کارشناسی پیوسته علوم و مهندسی محیط زیست

– معرفی:

گروه علوم و مهندسی محیط زیست مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان از سال1398 با هدف تربيت نيروهاي متخصص در زمینه محیط زیست با پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی راه‌اندازی گردید.حفاظت از محیط زیست و تحقق توسعه پایدار در سطوح محلی، منطقه ای و جهانی برای بهبود شرایط و تعالی زندگی انسان یک هدف اساسی است. برای نیل به این هدف، افزایش علوم و دانش محیط زیست با تدوین و ارائه دوره های آموزشی جامع و کارآمد ضروری است. رشته علوم و مهندسی محیط زیست براساس سیاست های کلان کشور، نیازهای ملی و جهانی و مباحث و فناوری های جدید تدوین گردیده و برنامه درسی آن در برگیرنده دروس نظری، آزمایشگاهی و میدانی در زمینه های مختلف وابسته به رشته است. در تعریف سرفصل‌های رشته‌ی علوم و مهندسی محیط زیست تلاش بر آن است که تا حد ممکن دانشجویان این رشته پس از فراغت از تحصیل بتوانند در مراکز خصوصی و دولتی مرتبط با رشته تخصصی خود، فعالیت علمی مفید و مؤثر داشته و با استفاده از دانش کسب شده بتوانند موجب ارتقاء این شاخه از علم شوند. اين گروه در حال حاضر در مقطع كارشناسی هر سال حدود 25-20 دانشجو میپذيرد.

– اهداف:

بطور كلی هدف از تأسيس رشته محيط زيست در كشور توجه به مواهب طبيعی اعم از آبهاي داخلی و مرزی، جنگل، مرتع، تالاب، خاک، فضاهای مسکونی ( روستا‌ها و شهرها)، فضاهای صنعتی وآلودگی های ناشی از فعاليت‌های انسان، پيشگيری از آلودگی ها سامان دهی صنايع وکنترل آلودگی های ناشي از آنها، حفظ تنوع زيستی و حيات وحش، مديريت واستحصال از جمعيت‌های حيات وحش بوده است. لذا دانشگاه‌های مجري اين رشته وظيفه تربيت نيروهای متخصص و كارآمد جهت برنامه ريزی به منظور حفظ ونگهداری ارکان محيط زيست برای رفاه وآسايش نسل امروز و امانت دار نسل‌های آتی براساس اصول اکولوژيکی را بعهده دارند.

در بخش محیط زیست طبیعی، حفظ گونه‌های با ارزش اقتصادی، حفظ و مديريت منابع ژنتيكی و تنوع گونه‌ها، وتنوع زيستی و مسائل مربوط به آن از جمله مديريت و حفاظت از وظايف محيط زيست طبيعی است. در بخش محيط زيست انسانی، کنترل وپيشگيری از آلودگ ها مورد توجه است. بخش ارزيابی محيط زيست، مکان يابی، مديريت سرزمين و سامان دهی فعاليت‌های انسان مورد توجه است.

لذا دانشجويان در طي دوران تحصيل ضمن كسب مهارت و تجربه علمي‌ در خصوص موضوعات پايه و اساسي دانش محيط زيست وعلوم مرتبط ، با موضوعات تخصصي اين رشته از جمله فنون مدیریت حيات وحش، ارزيابي اثرات توسعه بر محیط زیست، آمایش سرزمین، آلودگي های محیط زیست ، سنجش از دور و سامانه‌هاي جغرافيايي و … آشنا خواهند شد و مهارت‌هاي لازم براي تأمين احتياجات بخش‌هاي اجرايي را كسب خواهند نمود.

– طول دوره و شکل نظام آموزشی:

طول دوره و شكل نظام آموزشی دوره‌ كارشناسی رشته علوم و مهندسی محيط زيست بر اساس مصوبات شورای عالی برنامه ريزی و مقررات آموزشی 4 سال می باشد كه به شكل نظام ترمی- واحدی ارائه می گردد. هر ترم حدود 16 هفته آموزشی است و دروس هر ترم بر اساس برنامه ريزی های گروه آموزشی و موضوعات درسی بصورت دروس تئوری و عملی ارائه می گردد. از ويژگی های اين رشته با توجه به ارتباط تنگاتنگ آن با موجودات زنده و وابستگی آنها به شرايط محيطی، تاکيد بر دروس عملی می باشد كه هدفی است تا دروس تخصصی بصورت تئوری– عملی ارائه گردد.

– تعداد واحدهای درسی:

تعداد واحدهای درسی دوره كارشناسی رشته علوم و مهندسی محيط زيست 146 واحد به شرح زير است:

دروس عمومی                      22 واحد

دروس علوم پایه                   30 واحد

دروس تخصصی                   78 واحد

دروس اختیاری                      10 واحد

دروس جبرانی                       6 واحد

جمع                                  146 واحد

7238