دروس اصلی                       14 واحد

– دروس تخصصی                 39 واحد

– دروس انتخابی                     2 واحد

– جمع                                 75 واحد

17594