کارشناسی ناپیوسته حسابداری

– تعریف و هدف :

هدف این دوره تربیت کارشناسی علمی-کاربردی در رشته حسابداری است که بر اساس نظام آموزش های علمی- کاربردی گروه هشتم شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و تدوین شده است. کارشناس علمی- کاربردی حسابداری، فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های حسابداری صنعتی، دولتی و مالی فرا گرفته باشد.

– ضرورت و اهمیت دوره :

از آنجا که سیستم حسابداری نقش مؤثری در برنامه ریز و کنترل عملیات مؤسسات اقتصادی جامعه ایفا می کند و مدیریت می تواند با تجزیه و تحلیل دقیق آنها چگونگی اجرای عملیات را مورد ارزیابی قرار دهد و علل عدم کارایی را کشف کند و در هر مورد تصمیمات مقتضی اتخاذ نماید، تربیت کارشناسان حسابداری می تواند بسیاری از کمبودها و نارسایی ها را جبران نماید.

– مشاغل فارغ التحصیلان :

– حسابدار در موسسات بزرگ
– حسابدار صنعتی در موسسات بزرگ
– حسابدار دولتی
– حسابدار عمومی در موسسات

– نقش و توانایی فارغ التحصیلان : 

– انجام امور حسابداری عمومی در موسسات بازرگانی، بانکها و واحدهای تولیدی و صنعتی و موسسات دولتی
– انجام امور حسابداری در موسسات دولتی، غیرانتفاعی و تعاونیها
– حسابرسی شرکت بازرگانی، تولیدی و صنعتی
– طراحی و اجرای سیستم های حسابداری و مالی

– ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو :

– فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای و کارودانش در رشته مربوطه

– دارا بودن شرایط عمومی

– پذیرفته شدگان در آزمون سراسری

– طول دوره و شکل نظام :

حداقل طول دوره در این مجموعه دو سال است و برنامه های درسی آن در 4 نیمسال برنامه ریزی شده است، ظول هر نیمسال 16 هفته آموزشی است. هر واحد نظری معادل 16 ساعت و هر واحد عملی معادل 48 ساعت می باشد. تعداد کل واحدهای درسی در این دوره 70 واحد به شرح ذیل است:

دروس عمومی                9 واحد

دروس پایه                    9 واحد

دروس اصلی                 23 واحد

دروس تخصصی            29 واحد

جمع                            70 واحد

– عناوین و ضرائب دروس آزمون :

– حسابداری صنعتی(1و2)                                                                   ضریب 3

– اصول حسابداری (حسابداری شرکتها1و2- حسابداری مالی)                     ضریب 4

– حسابرسی                                                                                      ضریب 2

– ریاضی                                                                                           ضریب 2

– آمار                                                                                               ضریب 2

– ا قتصاد 1و2                                                                                    ضریب 2

12082