مسابقات فوتسال (ویژه برادران)-(یادواره فتح خرمشهر – اردیبهشت 1397)

  یکشنبه 1397/2/9 بازی اول مکانیک 1 نفت 1 16:00 بازی دوم مکانیک 2 مدیریت بازرگانی 16:45 پنجشنبه 1397/2/13 بازی اول پزشکی کاردانی نرم افزار 09:45 بازی دوم برنده مکانیک [...]

Read more...