نام شخص / بخشسمتآدرس ایمیل
عسکری مسعودمدیر گروه کارشناسی ارشد برق - کنترلAskari[at]jdeihe.ac.ir
عطائی محمدباقرمدیر گروه مکانیکAtaee[at]jdeihe.ac.ir
باغبانی شهنازمدیر گروه کاردانی کامپیوتر - کارشناسی ناپیوسته ICTBaghbani[at]jdeihe.ac.ir
فلاحیه حمیدپور سیده شهربانومدیریت گروه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکیHamidpoor[at]jdeihe.ac.ir
آموزشامور آموزشیEdu[at]jdeihe.ac.ir
محسن نصرگزینش و امور کارگزینیEmploy[at]jdeihe.ac.ir
اسماعیلیان زهراعضو هیأت علمیEsmaelian[at]jdeihe.ac.ir
قرنی علیرضاعضو هیأت علمیGharani[at]jdeihe.ac.ir
قسوریان خاطره مدیریت گروه های کارشناسی پیوسته علوم مهندسی و انرژیGhasvarian[at]jdeihe.ac.ir
قجاوند ذبیح الهعضو هیأت علمیGhojavand[at]jdeihe.ac.ir
کریمی اصغرمعاونت پشتیبانی و مدیر گروه کارشناسی پیوسته و ناپیوسته کامپیوترKarimi[at]jdeihe.ac.ir
گلشیرازی امیرحسینمدیر گروه کارشناسی شیمی کاربردی و مهندسی پلیمرGolshirazi[at]jdeihe.ac.ir
گنجی علیرضاامور مالی دانشجوییBill[at]jdeihe.ac.ir
محمدی حسینمدیر گروه کاردانی و کارشناسی حسابداریH.Mohammadi[at]jdeihe.ac.ir
دفتر معاونیندفتر معاونینIhe[at]jdeihe.ac.ir
ارسال نظرات و پیشنهاداتارسال نظرات و پیشنهاداتInbox[at]jdeihe.ac.ir
امور فنی و پشتیبانی وبسایتامور فنی و پشتیبانی وبسایتInfo[at]jdeihe.ac.ir
جوان بخت وحیدریاست دانشگاهJavanbakht[at]jdeihe.ac.ir
دبیرخانه و دفتر ریاست موسسهدبیرخانه و دفتر ریاست موسسهJde[at]jdeihe.ac.ir
خدام‌باشی کاوهعضو هیأت علمیKhodambashi[at]jdeihe.ac.ir
آموزش الکترونیکآموزش الکترونیکLms[at]jdeihe.ac.ir
محمودیان حمیدمدیر آموزش و مدیر گروه کاردانی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته برق و کارشناسی پیوسته مهندسی پزشکیMahmodiyan[at]jdeihe.ac.ir
محمدی ناصرعضو هیأت علمیMohammadi[at]jdeihe.ac.ir
مرادی امیدعضو هیأت علمیMoradi[at]jdeihe.ac.ir
مصلحی محمدرضامدیریت گروه ارشد فناوری اطلاعات گرایش شبکهMoslehi[at]jdeihe.ac.ir
مطیعی احمدرضاعضو هیأت علمیMotie[at]jdeihe.ac.ir
نجفی علیرضامعاون آموزشی پژوهشی و مدیر گروه کارشناسی ارشد زبان - آموزشNajafi[at]jdeihe.ac.ir
اسماعیلیان زهرا کارشناس نظارتNezarat[at]jdeihe.ac.ir
دفتر اساتیددفتر اساتیدOffice[at]jdeihe.ac.ir
رضائی عبدالحسینموسسه و مدیر گروه کارشناسی ارشد برق - الکترونیکRezaee[at]jdeihe.ac.ir
صادقی روح الهمدیر گروه مهندسی شیمی و مدیر گروه کاردانی صنایع شیمیایی و عملیات پتروشیمیSadeghi[at]jdeihe.ac.ir
سلطانی بنفشهمدیر گروه کارشناسی مهندسی نفت و مدیر گروه کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییSoltani[at]jdeihe.ac.ir
ظاهری‌فر حسنمدیر گروه دروس عمومی و پایهZaherifar[at]jdeihe.ac.ir

22975